Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Børn- & Familieudvalget)

Mødeoversigt: Børn- & Familieudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2017 - 31/12/2017

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

6/12 1/12 8/11 4/10

  Sep - Aug - Jul

6/9 9/8

  Jun - Maj - Apr

14/6 3/5 5/4

  Mar - Feb - Jan

1/3 31/1 10/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Orientering om status på Stepping Stones

3.

 Drøftelse af overordnede principper i forhold til ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet

4.

 Budgetopfølgning pr. 31.10.17 Børn- og Familieudvalget

5.

 Beslutning om fælles koordineret pasning i dagtilbudsområderne

6.

 Beslutning om godkendelse af politiske målsætninger og skabelon for kvalitetsrapporten på dagtilbudsområdet

7.

 Beslutning om at sende "Evaluering af inklusionsstrategien" i høring

8.

 Beslutning vedrørende 10. klassestilbud i den sydlige del af kommunen

9.

 Beslutning om bevilling af midler fra udviklingspuljen til efteruddannelsesforløb vedrørende sprog

10.

 Beslutning om bevilling af midler fra udviklingspuljen på skoleområdet til udvidelse og gennemførelse af Kalle Camp 2018

11.

 Beslutning af model for skolestart

12.

 Opsamling på Ungekonferencen og Kalundborg-mødet d. 24. oktober 2017

13.

 Orientering om statusredegørelse for alle landets folkeskolers udvikling sammenholdt med udviklingen i Kalundborg Kommune

14.

 Orientering om Kalundborg Kommunes folkeskolers arbejde med mobning

15.

 Meddelelser til efterretning

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Udvalgets sammensætning

3.

 Valg af formand

4.

 Valg af næstformand

5.

 Forslag til mødeplan 2018

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Dialogmøde med de faglige orgsanisationer

3.

 Drøftelse af alenetid i dagtilbud i forlængelse af BUPL's undersøgelse

4.

 Beslutning om at sende "Analyse af STU-området" i høring i Handicaprådet

5.

 Budgetopfølgning pr. 30.09.17, Børn- og Familieudvalget

6.

 Ansøgning til Udviklingspuljen fra Elevrådet på Svebølle Skole

7.

 Drøftelse af temarapport om mobning

8.

 Opfølgning på Ungekonferencen og Kalundborgmødet

9.

 Opfølgning på dialogmødet med forældrebestyrelsesformænd den 6. september 2017

10.

 Orientering om nøgletal i Fagcenter Børn og Familie

11.

 Orientering om indskrevne børn i dagtilbud pr. 30. september 2017

12.

 Orientering om møde med Forældrepanelet

13.

 Orientering om elever på skoler relateret til Tvind

14.

 Meddelelser til efterretning

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Orientering om deltagelse i EYC

3.

 Budgetopfølgning pr. 31.08.17 Børn- og Familieudvalget

4.

 Beslutning om sammenlægning af daginstitutioner i Snertinge med høringssvar

5.

 Beslutning om bevilling af midler fra udviklingspuljen på dagtilbudsområdet til understøttelse af KLAR-pædagogikken

6.

 Beslutning om godkendelse af ferieplan for kommunens skolevæsen 2018/2019 og 2019/2020

7.

 Beslutning om indhold til dialogmøde med skolebestyrelsesformænd den 8. november 2017

8.

 Beslutning om bevilling af midler fra udviklingspuljen på skoleområdet til samarbejde om elevvenlig kommune

9.

 Ansøgning om overgang til kommunaldrift drift fra den selvejende institution Krudthuset

10.

 Orientering om status på det videre arbejde med Mploys ungeanalyse

11.

 Orientering om arbejdet med ny ressourcetildelingsmodel på skoleområdet

12.

 Orientering om ny samarbejdsmodel på børne- og ungeområdet

13.

 Orientering om Brugerportalsinitiativet

14.

 Orientering om møde i Uddannelsesrådet

15.

 Orientering om afholdelse af Kalundborgmødet

16.

 Meddelelser til efterretning

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning pr. 31.07.17 Børn- og Familieudvalget

3.

 Beslutning om godkendelse af ændringer i styrelsesvedtægten for Privatinstitutionen Bregnen Naturbørnehave

4.

 Orientering om nøgletal i Fagcenter Børn og Familie

5.

 Orientering om aktuel venteliste til dagpleje og vuggestue

6.

 Orientering om evaluering af inklusionsstrategien

7.

