Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01/01/2017 - 31/12/2017

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

19/12 5/12 28/11 10/10

  Sep - Aug - Jul

19/9 29/8

  Jun - Maj - Apr

20/6 23/5 24/4

  Mar - Feb - Jan

28/3 28/2 31/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Spørgetid

2.

 Endelig vedtagelse af "Kommuneplan 2017"

3.

 Forslag til lokalplan nr. 281 og kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 - miljørapport - Slotsholmen - Nyborg Slot

4.

 Politisk høring af forslag til "Strategi FYN 2018-21"

5.

 Landsbyforskønnelsespuljen 2017

6.

 Endelig vedtagelse af indsatsplan til beskyttelse af drikkevandsressourcen 2017

7.

 Kvalificering af afgrænsning og udpegning af vandløb i vandområdeplaner 2015-2021

8.

 Ansøgning om områdefornyelsesmidler til projekt ved Mellemgade, Nyborg

9.

 Forslag til "Affaldsplan 2018 for Nyborg Marina"

10.

 Ansøgning om frigivelse af midler til forplads ved Ullerslev Kultur- og Idrætscenter, Vibeskolen samt skaterbane - Skolevej 2, Ullerslev

11.

 Vandværkstakster 2018

12.

 Nyborg Forsyning og Service - Takster 2018 for NFS på spildevands-, vand- og affaldsområdet

13.

 Jagtenborg Skov - etablering af offentligt toilet ved shelterplads

14.

 Ansøgninger om kommunale byfornyelsesmidler 2017 til bevaringsværdige ejendomme i Nyborg Kommune

15.

 Forslag til nyt vejnavn af del af Østerøvej

16.

 Delegering af sagsbehandling af klager vedr. mobning på folkeskolerne i Nyborg Kommune

17.

 Status vedr. lys på Multibaner i Nyborg Kommune

18.

 Meddelelser

Lukket punkt

19.

 Salg af distributionsnet og kommercielle dele i NGF Nature Energy

Lukket punkt

20.

 Salg af Delfinvej 7, Nyborg

Lukket punkt

21.

 Nyborg Kommunes eventuelle køb af ejendommen Pårupvej 27 Skellerup 5540 Ullerslev

Lukket punkt

22.

 Nyborg Kommunes eventuelle køb af ejendommen Pårupvej 27B Skellerup 5540 Ullerslev

Lukket punkt

23.

 Meddelelser

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Valg af formand

2.

 Valggrupper

3.

 Valg af næstformænd

4.

 Valg af medlemmer til Økonomiudvalget

5.

 Valg af medlemmer til stående udvalg

6.

 Børn- og ungeudvalget

7.

 NFS - Nyborg Forsyning og Service A/S

8.

 Distriktsudvalg for hjemmeværnet - Distriksudvalg Fyn Syd

9.

 Ekspropriationskommission vedr. fast ejendom

10.

 Fredningsnævnet

11.

 Grundlisteudvalget

12.

 Handicaprådet

13.

 Havneselskabet ADP A/S

14.

 Hegnsynsmænd

15.

 KL´s repræsentantskab - valg af stedfortræder for borgmesteren

16.

 Kredsråd vedr. politiets virksomhed

17.

 Mark- og vejfredsloven, Vurderingsmænd

18.

 Naturgas Fyn I/S

19.

 Nyborg Kommunale Musikskole

20.

 Nyborg Kommunale Ungdomsskole

21.

 Trafikselskabet Fynbus

22.

 Taksationskommission vedr. fast ejendom

23.

 Taksationskommission vedr. offentlige veje

24.

 Overtaksationskommission vedr. Lov om offentlige veje

25.

 Bemyndigelse til at underskrive (tegningsret)

26.

 Bastionen - Bestyrelsen

27.

 Bevillingsnævn

28.

 Bureauet Nyborg - Bestyrelsen

29.

 Den Lokale Aktionsgruppe Syd-, Øst- og Midfyn (SØM)

30.

