Furesø Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget 2009-2013)

Mødeoversigt: Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget 2009-2013

Oversigt for perioden: 01/01/2013 - 31/12/2013

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

5/12 7/11 10/10

  Sep - Aug - Jul

12/9 22/8

  Jun - Maj - Apr

6/6 6/5 4/4

  Mar - Feb - Jan

7/3 7/2 17/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2009 2008 2007 2006
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

138.

 Fremtidig placering af genbrugsstationerne

139.

 Anlæg - Frigivelse af midler til Farum Genbrugsstation

140.

 Anlæg - Frigivelse af midler til Værløse Genbrugsstation

141.

 Forslag til Tillæg 1 til Furesø Kommuneplan 2013 - Klimatilpasning

142.

 Forslag til Spildevandsplan 2014 - 2017 for Furesø Kommune

143.

 Anlæg - frigivelse af midler til energiinvesteringer

144.

 Tømningsordning for bundfældningstanke og samletanke

145.

 Forskrift for udførelse af bygge- og anlægsaktiviteter

146.

 Klimakommuneaftale 2014

147.

 Forslag til Kommuneplan 2013

148.

 Busbestilling 2015 og frem

149.

 Status - Forbedring af skolernes undervisningsmiljø

150.

 Åbning af vandløbsstrækning over Flyvestation Værløse og i Jonstrup

151.

 Furesøgård - opretholdelse af kapacitet

152.

 Gennemgang af byrådsperioden 2010 - 2013 for Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget

153.

 Meddelelser fra formanden og forvaltningen

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

138.

 Trafikplan 2013-2017 - under udarbejdelse

139.

 Affaldsplan 2013 - 2024

140.

 Budgetopfølgning III - MTE

141.

 Anlæg - Forbedringer i Satellitten

142.

 Status - Etablering af vedvarende energianlæg på/i kommunens bygninger

143.

 Parkering ved Furesøbad

144.

 Miljø- og Klimapolitik 2014

145.

 Svar på offentlig høring af forslag til vandplaner

146.

 Mødekalender 2014

147.

 Behandling af indsigelser til Forslag til Furesø Kommuneplan 2013

148.

 Forslag til Kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for vandindvindingsprojekter

149.

 Energirenovering. Incitamenter og barrierer blandt husejere i Furesø Kommune.

150.

 Meddelelser fra formanden og forvaltningen

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

114.

 Placering af tøjcontainere i Furesø Kommune

115.

 Støjhandlingsplan 2013

116.

 Støjskærm, Stavnsholtvej - Dybedalsvej

117.

 Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter - 2013

118.

 Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

119.

 Flyvestationen, hangar 2 - anvendelse til aktiviteter

120.

 Naturstation Hjortøgaard

121.

 Nedlæggelse af offentlig vej ved Marie Kruses Skole og Stavnsholtkirken

122.

 Revideret aftale om tilsyn med drikkevand på Slangerup Vandværk

123.

 Legepladspuljen 2013 og 2014

124.

 Meddelelser fra formanden og forvaltningen

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

101.

 Genplantning af kommunale vejtræer

102.

 Klimatilpasningsplan for Furesø Kommune

103.

 Anlægsprojekt - Fremkommelighed gennem Farum

104.

 Høring juli-august 2013 vedrørende parkeringsfri zone i Farum Landsby

105.

 Flyvestation Værløse - budget 2013

106.

 Fremtidig anvendelse af Hovedvagten, Regimentsvej 6

107.

 Anlægsprojekt - Cykelsti langs Lillevangsvej

108.

 Farumgaard

109.

 Status - Etablering af vedvarende energianlæg på/i kommunens bygninger

110.

 Furesø Borgertip

111.

 Høringssvar til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for HOFOR's vandindvinding

112.

 Evaluering af erhvervsindsatsen april 2011 - juni 2013

113.

 Meddelelser fra formanden og forvaltningen

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

82.

 Brudedalen - Brudevænget - private fællesveje

83.

 Budgetopfølgning II 2013 - Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget

84.

 Teknisk budget 2014-2017 - Miljø-, Teknik- og Erhvervsudvalget

85.

 Effektiviserings- og besparelsesforslag

86.

 Anlægsprogram for Budget 2014-2017

87.

 Forlængelse af kontrakter på affaldsordninger

88.

 Rottehandlingsplan 2013

89.

 Trafikplan 2013-2017

90.

 Miljø- og Klimapolitik 2014

91.

 Søndersø - beskyttelse og benyttelse

92.

 Pilgrimsrute

93.

 Søndre Alle, Nyt vejnavn ifbm. realisering af Lokalplan 112, Boligområde ved Laanshøj

94.

 Kommunalvalg 2013, Valgplakater på vejareal

95.

 Høring om Movias Trafikplan 2013

96.

 Forsøgsordning med fast Flextursrute mellem Ryetvej og Jonstrup

97.

 Grøn mobilitet

98.

 Status - Genopretning af kommunens bygninger

99.

 Ny Miljøtilsynsplan for Furesø Kommune

100.

 Meddelelser fra formanden og forvaltningen

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

69.

 Skallepanden fremtidig pleje

70.

 Rekreativ sti Trevang-Bregnerød - koblingen til Bregnerød Byvej

71.

 Forslag til affaldsplan 2013 - 2024

72.

 I/S Vestforbrænding, salg af en del af ejendommen Farumvej 82, Ganløse

73.

 Projektforslag om fjernvarmetilslutning af 13 parcelhuse på Farumgårds Allé

74.

