Furesø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget 2009-2013)

Mødeoversigt: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget 2009-2013

Oversigt for perioden: 01/01/2012 - 31/12/2012

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

13/12 13/12 6/12 6/12 8/11 2/10

  Sep - Aug - Jul

6/9 16/8

  Jun - Maj - Apr

7/6 10/5 12/4

  Mar - Feb - Jan

9/2 11/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2009 2008 2007 2006
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

165.

 Temamøde om Trafikplan 2013-2017

Gå til toppen af siden 
Punkter

165.

 Temamøde om Trafikplan 2013-2017

Gå til toppen af siden 
Punkter

147.

 Temamøde om ny affaldsplan

148.

 Forlængelse af kommunens affaldsplan fra 2009

149.

 Videreførelse af forsøgsordningen med affaldssortering

150.

 Ændring af regulativ for erhvervsaffald

151.

 Nedklassificering af private fællesveje

152.

 Anlæg - Frigivelse og godkendelse af trangsrækkefølge for legepladsfornyelse i 2013

153.

 Anlæg - Frigivelse af energiinvesteringer

154.

 Anlæg - Frigivelse af genopretningspuljen til kommunens bygninger

155.

 Green Cities - beslutning om medlemsskab

156.

 Godkendelse af plejeplan for Farum Vest-fredningen

157.

 Sundhedspolitik 2012

158.

 Resultater fra brugerundersøgelse om Madam Skrald

159.

 Mere økologi i kommunens køkkener

160.

 Opfølgning på udmøntning af vedtagne budgetforslag 2013 - alle udvalg

161.

 Status for energirenovering i kommunale ejendomme 2012

162.

 Status på Kommunale Ejendomme 2012

163.

 Meddelelser fra formanden og forvaltningen

164.

 Nye 2013-gebyrer for erhvervsaffald på genbrugsstationer

Gå til toppen af siden 
Punkter

164.

 Nye 2013-gebyrer for erhvervsaffald på genbrugsstationer

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

135.

 Forslag til Kommuneplan 2013. Temadrøftelse 1 - "Klima og bebyggelse"

136.

 Forslag til Kommuneplan 2013. Temadrøftelse 2 - "Natur og landskab"

137.

 Trafikbestilling 2014

138.

 Søndersø beskyttelse og benyttelse

139.

 Åbning af Flyvestation Værløse

140.

 Iværksætterhuset - Enstrenget Erhvervsservice i Nordsjælland

141.

 Budgetopfølgning III 2012 - MTE

142.

 Godkendelse af vandhandleplan

143.

 Godkendelse af Natura 2000-handleplan

144.

 Mødekalender 2013

145.

 Ophævelse af fredskovspligt på dele af "Skallepanden" - Matr.nr. 1 aha Farumgård

146.

 Meddelelser fra formanden og centrene

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

128.

 Forslag til Affaldsplan 2013 - 2024

129.

 Forslag til Kommuneplan 2013 - temadrøftelse 1

130.

 Udvidelse af institutionen Valhallas udeareal

131.

 Håndtering af henvendelser om individuelle solenergianlæg

132.

 Bestilling af bustrafik fra Movia 2014

133.

 Flere passagerer i busserne - Handleplan for busdriften i KKN

134.

 Meddelelser fra formanden og centrene

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

122.

 Status på åbning af Flyvestation Værløse

123.

 Disponering af midler til renovering af legepladser og frigivelse af midler

124.

 Bæredygtighed og Klima - plandokumenter

125.

 Meddelelser fra formanden og centrene

126.

 Orientering om cykelsupersti Farumruten

127.

 Spejderhytter i Værløse

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

99.

 Budgetopfølgning II/halvårsregnskab 2012 - MTE

100.

 Mulighedskatalog til Budget 2013-2016

101.

 Anlægsprogram 2013-2016

102.

 Teknisk budget 2012-2016 - MTE

103.

 Revideret budget for klimatilpasning

104.

 Godkendelse af regulativ for Furesø Vandforsyning

105.

 Forslag til Grøn Plan 2012-2024 for Furesø Kommune

106.

 Forslag til Affaldsplan 2013 - 2024

107.

 Trafikplan 2013 - 2017

108.

 Ændring af dagrenovationsordning for erhverv

109.

 Åbning af Flyvestation Værløse

110.

 Støjvold, Bistrupvej - Paltholmvej, 2012

111.

 Renovering af stibro over Bundsvej

112.

 Stier langs Lillevangsvej

113.

 Trafiksikkerhedsprojekter i forbindelse med etablering af dagligvarebutik i Hareskovby

114.

 Forslag til Enstrenget Erhvervsservice i Nordsjælland

115.

 Meddelelser fra formanden og centrene

116.

 Orientering - ændret tidsplan for spildevandsplan 2012

117.

 Indsatsplan - Bjørneklo - Påbud og henstillinger

118.

 Tilgængelighedsplan

119.

 Etablering af vedvarende energianlæg på Furesøbad

120.

 Status på erhvervsindsatsen

121.

 Budget 2012 - Taxinævnet i Region Hovedstaden

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

78.

 Etablering af autocamperpladser i Furesø Kommune

79.

 Åbning af Flyvestation Værløse

80.

 Farum Nordby - vagtbygningen matr. nr. 98 aq

81.

 Genplantning af kommunale vejtræer

82.

 Støjhandlingsplan 2012

83.