 Meddelelser til efterretning

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Dialogmøde mellem Børn- og Familieudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget den 9. august 2017 kl. 15.30

3.

 Orientering om KORA rapporten "Udgifter, brugere og enhedsudgifter på det specialiserede børne- og ungeområde"

4.

 Orientering om Fagcenter Børn og Families arbejde med forebyggelse og anbringelse

5.

 Orientering om arbejdet med metoden Samarbejde Om Sikkerhed

6.

 Budgetopfølgning pr. 31.05.17 Børn- og Familieudvalget

7.

 Beslutning om indhold til dialogmøde med forældrebestyrelsesformænd den 6. september

8.

 Drøftelse af BUPL's alenetidsundersøgelse

9.

 Rammeaftale 2018 og 2019 på det specialiserede social- og undervisningsområde

10.

 Orientering om indskrevne børn i dagtilbud pr. 30. juni 2017

11.

 Orientering om kommissorium for 10. klassestilbud i den sydlige del af kommunen

12.

 Orientering om analyse af elevfravær i folkeskolen

13.

 Orientering om praksis vedrørende pædagogstuderende i dagtilbud og SFO'er

14.

 Orientering om sager på Børn og Familieudvalgets møder 2. halvår 2017

15.

 Meddelelser til efterretning

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning pr. 30.04.17 Børn- og Familieudvalget

3.

 Beslutning om sammenlægning af daginstitutioner i Snertinge

4.

 Beslutning om godkendelse af etablering af dagtilbuddet Tømmerup Fri Børnehave

5.

 Beslutning om godkendelse af udvidelse af Privatinstitutionen Bondegården

6.

 Drøftelse vedrørende brugen af iPads i dagtilbud

7.

 Orientering om ansættelse af Teach First lærere

8.

 Beslutning om bevilling af midler fra udviklingspuljen på skoleområdet til understøttelse af kompetenceudvikling på skolerne

9.

 Beslutning om bevilling af midler fra udviklingspuljen til afholdelse af Kalundborgmødet

10.

 Beslutning om at finansiere ansættelse af terapeuter inden for udviklingspuljerne

11.

 Beslutning om omfordeling af midler i kørselspuljerne

12.

 Beslutning om at sende ferieplan for kommunens skolevæsen 2018/19 og 2019/20 i høring

13.

 Beslutning om prioritering af §18-midler i 2018

14.

 Henvendelse fra Kommunalbestyrelsesmedlem vedrørende drøftelse af spørgsmål

15.

 Drøftelse af møde med skolebestyrelser

Lukket punkt

16.

 Orientering om anbringelsesområdet

17.

 Orientering om status på samarbejdet med Røde Kors asylafdeling

18.

 Orientering om status på projektet Synlig Læring

19.

 Orientering om skoleudsættelser og omgængere på anmodning af Børn- og Familieudvalget

20.

 Meddelelser til efterretning

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Udskiftning af medlemmer i Børn- og Familieudvalget

3.

 Orientering om den kriminalitets forebyggende indsats

4.

 Orientering om forebyggelse af ekstremisme og radikalisering

5.

 Orientering om nøgletal i Fagcenter Børn og Familie

6.

 Indstilling af ny stedfortræder til Indstillingsudvalget

7.

 Budgetopfølgning pr. 31.03.17 Børn- og Familieudvalget

8.

 Rammeforsøg om mere fleksible muligheder for tilrettelæggelse af skoledagen

9.

 Beslutning omkring en styrket indsats vedrørende børns motoriske udvikling med høringssvar

10.

 Beslutning om sammenlægning af Musisk Skole og Ungdomsskolen

11.

 Beslutning om bevilling af midler fra udviklingspuljen til DGI re-certificering i Hobitten

12.

 Drøftelse af muligheden for videreførelse af projektet GRO inden for nuværende ramme

13.

 Orientering om indskrevne børn i dagtilbud pr. 31. marts 2017

14.

 Meddelelser til efterretning

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Dialogmøde mellem Børne- og Familieudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget den 5. april 2017 kl. 17

3.

 Beslutning om godkendelse af kvalitetsrapport for folkeskolen 2016 med høringssvar

4.

 Orientering om antallet af klager til Fagcenter Børn og Familie

5.

 Budgetopfølgning pr. 28.02.17 Børn- og Familieudvalget

6.

 Forslag fra Enhedslisten vedrørende analyse af fravær

7.

