Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01/01/2018 - 31/12/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

18/12 27/11 9/10

  Sep - Aug - Jul

18/9 28/8

  Jun - Maj - Apr

25/6 29/5 24/4 5/4

  Mar - Feb - Jan

20/3 27/2 30/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Spørgetid

2.

 Etablering af ny fælles fynsk erhvervsfremme 2019

3.

 Status på livestreaming fra byrådsmøder

4.

 Ændring vedr. liste A's byrådsgruppes udvalgsplaceringer pr. 18.12.2018

5.

 Forslag til kommuneplantillæg nr. 6 - Gode drifts- og udviklingsvilkår for produktionsvirksomheder - til offentlig høring

6.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 293 for et sommerhusområde ved Ankær Strand

7.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 289 for et sommerhusområde ved Strandtved

8.

 Opsætning af ekstra varslingsskilt for badevand på kommunens areal ved Strandalleen, Nyborg

9.

 Frigivelse af midler fra Natur og Miljøpuljen til projekt vedrørende hævning af vandstand i voldgravssystemet og Slotssø

10.

 Anmodning om godkendelse af huslejestigning samt kapitaltilførsel i forbindelse med renovering af Frisengårdsparken - Lejerbo Nyborg, afd. 068-0 - Skovmærkevej 2-30, Anemonevej 2-20, Bregnevej 2-20, Rosenvej 2-18, Solsikkevej 2-16, Nyborg

11.

 Frigivelse af midler fra budget 2019 - Borgmestergården

12.

 Vandværkstakster 2019

13.

 Nyborg Forsyning og Service - Takster 2019 for NFS på spildevands-, vand- og affaldsområdet

14.

 Kulturaftale mellem Kulturministeren og 9 fynske kommuner - tillægsaftale for 2019

15.

 Udkast til Værdighedspolitik 2019-2021 med høringssvar

16.

 Forslag om en sammenhængende kommunal ungeenhed

17.

 Tillæg til delegationsplan for Social- og Familieudvalget 2018

18.

 KL's Topmøde 2019

19.

 Ændring af valgdistrikter

20.

 Meddelelser

Lukket punkt

21.

 Ekspropriation og frigivelse af midler til trafikprojekter i forbindelse med Campushaven ved Frisengårdsvej og Sylleskovvej, Nyborg

Lukket punkt

22.

 Meddelelser

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Spørgetid

2.

 Indkaldelse af stedfortræder

3.

 Forslag til strategisk byudviklingsplan for Nyborg til offentlig høring og vedtagelse af idékatalog for 9 konkrete projekter i Nyborg

4.

 Forslag til lokalplan nr. 298 og kommuneplantillæg nr. 9 - tæt-lav boligbebyggelse Odensevej 46, Ullerslev

5.

 Ansøgning om frigivelse af midler fra Natur og Miljø-puljen til køb af Danmarks Digitale Gadefoto 2018

6.

 Ansøgning om frigivelse af beløb til belægninger, samt merudgift til klubhuse Nyborg Marina etape 1

7.

 Renovering af parkeringsplads, Nørrevoldgade 9, Nyborg

8.

 Godkendelse af vedtægtsændringer - Ørbæk Pensionistboligforening Buen 9-29 og 16-52, Ørbæk

9.

 MOTAS I/S - Modtagestation Syddanmark - budget og takster 2019

10.

 Kommissorium for "Nyt" Udvalget for Grøn Omstilling

11.

 Anmodning fra SF og Socialdemokratiet om optagelse af punkt på byrådets dagsorden vedr. budget 2018 - Klimamålsætning og bæredygtighed

12.

 Videre proces for planlægning af institution på Møllegårdsvej 25, Nyborg

13.

 Ændring af vejnavnet: Østerøvænget til Østerø Strandvej, Nyborg

14.

 Regulering af gebyr for skorstensfejning 2019

15.

 Puljen til større driftsanskaffelser ved idrætscentre 2018

16.

