Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet 2022-2025 )

Mødeoversigt: Byrådet 2022-2025

Oversigt for perioden: 01/01/2022 - 31/03/2022

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

22/3

  Februar

22/2

  Januar

25/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortrædere

2.

 Indkaldelse af stedfortræder - Martin Stenmann barsel

3.

 Spørgetid

4.

 Årsregnskab 2021 for Nyborg Kommune

5.

 Afsluttede anlægsregnskaber i 2021 på over 2 mio. kr.

6.

 Endelig opgørelse af merudgifter til covid-19 i Nyborg Kommune 2021

7.

 Folkeafstemning om forsvarsforbeholdet 1.6.2022

8.

 Ny ejeraftale for FilmFyn

9.

 Erhvervshus Fyn P/S

10.

 Godkendelse af årsregnskab 2020/2021 for Ungdomsboligerne i Centerkollegiet, Havnegade 26, Nyborg

11.

 Tilpasning af politisk aftale om nye cykelstier 2021-2024

12.

 Forhøjelse af anlægsbevilling til renovering af Nyborg- og Badeland på baggrund af licitationsresultat

13.

 Frigivelse af midler til hugning af ny sokkel til statuen af kong Christian 9.

14.

 Forslag til omprioritering af midler til anlægsprojekter i Nyborg bykerne

15.

 Forslag om oprettelse af stilling som center- og landsbykoordinator til projekter i forbindelse med helhedsplanarbejdet i Ørbæk og Ullerslev

16.

 Kvalitetsstandarder for forebyggende hjemmebesøg, peronlig pleje, praktisk hjælp, aflastning og ældre- og plejebolig

17.

 Handicaprådet: Udpegning af medlemmer indstillet af Danske Handicaporganisationer

18.

 Kvalitetsrapport for folkeskolerne 2020-21

19.

 Frigivelse af anlægsmidler fra Natur- og Miljøpuljen til naturprojekter 2022

20.

 Pulje til vedligeholdelse af forsamlingshuse - ansøgninger i 2022

Lukket punkt

21.

 Lukket bilag til sag vedr. pulje til vedligeholdelse af forsamlingshuse (pga. tilbudspriser)

22.

 Borgerrådgiverens årsberetning for 2021

23.

 Bemyndigelse til at underskrive i det digitale tinglysningssystem

24.

 Meddelelser

Lukket punkt

25.

 Salg af kommunal ejendom (Lukket af hensyn til at handler ifølge lovgivningen er fortrolige)

Lukket punkt

26.

 Nyborg Forsyning og Service A/S - Til orientering (lukket pga. fortrolige oplysninger)

Lukket punkt

27.

 Ansættelse af ny direktør (lukket personalsag)

Lukket punkt

28.

 Meddelelser

Lukket punkt

29.

 Analyse af ledelses- og organisationskulturen i Nyborg Kommune (lukket punkt aht. proces)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortræder (Sonja Marie Jensen, A sygemeldt)

2.

 Indkaldelse af stedfortræder

3.

 Spørgetid

4.

 Godkendelse af udviklingsplan for Ullerslev

5.

 Beretning nr. 31, tiltrædelsesberetning

6.

 Frigivelse af midler til indeklimaprojekt på Birkhovedskolen

7.

 Anlægsbevilling til ombygning af distriktslokaler til hjemmeplejen i Ullerslev

8.

 Anlægsbevilling til ombygning af distriktslokaler til hjemmeplejen i Ørbæk

9.

 Boligselskabet Fyn anmoder om godkendelse af nye udlejningskriterier for Seniorbofællesskabet Toftebo, Spurvevej 2-28, Ørbæk

10.

 Ansøgning fra Nyborg Forsyning og Service A/S om forlængelse af byggekredit

11.

 Endelig godkendelse af Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2018-2024 for ændring af kloakeringsprincip ved nyt boligområde på Højgårdsløkken ved Kertemindevej, Ullerslev, kloakopland E08U

12.

 Licitationsresultat for byggemodning til nyt boligområde på Højgårdsløkken ved Kertemindevej i Ullerslev

13.

 Prisfastsættelse på grundene i Højgårdsløkken, Ullerslev

14.

 Nyborg Kommunale Ungdomsskole - bestyrelsen - valg af formand og næstformand

15.

 Hegnsynsmænd - valg af suppleant

16.

 Mødeplan 2022

17.

 Meddelelser

Lukket punkt

18.

 DPO - Bech-Bruuns afrapportering 2021 (lukket pga. fortrolige oplysninger)

19.

 Køb af areal ved Banegårdsalleen (Lukket punkt da der er tale om køb af fast ejendom)

Lukket punkt

20.

 Meddelelser

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse til stedfortrædere

2.

 Spørgetid

3.

 Landsbyforskønnelsespuljen 2021 - 2. runde

4.

 Beskyttelse af drikkevandet indenfor boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

5.

 AB Sprotoften anmoder om indførelse af fleksibel udlejning i afd. 8 - Tronnealle 106-202, Nyborg

6.

 Frigivelse af anlægsbevilling til bygningsvedligeholdelse 2021

7.

 Frigivelse af midler til igangsætning af helhedsplanarbejde for byudvikling i Nyborg Vest mellem Lindenborgvej og Hjulbyvej

8.

 Igangsætning af planlægning for boliger og erhverv på Lystbådevej 2-12, Nyborg

9.

 Frigivelse af beløb til renovering af daginstitutioner 2022

10.

 Frigivelse af beløb til vedligeholdelsesarbejder til renovering af folkeskoler 2022

11.

 Godkendelse af den boligsociale helhedsplan - 2022 til 2026

12.

 Godkendelse af Handicaprådets årsberetning 2021

13.

 Ændring af Udsatterådets vedtægt

14.

 Folkeoplysningsudvalg - udpegning af medlemmer og ændring af vedtægt

15.

 Handleplan for rekruttering og fastholdelse på ældreområdet 2022

16.

 Ansøgning om koncertflygel til Bastionen

17.

 Mødeplan 2022

18.

 KL's Topmøde 2022

19.

 Meddelelser

Lukket punkt

20.

 Salg af grund (Lukket af hensyn til at handler ifølge lovgivningen er fortrolige)

Lukket punkt

21.

 Nyborg Forsyning og Service A/S - Til orientering (lukket pga. fortrolige oplysninger)

Lukket punkt

22.

 Meddelelser

    Til top