Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01/01/2015 - 31/12/2015

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

15/12 1/12 24/11 26/10 6/10

  Sep - Aug - Jul

15/9 25/8

  Jun - Maj - Apr

23/6 26/5 28/4

  Mar - Feb - Jan

24/3 24/2 27/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Spørgsmål fra borgere

2.

 Ændring af styrelsesvedtægten - Oprettelse af borgerrådgiverfunktion

3.

 Finansiel politik

4.

 Ændrede vedtægter og overdragelsesaftale for Beredskab Fyn

5.

 Etablering af integrationsråd i Nyborg Kommune.

6.

 Skolerenoveringspuljen 2016

7.

 Pulje til Landsbyfornyelse 2015 - frigivelse af midler til nedrivning af ejendommene Sentvedvej 2 og Sentvedvej 9, Ørbæk

8.

 Vandværkstakster 2016

9.

 Supplement til Lokalplan nr. 200 for boligområdet Jagtenborg

10.

 Takster 2016 - spildevand - drikkevand - affald / renovation - genbrugsstationer - NFS

11.

 Brandsikringsanlæg på plejecentre

12.

 Endelig vedtagelse af Klimatilpasningsplan 2015 for Nyborg Kommune og Kommuneplantillæg nr. 3, klimatilpasning - efter offentlig høring

13.

 KL's Topmøde 2016

14.

 Erhvervelse af ejendommen Sentvedvej 1, 5853 Ørbæk

Lukket punkt

15.

 Lukket bilag - Erhvervelse af ejendommen Sentvedvej 1, 5853 Ørbæk

16.

 Anmodning fra Dansk Folkeparti om optagelse af punkt på byrådets dagsorden vedr. kapacitet på asylområdet

17.

 Ankestyrelsenes praksisundersøgelse om sanktioner

18.

 Meddelelser

Lukket punkt

19.

 Meddelelser

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Spørgsmål fra borgere

2.

 Henvendelse fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet om en udtalelse om anvendelse af Strandvænget til asylindkvartering

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Spørgsmål fra borgere

2.

 Ændring af styrelsesvedtægten - Oprettelse af borgerrådgiverfunktion

3.

 Beskæftigelsesplan 2016

4.

 Idrætspuljen - bevilling af puljen til anlægsarbejder i 2015

5.

 Styrelsesvedtægt for Nyborg Kommunale Skolevæsen

6.

 Intern finansiering af driftsanskaffelser

7.

 Indgåelse af ny kulturaftale mellem Kulturministeren og ni fynske kommuner for perioden 2015-2018

8.

 Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling på anlæg af parkeringspladser ved Nyborghallerne, Halvej 1, Nyborg

9.

 Ansøgninger til Landsbyforskønnelse 2015

10.

 Godkendelse af budget for arkæologisk forundersøgelse af erhvervsjorden på Industrivej i Ørbæk

11.

 Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til bygningsvedligeholdelse 2015

12.

 Regulering af gebyr for skorstensfejning 2016

13.

 Behandling af indsigelser og endelig vedtagelse af lokalplan nr. 263 Campus Nyborg Gymnasium og nyt boligområde på Frisengården samt kommuneplantillæg nr. 8

14.

 Nyborg Kommunes Affaldsplan 2015-2020

15.

 Optagelse af Toftegårdsvej, Nyborg, som offentlig vej

16.

 Mødeplan 2016 - Byrådet

17.

 Udvalg, råd og nævn - nye udpegninger

18.

 NFS A/S - Ekstraordinær generalforsamling 25. november 2015

19.

 Anmodning om godkendelse af anskaffelsessummen, Skema A, garantistillelse og 1/5-delsordning i forbindelse med indretning af tilgængelighedsboliger, renovering af køkken, bad m.m. samt byggeskade på facaden i AB Holmegaarden afd.11, Møllervej 1-87, Nyborg

20.

 Meddelelser

Lukket punkt

21.

 Byggemodning af Hylleager 1, Nyborg - etape 2

Lukket punkt

22.

 Eventuelt salg af areal beliggende ud for Granvej 65, Ullerslev

Lukket punkt

23.

 Orientering - NFS - møder 27.10.2015.

Lukket punkt

24.

 Meddelelser

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

1.

 Ansættelse af ny direktør pr. 1.12.2015

Gå til toppen af siden 
Punkter

0.

 Spørgsmål fra borgere

1.

 Budget 2016 med overslagsårene 2017-2019 (2. behandling)

2.

 Fælles Fynsk Beredskab

3.

 Sundhedsberedskabsplan 2014 - 17

4.

 Forslag til lokalplan nr. 264 og kommuneplantillæg nr. 9 for erhvervsområde ved Odensevej i Ørbæk

5.

 Nyborg Marina - indkøb af bådstativer

6.