 Pulje til idrætsfaciliteter og kultur - bevilling fra puljen til anlægsarbejder 2018 og 2019 - aktuelt i forbindelse med hovedbygning Sdr. Skole, Ullerslev

17.

 Frigivelse af beløb til renovering af parkeringspladser ved Vindinge Hallen

18.

 Delegationsplan for Social- og Familieudvalget 2018

19.

 Kvalitetsstandarder 2018 for voksen- og børnehandicapområderne

20.

 Orientering: Danmarkskortet vedr. omgørelsesprocenter på socialområdet

21.

 Beskæftigelsesplan 2019

22.

 Dagtilbudsområdet - ændret styrelsesvedtægt - høringssvar

23.

 Børneafdelingen, Kombinationstilbud og deltidspladser

24.

 Udmøntning af beløb til legeplads reserveret i 2018

25.

 Udmøntning af legepladspuljen 2019, skoler og dagtilbud

26.

 Retningslinjer for ydelse af diæter m.v. til Seniorrådet

27.

 Ledelsesrapportering pr. 30. september 2018

28.

 Kasse- og regnskabsregulativ

29.

 Valg af medlem til Nyborg Kommunes Grundlisteudvalg

30.

 Borgerrådgiverens beretning 2018

31.

 Meddelelser

Lukket punkt

32.

 Køb af ubebygget areal

Lukket punkt

33.

 Salg af Gl. Vindingevej 244, Nyborg

Lukket punkt

34.

 Mageskifte og salg af mindre ubebygget areal

Lukket punkt

35.

 NFS A/S - ekstraordinær generalforsamling 28. november 2018

Lukket punkt

36.

 NFS A/S - Referater fra møder

Lukket punkt

37.

 Ansættelse af borgerrådgiver

Lukket punkt

38.

 Meddelelser

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortrædere

2.

 Spørgetid

3.

 Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (2. behandling)

4.

 Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 for ændring af støjkonsekvenszoner omkring den statslige infrastruktur

5.

 Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 5 for en stor del af kommunens sommerhusområder samt lokalplaner ved Kabinettet (nr. 286) og for et sommerhusområde ved Drejet (nr. 287)

6.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 297 samt kommuneplantillæg nr. 8 - Mindre boliger "Campushaven" Sylleskovvej i Nyborg

7.

 Godkendelse af Kodeks for Bæredygtigt Byggeri

8.

 Salg af del af plantebælte til to grundejere i Sommerbyen

9.

 Frigivelse af anlægsbevilling fra pulje til bygningsvedligeholdelse, administration

10.

 Fritagelse for dispositionsdækning af udgifter i Boligselskabet BSB Ørbæk - Spurvevej 2-28 og Kløvervej/Rosenvænget/Banestien 5853 Ørbæk

11.

 Landsbyforskønnelsespuljen 2018

12.

 Folketingsvalg og Europa-parlamentsvalg - valgstyrere og tilforordnede mm.

13.

 Mødeplan 2019 - Byrådet

14.

 Meddelelser

Lukket punkt

15.

 Salg af Mårvænget 15, Nyborg

Lukket punkt

16.

 Anlægsbevilling til etablering af multibassin i Nyborg Marina

Lukket punkt

17.

 Ekspropriation af areal i forbindelse med vandplansprojekt

Lukket punkt

18.

 Meddelelser

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortræder

2.

 Spørgetid

3.

 Ledelsesrapportering pr. 31. maj 2018

4.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 295 - Strandvænget - Nedrivning af tidligere institutionsbyggeri

5.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 288 og kommuneplantillæg nr. 4 til kommuneplan 2017 for et højlager ved Danrice, Ringvej 14, Ørbæk

6.

 Privat rottebekæmpelse i Nyborg Kommune

7.

 Godkendelse af Rammeaftalen 2019-2020 for det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet i Syddanmark

8.

 Delegation af udpegning af medlem til visitationsforum vedr. særlige pladser i socialpsykiatrien

9.

 Bidrag til Kulturregion Fyn fra 01.01.2019

10.

