10.   Endelig vedtagelse af Lokalplan 1242, Tæt-lav boliger ved Stjernebakken, Slagelse, samt tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2017 (B)

Sagsnr.: 330-2020-15211                 Dok.nr.: 330-2021-131401          Åbent

Kompetence:

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal tage stilling til, om Lokalplan 1242, Tæt-lav boliger ved Stjernebakken, Slagelse, samt tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2017 skal vedtages med de ændringer der fremgår af hvidbogen.

 

Sagens indhold

Den 8. juni 2020 besluttede Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget at igangsætte lokalplanlægningen for en ny tæt-lav boligbebyggelse på ejendommen Marievangsvej 106 i Slagelse.

Der blev på denne baggrund udarbejdet et lokalplanforslag, der giver mulighed for at etablere op til 8 nye tæt-lav boliger med egne mindre haver i Slagelse Vestby samt et fælles friareal. Vejadgangen sker fra Stjernebakken til en fælles parkeringsplads med 15 parkeringspladser ved 8 boliger.

 

Byrådet besluttede på mødet den 1. marts 2021 at sende forslag til Lokalplan 1242 med kommuneplantillæg nr. 49 i 4 ugers offentlig høring. Forslaget har været fremlagt i offentlig høring fra d. 5. marts til d. 2. april. 

 

Der er i den offentlige høring fremkommet 4 bemærkninger til forslaget, deriblandt en underskriftsindsamling med underskrifter fra 9 naboejendomme. Bemærkningerne er samlet og kommenteret i den vedlagte hvidbog.

 

Bemærkningerne omhandler:

 

·       Ønske om at der ikke bygges højere end 1 etage og højst 5 m.

·       Tilladte højde på levende hegn

·       Muligheden for sekundær bebyggelse

 

Bemærkningerne har givet anledning til en ændring af forslagets § 7.4 og § 7.5 således, at bebyggelsen højst må være i 1 etage og den maks. bygningshøjde må være 5,5 m. I forslaget fremlagt i offentlig høring, var der mulighed for bebyggelse i 1,5 etage og 8,5 m.

 

Desuden er der foretaget mindre redaktionelle rettelser.

 

Retligt grundlag

Lokalplaner tilvejebringes i henhold til planlovens kapitel 5. Kommuneplantillæg tilvejebringes i henhold til planlovens § 23c.

 

Handlemuligheder

Byrådet kan vælge at vedtage Lokalplan nr. 1242 og Kommuneplantillæg nr. 49 endeligt. Derved skabes plangrundlaget for etableringen af et nyt mindre boligområde i Slagelse Vestby.

Byrådet kan vælge ikke at vedtage Lokalplan 1242 og Kommuneplantillæg nr. 49 endeligt. Etableringen af det nye mindre boligområde med tæt-lav boliger vil således ikke kunne lade sig gøre.

 

 

Vurdering

Administrationen anbefaler, at forslag til lokalplan 1242 samt forslag til kommuneplantillæg nr. 49 vedtages endeligt.

 

Med lokalplanens vedtagelse skabes mulighed for et attraktivt, mindre boligområde i Slagelse Vestby ligesom udviklingen af en ikke-udnyttet grund fremmes. Boligerne vurderes at være velegnede for en bred gruppe af borgere, fx mindre familier og seniorer.

 

Med ændringerne på baggrund af den offentlige høring, er naboernes forslag til bygningshøjde delvist imødekommet. Det er vurderet, at bygningshøjden bør fastsættes til 5,5 m og ikke 5 m som foreslået i den offentlige høring. En bygningshøjde på 5,5 m vurderes, at give en hensigtsmæssig fleksibilitet ift. bygningernes udformning. Ændringerne har været drøftet med ejers rådgiver og ejer har fundet, at ændringerne kan forenes med deres ønsker for området.

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

 

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger.

 

Indstilling

Miljø, Plan og Teknik chefen indstiller, at Byrådet på baggrund af indstilling fra Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget og Økonomiudvalget beslutter,

 

1.    at Lokalplan nr. 1242, Tæt-lav boliger ved Stjernebakken, Slagelse med tilhørende

Kommuneplantillæg nr. 49 vedtages endeligt med de foreslåede rettelser.

 

 

Beslutning i Miljø-, Plan- og Landdistriktsudvalget den 3. maj 2021:

Fraværende: 

Anbefales.

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 25. maj 2021:

Fraværende: 

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse.

 

Bilag

330-2021-132847

Bilag 1 - Lokalplan nr. 1242 og kommuneplantillæg nr 49

330-2021-132838

Bilag 2 - Hvidbog LP 1242

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Byrådet den 31. maj 2021:

Fraværende:  Ebbe Jens Ahlgren (V), Morten Hass Augustsen (V), Unnie Oldenburg (A)

At 1 - Godkendt.

 

Thomas Clausen (Ø) stemte imod, med henvisning til at der hersker uklarhed om bl.a. bygningshøjden.