Furesø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget 2009-2013)

Mødeoversigt: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget 2009-2013

Oversigt for perioden: 01/01/2011 - 31/12/2011

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

8/12 10/11 5/10

  Sep - Aug - Jul

8/9 18/8

  Jun - Maj - Apr

9/6 5/5 7/4

  Mar - Feb - Jan

10/3 10/2 13/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2009 2008 2007 2006
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

146.

 Meddelelser fra formanden og centrene

147.

 Økonomisk Status for MTE pr. november 2011

148.

 Status for Kommunale Ejendoms projekter

149.

 Status for energirenoveringer i kommunale ejendomme

150.

 Forslag til busdriften fra 2013

151.

 Forsøg med affaldssortering i 4-kammer beholdere

152.

 Regulativ for jord, som er affald

153.

 Tilmeldeordning for erhvervsaffald til genbrugsstationer

154.

 Erhvervsaffaldsgebyrer for 2012

155.

 Ændring af vedtægt for I/S Vestforbrænding

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

130.

 Meddelelser fra formanden og centrene

131.

 Erhverv - resultat af spørgeskemaundersøgelse

132.

 Farum Nordby - Færdiggørelse af skanseanlæg

133.

 Mødekalender 2012

134.

 Budgetopfølgning III 2011 - MTE

135.

 Klimahandlingsplan - omdisponering af midler i 2011

136.

 Strategi for grøn mobilitet

137.

 Regnvandsbassin til skøjtebane og vanding af træer

138.

 Ombygning af varmtvandsbrugssystem i svømmehallerne

139.

 Farum Genbrugsstation - status for ombygning og miljøforhold

140.

 Nye affaldsregulativer

141.

 "Skovhuskrogen", Nyt vejnavn ifbm. Lokalplan 107

142.

 Vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, regulativ

143.

 Etablering af autocamperpladser i Furesø Kommune

144.

 Gedebro, privat fællesvej, reparation af vejbrønde

145.

 Ændring af linje 400S og 400 til Ny Hjortespringvej, Brunsøvej, Værebrovej

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

124.

 Meddelelser fra formanden og centrene

125.

 Økonomisk status ultimo september 2011

126.

 Takster 2012 - Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget

127.

 Opfølgning på mål i kommunens Kvalitetskontrakt for Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget

128.

 Plan- og Agenda 21 strategi 2012

129.

 Tillæg nr. 4 til Farum Kommunes spildevandsplan 2000-2008

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

111.

 Meddelelser fra formanden og centrene

112.

 Økonomisk status for MTE pr. ultimo august 2011

113.

 Status på bygningsvedligehold

114.

 510940 Pulje til renovering af legepladser

115.

 Ny strategi for erhverv.net 2012

116.

 Erhverv - spørgeskemaundersøgelse

117.

 Frigivelse af anlægsmidler - erhvervsudvikling

118.

 Grøn Plan - Skitse til indhold og proces

119.

 Fredskovspligt på dele af "Skallepanden" - Matr.nr. 1 aha Farumgård

120.

 Friareal nord for Kompagnivej - Farum Kaserne

121.

 Forvaltning af risikotræer

122.

 Rekreativ sti Bregnerød

123.

 Nye affaldsregulativer

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

95.

 Meddelelser fra formanden og forvaltningen

96.

 Halvårsstatus 2011 - Agenda 21 og klima

97.

 Status for energirenovering af kommunale ejendomme i 2011

98.

 Orientering om omlægning af linje 400S/400

99.

 Budgetopfølgning II / halvårsregnskab 2011 - MTE

100.

 Teknisk budget 2012-2015 - MTE

101.

 Mulighedskatalog version II - MTE

102.

 Godkendelse af Trevang Vandværk og Furesø Vandforsynings takstblad for 2011

103.

 Klima - Gate 21

104.

 Projektforslag for transmissionsledning for fjernvarme til Værløse mv.

105.

 I/S Vestforbrænding, lånoptagelse

106.

 Støjhandlingsplan 2011

107.

 Godkendelse af zone 40 i Hareskov By

108.

 Broer og Bygværker

109.

 Farum Nordby - Bukkefaldet (sti TT)

110.

 Løvfaldsvej, vejsyn 2011

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

82.

 Meddelelser fra formanden og forvaltningen

83.

 Midlertidig forlængelse af udledningstilladelsen til Stavnsholt renseanlæg

84.

 PCB i Birkhøjterrasserne

85.

 Økonomisk Status maj 2011 - MTE

86.

 Mulighedskatalog til budget 2012-2015

87.

 Naturforvaltning i Furesø Kommune 2007-2010 - oplæg til Grøn Plan

88.

 Strategisk energiplan

89.

 Støjhandlingsplan 2011, Hillerødmotorvejen, Idékatalog

90.

 Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter 2011 - Kirke Værløsevej

91.

 Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter 2011 - Uforbrugte midler

92.

 Løvfaldsvej, vejsyn 2011

93.

 Bestilling af bustrafik fra Movia 2013

94.

 Vejbelysning - Forsøg med natslukning

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

60.

 Meddelelser fra formanden og forvaltningen

61.

 Badevandsprofiler for badesteder i Furesø Kommune

62.

 Klima - CO2 regnskaber

63.

