142. Folkeskolen - Ansøgning om udvidelse af normeringen i Landsbybørnehaven/SFO

Åbent

 

Sagsbeh.:

Hanne Ravn Christiansen

Sagsid.:

340-2008-1412

Dok.nr.:

340-2008-80313

 

Juridisk regelgrundlag:

Folkeskoleloven.

 

Sagsfremstilling:

Forældreforeningen SBS v. Landsbybørnehaven har den 17. juni 2008 fremsendt ansøgning med bilag om udvidelse af Landsbybørnehaven ved Slaglille-Bjernede Skole.

 

Ansøgningen indeholder forslag til udvidelse af eksisterende pavillon samt forslag til placering, renovering af eksisterende institutionsdel samt udvidelse af legeplads.

 

Har sagen været behandlet tidligere:

Sag nr. 340-2008-1412: Ansøgning af 20. december 2007 fra Skolebestyrelsen ved Slaglille-Bjernede skole om opnormering af tallet af børnehavepladser samt etablering af en midlertidig pavillon. Skoleudvalget besluttede den 31. januar 2008 at oversende sagen til Familieudvalget med anbefaling af, at der arbejdes videre med at afsøge mulighederne for en udvidelse af pasningskapaciteten i Landsbybørnehaven. Familieudvalget godkendte den 4. marts 2008 Skoleudvalgets indstilling og besluttede at sagen genoptages, når befolkningsprognosen og kapacitetsbehov for dagtilbud for 2009 foreligger.

 

Behovet for kapacitet til pasningsområdet vil foreligge i forbindelse med budgetlægningen for 2009.

 

Høring:

Nej.

 

Økonomiske konsekvenser:

Ikke beregnet.

 

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Sorø Kommunes befolkningsprognose for 2009.

 

Indstilling:

Direktionen indstiller,

 

at      sagen sendes tilbage til Forældreforeningen SBS’ bestyrelse med en opfordring til, at SBS går i dialog med Skolebestyrelsen ved Slaglille-Bjernede Skole om Forældreforeningens ønsker vedr. udvikling af børnepasningen i Slaglille-Bjernede området, og

 

at      sagen oversendes til Familieudvalget til orientering.                       

 

Bilag

 

340-2008-80551

Ansøgning fra forældreforeningen SBS

340-2008-26563

Familieudvalgets beslutning 04.03.08

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Skoleudvalget, den 7. august 2008:

Ikke til stede:  Anne Madsen

 

Godkendt.