Kalundborg Kommune
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Ældre- & Sundhedsudvalget)

Mødeoversigt: Ældre- & Sundhedsudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2014 - 31/12/2014

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

1/12 3/11 6/10

  Sep - Aug - Jul

1/9 18/8 14/8 11/8

  Jun - Maj - Apr

2/6 5/5 7/4

  Mar - Feb - Jan

5/3 26/2 4/2 13/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2012 2011 2010 2009
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Kvalitetsstandarder for personlig og praktisk hjælp 2015

3.

 Budgetopfølgning pr. 31.10.2014 - Ældre- og Sundhedsudvalget

4.

 Fokus på Kerneopgaverne i ældreplejen

5.

 Frigivelse af rådighedsbeløb til midlertidige boliger for demente

6.

 Tilsynspolitik 2015 for tilbud efter Servicelovens § 83

7.

 Status på hensigtserklæring nr. 6, langsigtet plan for udbygning af tilbud til borgere med demens

8.

 Samling og etablering af midlertidige plejecenterpladser

9.

 Aktivitetstilbud for demensramte borgere med særlige behov

10.

 Ældrerådet og administrationens forslag til behandling af tilsynsrapporter på ældreområdet

11.

 Embedslægetilsyn Raklev Plejecenter 2014

12.

 Sundhedsaftale 2015-2018 - politisk godkendelse

13.

 Månedlige sundhedsrapporter til Ældre- og Sundhedsudvalget

14.

 Besøg på Fremtidens Plejehjem i Aalborg

15.

 Punkter til næste møde(r)

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Spørgsmål vedr. vakuumpakket smørrebrød til borgere

3.

 Budgetopfølgning pr. 30.09.2014 - Ældre- og Sundhedsudvalget

4.

 Udmøntning af budgetaftalen

5.

 Kvalitetsstandard vedrørende bevilling af førerhunde

6.

 Genhusning i forbindelse med nybyggeri i Nyvangsparken 33

7.

 Ældre- og Sundhedsudvalgets pulje 2015

8.

 Afsluttende temadag 2014 for Ældre- og Sundhedsudvalget

9.

 Månedlige sundhedsrapporter til Ældre- og Sundhedsudvalget

10.

 Punkter til næste møde(r)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Opfølgning på situationen i ældreplejen, Område Nord

3.

 Budgetopfølgning pr. 31.08.2014 - Ældre- og Sundhedsudvalget

4.

 Tildeling af førerhunde til blinde eller meget svagtseende

5.

 Frivillige aktiviteter på ældreområdet - 600.000 kr. puljen 2015

6.

 Omsorgstandpleje fra 2015

7.

 Evaluering af Vandrefestival 2014

8.

 Kommunal medfinansiering af regionale sundhedsydelser

9.

 Forslag til mødeplan 2015

10.

 Temamøder Ældre- og Sundhedsudvalget 2014

11.

 Embedslægetilsyn Nyvangsparken juli 2014

12.

 Embedslægetilsyn Rørmosecentret juli 2014

13.

 Månedlige sundhedsrapporter til ÆSU

14.

 Punkter til næste møde(r)

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Udbud samt indkøbspolitik, orientering af Ældre- og sundhedsudvalget

3.

 Temamøde - Inddragelse af civilsamfundet og samarbejde med frivillige på ældre- og sundhedsområdet

4.

 Budgetopfølgning pr. 31.07. 2014 - Ældre- og Sundhedsudvalget

5.

 Ældre- og sundhedsudvalgets besøgsrunde, efteråret 2014

6.

 Tildeling af førerhunde til blinde

7.

 Opfølgning på situationen i ældreplejen, Område Nord

8.

 Embedslægetilsyn på plejecentre ultimo 2013

9.

 Høring - Sundhedsaftalen 2015-2018

10.

 Pulje til familieorienteret alkoholbehandling

11.

 Resume af dialogmøde med Ældrerådet og Ældre- og Sundhedsudvalget 18. august 2014

12.

 Månedlige sundhedsrapporter til ÆSU

13.

 Punkter til næste møde(r)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Temamøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet

2.

 Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet 2014 og 2015

3.

 Opkvalificering samt samling af de midlertidige pladser i Kalundborg Kommune

4.

 Orientering om situationen i ældreplejen, Område Nord

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Fælles temamøde mellem Socialudvalget og Ældre- og Sundhedsudvalget - Velfærdsteknologiske hjælpemidler

3.