 Navngivning af sidevej til Skaboeshusevej - tidligere Skaboeshusevej 103, Nyborg

7.

 Meddelelser

Lukket punkt

8.

 Meddelelser

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

0.

 Spørgsmål fra borgere

1.

 Nyborg Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015

2.

 Budget 2016 med overslagsårene 2017-2019 (1. behandling)

3.

 Ledelsesrapportering pr. 30. juni 2015

4.

 Serviceniveau og modtageplan

5.

 Østfyns Museer - årsregnskab 2014

6.

 Rådgivning vedr. legepladser på dagtilbuds- og skoleområdet

7.

 Idrætspuljen - bevilling af puljen til anlægsarbejder i 2015

8.

 Pulje til Landsbyfornyelse 2015 - ansøgninger til nedrivninger og støtte til forsamlingshuse

9.

 AB Holmegaarden anmoder om godkendelse af anskaffelsessum, Skema B og garantistillelse for forøgelsen af anskaffelsessummen i forbindelse med udbedring af sætningsskader og etablering af tilgængelighed i Frisengårdsvej 115 - 129, Nyborg

10.

 Endelig vedtagelse af Vandhandleplan 2009-2015 for Nyborg Kommune

11.

 Ligestillingsredegørelse - Nyborg Kommune 2015

12.

 Valgbestyrelse ved kommunale valg - valg af stedfortræder

13.

 Meddelelser

Lukket punkt

14.

 Køb af parkeringspladser ved Toldbodgade 10A 5800 Nyborg

Lukket punkt

15.

 Orientering - Fremtidig anvendelse og organisering af Borgerforeningens Hus

Lukket punkt

16.

 Meddelelser

Lukket punkt

17.

 Status vedr. Kinaaktiviteter

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

0.

 Spørgsmål fra borgere

1.

 Rammeaftale 2016 for det specialiserede socialområde

2.

 Godkendelse af vedtægter - herunder oplæg til konkretisering af den overordnede målsætning for Bureauet Nyborg

3.

 Godkendelse af budget 2015/2016 for Ungdomsboligerne i Centerkollegiet - Havnegade 26, Nyborg

4.

 Endelig vedtagelse af supplement til lokalplan nr. 142 for bykernen i Nyborg - Nørregade 25 - 37, Nyborg

5.

 Forslag til lokalplan nr. 263 med miljøvurdering samt kommuneplantillæg nr. 8 for Campus Nyborg Gymnasium på Skolebakken og nyt boligområde på Frisengården, Sylleskovvej 13, Nyborg

6.

 Vedligeholdelse af kystbeskyttelse på kommunale arealer ved Teglværksskoven, Skræddergyden og Østerøvej i Nyborg

7.

 Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til bygningsvedligeholdelse 2015

8.

 Eventuel salg af Vejerboden - Vesterhavnen 2, Nyborg

9.

 Anlægsbevilling til P-plads ved Ravnekæret

10.

 Drøftelse af AB Holmegaardens anmodning om grundkapital til opførelse af 40 almene boliger til seniorbofællesskab på Nyborg havn

11.

 Nyborg Kommunes Affaldsplan 2015-2020

12.

 Evaluering af bestyrelsessammensætningen i NFS

13.

 Regulativ vand 2015 - normalregulativ

14.

 Helhedsplan for parkeringsforhold ved Nyborg Station - Banegårdsalleen, Nyborg

15.

 Anmodning om fritagelse for hvervet som byrådsmedlem

16.

 Ændring vedr. Socialdemokratiets medlemmers udvalgsplaceringer

17.

 Meddelelser

Lukket punkt

18.

 Orientering - NFS - møder 16.6.2015

Lukket punkt

19.

 Meddelelser

20.

 Folkeafstemning om EU-forbehold torsdag 3. december 2015

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

0.

 Spørgsmål fra borgere

1.

 Indkaldelse af stedfortræder

2.

 Beretning nr. 18, afsluttende beretning for regnskab 2014 fra BDO Kommunernes Revision

3.

 Sagsbehandlingsfrister i Nyborg Kommune

4.

 Ansøgning fra SUB Ullerslev om etablering af kunstgræsbane

Lukket punkt

5.

 Bilag - Etablering af kunstgræsbane i Ullerslev

6.

 Anlægsbevilling til varme- og ventilationsanlæg m.v. i Borger. og Håndværkerforeningens Hus

Lukket punkt

7.

 Bilag - Borgerforeningen Hus, Nyborg

8.

 Frigivelse af anlægsmidler på skoleområdet

Lukket punkt

9.

 Bilag - Frigivelse af anlægsmidler på skoleområdet

10.

 Beredskabsplan niveau 3, 2014 - 2017, Nyborg Kommune

11.