 Opkrævning af erhvervsaffaldsgebyrer for 2010 og 2011

64.

 Busdrift 2012 i Furesø Kommune

65.

 Budgetopfølgning I 2011 - MTE Sagsfremstilling

66.

 Oplæg om revision af Fingerplan 2007

67.

 Kommuneplan- og Agenda 21 strategi 2012

68.

 Forslag til kloakering af ejendomme i det åbne land

69.

 Projektforslag for transmissionsledning for fjernvarme til Værløse mv.

70.

 Ansøgning om ophævelse af fredskovspligt på dele af "Skallepanden" - Matr.nr. 1 aha Farumgård

71.

 Folketingsvalg 2011 - Valgplakater

72.

 Virksomhedsplan for Driftsgården 2011

73.

 Effektiviseringstiltag for Driftsafdelingen

74.

 Naturstation Hjortøgård

75.

 Nye tiltag i affaldsordningerne

76.

 Plan for energiinvesteringer i 2011 - 2014

77.

 Renoveringspulje - kommunale bygninger

78.

 Ombygning af varmtvandsbrugssystem i svømmehallerne

79.

 Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter 2011 - Bistrupvej og Ballerupvej

80.

 Støjpulje 2011

81.

 Birkedalshusene, Støjskærm mod Kollekollevej

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

44.

 Meddelelser fra formanden og forvaltningen

45.

 Økonomisk Status 2011 - MTE

46.

 Forbedring af Furesøs affaldsordninger

47.

 Miljø - Tilsynsberetning til Miljøstyrelsen - 2010

48.

 Indsatsplan for bekæmpelse af bjørneklo - Vestlig del af Furesø Kommune

49.

 Ophævelse af fredskovspligt på dele af "Skallepanden"

50.

 Svar på offentlig høring af Vand- og Natura 2000-planer

51.

 Nørreskovvang 2 A - R, Nyt vejnavn til adgangsvejen til Bavnehøj Park

52.

 Effektivisering af den kommunale bygningsmasse

53.

 Rengøringsudbud

54.

 Regnskab 2010 - MTE

55.

 Forslag til strategisk energiplan

56.

 Værløsehallerne - energibesparende tiltag

57.

 Cykelsupersti - godkendelse af plan og koncept

58.

 Fremme af el-biler i Furesø Kommune

59.

 Kommuneplan- og Agenda 21-strategi 2012

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

32.

 Meddelelser fra formanden og forvaltningen

33.

 Økonomisk status - Februar 2011

34.

 PCB i Birkhøjterrasserne

35.

 Orientering om kampagnen "Nej tak til reklamer"

36.

 Spilleregler for samarbejde mellem forvaltning og politikere

37.

 Evaluering af høring om forslag til busdriften 2012 - Høring 18. januar til 15. februar 2011

38.

 Busbestilling 2012 og frem

39.

 Tilgængelighedsplan

40.

 Pulje til renovering af legepladser

41.

 Genopretning af kommunens bygninger

42.

 Ombygning af varmtvandsbrugssystem i svømmehallerne for at forebygge legionella i fremtiden

43.

 Tiltag til overholdelse af budgetterne i Furesø Kommune

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

18.

 Meddelelser fra formanden og forvaltningen

19.

 Økonomisk status - Januar 2011

20.

 Endelig vedtagelse af erhvervspolitik

21.

 Samarbejde om proaktiv investeringsfremme

22.

 Anlægsnr 510940 - renoveringspulje - kommunale bygninger

23.

 Anlægsprojekter i Bygningsservice i 2011

24.

 Plan for energiinvesteringer i 2011 - 2014

25.

 Grøn Guide - Arbejdsplan 2011-Årsrapprt 2010

26.

 Farum Nordby - Anlægsbudget - 2011

27.

 Støjhandlingsplan 2011, frigivelse af midler

28.

 Trafiksikkerhedsprojekter 2011

29.

 Forbedring af fortove og cykelstier 2011

30.

 Udbygning og forbedring af det rekreative stinet

31.

 Vejrenovering 2011

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Meddelelser fra formanden og forvaltningen

2.

 By, Erhverv og Natur - Opfølgning på fokusområder

3.

 Økonomisk Status 2010 - pr. 31. dec. 2010

4.

 7. orientering om PCB-sagen i Farum Midtpunkt

5.

 Ændringer i affaldsbekendtgørelsen

6.

 Grøn mobilitet - Undersøgelse af cykelvaner

7.

 Transportkorridor Ring 5

8.

 Kommunale ejendomme Bygningsservice

9.

 Udbudsstrategi

10.

 Forslag til Handlingsplan 2011 for Klimaindsatsen i Furesø Kommune

11.

 Gennemførelse af Agenda 21 initiativer - Status 2010 - Plan 2011

12.

 Plejeplan for fredet overdrev i kommunalt eje

13.

 Anlægsprojekter på vej- og trafikområdet i 2011

14.

 Nørreskovvang 2 A - R, Nyt vejnavn til adgangsvejen til Bavnehøj Park

15.

 Evaluering af buslinjerne 151 og 165 - høring 23. november til 8. december 2010

16.

 Busbestilling fra 2012

17.

 Kommuneplanstrategi og Agenda 21 strategi 2012

    Til top