 Midlertidige aktivitetstilbud til borgere med erhvervet hjerneskade

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Temamøde - Det nære sundhedsvæsen og akutindsatsen

3.

 Budgetopfølgning pr. 31.05. 2014 - Ældre- og Sundhedsudvalget

4.

 Orientering om hjælpemiddelområdet

5.

 Opkvalificering samt samling af de midlertidige pladser i Kalundborg Kommune

6.

 Omsorgstandpleje

7.

 Fordeling af restbeløb 2014 vedr. frivillige aktiviteter på ældreområdet

8.

 Projekt mobil blodprøvetagning på plejehjem i Kalundborg Kommune

9.

 Behandling af svært overvægtige børn og unge i kommunalt regi

10.

 Ældre- og Sundhedsudvalgets pulje

11.

 Forberedelse til temamøde mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet d. 18.08.14

12.

 Evaluering Sundhedsmesse 2014

13.

 Pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet 2014 og 2015

14.

 Månedlige sundhedsrapporter til Ældre- og Sundhedsudvalget

15.

 Punkter til næste møde(r)

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Temamøde, Bolig- og botilbud til ældre, demensindsatsen og hjerneskadeindsatsen

3.

 Besøg på "Plejehotellet i Regstrup", Holbæk Kommune

4.

 Opfølgning på udvalgets besøgsrunde den 15. maj 2014

5.

 Budgetopfølgning 30.04. 2014 - Ældre- og Sundhedsudvalget

6.

 Ældre- og Sundhedsudvalgets pulje 2014

7.

 Midlertidige pladser på kommunens plejecentre

8.

 Vejledning om tilbud efter Sundhedsloven i Kalundborg Kommune

9.

 Retningslinjer for projektansøgninger

10.

 Rygestoptilbud til storrygere - projektansøgning

11.

 Orientering vedr. Det fælles Medicinkort

12.

 Orientering om status på pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet 2014

13.

 Månedlige sundhedsrapporter til Ældre og Sundhedsudvalget

14.

 Projekt mobil blodprøvetagning på plejehjem i Kalundborg Kommune

15.

 Punkter til næste møde(r)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Temamøde "Rehabilitering, genoptræning, kompenserende pleje og praktisk hjælp"

3.

 Budgetopfølgning pr. 31 marts 2014 - Ældre- og Sundhedsudvalget

4.

 Beslutning om Visitations- og Hjælpemiddelenhedens overførte merforbrug fra 2013

5.

 Opfølgning på Fællesmøde mellem Børn- og Familieudvalg samt Ældre- og Sundhedsudvalg

6.

 Fokus på kerneopgaverne i ældreplejen

7.

 Dagcentertilbud i Den integrerede Pleje Område Syd efter organisationsændringer pr. 1. januar 2013

8.

 Partnerskab KL vedr. dokumentation af den kommunale sygepleje.

9.

 Månedlige sundhedsrapporter til Ældre- og Sundhedsudvalget

10.

 Sundhedsaftale 2015-2018 - Sundhedspolitisk møde for kommunerne

11.

 Rygestoptilbud til storrygere - projektansøgning

12.

 Retningslinjer for projektansøgninger

13.

 Orientering om status på pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet 2014

14.

 Punkter til næste møde(r)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Kl. 15.00 - Dialogmøde mellem Ældrerådet og Ældre- og Sundhedsudvalget

3.

 Kl. 16.00 - Orientering om erstatningsbyggeri på Nyvangsparken

4.

 Temamøde: Forebyggelse og sundhedsfremme for voksenbefolkningen

5.

 Budgetopfølgning pr. 28. februar 2014 - Ældre- og Sundhedsudvalget

6.

 Udvalgets pulje 2014

7.

 Plejecentrenes økonomi

8.

 Regnskab 2013 Integreret ordning Nord

9.

 Månedlige sundhedsrapporter til Ældre- og Sundhedsudvalget

10.

 Ældre- og Sundhedsudvalgets besøgsrunde 15. maj 2014

11.

 Tilsynspolitik 2014 samt valg af tilsynsmyndighed

12.

 Årsrapport for kommunalt tilsyn i 2013

13.

 Årsberetning magtanvendelser, Ældreområdet 2013

14.

