6.  Rammeaftale 2014 - Udviklingsstrategi 2014 på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet

 

Vordingborg Kommune, Sundhedssekretariatet     Komp.udv.: Kommunalbestyrelsen     J.Nr.: 27.06.08/54.06.26     Sagsbeh.: Dorrit Guttman/Birthe Jørgensen

ÅBEN SAG

Lovgrundlag
Serviceloven og lov om specialundervisning.

Resumé

Der fremlægges forslag til Rammeaftale 2014 - Udviklingsstrategi 2014 mellem de 17 kommuner samt Region Sjælland. Der fremlægges også allonge om kommunernes specialundervisning i folkeskolen. KKR Sjælland har behandlet aftalerne på sit møde den 10. april 2013 og anbefaler aftalerne til godkendelse.

 

Baggrund

Kommunerne har koordineringsforpligtelsen og ansvaret for rammeafta­lerne på servicelovens område (jf. BEK nr. 205 af 13/3-2011) og på specialundervisningsområdet (jf. BEK nr 381 af 28/4-2012). Rammeaftalen består af to dele - en udviklingsstrategi (kapacitetsbehov, faglig udvikling og fokusområder) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel).

 

De 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet skal ifølge lovgivningen årligt senest den 1. juni 2013 indgå en aftale om udvikling på det specialiserede social- og undervisningsområde. Udviklingsstrategien bygger på KKR Sjællands syv principper for samarbejde på det specialiserede social- og undervisningsområde, som samtlige 17 kommunalbestyrelser har tilsluttet sig.

Sagsfremstilling

Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfat­tede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud. Der skal således indgå et samlet skøn for behovet for regulering i antallet af tilbud.

 

Kapacitetsbehov

På baggrund af regionens og kommunernes tilbagemelding er hovedkon­klusionen, at der på kapacitetssiden samlet set er de pladser til rådighed, der er behov for, og behovet for regulering i antal af pladser er begrænset. Spørgsmålet om kapacitet på de lands-& landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger indgår i styringsaftalen, der forelægges KKR Sjælland august 2013.

 

Fokusområder

Med udviklingsstrategien aftales årligt en række fokusområder, som kom­munerne arbejder med i det pågældende år. På politikertemamøde 1. marts 2013 blev fokusområderne for 2014 drøftet og anbefaling af fokusområder for 2014 er:

1)     Ministertema 2014: Godkendelse og tilsyn

2)     Senhjerneskadede herunder pensionsreformens betydning

3)     Metodeudvikling herunder evidens & effekt og med misbrugsområ­det og nyspecialisering som mulige cases

4)     Psykiatriområdet herunder pensionsreformens betydning

5)     Forpligtende samarbejde herunder organisatorisk og økonomisk og med dobbeltdiagnoser og ADHD som mulige cases

 

 

 

Ministertema 2014: Godkendelse og tilsyn

Som led i udarbejdelse af udviklingsstrategierne for 2014 drøftes mellem kommuner og regioner, hvordan det fremtidige samarbejde om opgaven mest hensigtsmæssigt kan tilrettelægges, så der tages hensyn til både kommuner, regioner og private som driftsherre, til kommunerne som købere af pladser i tilbuddene og til, at socialtilsynet kan udfylde den rolle, som de får efter loven.

 

Senhjerneskadede herunder pensionsreformens betydning

I 2013 og 2014 arbejdes med kommunernes indsats på senhjerneskadeområdet, som et tværkommunalt projekt. Projektet er tiltrådt af KKR Sjælland på møde 5. februar 2013 og præsenteret på politikertemadagen 1. marts 2013. Projektet skal synliggøre kommunernes indsats på området og bidrage til at sikre, at Socialstyrelsens forløbsprogram følges i kommunerne samt være med til at sikre implementeringen af KLs anbefalinger omkring udvikling af det tværkommunale samarbejde på området. Projektet skal sikre, at KL’s mål om at kommunerne råder over og anvender den rette palet af specialkompetencer opnås.

Særligt for 2014 arbejdes der på området dog herudover med særlig fokus på, hvilke konsekvenser den nylig vedtagne førtidspensionsreform har på området, ligesom der også sættes fokus på, hvordan der kan arbejdes med evidens på dette område med henblik på at få implementeret konkrete metoder herfor.

 

Metodeudvikling herunder evidens og effekt og med misbrugsområdet og nyspecialise­ring som mulige cases.

Metodeudvikling belyses som faglig metodeudvikling både generelt som tendenser herunder med nyspecialisering som case og mere speci­fikt/konkret med misbrugsområdet som case. Herunder er det også væ­sentligt at belyse evidens og effekt som tiltagende krav til dokumenteret effekt af indsatserne på det sociale område. Det er målsætningen, at ar­bejdet med fokusområdet skal skabe grundlag for fælles metodeudvikling og fælles udvikling af indsatsen. I fokusområdet lægges, efter forslag fra brugerorganisationerne i det regionale dialogforum, også vægt på måling/kortlægning af kompetencerne i tilbuddene.

 

Psykiatriområdet herunder pensionsreformens betydning

I 2014 vil følgende temaer være centrale og således blive gjort til gen­stand for analyse og drøftelse af udviklingsperspektiver: 1) Specialisering med fokus på kommunernes organisering af tilbud på psykiatriområdet. 2) Udvikling og kvalitet i pladser til borgere med psykiatriske diagnoser. 3) Førtidspensions­reformens betydning på psykiatriområdet. 4) Behand­lingspsykiatri/socialpsykiatri, snit­flader og opgaveløsning mellem kom­muner og Region.

 

Forpligtende samarbejde herunder organisatorisk og økonomisk og med dobbeltdiag­noser og ADHD som mulige cases

Udgangspunktet er et ønske fra kommunerne om at samarbejde om til­bud til borgerne, især når der er tale om målgrupper med helt særlige be­hov, der kræver særlige kompetencer og indsatser. Kommunerne øn­sker at styrke den højt specialiserede indsats gennem samarbejde. Kommunerne vil, for særligt udvalgte målgrupper, hvor der er behov for øget koordinering el­ler planlægning kommunerne imel­lem, deltage i en kortlægning af orga­ni­seringen af indsatsen på disse om­råder mhp. at sikre og videreudvikle den specialiserede indsats.

 

Sagen behandles desuden i Børne-, Unge- og Familieudvalget, Psykiatriudvalget og Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget i udvalgenes maj-møde.

 

 

Bilag

Bilag - Brev fra KKR - Udviklingsstrategi 2014

Bilag - Udviklingsstrategi for det specialiserede social- og specialundervisningsområde.docx

Bilag - Allonge - Specialundervisning i Folkeskolen 2014.docx

Bilag - Paragrafområder i aftalen for det specialiserede social- og specialundervisningsområde.docx

Bilag - Tilbudsoversigt - Udviklingsstrategi 2014.docx

Bilag - Oversigt over lands- og landsdelsdækkende tilbud og sikrede afdelinger.docx

 

Indstilling

Sundhedschefen indstiller,

 

at               udvalget anbefaler KKR’s indstilling om at vedtage vedlagte rammeaftaler med tilhørende bilag.

 

Beslutning fra Sundhedsudvalget den 14-05-2013

Tiltrådt.