Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Børn- & Familieudvalget)

Mødeoversigt: Børn- & Familieudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2016 - 31/12/2016

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

8/12 9/11 5/10

  Sep - Aug - Jul

7/9 10/8

  Jun - Maj - Apr

8/6 11/5 6/4 4/4

  Mar - Feb - Jan

2/3 3/2 11/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning pr. 31.10.16 - Børn- og familieudvalget

3.

 Beslutning om anlægsbevilling til PCB-renovering af Årby Skole

4.

 Drøftelse vedrørende politiske målsætninger på dagtilbudsområdet

5.

 Orientering om projekt vedrørende udvikling af redskaber til pædagogisk udvikling og styring på 0-6 års området

6.

 Orientering om mulighederne for at igangsætte et forskningsprojekt vedrørende arbejdet med KLAR-pædagogikken

7.

 Meddelelser til efterretning

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Drøftelse af oplæg fra Danske Skolelever

3.

 Beslutning om Ungeråd og ungeinddragelse

4.

 Beslutning om evaluering af Ungestrategien

5.

 Orientering om opfølgning på Garantiskolens første år

6.

 Beslutning om det fremtidige arbejde med at genetablere et 10. klassestilbud i den sydlige del af kommunen

7.

 Orientering om undervisningspakker på folkeskoleområdet og fødekæden til ingeniøruddannelsen

8.

 Beslutning angående evalueringen af arbejdet med Folkeskolereformen, 1. status

9.

 Beslutning om at sende sag om fælles skoleledelse på Tømmerup Skole og Rynkevangskolen i høring

10.

 Beslutning om at sende sag om fælles skoleledelse på Hvidebækskolen og Rørby Skole i høring

11.

 Forslag til omlægning af pulje til bustransport i forbindelse med åben skole

12.

 Prioritering af tiltag i forbindelse med analysen af ressourceanvendelsen på folkeskoleområdet

13.

 Orientering om indsatsen på Klosterparkvej

14.

 Orientering om nøgletal fra Fagcenter Børn og Familie

15.

 Orientering om indskrevne børn i dagtilbud pr. 30. september 2016

16.

 Budgetopfølgning pr. 30.09.16 - Børn- og familieudvalget

17.

 Meddelelser til efterretning

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Orientering om ressourceanvendelse og understøttelse på flygtningeområdet

3.

 Budgetopfølgning pr. 31.08.16 - Børn- og familieudvalget

4.

 Forslag til mødeplan 2017

5.

 Forslag til ny Handicappolitik - høring

6.

 Forslag om nedlæggelse af Røsnæs Skole

7.

 Opfølgning på forsøg med en kortere skoledag og ekstra personaleressourcer i undervisningen

8.

 ADHD - medfødt lidelse eller mangelfuld opdragelse

9.

 Orientering om samarbejde med Teach First vedrørende rekruttering af lærere

10.

 Meddelelser til efterretning

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Orientering om muligheden for at bruge fysioterapeuter i folkeskolen

3.

 Budgetopfølgning pr. 31.07.16 - Børn- og familieudvalget

4.

 Beslutning om tilrettelæggelse af sprogtilbuddet på skoleområdet

5.

 Forslag til omlægning af pulje til bustransport i forbindelse med åben skole til udsendelse i høring

6.

 Orientering om DGI-certificeringsforløb i Børnehaven Hobitten

7.

 Orientering om nøgletal i Fagcenter Børn og Familie

Lukket punkt

8.

 Orientering om rapporten "Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børneområde"

Lukket punkt

9.

 Orientering

10.

 Orientering om status på projekt Synlig Læring på skolerne

11.

 Meddelelser til efterretning

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning pr. 31.05.2016 til Børn- og Familieudvalget

3.

 Beslutning om organisering af Ungdommens Uddannelsesvejledning

4.

 Ansøgning til udviklingspuljen på skoleområdet om midler til projekt om skoleudvikling på Kalundborg 10. klassecenter

5.

 Finansering af PCB-renovering på Årby Skole 2016

6.

 Status samt oplæg til videre proces for Ungerådet

7.

 Rammeaftale 2017 - Det specialiserede social- og undervisningsområde

8.

 Drøftelse af skoletilbud til flygtningebørn i Kalundborg Kommune

9.

 Drøftelse af finansieringen af brugerportalinitiativet på skoleområdet

10.

 Drøftelse af forslag til effektivisering af elevtransport i forbindelse med åben skole

11.

 Orientering om materiale til budgetseminar, Analyse af ressourceanvendelsen på folkeskoleområdet

12.

 Orientering om materiale til budgetseminar, Rekruttering på skoleområdet

13.

 Orientering om materiale til budgetseminar, Kompetenceudviklingsindsatser for lærere og pædagoger i folkeskolen

14.

 Orientering om materiale til budgetseminar, notat om vedligeholdelses- og renoveringsudgifter på skoleområdet

15.

 Orientering om materiale til budgetseminar, Internationalt skoletilbud i Kalundborg Kommune

16.

 Orientering om materiale til budgetseminar, Kalundborg Kommunes tilbud for unge mødre

17.

 Orientering om materiale til budgetseminar, forslag til boformer med støtteordning for sårbare unge

18.

 Orientering om materiale til budgetseminar, Kalundborg Kommunes forebyggende arbejde i relation til Herning-modellen

19.

 Orientering om fremtidige flygtningeindsatser på børne- og ungeområdet

20.

 Orientering om indskrevne børn i dagtilbud pr. 30. juni 2016

21.

 Orientering omkring skoleindskrivning for Røsnæs Skole

22.

 Orientering om afrapportering af inklusionseftersynet fra Ministeriet for Børn, Uddannelse og Ligestilling

23.