 Erhvervspolitisk Handlingsplan 2013-2014

75.

 Fagudvalgshøring om Fritidspolitik 2013-2017

76.

 Det Grønne Regnskab 2012

77.

 Status på vintertjeneste 2012/2013

78.

 Status for energirenovering af kommunale ejendomme i 2013

79.

 Undersøgelser af muligheder for et nyt vådområde ved Flyvestation Værløse

80.

 Orientering om nye miljøtilsynregler

81.

 Meddelelser fra formanden og forvaltningen

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

52.

 Budgetopfølgning I 2013 MTE

53.

 Anlæg - Frigivelse af midler til Farum Nordby i 2013

54.

 Fremtidig placering af genbrugsstationerne

55.

 Anlæg - Frigivelse af midler til Værløse Genbrugsstation

56.

 Anlæg - Frigivelse af midler til Farum Genbrugsstation

57.

 Anlæg - Frigivelse af midler til rekreative stier 2012-2013

58.

 Anlæg - frigivelse af midler til Vejrenovering 2013

59.

 Anlæg - frigivelse af midler til Støjhandlingsplan 2013

60.

 Anlæg - Frigivelse af midler til forbedring af fortove og cykelstier 2013

61.

 Forslag til Kommuneplan 2013

62.

 Spildevandsplan 2014 - drøftelse af mål og principper

63.

 Miljø- og Klimapolitik 2014

64.

 Busbestilling fra og med 2014

65.

 Orientering om status for muligt vådområdeprojekt ved Flyvestation Værløse

66.

 Det Grønne Regnskab 2012

67.

 Status på vintertjeneste 2012/2013

68.

 Meddelelser fra formanden og forvaltningen

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

38.

 Regnskab 2012 - MTE

39.

 Overførsler 2012 til 2013 - MTE

40.

 Prioritering af trafiksikkerhedsprojekter - 2013

41.

 Tilgængelighedsplan

42.

 Regulering af råger på kommunale arealer

43.

 Frigivelse af midler til regnvandsprojekter på kommunale ejendomme i 2013

44.

 Afgivelse af tilsynskompetencer på Slangerup Vandværk

45.

 Etablering af biomasseværk og akkumuleringstank i Farum

46.

 Erhvervspolitisk Handlingsplan 2013-2014

47.

 Regional Filmfond

Lukket punkt

48.

 Spidslastcentral på Farum Kaserne

49.

 Flere indendørs idrætsfaciliteter/Ny hal

50.

 Tilsynsberetning til Miljøstyrelsen - 2012

51.

 Meddelelser fra formanden og forvaltningen

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

28.

 Anlæg - frigivelse af midler til Projekt "Sti i Farum Nord" - Udbygning af det rekreative stinet

29.

 Anlæg - frigivelse af midler til forbedring af skolernes undervisningsmiljø

30.

 Projektforslag om fjernvarmeforsyning af Bavnestedet og Baunegården

31.

 Drøftelse af Udkast til Trafikplan 2013-2017

32.

 Trafikløsning - Paltholmvej - Bybækgrunden - Farum Bytorv

33.

 Forslag til busdriften 2014

34.

 Miljø- og Klimapolitik 2014

35.

 Opfølgning på Vision Furesø

36.

 Grøn mobilitet - Cykeltællinger

37.

 Meddelelser fra formanden og forvaltningen

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

15.

 Godkendelse af vandtakster 2013 for Furesø Vandforsyning og Trevang Vandværk

16.

 Anlæg - Frigivelse og disponering af midler i Støjhandlingsplan 2013

17.

 Anlæg - Frigivelse af midler til stier langs Lillevangsvej - etape 2

18.

 Anlæg - Frigivelse af midler til hævning og renovering af stibro over Kollekollevej

19.

 Anlæg - Frigivelse af midler - Furesøgård, Stavnsholtvej 177, Farum

20.

 Anlæg - Flere indendørs idrætsfaciliteter/Ny hal

21.

 Anlæg - Lokaleudnyttelse i Satellitten

22.

 Anlæg - Frigivelse af midler til Grøn plan 2013-2024

23.

 Høring om Børne- og Ungepolitikken

24.

 Anlægsprojekter på vej- og trafikområdet i 2012

25.

 Gammel Hareskovvej - Evaluering af 2-1-vej

26.

 Anlæg - Genopretningspuljen til kommunens bygninger

27.

 Meddelelser fra formanden og forvaltningen

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af Furesø Spildevands takstblad for 2013

2.

 Bæredygtighed og Klima - Status 2012 - Handlingsplan 2013

3.

 Grøn Guide - Årsrapport 2012 - Forslag til arbejdsplan 2013

4.

 I/S Vestforbrænding - låneramme og mageskifte

5.

 Anlæg - Grøn Plan 2013-2024 for Furesø Kommune

6.

 Anlæg - Åbning af Flyvestation Værløse - budget 2013

7.

 Anlæg - Modernisering af vejbelysning i 2013

8.

 Anlæg - Etablering af vedvarende energianlæg på/i kommunens bygninger

9.

 Anlæg - Forbedring af skolernes undervisningsmiljø

10.

 Anlægsopgaver i Center for Drift og Teknik i 2013

11.

 Grøn mobilitet - Cykelsuperstier

12.

 Copenhagen Cleantech Cluster

13.

 Meddelelser fra formanden og forvaltningen

14.

 Hybridbiler

    Til top