Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Økonomiudvalget)

Mødeoversigt: Økonomiudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2021 - 30/06/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

16/6

  Maj

19/5

  April

21/4 15/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Meddelelser

3.

 Godkendelse af Regnskab 2020 og forelæggelse af Revisionsberetninger nr. 20 og 21.

4.

 Budgetopfølgning pr. 30. april 2021 - Økonomiudvalgets eget område

5.

 Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2021

6.

 Udbud rengøringsydelse 2022

7.

 Tillægsbevilling - Midlertidig rengøringsaftale

8.

 Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet marts 2021

9.

 Ansøgninger Effektiviseringspulje

10.

 Ansøgning om forlængelse af midlertidig likviditet, SYMB, Kalundborg

11.

 Etablering af en whistleblowerordning

12.

 Midlertidig flytning af afstemningssted Røsnæs

13.

 Beslutning om et projekt i Høng lokalområde i 'Fådet Fikset' puljen

14.

 Beslutning om et projekt i Gørlev lokalområde i 'Få det Fikset' - puljen

15.

 Beslutning om anlægsbevilling til inventar og øvrige udgifter ved opførelse af kommunale servicearealer i Hyldens Kvarter

16.

 Beslutning om anlægsbevilling til registrering af natur

17.

 Beslutning om at godkende forslag til Kommuneplan 2021-2032

18.

 Beslutning om godkendelse af kompetenceoverdragelse til ARGO af behandling af organisk affald (KOD) samt drift af kommunens genbrugspladser

19.

 Beslutning om at godkende Forslag til Lokalplan nr. 578 for boligområde på Herredstoften

20.

 Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for forureningssag Lykkebakken 18

21.

 Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for udvendig vedligeholdelse af kommunale ejendomme fremrykning fra 2021

22.

 Beslutning om engagement i DK2020 - klimaplaner i hele Danmark

23.

 Beslutning om indvindingstilladelse til overfladevand fra Tissø

24.

 Orientering om CO2-regnskab for Kalundborg Kommune som virksomhed 2020

Lukket punkt

25.

 Meddelelser lukket møde

Lukket punkt

26.

 Beslutning om kommunal tilbagekøbsret

Lukket punkt

27.

 Beslutning om salg af ejendom

Lukket punkt

28.

 Beslutning om salg af projektareal til boligudvikling

Lukket punkt

29.

 Beslutning om byggemodning af Hyldens Kvarter, Høng

Lukket punkt

30.

 Beslutning om salgspriser og udbudsform på parcelhusgrunde i Hyldens Kvarter, Høng

31.

 Underskriftsark

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Meddelelser

3.

 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021 - Økonomiudvalgets eget område

4.

 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2021, samlet drift, anlæg og finansiering

5.

 Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2021

6.

 Beslutning om tillægsbevilling til køb og salg af faste ejendomme og grunde

7.

 Ansøgning om midlertidig likviditet til restaurering af Løve Mølle

8.

 Ansøgning om forlængelse af midlertidig kommunal finansiering, Øernes Højskole Sejerø

9.

 Ansøgning om forlængelse af midlertidig likviditet til Foreningen Reerslev Smedje

10.

 Bosætning - Bosætningsstrategi 2021

11.

 Godkendelse af rammeaftale for KKR Sjælland om danskuddannelse til voksne udlændinge 2021-2025

12.

 Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet februar 2021

13.

 Personalepolitisk redegørelse 2020

14.

 Beslutning om et projekt i Kalundborg lokalområde i 'Få det Fikset' pulje

15.

 Beslutning om et projekt i Gørlev lokalområde i 'Få det Fikset' pulje

16.

 Beslutning om anlægsbevilling til koordinerende ledningsarbejder 2021

17.

 Beslutning om anlægsbevilling til opgradering af hygiejnestationer på daginstitutioner og skoler

18.

 Beslutning - Anlægsbevilling til etablering af stamvej etape 2 i Biotekbyen

19.

 Beslutning om endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 3 - Planlægning for større solenergianlæg i det åbne land

20.