 Ansøgninger til pulje for Landsbyforskønnelse 2015

12.

 Endelig godkendelse af købsaftale vedrørende Langtvedvej 4B og Kissendrupvej 67, Ullerslev

13.

 Salg af Folkekirkeligt Ungdomsarbejdes Hus beliggende Johannes Høirupsvej 88, 5800 Nyborg

14.

 Ændring af udbudspris for byggegrunde i Ørbæk

15.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 246A - Hulvejen 12 i Ørbæk (gl. mejeribestyrerbolig)

16.

 Miljøgodkendelse indeholdende VVM-tilladelse af NC Miljø A/S, Industrivej 9, Ørbæk

17.

 Høringsvar af vandområdeplaner for 2016 - 2021

18.

 Renholdelse af Fyns Badestrand, Hjejlevej, Nyborg

19.

 Lejerbo anmoder om indførelse af fleksibel udlejning i afd. 89-0 - Johannesgården - F.E. Cronesvej og Johs. Høirupsvej, Nyborg

20.

 Anmodning om godkendelse af Lejerbos køb af Johs. Høirupsvej 88, Nyborg

21.

 Grønnehave Strand Camping anmoder om ændring af lejekontrakt - Regstrupvej 83, Nyborg

22.

 Retningslinjer for sponsoraftaler på kommunale legepladser

23.

 Gadelys i Nyborg Kommune - udfasning af kviksølvlyskilder

Lukket punkt

24.

 Lukket bilag - Gadelys i Nyborg Kommune - udfasning af kviksølvlyskilder

25.

 Meddelelser

Lukket punkt

26.

 Nyborg Marina - Frigivelse af midler til udarbejdelse af tilstandsrapport med vedligeholdelsesplan for marinaens basisfunktioner samt yderligere midler til helhedsplan og akut reparation af fortøjningspæle

Lukket punkt

27.

 Orientering - NFS møder 19.5.2015

Lukket punkt

28.

 Meddelelser

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

0.

 Spørgsmål fra borgere

1.

 NFS A/S - Generalforsamling 27. maj 2015

2.

 Driftsoverenskomst mellem Nyborg Kommune og Nyborg Gymnasium om drift af 10. klasse

3.

 Anlægstilskud til Nyborg Gymnasium i forbindelse med etablering af campus

4.

 Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2015

5.

 Affaldsplan 2015 for Nyborg Marina

6.

 Klimatilpasningsplan 2015 og Kommuneplantillæg nr. 3 samt miljøscreening

7.

 Navngivning af midtermolen til "Kongens Skibsbro"

8.

 Andelsboligforeningen Sprotoften anmoder om godkendelse af forlængelse af fleksibel udlejning i Sprotoftens afdeling 1, Nyborg

9.

 Fritagelse for dispositionsfondsdækning af udgifter i Boligselskabet BSB Ørbæk afdeling 74-01 - boliger i Tårup, Ørbæk og Herrested

10.

 Pulje til Landsbyfornyelse 2014 og 2015 - ansøgninger

11.

 Orientering om forslag til supplement til lokalplan nr. 142 for bykernen i Nyborg - Nørregade

12.

 Meddelelser

Lukket punkt

13.

 Frasalg af dele af NGF Nature Energi

Lukket punkt

14.

 Orientering - NFS møder 21.4.2015

Lukket punkt

15.

 Meddelelser

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

0.

 Spørgsmål fra borgere

1.

 Nyborg Kommunes årsregnskab for 2014

2.

 Afsluttede anlægsregnskaber i 2014 på over 2 mio. kr.

3.

 Forlængelse af Nyborg Kommunes revisionskontrakt

4.

 Forslag til Nyborg Kommunes Vandhandleplan

5.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 259 - Udvidelse af Rema 1000 på Frisengårdsvej 19, Nyborg

6.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 262 - Erhvervsområdet Industrivej i Ørbæk - recykling - upcycling valley

7.

 Ny havnefront og renovering af bro 2 og 3 i Nyborg Marina

Lukket punkt

8.

 Lukkede bilag - Ny havnefront og renovering af bro 2 og 3 i Nyborg Marina

9.

 Parkeringspladser - Stationsvej-Kløvervej-Rosenvænget - Ørbæk

10.

 LAG SØM - ansøgning for mellemfinansiering

11.

 Børne- Ungepolitik, SAMMEN om GODE KÅR, 2015-2018

12.

 Samspil og høring på det specialiserede socialområde i Syddanmark

13.

 Renovering af loft i SFO-afdeling på Vibeskolen i Ullerslev

14.

 Meddelelser

Lukket punkt

15.

 Meddelelser

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

0.

 Spørgsmål fra borgere

1.

 Indkaldelse af stedfortræder

2.

 Slotsprojektet

3.

