16.   Årsrapport for Korsør Havn 2020 (B)

Sagsnr.: 330-2021-31783                 Dok.nr.: 330-2021-153041          Åbent

Kompetence:

Byrådet

Beslutningstema

Byrådet skal efter Havnelovens bestemmelser godkende Korsør Havns årsrapport for 2020.

 

Sagens indhold

Den selvstyrende havn Korsør Havn har fremsendt årsrapport for 2020 til Byrådets godkendelse.

 

Ifølge Bestyrelsesvedtægtens § 11 for Korsør Havn skal årsregnskabet forelægges Byrådet inden 1. maj. Årsrapporten er modtaget den 14. april.

 

Havnebestyrelsen har overfor Byrådet ansvaret for havnens kasse-og regnskabsvæsen, herunder at havnens midler holdes regnskabsmæssigt adskilt fra kommunens, og at havnens regnskab udarbejdes og aflægges i overensstemmelse med reglerne og principperne i årsregnskabsloven. Havnebestyrelsen har godkendt årsrapporten på et møde den 17. marts 2021.

 

Årsrapporten er forsynet med revisionspåtegning uden bemærkning eller forbehold. Endvidere fremgår det af konklusionen i Revisionsprotokollatet, at revisionen af årsrapporten ikke har givet anledning til væsentlige bemærkninger til årsregnskabet.

 

Årsrapport 2020 (bilag A) og revisionsprotokol (bilag B) vedlægges.

 

Retligt grundlag

Bekendtgørelse af lov om havne § 9

 

Kommunalbestyrelsen skal efter havnebestyrelsens indstilling godkende bestyrelsesvedtægt og regnskaber samt beslutninger om optagelse af lån og om ansættelse og afskedigelse af havnechef

 

Handlemuligheder

At godkende Korsør Havns regnskab (årsrapport) for 2020.

 

Vurdering

Korsør Havns resultat og udvikling af egenkapitalen for perioden 2016-2020

Årsrapport 2020 (1.000 kr.)

2016

2017

2018

2019

2020

Gennemsnit

 

 

 

 

 

 

 

Årets resultat før afskrivninger

9.000

6.535

5.913

2.336

2.114

7.149

Afskrivninger

-5.609

-3.955

-4.208

-4.959

-4.133

-4.591

Årets resultat

3.391

2.580

1.705

-2.623

-2.019

2.559

 

 

 

 

 

 

 

Egenkapital

143.865

146.445

148.150

145.528

143.508

146.153

 

 

Det fremgår af Havnelovens § 9 stk. 16, at en kommunal selvstyrehavn skal overgå til at være en kommunal havn, når den i 5 på hinanden følgende år har haft et negativt driftsresultat efter renter, men før afskrivninger.

 

Korsør Havn har de senest to år et underskud, men underskuddet er efter afskrivninger og påvirker dermed ikke havnelovens bestemmelse om ændring af ejerstatus, såfremt underskuddet er negativt i 5 år, da driftsresultatet efter renter er positivt. 

 

I perioden fra 2016 til 2020 er havnens egenkapital reduceret med 0,4 mio. kr. og ved udgangen af 2020 udgør egenkapitalen 143,5 mio. kr.

 

Årsrapporten er forsynet med revisionspåtegning uden bemærkninger eller forbehold. Endvidere fremgår det af konklusionen i Revisionsprotokollatet, at revisionen af årsrapporten ikke har givet anledning til væsentlige bemærkninger til årsregnskabet.

 

På baggrund af ovenstående indstilles Årsrapport 1. januar 2020 - 31. december 2020, med tilhørende Revisionsprotokol vedrørende årsregnskab for 2020, til godkendelse.

 

Økonomiske og personalemæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger

 

 

Tværgående konsekvenser

Ingen bemærkninger

Indstilling

Økonomi- og digitaliseringschefen indstiller,

1.    at Årsrapporten 2020 for Korsør Havn godkendes      

 

 

 

Beslutning i Økonomiudvalget den 25. maj 2021:

Fraværende: 

At 1 - Anbefales til Byrådets godkendelse med følgende tilføjelser:

Økonomiudvalget bemærker, at Korsør Havn for andet år i træk har underskud, og bakker op om bestyrelsens arbejde for at rette op på dette, herunder undersøge mulighederne for flere havnearealer.

 

Bilag

330-2021-153059

Bilag A Årsrapport for Korsør Havn 2020

330-2021-153063

Bilag B Revisionsprotokol 2020

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Byrådet den 31. maj 2021:

Fraværende:  Ebbe Jens Ahlgren (V), Morten Hass Augustsen (V), Unnie Oldenburg (A)

At 1 - Godkendt.

 

Byrådet tilsluttede sig Økonomiudvalgets bemærkning om, at det er andet år i træk, hvor Korsør Havn har underskud, og bakker om bestyrelsens arbejde for at rette op på dette, herunder undersøge mulighederne for flere havnearealer.