 Anvendte midler til kompetenceudvikling af lærere og pædagoger i folkeskolen

8.

 Beslutning vedrørende spørgsmål fra Det Radikale Venstre vedrørende søskendegaranti

9.

 Opfølgning på stormøde om Inklusion

10.

 Drøftelse af dialogmøde med forældrebestyrelserne i dagtilbud

11.

 Drøftelse af indhold til dialogmøde med skolebestyrelser den 4. maj 2017

12.

 Beslutning vedrørende organisering af Kalundborg Kommunes modtagetilbud

13.

 Drøftelse af henvendelse fra Kalundborg Lærerkreds

14.

 Orientering om regnskaber for de selvejende dagtilbud 2016

15.

 Meddelelser til efterretning

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Drøftelse af resultater af analyse af ungeområdet i Kalundborg Kommune

3.

 Orientering om kommissorium for evaluering af Tværfagligt Ungeteam - TUT

4.

 Budgetopfølgning pr. 31.01.17 Børn- og Familieudvalget

5.

 Regnskab 2016 Børn- og Familieudvalget

6.

 Beslutning om hvordan sundt frokostmåltid i børnehaven i Aktivarius kan etableres

7.

 Godkendelse af skoleindskrivning 2017/2018

8.

 Drøftelse af mulighederne for en styrket indsats vedrørende børns motoriske udvikling

9.

 Forslag fra kommunalbestyrelsesmedlem vedrørende efteruddannelse for pædagoger

10.

 Forslag fra Enhedslisten vedrørende SFO tilbud til elever i specialtilbud

11.

 Forslag fra Enhedslisten vedrørende transport til elever i Inklusionscentre

12.

 Forslag fra Enhedslisten vedrørende tabt arbejdsfortjeneste

13.

 Forberedelse af dialogmøde mellem Børne- og Famileudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget den 5. april 2017

14.

 Opfølgning på Børne- og Ungetopmødet

15.

 Orientering om KL's oplæg "Godt på vej - Alle unge skal med"

16.

 Orientering om projektet GRO

17.

 Orientering om Projekt Stepping Stones

18.

 Ny proces for rammeaftalen på det specialiserede socialområde

19.

 Meddelelser til efterretning

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Dialogmøde mellem Handicaprådet og Børn- og Familieudvalget

3.

 Budgetopfølgning pr. 31.12.16 - Børn- og familieudvalget

4.

 Beslutning om nedlæggelse af Røsnæs Skole med høringssvar

5.

 Beslutning om godkendelse af ledelsesmodel på Tømmerup Skole og Rynkevangskolen med høringssvar

6.

 Beslutning om godkendelse af ledelsesmodel på Hvidebækskolen og Rørby Skole med høringssvar

7.

 Beslutning vedrørende organisering af Kalundborg Kommunes modtagetilbud

8.

 Beslutning om at sende kvalitetsrapport for folkeskolen i høring

9.

 Fremsættelse af spørgsmål fra kommunalbestyrelsesmedlem

10.

 Drøftelse af resultater af analyse af ungeområdet i Kalundborg Kommune

11.

 Godkendelse af tema for dialogmøde med forældrebestyrelser den 1. marts 2017

12.

 Belysning af spørgsmål fremsendt af Kommunalbestyrelsesmedlem

13.

 Orientering om antallet af ankesager i Fagcenter Børn og Familie

14.

 Orientering om nøgletal i Fagcenter Børn og Familie

15.

 Orientering om oprettelse af 10. klasse på Inklusionscenter

16.

 Orientering om indskrevne børn i dagtilbud pr. 31. december 2016

17.

 Meddelelser til efterretning

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning pr. 30.11.16 - Børn- og familieudvalget

3.

 Beslutning om Børn- og Familieudvalgets dialogmøder med eksterne samarbejdspartnere i 2017

4.

 Drøftelse af mulighederne for øget fokus på børns motorik og bevægelse

5.

 Fremsættelse af spørgsmål fra Kommunalbestyrelsesmedlem

6.

 Oplæg til temadrøftelser i Børn og Familieudvalget i det første halvår af 2017

7.

 Temamøde om stærke børnefællesskaber på skoleområdet

8.

 Forberedelse af dialogmøde mellem Børn- og Familieudvalget og Handicaprådet den 31. januar 2017

9.

 Orientering om samarbejde med Dansk Røde Kors

10.

 Meddelelser til efterretning

    Til top