 Den selvejende Institiution Centerkollegiet

31.

 Folkeoplysningsudvalg

32.

 Fonden for Nyborg Fæstning

33.

 Integrationsrådet

34.

 Kinaudvalget

35.

 Klintholm I/S

36.

 Legatet til videreuddannelse af Håndværkere i Nyborg Kommune

37.

 Ligestillingsudvalget

38.

 Modtagestation Syddanmark (MOTAS)

39.

 Nyborg Gymnasium - Bestyrelsen

40.

 Nyborg Idræts- og Fritidscenter - Bestyrelsen

41.

 Uddannelsesrådet

42.

 Udvalget for grøn omstilling

43.

 Udviklingsrådet

44.

 UUO (Ungdommens Uddannelsesvejledning Odense og Omegn)

45.

 Valgbestyrelse ved folketinget og valg til Europa-Parlamentet

46.

 Valgbestyrelse ved kommunale valg

47.

 Ørbæk Midtpunkt - Bestyrelsen

48.

 Ørbæk Pensionistboligforening

49.

 Østfyns Museer - Bestyrelsen

50.

 Forslag til 1. mødedato i januar 2018

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortræder

2.

 Spørgetid

3.

 Borgerrådgiverens beretning 2017

4.

 Den generelle beredskabsplan til godkendelse

5.

 Sundhedsberedskabsplan 2017-2021 - med høringssvar

6.

 Lokale beredskabsplaner

7.

 Ledelsesrapportering pr. 30. september 2017

8.

 Nyborg Slot, anlægsbevilling til slotsprojektet

9.

 Ansøgning om kommunegaranti for lån til Nyborg Forsyning og Service A/S

10.

 Beskæftigelsesplan 2018 - opfølgning

11.

 Revideret Integrationsstrategi - Opfølgning på høring

12.

 MOTAS - Modtagestation Syddanmark - budget og takster 2018

13.

 Anmodning fra AB Sprotoften om dispensation fra tildeling af hver 4. ledige bolig i afdeling 1 til Nyborg Kommune

14.

 Forslag til Designmanual for vejbelysningsmateriel 2017 og ansøgning om frigivelse af midler til udskiftning af kviksølvarmaturer i gadelys

15.

 Anmodning om godkendelse af lånoptagelse og garantistillelse i forbindelse med renovering af glastage - Ørbæk Pensionistboligforening - afd. 1 - Den selvejende Institution - Buen 9-52, Ørbæk

16.

 Ansøgning om frigivelse af midler 2017 til offentlige legepladser

17.

 Den videre proces vedrørende renovering af Nyborg Svømme- og Badeland

18.

 Puljen til større driftsanskaffelser ved idrætscentre 2017

19.

 Valg til Huslejenævn for perioden 01.01.2018 - 31.12.2021

20.

 Valg til beboerklagenævnet for perioden 01.01.2018 - 31.12.2021

21.

 Udmøntning af legepladsmidler 2018 til offentlige, dagtilbud og skoler

22.

 Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler Skolerenoveringspuljen 2017

23.

 Evaluering af Bureauet Nyborg

24.

 Meddelelser

Lukket punkt

25.

 Frigivelse af midler til fartdæmpende foranstaltninger - Svendborgvej/Langemosevej, Ørbæk

Lukket punkt

26.

 Oprensning af møllesøer

Lukket punkt

27.

 Lukket bilag til lukket punkt - Oprensning af møllesøer

Lukket punkt

28.

 NFS A/S - Referat fra møder 31. oktober 2017

Lukket punkt

29.

 Skippergade Slotsgade Søndergade 5800 Nyborg - AB Holmegaarden - afdeling 20

Lukket punkt

30.

 Meddelelser

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Spørgetid

2.

 Budget 2018 med overslagsårene 2019-2021 (2. behandling)

3.

 Kørsel bosteder

4.