 Orientering om foreløbigt årsregnskab 2014

4.

 Nyborg Marina - Affaldsplan 2015 for modtagelse og håndtering af affald fra skibe

5.

 Lokalplan nr. 260 - Tank- og serviceanlæg ved Hjejlevej på Knudshoved

6.

 Ansøgning om frigivelse af anlægsbevilling til bygningsvedligeholdelse 2015

7.

 Frit valg af skorstensfejer

8.

 Ansøgning om ændring af regler om byggeprocent i kolonihaver

9.

 Forsøgsordning for indsamling af organisk affald fra husstande i delområde af gl. Nyborg

10.

 Plan for vandforsyning til brandslukning

11.

 Plan for den tekniske ledelse af indsatsen på skadestedet - redningsberedskabets holdledere

12.

 Salg af Reno Fyn I/S - ophævelsesaftale og likvidationsregnskab

13.

 Samarbejde og udmøntning af besparelse i det fynske beredskab

14.

 Godkendelse af Skema C på ungdomsboligerne Stentevej 39, Nyborg tilhørende AB Holmegaarden - afd. 14

15.

 Handicaprådets årsberetning for 2014

16.

 Rusmiddelcenter

17.

 Idrætspuljen - bevilling af puljen til anlægsarbejder i 2015

18.

 Revision af Folkeoplysningspolitik og Nyborgordning

19.

 Kvalitetsrapport for folkeskolerne 2013/14, behandling af høringssvar

20.

 Ansøgning om tilbygning til Ådalens Børnehus

21.

 Renovering af friluftsscene

22.

 Meddelelser

Lukket punkt

23.

 Orientering - Nyborg Forsyning og Service

Lukket punkt

24.

 Meddelelser

Lukket punkt

25.

 Slotsprojektet - Lukket bilag

Lukket punkt

26.

 Ansøgning om tilbygning til Ådalens Børnehus - Lukket bilag

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

0.

 Spørgsmål fra borgere

1.

 Indkaldelse af stedfortræder

2.

 Regulativ for Ørbæk Vandværk

3.

 Bemyndigelse til ekspropriationer

4.

 Offentlige toiletter på badestrandene

5.

 Pulje til administrationsbygninger

6.

 Udmøntning af pulje til bolværker og havneudvikling Nyborg Marina

7.

 Salg af ejendommene Langtvedvej 4B og Kissendrupvej 67, Ullerslev

8.

 Køb af ejendommen Ringvej 3, Nyborg

9.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 244 - Dagligvarebutik ved Enghavevej, Nyborg

10.

 Meddelelser

Lukket punkt

11.

 Meddelelser

Lukket punkt

12.

 Lukket bilag - Udmøntning af pulje til bolværker og havneudvikling Nyborg Marina

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

0.

 Spørgsmål fra borgere

1.

 Beretning nr. 17, løbende revision 2014 fra BDO Kommunernes Revision

2.

 Oprettelse af § 17, stk. 4 udvalg - Udvalget for grøn omstilling

3.

 Opfølgning på projekt 48 timer og forslag til at igangsætte 3 projekter

4.

 Ansøgning fra Ullerslev Spejder Gruppe om hjælp til kloak, vand og el ved etablering af skurvogn/ pavillon

5.

 Sundhedsaftalen 2015-2018

6.

 Trafikanalyse ved Nyborg Gymnasium - Skolebakken/Frisengårdsvej/Stentevej/Sylleskovvej, Nyborg

7.

 Udvidet forsøgsordning for indsamling af genanvendeligt affald fra husstande i gl. Ullerslev og gl. Nyborg

8.

 Årsregnskab 2013 - Den Selvejende Institution Ørbæk Pensionistboligforening - Buen 9-29 og Buen 16-52, Ørbæk

9.

 Regulering af takster og gebyrer for 2015 i henhold til lov om taxikørsel

10.

 Byggemodning af Mejerivænget, Ørbæk - etape 9 og Spurvevej, Ørbæk - etape 2a

11.

 Orientering om offentliggørelse af forslag til lokalplan nr. 259 - Udvidelse af Rema 1000 - Frisengårdsvej 19 5800 Nyborg

12.

 Orientering om offentliggørelse af forslag til lokalplan nr. 260 - Tank- og serviceanlæg ved Hjejlevej på Knudshoved

13.

 Meddelelser

Lukket punkt

14.

 Forslag til tillæg til lejekontrakt med Barfoed Group - Vestervoldgade 11 - 23 C, Nyborg

Lukket punkt

15.

 Orientering - Nyborg Forsyning og Service

Lukket punkt

16.

 Meddelelser

Lukket punkt

17.

 Lukket bilag - Byggemodning af Mejerivænget - etape 9 og Spurvevej etape 2 a

    Til top