 Pulje til vedligeholdelse af forsamlingshuse - ansøgninger

Lukket punkt

11.

 Bilag til sag vedr. pulje til vedligeholdelse af forsamlingshuse - ansøgninger

12.

 Etnisk ligestilling

13.

 Orientering: Evaluering af Beredskab Fyns risikobaserede dimensionering

14.

 Meddelelser

Lukket punkt

15.

 Nyborg Forsyning og Service - referat fra møder 28.8.2018

Lukket punkt

16.

 Meddelelser

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortrædere

2.

 Spørgetid

3.

 Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling)

4.

 Demensstrategi 2018-2021 med høringssvar

5.

 Sagsbehandlingsfrister i Nyborg Kommune

6.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 258 inklusive miljøvurdering - Ny lystbådehavn i den gamle Knudshoved Færgehavn - Admiral Marina

7.

 Nyborg Marina - Takster for bådpladsleje mv

8.

 Frigivelse af anlægsbevilling til bygningsvedligeholdelse 2018

9.

 Finansiering af projekter vedrørende slotsprojektet

10.

 Godkendelse af budget 2018/2019 - Ungdomsboligerne i Centerkollegiet - Havnegade 26, Nyborg

11.

 Kunstgræsbane - Vindinge Sportsplads

12.

 Meddelelser

Lukket punkt

13.

 Salg af Damsgårdvej 5 og Damsgårdvej 7, Ullerslev

Lukket punkt

14.

 Meddelelser

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Spørgetid

2.

 Ændring vedr. liste A's byrådsgruppes udvalgsplaceringer pr. 25.6.2018

3.

 Finansiel politik

4.

 Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2018

5.

 Ansøgning om kommunegaranti for lån til Nyborg Forsyning og Service A/S

6.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 282 for Torvet og Biblioteksholmen

7.

 Anmodning fra Taxa Fyn om overgang til paralleltakster

8.

 Navngivning af sidevej til Frisengårdsvej til boligområde - tidligere Frisengården, Sylleskovvej 13, Nyborg

9.

 Udskiftning af fejemaskine 2018

10.

 Frigivelse af midler til sikker overgang og fartbegrænsning på Odensevej i Herrested

11.

 Landsbyforskønnelsespuljen 2018

12.

 Idrætspuljen - bevilling fra puljen til anlægsarbejder 2018

13.

 Skolepuljen - bevilling fra puljen til anlægsarbejder 2018

14.

 Anlægsbevilling til etablering af køkken i Møllervangen

15.

 Bilag vedr. anlægsprojekt etablering af køkken i Møllervangen

16.

 Høringsudkast: SAMMEN om demens. Strategi for Nyborg Kommune som demensvenlig kommune

17.

 Etablering af træningsredskaber ved rehabiliteringscentret

18.

 Forsikring af frivillige i Nyborg Kommune

19.

 Muligheden for livestreaming fra byrådsmøder

20.

 Kodeks i Nyborg Byråd

21.

 Meddelelser

Lukket punkt

22.

 NFS - Referat fra møder

Lukket punkt

23.

 Meddelelser

24.

 Ørbæk Midtpunkt - tilbygning til mødelokaler

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortrædere

2.

 Spørgetid

3.

 Beretning nr. 25, afsluttende beretning for regnskab 2017 fra BDO

4.

 Frivillighedspolitik 2018-2021 med høringssvar

5.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 283 for et område til børnehave og park ved Provst Hjortsvej, Nyborg

6.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 290 og Kommuneplantillæg nr. 2 for Nyborg Heldagsskole i Skellerup - Pårupvej 25 B - Pårupvej 27 - Pårupvej 27B, Ullerslev

7.

 Forslag til kommuneplantillæg nr. 5 for en stor del af kommunens sommerhusområder samt forslag til lokalplaner ved Kabinettet (nr. 286) og for et sommerhusområde ved Drejet (nr. 287) - til offentlig høring

8.

 Forslag til lokalplan nr. 288 og kommuneplantillæg nr. 4 for et højlager på 25 meter ved Danrice A/S, Ringvej 14, Ørbæk

9.