 Nyborg Bibliotek - afskaffelse af gebyrer til børn ved for sen aflevering af materialer fra 2018

5.

 Frigivelse af anlægsbevilling til energibesparende foranstaltninger i 2017

6.

 Udskiftning af byporte i Nyborg Kommune

7.

 Godkendelse af forslag til vedtægtsændring for MOTAS I/S samt af Assens Kommunes udtrædelse

8.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 280 - Boligbebyggelse og lystbådehavn på Midtermolen i Nyborg Havn samt Kommuneplantillæg nr. 20

9.

 Forslag til navngivning af vej/plads efter instruktør Erik Balling

10.

 Revision af Nyborg Kommunes spildevandsplan 2017-2023

11.

 Frigivelse af anlægsbevilling til bygningsvedligeholdelse 2017

Lukket punkt

12.

 Lukket bilag - Frigivelse af anlægsbevilling til bygningsvedligeholdelse 2017

13.

 Frigivelse af anlægsbevilling fra pulje til administrationsbygninger 2017

Lukket punkt

14.

 Lukket bilag - Frigivelse af anlægsbevilling fra pulje til administrationsbygninger 2017

15.

 Meddelelser

Lukket punkt

16.

 Meddelelser

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Spørgetid

2.

 Budget 2018 med overslagsårene 2019-2021 (1. behandling)

3.

 Endelig vedtagelse af Naturpolitik for Nyborg Kommune

4.

 Eventuelt tilbagekøb af jord fra Kirsebærhaven 59, Ullerslev, og formindskelse af grunden Kirsebærhaven 57, Ullerslev

5.

 Regulering af gebyr for skorstensfejning 2018

6.

 Frigivelse af midler til uddybning af sejlrenden ind til mastekranen mv. ved serviceareal i Griffensund - Nyborg Marina

7.

 Frigivelse af anlægsmidler ifm. brandsikringsanlæg på plejecenter

8.

 Idrætspuljen - bevilling fra puljen til anlægsarbejder i 2017

9.

 Etnisk ligestilling

10.

 Vedtægter for Bastionens bestyrelse

11.

 Ligestillingsredegørelse 2017 - Nyborg Kommune

12.

 Meddelelser

Lukket punkt

13.

 Ekspropriation af 378m2 - Skaboeshusevej 168, Nyborg

14.

 Anlægsbevilling til byggeprojekt ved Nyborg Marina

Lukket punkt

15.

 Køb af jord

Lukket punkt

16.

 NFS A/S - Referat fra møder 29. august 2017

Lukket punkt

17.

 Meddelelser

18.

 Indkaldelse af stedfortræder

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortræder

2.

 Spørgetid

3.

 Budget 2018 med overslagsårene 2019-2021 (1. behandling)

4.

 Nyborg Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

5.

 Godkendelse af Smart City Strategi for Nyborg Kommune

6.

 Bevillingsnævnet - udpegning af ny sagkyndigt medlem

7.

 Etablering af nyt køl/ventilation i Motionsklubbens Elefantens komunalt ejede lokaler i Idrætscenter Nyborg

8.

 Godkendelse og frigivelse af midler til fartdæmpende foranstaltninger i boligområdet Strandalleen/Strandparken i Nyborg

9.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 277 for boliger på den tidligere børnehavegrund i Herrested-Måre, Damgårdsvænget 7, Ørbæk

10.

 Anmodning fra AB Sprotoften om dispensation for tildeling af hver 4. ledige bolig i Afdeling 1

11.

 Godkendelse af budget 2017/2018 for Ungdomsboligerne i Centerkollegiet - Havnegade 26, Nyborg

12.

 Godkendelse af Rammeaftale 2018 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Syddanmark

13.

 Erhvervelse af areal på 65 m2 til brug for privat fællesvej

14.

 Anmodning om punkt på Byrådets dagsorden fra Liste F - Borgerdrevne forslag til byrådet

15.

