6.     Anlægsbevilling til implementering af bæredygtighedsstrategien i 2021 (B)

Sagsnr.: 330-2020-30786               Dok.nr.: 330-2021-102403                                          Åbent

Kompetence:

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal på baggrund af indstilling fra Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget og Økonomiudvalget beslutte, at anlægsrammen på 1,5 mio. kr. som i 2021 er afsat til implementering af bæredygtighedsstrategien, afsættes som anlægsbevilling. 

Sagens indhold

Byrådet godkendte den 22. marts 2021, punkt nr. 10 kommunens nye bæredygtighedsstrategi med tilhørende handlingsplan. Handlingsplanen (bilag 1) indeholder tiltag inden for klima, biodiversitet, ressourcer og cirkulær økonomi. Der er i 2021 afsat anlægsmidler og driftsmidler til realisering af handlingsplanen, som er afstemt ift. de afsatte midler.

Retligt grundlag

Inden et anlægsprojekt kan igangsættes, skal Byrådet give en anlægsbevilling, jf. Slagelse Kommunes Regler for Økonomistyring og Ledelsestilsyn.

Handlemuligheder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

A.    Udvalget kan vælge at videresende den søgte anlægsbevilling på det foreliggende grundlag til Økonomiudvalget og Byrådet,

B.    Udvalget kan bede om yderligere beskrivelse af hvordan anlægsrammerne anvendes.

Vurdering

Administrationen anbefaler, at anlægsbevillingen gives, således at de planlagte tiltag i bæredygtighedsstrategien kan gennemføres. 

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

I hele 1.000 kr.

Politikområde

2021

2022

2023

2024

Bevillingsønske

 

 

 

Drift

 

 

 

 

Anlæg

3.1 Miljø og Natur

1.500

 

 

 

Afledt drift

 

 

 

 

 

Finansiering

 

 

 

 

 

Afsat rådighedsbeløb

3.1 Miljø og Natur

1.500

 

 

 

Kassen

 

 

 

 

 

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Indstilling

Miljø, Plan og Teknik chefen indstiller, at Byrådet på baggrund af indstilling fra Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget og Økonomiudvalget beslutter,

1.    at der gives anlægsbevilling til implementering af bæredygtighedsstrategien.

 

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 6. april 2021:

Fraværende: 

Anbefales.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 19. april 2021:

Fraværende: 

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

 

(B) og (Ø) efterlyste oplysninger vedrørende "KlimaKommune".

 

Borgmesteren oplyste, at der fremlægges særskilt sag herom på næste møde, enten i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget eller i Økonomiudvalget.

 

Bilag

330-2021-107735

Bilag 1 - Handlingsplan til bæredygtighedsstrategien

330-2021-113167

Bilag 2 - ansøgning om anlægsbevilling

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Byrådet den 26. april 2021:

Fraværende:  Flemming Erichsen (A)

At 1 - Godkendt.