 Dagcentertilbud i Den integrerede Pleje Område Syd efter organisationsændringer pr. 1. januar 2013

15.

 Status på anvendelse af de midlertidige pladser på kommunens plejecentre.

16.

 Orientering om status på pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet 2014

17.

 Vejledning om tilbud efter Sundhedsloven i Kalundborg Kommune

18.

 Rapport om psykosociale indsats ved beredskabshændelser - høring

19.

 Praksisplan for Almen Praksis i Region Sjælland - høring

20.

 Ung & Rus

21.

 Utilsigtede hændelser

22.

 Punkter til næste møde(r)

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Fællesmøde mellem Børn- og Familieudvalget samt Ældre- og Sundhedsudvalget omkring forebyggende og sundhedsfremmende indsatser for børn og unge.

3.

 Budgetopfølgning pr. 31. januar 2014 - Ældre- og Sundhedsudvalget

4.

 Regnskab 2013 - Ældre- og Sundhedsudvalget

5.

 Månedlige sundhedsrapporter til ÆSU

6.

 Kriterier og prioritering for fordeling af § 18 midler for 2015

7.

 Kvalitetsstandarder personlig pleje og praktisk hjælp 2014

8.

 Årsrapport for kommunalt tilsyn i 2013

9.

 Årsberetning magtanvendelser, Ældreområdet 2013

10.

 Orientering om ventetidsopgørelse på genoptræning efter sundhedsloven

11.

 Orientering om ansøgning til pulje vedr. løft af den kommunale indsats på ældreområdet.

12.

 Forberedelse af dialogmødet 070414 mellem Ældre- og Sundhedsudvalget og Ældrerådet

13.

 Forslag til proces for det videre arbejde i udvalget

14.

 Punkter til næste møde(r)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Forberedelse af kommunalpolitsik seminar om sundhedsaftalen

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

2.

 Budgetopfølgning pr. 31. december 2013 - Ældre- og Sundhedsudvalget

3.

 Budgetopfølgning pr. 30. november 2013 - oplysninger vedr. finansieringen af plejecentre

4.

 Sundhedsfremme og forebyggelsestiltag - overvægt

5.

 Sundhedsmessen 2014

6.

 Sundhedsaftale 2015-2018

7.

 Månedlige sundhedsrapporter til ÆSU

8.

 Ejerforeningsvedtægt for Kalundborg Sundheds- og Akuthus

9.

 Kalundborg Kommunens medfinansiering til Kalundborg Sundheds- og Akuthus

10.

 Orientering vedr. Kalundborg Sundheds- og Akuthus, februar 2014

11.

 Evaluering nattevagt januar 2014

12.

 Tilsynspolitik 2014 samt valg af tilsynsmyndighed

13.

 Opfølgende embedslægetilsyn Bregninge Plejecenter december 2013

14.

 Embedslægetilsyn Raklev Plejecenter oktober 2013

15.

 Embedslægetilsyn Loch Ness oktober 2013

16.

 Drøftelse vedr. lovgivning, tilbud, eksisterende politikker m.v.

17.

 Forslag til proces for det videre arbejde i udvalget

18.

 Punkter til næste møde(r)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Udvalgets sammensætning

2.

 Valg af formand

3.

 Valg af næstformand

4.

 Forslag til mødeplan 2014

5.

 Orientering og evt. bemærkninger til dagsordenen

6.

 Indstillingsudvalg

7.

 Budgetopfølgning pr. 30.11.2013 - Ældre- og Sundhedsudvalget

8.

 Alarm og pejlesystemer efter magtanvendelsesreglerne i Serviceloven

9.

 Kvalitetsstandarder personlig pleje og praktisk hjælp 2014

10.

 Fremtidssikring af tandreguleringen i Kalundborg Kommune

11.

 Nyvangsparken - godkendelse af skema "B"

12.

 Forslag til frivilligstrategi

13.

 Embedslægetilsyn på Odinscentret november 2013

14.

 Embedslægetilsyn på Høng Ældrecenter november 2013

15.

 Fokusområder i den nye valgperiode

16.

 Orientering om pulje til løft af den kommunale indsats på ældreområdet 2014

17.

 Månedlige sundhedsrapporter til ÆSU

18.

 Orientering vedr. Kalundborg Sundheds- og Akuthus, januar 2014

19.

 Punkter til næste møde(r)

    Til top