 Meddelelser

Lukket punkt

16.

 NFS A/S - Referat fra møder 24. maj og 20 juni 2017

Lukket punkt

17.

 Meddelelser

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortræder

2.

 Spørgetid

3.

 Forslag til Kommuneplan 2017

4.

 Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2017

5.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 276 for rækkehus i Kohavevænget, Nyborg

6.

 Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013 for sommerhusområder i Nyborg Kommune og forslag til lokalplan nr. 278 for sommerhusområde ved Brændeskov

7.

 Forslag til indsatsplan til beskyttelse af drikkevandsressourcen i Nyborg Kommune

8.

 Frigivelse af midler til trafiksaneringsprojektet på Skaboeshusevej i Skaboeshuse

9.

 Udbud af vintertjeneste 2017

10.

 Ansøgning om bord-bænkesæt, blomsterkummer og skraldespande i landsbyerne

11.

 Frigivelse af anlægsbevilling til energibesparende foranstaltninger i 2017

Lukket punkt

12.

 Lukket bilag - Frigivelse af anlægsbevilling til energibesparende foranstaltninger i 2017

13.

 Frigivelse af anlægsbevilling til bygningsvedligeholdelse 2017

14.

 Frigivelse af midler til renovering af bump grundet støjgener på Brandgaden i Tårup

15.

 Frigivelse af anlægsmidler til støjreducerende foranstaltning - brostensbelagte hævede flader på stamvejen i Ravnekærlund, Nyborg

16.

 Status og ansøgning om frigivelse af Pulje til Landsbyfornyelse 2015 - nedrivningspuljen

17.

 Frigivelse af midler til delopgave vedrørende udviklings- og plejeplan for Nyborg Voldanlæg

18.

 Nyborg Sejlforening anmoder om, at Nyborg Kommune overtager klubhus beliggende Griffensund 15, Nyborg

19.

 Anmodning fra Refsvindinge Natur- og Kulturcenter om overtagelse af ejendom og tilskud

20.

 Ændring af driftsaftale mellem Nyborg Kommune og Foreningen Ørbæk Midtpunkt

21.

 Nedsættelse af bestyrelse for Bastionen

22.

 Autorisation som pantefoged

23.

 Ændring af styrelsesvedtægt på dagtilbudsområdet

24.

 Ny organisering af specialområdet

25.

 Idrætsmekka på Nyborg Gymnasium - sammen om det sunde liv - tilskud til sundhedsprojekt, etablering af kunstgræsbaner

26.

 Orientering om regler for tavshedspligt i forbindelse med udvalgsbehandling

27.

 Meddelelser

28.

 Nyborg Kommunes eventuelle køb af ejendom

Lukket punkt

29.

 Ekspropriation i forbindelse med trafiksanering i Skaboeshuse - Skaboeshusevej 168, Nyborg

30.

 Udstykning af plantebælte ud for Sommerbyen, Nyborg

Lukket punkt

31.

 Salg af ejendomme - Sylleskovvej 13, 5800 Nyborg

Lukket punkt

32.

 Meddelelser

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortræder

2.

 Spørgetid

3.

 Beretning nr. 22 afsluttende beretning for regnskab 2016 fra BDO

4.

 Beredskab Fyn - budget 2018 til godkendelse

5.

 Lovændringer vedrørende Risikovirksomheder og Lov om Beskyttelsesrum

6.

 Endelig vedtagelse af Kommuneplanstrategi 2016 for Nyborg Kommune

7.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 272 for Frørup landsby

8.

 Påbud om gennemgang af arealreservationer i kommuneplanen til ferie- og fritidsanlæg i de kystnære områder med forslag til udtagning af golfområde ved Kongshøj

9.

 Byporte i Nyborg Kommune

10.

 Nedrivning af den gamle børnehave i Herrested - Damgårdsvænget 7, Ørbæk

11.

 Etablering af støjskærm ved motorvej E20 nord for Center for Døve, Skaboeshusevej 107, Nyborg

12.