 Oplæg til Affaldsplan 2013 - 2018

84.

 Forslag til Natura 2000-handleplan for N139 Øvre Mølleådal, Furesø og Frederiksdal Skov

85.

 Forslag til vandhandleplan 2012-2015 Furesø Kommune

86.

 Godkendelse af regulativ for Furesø Vandforsyning

87.

 Principbeslutning om ekspropriation til fordel for spildevandsanlæg

88.

 Ændring af dagrenovationsordning for erhverv

89.

 Udmeldelse af erhverv.net

Lukket punkt

90.

 Mulighedskatalog til Budget 2013-2016

91.

 Meddelelser fra formanden og centrene

92.

 Opkrævning af administrationsgebyrer for erhvervsaffald 2012

93.

 Forsøg med affaldssortering, Madam Skrald

94.

 Orientering om Compaqgrundens status som fredskov

95.

 Status for energirenovering af kommunale ejendomme i 2012

96.

 Etablering af solceller og solfangere på kommunens ejendomme i 2012-2013

97.

 Samarbejde om Proaktiv Investeringsfremme

98.

 Furesø Kommunes Folkeoplysningspolitik

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

64.

 Meddelelser fra formanden og centrene

65.

 Orientering om rammevilkårene for Fiskebæk Å

66.

 Orientering om Mølleåprojektet "Rent vand i Mølleå systemet"

67.

 Tilsynsberetning til Miljøstyrelsen - 2011

68.

 Evaluering af den lysende cykelsti

69.

 Rema 1000 - Trafikale forhold

70.

 Budgetopfølgning I 2012 - MTE

71.

 Farum Nordby - anlægsbudget 2012

72.

 Trafikplan 2013-2017 og Revision af Vej og Trafikplan 2008-2012

73.

 Rekreative stier fra Trevang til Bregnerød

74.

 Forslag til Natura 2000-handleplan - udarbejdelse af kommunal handleplan for Natura 2000-område N139

75.

 Iltning af Furesøen - det videre forløb

76.

 Branding - erhvervslivet 2012

77.

 Vedtægtsændringer for Taxinævnet

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

42.

 Meddelelser fra formanden og centrene

43.

 Orientering om rammevilkårene for Fiskebæk Å

44.

 Orientering om Mølleåprojektet "Rent vand i Mølleå systemet"

45.

 Tilsynsberetning til Miljøstyrelsen - 2011

46.

 CO2 regnskab 2011

47.

 Evaluering af den lysende cykelsti

48.

 Tidsplan for ny affaldsplan

49.

 Regnskab MTE 2011

50.

 Budgetoverførsler fra 2011 til 2012 - Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget

51.

 Branding - erhvervslivet 2012

52.

 Furesø iltning - det videre forløb

53.

 Godkendelse af regulativ for Furesø Vandforsyning

54.

 Plan- og Agenda 21-strategi 2012

55.

 Grøn Plan for Furesø Kommune - Udkast til Forslag til Grøn Plan

56.

 Strategi for grøn mobilitet

57.

 Forbedring af fortove og cykelstier 2012

58.

 Vejrenovering 2012

59.

 Broer, bygværker og signalanlæg

60.

 Movias høring om Pendlernettet

61.

 Busbestilling fra og med 2013

62.

 Farum Nordby - anlægsbudget 2012

63.

 Demonstrationsanlæg på Furesø Bad

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

16.

 Meddelelser fra formanden og centrene

17.

 Status på vedtagne budgetforslag i budget 2012 - Miljø-, Tenik- og Erhvervsudvalget

18.

 Resultater af brugerundersøgelse på Farum Genbrugsstation

19.

 Information om anlæg af fjernvarmeledning fra Bagsværd til Værløse Varmeværk

20.

 Støjhandlingsplan 2012

21.

 Vand- og Natura 2000 handleplaner

22.

 Godkendelse af Furesø Vandforsyning og Trevang Vandværks takstblad for 2012

23.

 Klima - Gate 21

24.

 Frigivelse af midler til klimatilpasning - lokal håndtering af regnvand

25.

 Genopretning af kommunens bygninger - helhedsplaner for skolerne

26.

 Genopretning af kommunens bygninger

27.

 Anlægsprojekter i Center for Drift og Teknik i 2012

28.

 Strategi for busdriften i Københavns Kommunegruppe Nord

29.

 Søndersø - overtagelse af søen fra Københavns Energi

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Meddelelser fra formanden og centrene

2.

 Ændring af linje 400S og 400 til Ny Hjortespringvej, Brunsøvej, Værebrovej

3.

 Grøn Guide - Arbejdsplan 2012 - Årsrapport 2011

4.

 Green Cities

5.

 Bæredygtighed og Klima - Handlingsplan 2012 og frigivelse af anlægsmidler

6.

 Klima - Region hovedstaden

7.

 Plan for energiinvesteringer i 2011 - 2014

8.

 Flyvestation Værløse - budget 2012

9.

 Vedligehold af kommunens bygninger

10.

 PCB screening af kommunalebygninger

11.

 Pulje til renovering af legepladser

12.

 Tilgængelighedsplan 2012

13.

 Tillæg nr. 4 til Farum Kommunes spildevandsplan 2000-2008

14.

 Drøftelse af aftalestyringens effektmål på Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalgets område

15.

 Drøftelse af aftalestyringens effektmål på udvalgets område

    Til top