Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Teknik- & Miljøudvalget)

Mødeoversigt: Teknik- & Miljøudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2021 - 30/06/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

3/6

  Maj

19/5 12/5 6/5

  April

8/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Orientering om budgetopfølgning Teknik- og Miljøudvalget pr. 30. april 2021

3.

 Temadrøftelse om den videre udvikling af affaldsordninger i Kalundborg Kommune

4.

 Drøftelse af infrastrukturplanens fokusområder

5.

 Beslutning om at godkende forslag til Kommuneplan 2021-2032

6.

 Beslutning om godkendelse af kompetenceoverdragelse til ARGO af behandling af organisk affald (KOD) samt drift af kommunens genbrugspladser

7.

 Beslutning om ændret bemanding på Ubby genbrugsplads

8.

 Beslutning om anlægsbevilling til registrering af natur

9.

 Beslutning om praksis for registrering af natur 2021-2022

10.

 Beslutning om at godkende Forslag til Lokalplan nr. 578 for boligområde på Herredstoften

11.

 Beslutning om at igangsætte lokalplan for erhvervsområde, Hovvejen 2, Kalundborg

12.

 Beslutning om endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 4 samt Lokalplan nr. 576 for et boligområde i Særslev

13.

 Beslutning i forbindelse med genåbning af Nyvangsvej i Kalundborg

14.

 Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for forureningssag Lykkebakken 18

15.

 Beslutning om godkendelse af anlægsregnskab for udvendig vedligeholdelse af kommunale ejendomme fremrykning fra 2021

16.

 Beslutning om engagement i DK2020 - klimaplaner i hele Danmark

17.

 Beslutning om indvindingstilladelse til overfladevand fra Tissø

18.

 Beslutning om etablering af et område med folkenatur i Kalundborg by

19.

 Beslutning om vejnavne i området ved Stejlhøj og Biotekbyen

20.

 Drøftelse af retning, initiativer og indsatser for etablering af ladestandere til elbiler

21.

 Orientering om CO2-regnskab for Kalundborg Kommune som virksomhed 2020

22.

 Orientering - om mulighed for indkøb af miljøbrændstof til Sejerøbugtens Færger

Lukket punkt

23.

 Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus

24.

 Gensidig orientering

25.

 Underskriftsark

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Beslutning om at godkende forslag til Lokalplan nr. 577 og Kommuneplantillæg nr. 5 for Boligbebyggelse i del af Klosterparken

3.

 Underskriftsark

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Dialogmøde mellem Ældrerådet, Teknik- og Miljøudvalget og Kultur- og Fritidsudvalget

2.

 Underskriftsark

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Orientering om budgetopfølgninger Teknik- og Miljøudvalget pr. 31. marts 2021

3.

 Beslutning om anlægsbevilling til opgradering af hygiejnestationer på daginstitutioner og skoler

4.

 Orientering om tilsynsberetningen til Miljøstyrelsen 2020

5.

 Beslutning af ny tidsplan for infrastrukturplan for Kalundborg by

6.

 Beslutning om den videre proces for by- og landskabsudvikling på Herredsåsen

7.

 Beslutning om endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 3 - Planlægning for større solenergianlæg i det åbne land

8.

 Beslutning om opdatering af regulativer forud for udbud af tømningsordningerne for bundfældnings- og samletanke

9.

 Beslutning om godkendelse af varmeprojektforslag for B3 - del af Tjørnens Kvarter

10.

 Beslutning om proces for gennemførsel af individuelle forhandlinger i forbindelse med de Boringsnære Beskyttelsesområder (BNBO)

Lukket punkt

11.

 Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus

Lukket punkt

12.

 Beslutning om helårsbenyttelse af sommerhus

13.

 Gensidig orientering

14.

 Underskriftsark

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Bemærkninger til dagsordenen

2.

 Orientering om budgetopfølgning Teknik og Miljøudvalget pr. 28. februar 2021

3.

 Beslutning om dagsorden til dialogmøde mellem Teknik- og Miljøudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget og Ældrerådet den 12. maj 2021

4.

 Orientering om Få det fikset - dagtilbud og folkeskoler

5.

 Drøftelse af naturpolitik - eksempler på mål og handlinger

6.

 Drøftelse om offentlige rørlagte vandløb - tilsyn og vedligeholdelse

7.

 Drøftelse om flexboligopgørelsen - 2. halvår 2020

8.

 Drøftelse af indsatser i vandområdeplanerne

9.

 Beslutning om sagsbehandling af ansøgte trætophytter ved Birkendegård

10.

 Beslutning om udvælgelse af projekter til statslig cykelpulje 2021

11.

 Beslutning om trafiksikkerhedsprojekter i tilknytning til interne veje i råstofområder nord for Bregninge

12.

 Beslutning om ekspropriation i forbindelse med renovering af Holbækvej - strækning 3

13.

 Beslutning om endelig godkendelse af tillæg 2 til Spildevandsplan 2017-2027

14.

 Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 574 for boliger på Bakketoppen, Kalundborg

15.

 Beslutning om endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 575 for butiksområde ved Sct. Jørgensbjerg 43, Kalundborg

Lukket punkt

16.

 Beslutning om rensning af røggasser fra Sejerøbugtens færger

17.

 Gensidig orientering

18.

 Underskriftsark

    Til top