 Meddelelser til efterretning

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Orientering om arbejdet med den børnefaglige undersøgelse

3.

 Orientering om status på socialrådgivere i dagtilbud og på skoler

4.

 Orientering om implementeringen af metoden Samarbejde Om Sikkerhed

5.

 Orientering om ejendomsstrategien

6.

 Beslutning vedrørende det videre forløb i forbindelse med PCB-forurening på Årby Skole

7.

 Budgetopfølgning pr. 30.04.16 - Børn- og familieudvalget

8.

 Orientering om redegørelse for markedsføring af 10. klassetilbud i Høng

9.

 Ansøgning til udviklingspuljen på skoleområdet fra Elevrådet på Kirke Helsinge Skole

10.

 Fremtidige modeller for organiseringen af sprogtilbuddet på skoleområdet til udsendelse i høring

11.

 Beslutning af kriterier for puljen vedrørende § 18 midler (frivilligt socialt arbejde)

12.

 Beslutning om prioritering af § 18 midler 2017 (frivilligt socialt arbejde)

13.

 Orientering om regnskaber for de selvejende dagtilbud 2015

14.

 Orientering om Ungdommens Uddannelsesvejlednings (UU) årsberetning 2015

15.

 Orientering om årsrapport for Ungdomsuddannelsernes Psykologiske Center Nordvestsjælland (UPCN) 2014/2015

16.

 Meddelelser til efterretning

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Oplæg fra fællestillidsrepræsentanter fra FOA, BUPL og DLF

3.

 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 på Børn og Familieudvalgets område

4.

 Orientering om at Fagcenter Småbørn og Undervisning skifter navn

5.

 Beslutning om antal vuggestuepladser og optagelse ved Kirke Helsinge Skole og Børnehave

6.

 Beslutning om organisering af fritidstilbud på skoleområdet

7.

 Oplæg til omlægningen af sprogklassetilbuddet til udsendelse i høring

8.

 Beslutning vedrørende det fremtidige arbejde med rekruttering på skoleområdet

9.

 Beslutning om fremtidigt 10. klassetilbud i Høng

10.

 Beslutning vedrørende det videre forløb i forbindelse med PCB-forurening på Årby Skole

11.

 Orientering om nøgletal fra Fagcenter Børn og Familie

12.

 Meddelelser til efterretning

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning pr. 29.02.2016 - Børn- og familieudvalget

3.

 Elevtal for Røsnæs Skole i perioden 2013-2021

4.

 Evaluering af Musikprofilskole i samarbejde mellem Musisk Skole og Høng Skole

5.

 Orientering om program for Forskningens Døgn 2016 i Kalundborg Kommune

6.

 Orientering om status på analysen af STU-området

7.

 Meddelelser til efterretning

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Dialogmøde mellem Børne- og Familieudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget 4. april 2016

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning pr. 31.01.16 - Børn- og familieudvalget

3.

 Regnskab 2015 Børn- og Familieudvalget

4.

 Høring af ferieplan for skolerne i Kalundborg Kommune for skoleåret 2016/2017 og 2017/2018

5.

 Godkendelse af folkeskolens kvalitetsrapport med høringssvar

6.

 Analyse af fritidstilbud på skoleområdet til udsendelse i høring

7.

 Skoleindskrivning for elever fra Røsnæs skoledistrikt

8.

 Godkendelse af forslag til "Delegationsplaner for de politiske udvalg"

9.

 Status over indskrevne børn i dagtilbud

10.

 Orientering om notat til planseminar om boliger til udsatte unge

11.

 Forberedelse af fællesmøde mellem Børn- og Familieudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget d. 4 april 2016

12.

 Meddelelser til efterretning

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning pr. 31.december 2015 - Børn og Familieudvalget

3.

 Godkendelse af skoleindskrivning 2016/2017

4.

 Drøftelse af oplæg til udvikling af tilbud på 0-18 års området

5.

 Drøftelse af analyse af fritidstilbud på skoleområdet

6.

 Evaluering af sprogprojekt i Børnehusene Buldervang

7.

 Godkendelse af ændring af dagtilbud på Sæby Hallenslev Friskole og børnehave

8.

 Mulighed for forsøg med understøttende undervisning og en kortere skoledag

9.

 Godkendelse af ændring af ferieplan for kommunens skolevæsen 2016/2017 og 2017/2018

10.

 Forslag til Børn- og Familieudvalgets møder med eksterne samarbejdspartnere i 2016

11.

 Orientering om deltagelse i rammeforsøg for konfirmationsforberedelse

12.

 Meddelelser til efterretning

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Folkeskolens kvalitetsrapport til udsendelse i høring

3.

 Orientering om pædagogiske medarbejderes oplevelser og erfaringer i den nye folkeskole ifølge ny rapport fra analyseinstituttet KORA

4.

 Beslutning om procedure for oprettelse af 0. klasser

5.

 Forslag om klasseloft på 26 elever

6.

 Forslag om søskendegaranti i forbindelse med skoleindskrivning

7.

 Godkendelse af ændringer i styrelsesvedtægten for Privatinstitutionen Bregnen Naturbørnehave

8.

 Orientering om pædagogisk myndighedstilsyn 2014-2015 i kommunale, selvejende og private dagtilbud samt landsbyordninger

9.

 Orientering om rapporten sårbare børn: "hvem er de, hvor bor de, og hvordan klarer de sig i skolen"

10.

 Orientering om Nøgletal for Fagcenter Børn og Familie

11.

 Orientering om evaluering af overgrebspakken

12.

 Budgetopfølgning pr. 30. november 2015

13.

 Orientering om status på flygtningeområdet

14.

 Forslag til kommissorium for "Det nære sundhedsvæsen"

15.

 Meddelelser til efterretning

    Til top