Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Børn- & Familieudvalget)

Mødeoversigt: Børn- & Familieudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2015 - 31/12/2015

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

2/12 4/11 7/10

  Sep - Aug - Jul

9/9 26/8 12/8

  Jun - Maj - Apr

3/6 6/5 8/4

  Mar - Feb - Jan

4/3 4/2 14/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning pr. 31.10.2015 - Børn og Familieudvalget

3.

 Beslutning om udmøntning af pædagogtimer til små dagsinstitutioner

4.

 Oplæg til årshjul for møder i Børn og Familieudvalget 2016

5.

 Henvendelse fra Nyrupskolens skolebestyrelse vedrørende busdriften til og fra skolen

6.

 Status over indskrevne børn i dagtilbud

7.

 Orientering om afholdelse af borgermøde om det gode børneliv

8.

 Orientering om møde i Uddannelsesrådet og arbejdet med unge og uddannelse

9.

 Meddelelser til efterretning

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning pr. 30.09.15 - Børn og Familieudvalget

3.

 Opfølgning på Budgetaftale 2016-2019

4.

 Godkendelse af ændringer i styrelsesvedtægten for den selvejende daginstitution Mælkebøtten

5.

 Oplæg til evalueringsdesign for arbejdet med Folkeskolereformen

6.

 Status på Synlig Læring projektet

7.

 Evaluering af forsøg med fælles ledelse på Rynkevangskolen og Tømmerup Skole

8.

 Kommissorium for analyse af fritidstilbud på skoleområdet

9.

 Evaluering af pilotprojekt med fælles skoleledelse på Rørby Skole og Hvidebækskolen

10.

 Behandling af "Oplæg til ledelsesmæssig sammenlægning af Specialcenter Sigrid Undset og Specialinstitutionen Lærkereden" med høringssvar

11.

 Meddelelser til efterretning

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning pr. 31.08.15 - Børn og Familieudvalget

3.

 Ansøgning fra Børnehaven Mælkebøtten om opnormering af vuggestue

4.

 Ansøgning til udviklingspuljen på dagtilbudsområdet fra Hobitten om tilskud til DGI-certificering

5.

 Ansøgning til udviklingspuljen på dagtilbudsområdet fra Hobittens dagpleje om tilskud til indkøb af iPads

6.

 Godkendelse af ændringer i styrelsesvedtægt for den selvejende daginstitution Krudthuset

7.

 Forslag til mødeplan 2016

8.

 Orientering om metoder der understøtter det forebyggende arbejde i Fagcenter Børn og Familie

9.

 Meddelelser til efterretning

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning pr. 31.07.15 - Børn og Familieudvalget

3.

 Evaluering af proces- og ressourcedagtilbud

4.

 Status på brugen af iPads i dagplejen

5.

 Orientering om udvikling i nøgletal på børn- og familieområdet

6.

 Orientering om samarbejde med socialpædagogisk opholdssted

7.

 Oplæg til ledelsesmæssig sammenlægning af Specialcenter Sigrid Undset og Specialinstitutionen Lærkereden

8.

 Kommunal testplan for dansk

9.

 Belysning af årsager til valg af fri- og privatskoler

10.

 Orientering om folkeskolens kvalitetsrapport for 2015

11.

 Analyse af fritidstilbuddene på skoleområdet i Kalundborg Kommune

12.

 Oplæg til Forskningens Døgn 2016

13.

 Kriterier og prioritering for fordeling af § 18 midler for 2016

14.

 Status over indskrevne børn i dagtilbud i Kalundborg Kommune

15.

 Orientering om møde i Uddannelsesrådet

16.

 Samarbejde med Danske Skoleelever

17.

 Meddelelser til efterretning

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Valg af næstformand

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning pr. 31.05.15 - Børn og Familieudvalget

3.

 Bæredygtig Kommune - Kalundborg 2025 (BK2025)

4.

 Reviderede retningslinjer for tilsyn med kommunale, selvejende og private daginstitutioner samt specialinstitutioner

5.

 Forslag om løbende indberetning af fysiske overgreb i insklusionscentre og specialskoler

6.

 Revision af samarbejdsaftale for UU

7.

 Evaluering af fundraisingindsatsen

8.

 Rammeaftale 2016 - Det specialiserede social- og undervisningsområde

9.

 Forebyggende indsats for børn og unge fra misbrugsramte hjem

10.

 Fællesmøde mellem Børn og Familieudvalget samt Socialudvalget om muligheder for udvikling af boformer

11.

 Meddelelser til efterretning

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning pr. 30.04.15 - Børn og Familieudvalget

3.

 Tilpasning på dagtilbudsområdet efter høringsperiode

4.

 Status på Ungdomsskolens fremadrettede opgaver og aktiviteter

5.

 Forebyggende indsats for børn og unge fra misbrugsramte hjem

6.

 Tilbagemelding vedrørende valg af fri- og privatskoler

7.

 Ansøgning om tilskud til Sommersjov 2015

8.

 Gratis buskort til elever som indskrives på én af de små skoler

9.

 Ferieplan for kommunens skolevæsen 2016/2017 og 2017/2018

10.

 Forslag til indhold på Borgermøde

11.

 Muligheder for udvikling af boformer

12.

 Status over indskrevne børn i dagtilbud i Kalundborg Kommune

13.