 Frigivelse af penge til renovering af eksisterende klubhus - Nyborg Roklub i Nyborg Marina - Havnepromenaden 6, Nyborg

13.

 Frigivelse af penge til renovering af eksisterende klubhus og opførelse af ny bådhal i Nyborg Marina - Nyborg Sejlforening, Griffensund 15, Nyborg

14.

 Landsbyforskønnelsespulje 2017

15.

 Handicaprådets Årsberetning 2016

16.

 Meddelelser

17.

 Leasing af biler til Sundheds- og Omsorgsafdelingen

Lukket punkt

18.

 Meddelelser

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortræder

2.

 Spørgetid

3.

 NFS A/S - ordinær generalforsamling 2017

4.

 Kommunalvalg 2017 - Valg af valgstyrere og tilforordnede vælgere og orientering om ændring af valglovene

5.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 274 for den tidligere politistation, Stendamsgade 9-11, Nyborg

6.

 Fyns Badestrand Hesselhuset - Etablering af 2 nye offentlige badebroer på Fyns Badestrand og ved Hesselhuset

7.

 Gebyr for byggesagsbehandling 2017

8.

 Sammenfattende redegørelse VVM for produktionsudvidelse - Koppers Denmark, Avernakke 1, Nyborg

9.

 Frigivelse af midler til udskiftning af rørlagt vandløb ved erhvervsudstykningen Damsgårdsvej i Ullerslev

10.

 Bygningsvedligeholdelse 2017

11.

 Restaurering af Borgmestergården - frigivelse af midler

12.

 Fastsættelse af takster for undervisning i "Village Ballet - Nyborg"

13.

 Udsatterådet Årsberetning 2016

14.

 Ungdomshus i Nyborg

15.

 Frigivelse af midler til anlægsprojekt vedrørende trafiksanering på Skolebakken og ved krydset Frisengårdsvej og Nymarksvej ved Nyborg Gymnasium (Campus)

16.

 Meddelelser

Lukket punkt

17.

 Fornyet ansøgning fra SUB Ullerslev om etablering af kunstgræsbane med lysanlæg i Ullerslev

Lukket punkt

18.

 NFS A/S - Referat fra møder 11. april 2017

Lukket punkt

19.

 Meddelelser

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortræder

2.

 Spørgetid

3.

 Nyborg Kommunes årsregnskab for 2016

4.

 Afsluttede anlægsregnskaber i 2016 på over 2 mio. kr.

5.

 Overdragelsesaftale og åbningsbalance for Beredskab Fyn

6.

 Årsregnskab 1. august 2015 - 31. juli 2016 - Ungdomsboligerne i Centerkollegiet, Havnegade 26,Nyborg

7.

 Godkendelse af projektforslag for konvertering af kollektiv varmeforsyning fra naturgas til fjernvarme i Vindinge-Rosilde

8.

 Omklassificering af vandløb i Nyborg Kommune

9.

 Forslag til Naturpolitik for Nyborg Kommune

10.

 Facaderenovering Nyborg Rådhus - Torvet 1, Nyborg

11.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 273 for Nyborg Private Realskole samt kommuneplantillæg nr. 16 - udvidelse af rammeområde 1.0.20 - Nyborg - Den Private Realskole - Enghavevej 1, Nyborg

12.

 Pulje til administrationsbygninger 2017

13.

 Ansøgning om frigivelse af anlægsmidler Skolerenoveringspuljen 2017

14.

 Anlægsbevilling vedr. ombygning og renovering af Landporten.

15.

 Ansøgning om midler til etablering af rum i Nyborghallerne til forbedring af træningsmiljø for både bredde- og elitesporten.

16.

 Godkendelse af vedtægter for Nyborg Ungdomsråd

17.

 Bevillingsnævnet - udpegning af ny repræsentant

18.