 Ændring af arealet bag kirkegåden ved Vestergade til boligformål

10.

 Borger-App og kort til indtastning og visning af artsfund i Nyborg Kommune

11.

 LIFE-projekt til indsats for klokkefrø - Bombina bombina - april 2018

12.

 Idræts - kulturpuljen - bevilling fra puljen til anlægsarbejder 2018

13.

 Afgørelse i klagesag om Nyborg Kommunes endelige vedtagelse af lokalplan nr. 275, Cykellegebane i Lille Svanedam, Nyborg

14.

 Meddelelser

Lukket punkt

15.

 Meddelelser

16.

 Skolepuljen - bevilling fra puljen til anlægsarbejder 2018

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortrædere

2.

 Spørgetid

3.

 Godkendelse af Strategi FYN 2018-21

4.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 291 for Almas Have i Ørbæk, Sentvedvej 1, Sentvedvej 2 og Sentvedvej 3

5.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 284 - Dyrehavegård, Dyrehavevej 54 i Nyborg

6.

 Endelig vedtagelse af Nyborg Kommunes Friluftsstrategi

7.

 Forslag til genindførelse af parkeringskontrol

8.

 Frigivelse af midler til nødkald på Vindinge Plejecenter

9.

 Frigivelse af anlægsbevilling til bygningsvedligeholdelse 2018

10.

 Tumlebillen - anlægsbevilling til om- og tilbygning

11.

 Bastionen - forslag til revidering af takstblad

12.

 Godkendelse af Informationssikkerhedsstrategi

13.

 Ny procedure for brug af mail i Nyborg Kommune

14.

 Ændring af Forretningsorden for Nyborg Byråd

15.

 Handicaprådets Årsberetning 2017

16.

 NFS A/S - ordinær generalforsamling 25. april 2018

17.

 Meddelelser

Lukket punkt

18.

 NFS A/S - Referat fra møder

Lukket punkt

19.

 Meddelelser

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortræder

2.

 Indkaldelse af stedfortræder

3.

 Indkaldelse af stedfortræder

4.

 Spørgetid

5.

 Lokalplan nr. 281 - Slotsholmen - Nyborg Slot - Slotsgade 34

6.

 Meddelelser

Lukket punkt

7.

 Meddelelser

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Spørgetid

2.

 Sparede lønmidler ved eventuel lockout foreslås at blive på institutionerne

3.

 Igangsættelse af arbejde med strategisk byudviklingsplan for Nyborg

4.

 Årsregnskab 2017 for Nyborg Kommune

5.

 Afsluttede anlægsregnskaber i 2017 på over 2 mio. kr.

6.

 Godkendelse af forslag til lokalplan nr. 282 for Torvet og Biblioteksholmen til offentlig høring i 8 uger

7.

 Godkendelse af boligsocial helhedsplan 2018-2022 for AB Sprotoften og Lejerbo - Johannesgården og Sofiegården i Nyborg

8.

 Affaldsplan 2018 for Nyborg Marina

9.

 Frigivelse af midler vedr. ansøgning til tentativlisten til UNESCO´s verdensarvsliste

10.

 Frigivelse af midler til udarbejdelse af visionsoplæg for Almas Hus, Sentvedvej 1, Ørbæk

11.

 Frigivelse af midler til vejprojekt for fremme af trafiksikkerheden på Sentvedvej og Hovedgaden i Ørbæk ved 4Kløverskolen, Langemosevej 1, Ørbæk

12.

 Frigivelse af anlægsbevilling fra pulje til administrationsbygninger 2018

13.

 Etablering af kunstgræsbane på kampbanen ved Vindinge Hallen

14.

 Beredskab Fyn - Budget 2019 til godkendelse

15.

 Udsatterådets Årsberetning 2017

16.

 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug, 2018

17.

 Kvalitetsrapport for folkeskolerne 2016-17

Lukket punkt

18.

 Lukket bilag: Kvalitetsrapport for folkeskolerne 2016-17

19.