 Orientering om arbejdet på Børne- og Familieområdet

14.

 Status vedrørende arbejdet med idrætscertificering i Rørby Skoles SFO

Lukket punkt

15.

 Raklev Børnehave

Lukket punkt

16.

 Børnehuset Spiren

Lukket punkt

17.

 Børnehuset Kløvergården

Lukket punkt

18.

 Børnehuset Regnbuen

19.

 Orientering om møde i Uddannelsesrådet

20.

 Dialog med Røsnæs Skole og Løve/Ørslev Skole omkring ressourcetildeling til 0. klasse

21.

 Meddelelser til efterretning

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Dialogmøde mellem Børn- og Familieudvalget og Handicaprådet

3.

 Status på inklusionsarbejdet på Rynkevangskolen

4.

 Budgetopfølgning pr. 31.03.15 - Børn og Familieudvalget

5.

 Regnskaber for de selvejende dagtilbud 2014

6.

 Orientering og evaluering af "Fraværsprojekt"

7.

 Orientering om udviklingen i nøgletal på børn- og familieområdet

8.

 Brug af særlige sikkerhedsseler i forbindelse med befordring af skoleelever

9.

 Status på arbejdet med inklusion

10.

 Meddelelser til efterretning

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 James Nottingham præsenterer Visible learning

3.

 Budgetopfølgning pr. 28.02.2015 - Børn og Familieudvalget

4.

 Ansøgning til udviklingspuljen på dagtilbudsområdet vedrørende sprogprojekt i Børnehusene Buldervang

5.

 Evaluering af pilotprojekt med fælles skoleledelse på Rørby Skole og Hvidebækskolen

6.

 Henvendelse fra forældregruppe vedr. morgenpasning i SFO for 4. klasse

7.

 Status vedrørende arbejdet med folkeskolereformen

8.

 Nedsættelse af Ungeråd i Kalundborg Kommune

Lukket punkt

9.

 To børn er kravlet ud af et vindue i Eventyrhuset

10.

 Børn- og Familieudvalgets eksterne møder i 2015

11.

 Afslutning af projekt Ung & Rus

12.

 Meddelelser til efterretning

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Fællesmøde mellem Børn- og Familieudvalget samt Ældre- og Sundhedsudvalget den 4. marts 2015

3.

 Budgetopfølgning pr. 31.01.2015 - Børn og Familieudvalget

4.

 Regnskab 2014 - Børn- og Familieudvalget

5.

 Analyse frem mod Planseminar 2015 - Redegørelse over kommunens forebyggende indsats for ikke misbrugende børn og unge fra misbrugsramte hjem

6.

 Orientering om pulje til mere pædagogisk personale i dagtilbud 2015 og 2016

7.

 Orientering om Socialrådgivere i dagtilbud og på skoler

8.

 Tilpasning på dagtilbudsområdet

9.

 Orientering og status på projekt Home-Start

10.

 Oprettelse af 0. klasser i 2015/2016

11.

 Ferieplan for kommunens skolevæsen 2016/2017 og 2017/2018

12.

 Oplæg omkring evalueringen af Ungestrategien

13.

 Orientering om møde i Uddannelsesrådet

14.

 Nedsættelse af Ungeråd i Kalundborg Kommune

15.

 Status over indskrevne børn i dagtilbud i Kalundborg Kommune

Lukket punkt

16.

 Børnehuset Regnbuen

17.

 Meddelelser til efterretning

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning pr. 31.12.14 - Børn og Familieudvalget

3.

 Ansøgning til udviklingspuljen på dagtilbudsområdet 2015 - Uddannelse dagplejere

4.

 Orientering om arbejdet på Børne- og Familieområdet

5.

 Skoleindskrivning 2015/2016

6.

 Opfølgning på analyse af Ungdomsskolen med henblik på konkretisering af videre proces

7.

 Oprettelse af EUD10 klasse på Kalundborg 10. klassescenter

8.

 Idé- og tilbudskatalog til skolerne fra kulturområdet

9.

 Fællesmøde 2015 mellem Kultur- og Fritidsudvalget samt Børn- og Familieudvalget om dialog om kultur- og fritidspolitikken

10.

 Børn- og Familieudvalget - Udvalgets eksterne møder i 2015

11.

 Ændringer til mødeplan 2015

12.

 Evaluering af Kalundborg-mødet 20. januar 2015

13.

 Fællesmøde mellem Børn- og Familieudvalget samt Ældre- og Sundhedsudvalget

14.

 Handicaprådets årsberetning 2014

15.

 Meddelelser til efterretning

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Faglige kvalitetsoplysninger indenfor dagtilbudsområdet i Kalundborg Kommune

3.

 Godkendelse af pædagogiske læreplaner i dagtilbud 2014

4.

 Budgetopfølgning pr. 30.11.14 - Børn og Familieudvalget

5.

 Asylbørnehaven fremsender ansøgning til udviklingspuljen på dagtilbudsområdet 2015, vedrørende tilskud til afholdelse af jubilæum

6.

 Fald i antal indskrevne børn i dagtilbud i Kalundborg Kommune

7.

 Høring vedrørende oplæg til organisering af ledelsen af Sejerø Skole og Børnehus

8.

 Meddelelser til efterretning

    Til top