 Beslutning om at godkende forslag til Lokalplan nr. 577 og Kommuneplantillæg nr. 5 for Boligbebyggelse i del af Klosterparken

21.

 Beslutning om den videre proces for by- og landskabsudvikling på Herredsåsen

22.

 Beslutning om proces for gennemførsel af individuelle forhandlinger i forbindelse med de Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO)

23.

 Beslutning om trafiksikkerhedsprojekter i tilknytning til interne veje i råstofområder nord for Bregninge

24.

 Beslutning om opdatering af regulativer forud for udbud af tømningsordningerne for bundfældnings- og samletanke

25.

 Beslutning om politiske måltal for søgning til ungdomsuddannelser 2022

26.

 Godkendelse af takster 2021 og servicedeklarationer for Hyldens Kvarter

Lukket punkt

27.

 Meddelelser lukket møde

Lukket punkt

28.

 Udbud rengøringsydelse 2021

Lukket punkt

29.

 Beslutning - Salg af ejendom

Lukket punkt

30.

 Beslutning - Salg af ejendom

Lukket punkt

31.

 Beslutning - Salg af ejendom

Lukket punkt

32.

 Beslutning - Salg af ejendom

33.

 Underskriftsark

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Meddelelser

3.

 Budgetopfølgning pr. 28. februar 2021 - Økonomiudvalgets eget område

4.

 Beslutning om takster og tilskud for daginstutitutioner som følge af udmøntning af pulje til normering i daginstitutioner 2021

5.

 Orientering om udviklingen i kommunens økonomi 2021

6.

 Godkendelse af årsrapport samt revisionsprotokollat til årsrapport 2020 for Kalundborg Havn

7.

 Etablering af enhedsbestyrelse i Kalundborg Forsyning

8.

 Odsherred Kommunes udtræden af Destination Sjælland

9.

 Delegation af beslutning om automatisk lokal nedlukning som følge af COVID-19-smitte

10.

 Bosætningsstrategi 2021

11.

 Revision af Sikrings- og forsikringspolitik 2021

12.

 Beslutning om IT-udstyr til ny kommunalbestyrelse 2022-2025

13.

 Orientering om udviklingen på arbejdsmarkedet januar 2021

14.

 Status på den arbejdsmarkedspolitiske strategi 2018-2021

15.

 Årlig opfølgning på Integrationspolitik 2019-2021

16.

 Ansøgning om godkendelse af skema B - Boligselskabet Alliken, afd. 7020, Lundevej

17.

 Beslutning om et projekt i Kalundborg lokalområde i 'Få det Fikset' puljen

18.

 Beslutning om et projekt i Gørlev lokalområde i 'Få det Fikset' puljen

19.

 Beslutning om anlægsbevilling og godkendelse af projekter under Få det fikset - dagtilbud og folkeskoler

20.

 Beslutning om udvælgelse af projekter til statslig cykelpulje 2021

21.

 Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 574 for boliger på Bakketoppen, Kalundborg

22.

 Beslutning om godkendelse af Folkeskolestrategi med høringssvar

23.

 Beslutning om at godkende kvalitetsrapport for skoleåret 2019/2020 med høringssvar

24.

 Læger fast tilknyttet på plejecentrene

25.

 Beslutning - Kørsel til genoptræning - Servicelovens § 86

26.

 Beslutning om anlægsbevilling til etablering af koldt-køkken i Medborgerhuset Kalundborg

27.

 Forslag fra Enhedslisten - Analyse af Kalundborg Kommunes folkeskoler

Lukket punkt

28.

 Meddelelser lukket møde

Lukket punkt

29.

 Orientering om resultaterne i de nationale test

Lukket punkt

30.

 Beslutning om rensning af røggasser fra Sejerøbugtens færger

Lukket punkt

31.

 Salg af jord

Lukket punkt

32.

 Erhvervelse af ejendom

Lukket punkt

33.

 Orientering om status for salg og anlægsøkonomien for byggemodning af Biotekbyen

34.

 Underskriftsark

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

Lukket punkt

2.

 Opsamling på planseminar

3.

 Underskriftsark

    Til top