149. Budgetstatus 31-05-2008 Skoleudvalget

Åbent

 

Sagsbeh.:

Jan Drachmann

Sagsid.:

340-2008-20538

Dok.nr.:

340-2008-78805

 

Juridisk regelgrundlag:

I de godkendte principper for økonomistyring for Sorø Kommune fremgår, at der hver måned skal forelægges budgetopfølgning i Økonomiudvalget samt 3 gange årligt i Byrådet.

 

Sagsfremstilling:

Der forelægges budgetstatus pr. 31. maj 2008. Der afrapporteres på politikområder med en redegørelse for årsager og forslag til initiativer på områder med forventede afvigelser.

 

I budgetstatus indgår herudover en opfølgning på mål og indsatser i masterplan. Fokus er igen på en redegørelse for forventede afvigelser.

 

Generelle forhold

 

Interessenter i budgetstatus

Budgetstatus er udarbejdet af fagcentrene i et samarbejde med FagcenterØkonomi og Personale.

 

Finansiering af evt. merforbrug

I de godkendte principper for økonomistyring for Sorø Kommune fremgår, at et evt. merforbrug på et område skal følges at en tilsvarende finansiering - indenfor politikområdet. I den forbindelse er Centercheferne blev bedt om at fremkomme med disse eller pege på hvilke initiativer der skal til for at skabe balance i budgettet. Disse vil fremgå af vedlagte bilag.

 

Redegørelse for afvigelser og forventet regnskab

 

Drift

Opgjort som nettodriftsudgifter, 1.000 kr.

Politikområde

Korrigeret budget

Forbrug

31.3.2008

Forventet regnskab 2008

Forventet

afvigelse

(kr.)

Note

Skoler og SFO’ er

194.718

71.586

196.218

1.500

1

Ungdomsskole og Klubber

9.246

4.683

9.246

0

 

Vidtgående Specialundervisning

36.812

12.247

42.937

6.125

2

Specialundervisning for voksne

3.303

324

2.878

-425

 

Ungdomsuddannelser

1.136

0

1.640

504

3

I alt

245.215

88.840

252.919

7.704

 

 

Forventet afvigelse viser forskel mellem korrigeret budget og forventet regnskab. Noteangivelsen henviser til tilsvarende note i bilag 1, hvor der inden for de enkelte politikområder gives en nærmere redegørelse for årsager til forventede afvigelser.

 

Det forventes et samlet merforbrug på 7,704 mio. kr. under Skoleudvalgets bevillingsområde:

 

 

 

 

 

 

Har sagen været behandlet tidligere:

Nej.

 

Høring:

Ikke relevant.

 

Økonomiske konsekvenser:

Fremgår af sagen .

 

Beskrivelse af forhold til planer/politikker/strategier:

Ingen.

 

Indstilling:

Direktionen indstiller,

 

at      Fagcenter Børn og Unge og stabscenter Økonomi og Personale til det kommende møde i SKU den 28.08.08 vil analysere alle Skoleudvalgets politikområder yderligere med henblik på at komme med forslag og initiativer til nedbringelse af det forventede merforbrug i 2008 samt de formodede afledte udgiftsstigninger i 2009 (2010-2012).                                        

 

Bilag

 

340-2008-63927

Noter (bilag1) Skoleudvalget 31-05-2008.doc

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Skoleudvalget, den 7. august 2008:

Ikke til stede:  Anne Madsen

 

Godkendt.