 Hegnsynsmænd - valg af nyt medlem

20.

 Borgerdrevne forslag til byrådet

21.

 Ændring af Forretningsorden for Nyborg Byråd

22.

 Ændring af Regler for spørgetid ved ordinære møder i Nyborg Kommunes Byråd

23.

 Meddelelser

Lukket punkt

24.

 NFS A/S - referater fra møder

Lukket punkt

25.

 Meddelelser

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortræder

2.

 Spørgetid

3.

 Beretning nr. 23, tiltrædelsesberetning og beretning nr. 24, løbende revision 2017

4.

 Offentlig høring af friluftsstrategi

5.

 Handicapråd - Udpegning af medlemmer indstillet fra Danske Handicaporganisationer, 2018-2021 og Godkendelse af vedtægter for Handicaprådet

6.

 Udsatterådet, konstituering 2018 - 2021. Valg af byrådsmedlemmer og og medlemmer fra administrationen

7.

 Delegation af kompetencen til at ansøge om værgemål

8.

 Ændringer i Integrationsrådets forretningsorden samt tidsplan for valg nyt Integrationsråd

9.

 Indstilling af medlem til Skatteankenævnet

10.

 Indstilling af medlem til Vurderingsankenævnet

11.

 Nedlæggelse af styregruppen for Vækstpolitikken

12.

 Østfyns Museer - revision af driftsoverenskomst

13.

 Idrætspuljen - bevilling fra puljen til anlægsarbejder 2018

14.

 Skolepuljen - bevilling fra puljen til anlægsarbejder 2018

15.

 Lift til Bastionen

16.

 Frigivelse af midler til dobbeltrettet cykelsti på Dyrehavevej fra Gl. Vindingevej - Holckenhavn - Blankenborgvej, Nyborg

17.

 Etablering af to nye offentlige badebroer på Fyns Badestrand og ved Hesselhuset

18.

 Meddelelser

Lukket punkt

19.

 Nyborg Kommunes eventuelle køb af ejendom

Lukket punkt

20.

 Meddelelser

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Spørgetid

2.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 285 og Kommuneplantillæg nr. 21 for boliger ved Ingolfsgade i Nyborg

3.

 Forslag til lokalplan nr. 281 og kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2017 - miljørapport - Slotsholmen - Nyborg Slot

4.

 Frigivelse af anlægsbevilling til bygningsvedligeholdelse 2018

5.

 Ansøgning om frigivelse af beløb til etablering af handicaptoilet på Plejecenter Rosengården

6.

 Lokalplanforslag for udvidelse af Nyborg Heldagsskole i Skellerup - Pårupvej 25 B - Pårupvej 27 og Pårupvej 27B, Ullerslev

7.

 Ansøgning om frigivelse af midler til udskiftning af kviksølvarmaturer

8.

 Takster for taxikørsel i Nyborg Kommune gældende fra og med 1. februar 2018

9.

 Nyborg Kommunes overflytning af administration af taxiområdet til Trafik, Bygge- og Boligstyrelsen

10.

 Endelig spildevandsplan 2018-2024

11.

 Frigivelse af midler til indkøb af bom til slæbested - Serviceareal Griffensund - Nyborg Marina

12.

 Kommissorium for Udvalget for grøn omstilling

13.

 Opkrævning af gebyr for underretninger om udlægsforretninger vedr. fordringer, der inddrives af Nyborg Kommune

14.

 Status på Projekt 48 timer

15.

 KL's Topmøde 2018

16.

 Ændring vedr. udvalgsplaceringer - udvalg, råd og nævn

17.

 Folkeoplysningsudvalg - valg af medlemmer

18.

 Mødeplan 2018

19.

 Administrationsgrundlag for regulering af bebyggelsesomfang i kommunens sommerhusområder

20.

 Meddelelser

21.

 Salg af areal

Lukket punkt

22.

 Nyborg Forsyning og Service A/S - referat fra møder 12. december 2017

Lukket punkt

23.

 Meddelelser

    Til top