 Orientering - Forslag til Tillæg nr. 19 til Kommuneplan 2013 for rammeområde 1.R.11 for Den gamle færgehavn på Knudshoved - mulighed for detailhandel

19.

 Meddelelser

Lukket punkt

20.

 Frigivelse af midler til rundkørsel på Fynsvej ved Jagtenborg / Lyøvej

Lukket punkt

21.

 Ansøgning om kommunegaranti for lån til Nyborg Forsyning og Service A/S

Lukket punkt

22.

 NFS A/S - referat fra møder 21. februar 2017

Lukket punkt

23.

 Meddelelser

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortræder

2.

 Spørgetid

3.

 Endelig vedtagelse af Natura 2000-handleplaner 2016-2021

4.

 Forslag til Lokalplan nr. 276 og Kommuneplantillæg nr. 18 for rækkehuse i Kohavevænget, Nyborg

5.

 Forslag til kommuneplantillæg 17 til Kommuneplan 2013 for sommerhusområder i Nyborg Kommune og forslag til lokalplan nr. 278 for sommerhusområde ved Brændeskov

6.

 Evaluering af delegation af beslutningskompetencen i forbindelse med godkendelse af lokalplanforslag og vedtagelse af lokalplaner

7.

 FYN I BEVÆGELSE | Infrastrukturstrategi Fyn 2015-2035

8.

 Danmarks Friluftskommune

9.

 City WiFi

10.

 Renovering af Nyborg Svømme- og Badeland

11.

 Udmøntning af anlægsmidler til legepladser på dagtilbuds- og skoleområdet 2017

12.

 Forslag til ny organisering af specialskolerne

13.

 Meddelelser

Lukket punkt

14.

 Arealerhvervelse i forbindelse med trafiksanering på Skolebakken, Nyborg

Lukket punkt

15.

 Meddelelser

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Spørgetid

2.

 Forslag til Kommuneplanstrategi 2016

3.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 275 for en cykellegebane i Lille Svanedam, Nyborg

4.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 268 - Nyborg Marina

5.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 133.1 - tillæg til lokalplan 133 for Nyborg Friskole - for ændret anvendelse af delområde 2, den tidligere katolske kirke, Vindingevej 7

6.

 Forslag til Lokalplan nr. 258 - Ny lystbådehavn i den gamle færgehavn på Knudshoved - "Admiral Marina".

7.

 Orientering - Lokalplan nr. 274 for den gamle politigård er godkendt til fornyet offentlig fremlæggelse

8.

 VVM redegørelse for Koppers Denmark - Avernakke 1, Nyborg

9.

 Bygningsvedligeholdelse 2017

Lukket punkt

10.

 Lukket bilag - Bygningsvedligeholdelse 2017

11.

 Ansøgning om frigivelse af midler fra Natur- og Miljøpuljen til køb af Danmarks Digitale Gadefoto 2016

12.

 Projektgodkendelse af reservelastkedel på NFS' varmecentral - Central Ullerslev - Solholm 14A

13.

 Regulering af takster og gebyrer for 2017 i henhold til lov om taxikørsel

14.

 Bastionen: Renovering og ombygning 2016 og 2017

15.

 Ny driftsaftale med Nyborg Idræts- og Fritidscenter

Lukket punkt

16.

 Lukket bilag - Driftsaftale med Nyborg Idræts og Fritidscenter

17.

 Idrætspuljen - bevilling af puljen til anlægsarbejder i 2017

18.

 Godkendelse af vedtægter for Seniorrådet i Nyborg Kommune og godkendelse af valgform

19.

 Delegation af kompetencen til at ansøge om værgemål

20.

 Ændring af borgerrådgiverens træffemuligheder

21.

 Meddelelser

Lukket punkt

22.

 Brandsikring på plejecentre - Frigivelse af rådgiverhonorar

Lukket punkt

23.

 NFS A/S - Referat fra møder 8. december 2016

Lukket punkt

24.

 Meddelelser

    Til top