592.       Indsigelse mod dispensation fra Lokalplan nr. 28 til udformning af beplantningsbælte på Centervej

Åbent

 

Sagsbeh.:

Else-Marie Hedegaard Jensen

Sagsid.:

340-2016-21058

Dok.nr.:

340-2017-25069

 

Baggrund for sagens forelæggelse:

Sagen genoptages jf. beslutning på Teknik og Miljøudvalgets møde den 10. januar 2017, pkt. 554, da der er kommet indsigelse mod den påtænkte dispensation.

 

Sagens gang:

Teknik og Miljøudvalget.

 

Sagsfremstilling:

Lokalplan nr. 28 der gælder for ejendommen Centervej 12-38 kræver, at den beplantning, der i sin tid er etableret som et afskærmende beplantningsbælte på ejendommen ud til Elmebjergvej, bevares og vedligeholdes af ejer. Da en ny ejer sidste år overtog ejendommen, var beplantningen ikke blevet vedligeholdt, da flere af træerne var mere end 10 meter høje, men ingen af stammerne var mere end 10 cm i diameter. Det på trods af, at der stod flere egetræer og andre kraftige træsorter i beplantningen.

 

DN Sorø (Danmarks Naturfredningsforening) skriver i deres høringssvar, at kommunen ikke skal dispensere fra lokalplanen og give lov til at ændre beplantningsbæltet og lovliggøre flagstænger. Kommunen bør fastholde kravet om en afskærmende beplantning, da afskærmende læhegn er levested og spredningskorridor for mange dyr og planter. Derudover giver afskærmende læhegn en grøn og behagelig oplevelse af byen og skaber visuel sammenhæng til de omkringliggende naturområder. Endvidere er afskærmende læhegn med til, at nedtone de ikke inspirerende erhvervsområder.

 

DN peger endvidere på, at mange har valgt at bosætte sig i Sorø, netop på grund af den grønne profil og de naturskønne omgivelser. Denne profil er Sorø Kommune ved at sætte overstyr, ved at imødekomme ikke gennemtænkte erhvervsinteresser. DN mener, at kommunen burde gå foran og sikre en grøn erhvervsprofil. DN Sorø bemærker desuden i deres høringssvar, at kommunen tillader en anden beplantning, fordi ejer har fjernet det eksisterende beplantningsbælte, selvom lokalplanen ikke tillader det.

 

Kommunen behandler sager som denne, ud fra en konkret vurdering af sagens indhold.

 

Erhvervsområdet for lokalplanforslag SK 45 og Centervej 12-38 udgør tilsammen erhvervsområdet øst for Elmebjergvej. Lokalplanforslaget SK 45 giver mulighed for en mere transparent beplantning i form af græsflader, der brydes med enkeltstående træer, suppleret med buske. Kommunen vil derfor på sigt kunne opnå en mere sammenhængende beplantning/afgrænsning fra erhvervsområdet ud mod Elmebjergvej, der vil give det samlede erhvervsområde et mere harmonisk (indtryk fra Elmebjergvej). Endvidere vil overgangen mellem Elmebjergvej og erhvervsområdet fortsat være i form af beplantning.

 

Med hensyn til flagstængerne, er de oprindeligt sat op af den tidligere ejer, og da lokalplanen kun tillader skiltning på bygninger i en højde, maksimalt 4 meter over terræn, skal kommunen lovliggøre forholdet. Dette kan ske i form af et påbud om nedtagning, eller ved at meddele dispensation fra lokalplanbestemmelse § 7.4, for at kunne bibeholde eksisterende flagstænger.

 

Kommunen ønsker at lovliggøre flagstængerne med en dispensation fra lokalplanen, da Sorø Kommune generelt tillader virksomheder at opsætte flagstænger på deres ejendom. Det er desuden fagcentrets vurdering at opsatte flagstænger og det ændrede beplantningsbælte, er i overensstemmelse med lokalplan nr. 28s formålsbestemmelse.

 

På baggrund af ovenstående, anbefaler fagcentret at udvalget fastholder, at meddele dispensationer til beplantning og skiltning på ejendommen.

 

Høring:

Ansøgningen har i henhold til planlovens § 20 været i to ugers nabohøring, hvor fristen for indsigelser udløb 31. januar 2017. Der er kommet ét høringssvar, der er vedlagt som bilag.

 

Økonomiske konsekvenser:

Ingen.

 

Væsentlige afledte konsekvenser:

Beplantningsbæltet har bidraget til at indfaldsvejen fra nord, mod Sorø by, har fremstået med en grøn afskærmende beplantning.

 

En eventuel ændring kan få den konsekvens, udover æstetiske hensyn, at andre virksomheder vælger at søge om fritagelse for afskærmende beplantning mod de offentlige vejstrækninger.

 

For ejer vil en eventuel anlæggelse/ibrugtagning af parkeringspladser indenfor det i lokalplanen disponerede areal til beplantning først kunne ske efter, at den ny lokalplan er vedtaget.

 

Indstilling:

Fagcenter Teknik, Miljø og Drift indstiller, at:

 

1.     Der meddeles dispensation til, at ejer kan ændre beplantningsbæltet til en lav bevoksning (ca. 1 meter høj) kombineret med enkelte løvfældende træer i grupper på tre-fem træer med en indbyrdes afstand på 10-20 meter. Ovennævnte dispensation i forhold til beplantningen gøres betinget af, at arealet beplantes indenfor vækstsæson 2017-2018 (oktober - april).

 

2.     Der meddeles dispensation til en lovliggørelse af eksisterende flagstænger og til, at fagcentret fremadrettet kan dispensere til, at facadeskilte kan placeres mere end 4 meter over terræn, forudsat at skiltningen (dele heraf) ikke rager op over facadens overkant.

 

Bilag

 

340-2017-18541

Bilag - Bemærkninger fra DN Sorø

 

 

 

 

Bilagsnr

 

Beslutning i Teknik og Miljøudvalget, den 7. marts 2017:

Ikke til stede:  Ingen.

 

Godkendt.

Jacob Meibom (S) stemte imod.