Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01/10/2018 - 31/12/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

18/12

  November

27/11

  Oktober

9/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Spørgetid

2.

 Etablering af ny fælles fynsk erhvervsfremme 2019

3.

 Status på livestreaming fra byrådsmøder

4.

 Ændring vedr. liste A's byrådsgruppes udvalgsplaceringer pr. 18.12.2018

5.

 Forslag til kommuneplantillæg nr. 6 - Gode drifts- og udviklingsvilkår for produktionsvirksomheder - til offentlig høring

6.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 293 for et sommerhusområde ved Ankær Strand

7.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 289 for et sommerhusområde ved Strandtved

8.

 Opsætning af ekstra varslingsskilt for badevand på kommunens areal ved Strandalleen, Nyborg

9.

 Frigivelse af midler fra Natur og Miljøpuljen til projekt vedrørende hævning af vandstand i voldgravssystemet og Slotssø

10.

 Anmodning om godkendelse af huslejestigning samt kapitaltilførsel i forbindelse med renovering af Frisengårdsparken - Lejerbo Nyborg, afd. 068-0 - Skovmærkevej 2-30, Anemonevej 2-20, Bregnevej 2-20, Rosenvej 2-18, Solsikkevej 2-16, Nyborg

11.

 Frigivelse af midler fra budget 2019 - Borgmestergården

12.

 Vandværkstakster 2019

13.

 Nyborg Forsyning og Service - Takster 2019 for NFS på spildevands-, vand- og affaldsområdet

14.

 Kulturaftale mellem Kulturministeren og 9 fynske kommuner - tillægsaftale for 2019

15.

 Udkast til Værdighedspolitik 2019-2021 med høringssvar

16.

 Forslag om en sammenhængende kommunal ungeenhed

17.

 Tillæg til delegationsplan for Social- og Familieudvalget 2018

18.

 KL's Topmøde 2019

19.

 Ændring af valgdistrikter

20.

 Meddelelser

Lukket punkt

21.

 Ekspropriation og frigivelse af midler til trafikprojekter i forbindelse med Campushaven ved Frisengårdsvej og Sylleskovvej, Nyborg

Lukket punkt

22.

 Meddelelser

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Spørgetid

2.

 Indkaldelse af stedfortræder

3.

 Forslag til strategisk byudviklingsplan for Nyborg til offentlig høring og vedtagelse af idékatalog for 9 konkrete projekter i Nyborg

4.

 Forslag til lokalplan nr. 298 og kommuneplantillæg nr. 9 - tæt-lav boligbebyggelse Odensevej 46, Ullerslev

5.

 Ansøgning om frigivelse af midler fra Natur og Miljø-puljen til køb af Danmarks Digitale Gadefoto 2018

6.

 Ansøgning om frigivelse af beløb til belægninger, samt merudgift til klubhuse Nyborg Marina etape 1

7.

 Renovering af parkeringsplads, Nørrevoldgade 9, Nyborg

8.

 Godkendelse af vedtægtsændringer - Ørbæk Pensionistboligforening Buen 9-29 og 16-52, Ørbæk

9.

 MOTAS I/S - Modtagestation Syddanmark - budget og takster 2019

10.

 Kommissorium for "Nyt" Udvalget for Grøn Omstilling

11.

 Anmodning fra SF og Socialdemokratiet om optagelse af punkt på byrådets dagsorden vedr. budget 2018 - Klimamålsætning og bæredygtighed

12.

 Videre proces for planlægning af institution på Møllegårdsvej 25, Nyborg

13.

 Ændring af vejnavnet: Østerøvænget til Østerø Strandvej, Nyborg

14.

 Regulering af gebyr for skorstensfejning 2019

15.

 Puljen til større driftsanskaffelser ved idrætscentre 2018

16.

 Pulje til idrætsfaciliteter og kultur - bevilling fra puljen til anlægsarbejder 2018 og 2019 - aktuelt i forbindelse med hovedbygning Sdr. Skole, Ullerslev

17.

 Frigivelse af beløb til renovering af parkeringspladser ved Vindinge Hallen

18.

 Delegationsplan for Social- og Familieudvalget 2018

19.

 Kvalitetsstandarder 2018 for voksen- og børnehandicapområderne

20.

 Orientering: Danmarkskortet vedr. omgørelsesprocenter på socialområdet

21.

 Beskæftigelsesplan 2019

22.

 Dagtilbudsområdet - ændret styrelsesvedtægt - høringssvar

23.

 Børneafdelingen, Kombinationstilbud og deltidspladser

24.

 Udmøntning af beløb til legeplads reserveret i 2018

25.

 Udmøntning af legepladspuljen 2019, skoler og dagtilbud

26.

 Retningslinjer for ydelse af diæter m.v. til Seniorrådet

27.

 Ledelsesrapportering pr. 30. september 2018

28.

 Kasse- og regnskabsregulativ

29.

 Valg af medlem til Nyborg Kommunes Grundlisteudvalg

30.

 Borgerrådgiverens beretning 2018

31.

 Meddelelser

Lukket punkt

32.

 Køb af ubebygget areal

Lukket punkt

33.

 Salg af Gl. Vindingevej 244, Nyborg

Lukket punkt

34.

 Mageskifte og salg af mindre ubebygget areal

Lukket punkt

35.

 NFS A/S - ekstraordinær generalforsamling 28. november 2018

Lukket punkt

36.

 NFS A/S - Referater fra møder

Lukket punkt

37.

 Ansættelse af borgerrådgiver

Lukket punkt

38.

 Meddelelser

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortrædere

2.

 Spørgetid

3.

 Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (2. behandling)

4.

 Forslag til kommuneplantillæg nr. 7 for ændring af støjkonsekvenszoner omkring den statslige infrastruktur

5.

 Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 5 for en stor del af kommunens sommerhusområder samt lokalplaner ved Kabinettet (nr. 286) og for et sommerhusområde ved Drejet (nr. 287)

6.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 297 samt kommuneplantillæg nr. 8 - Mindre boliger "Campushaven" Sylleskovvej i Nyborg

7.

 Godkendelse af Kodeks for Bæredygtigt Byggeri

8.

 Salg af del af plantebælte til to grundejere i Sommerbyen

9.

 Frigivelse af anlægsbevilling fra pulje til bygningsvedligeholdelse, administration

10.

 Fritagelse for dispositionsdækning af udgifter i Boligselskabet BSB Ørbæk - Spurvevej 2-28 og Kløvervej/Rosenvænget/Banestien 5853 Ørbæk

11.

 Landsbyforskønnelsespuljen 2018

12.

 Folketingsvalg og Europa-parlamentsvalg - valgstyrere og tilforordnede mm.

13.

 Mødeplan 2019 - Byrådet

14.

 Meddelelser

Lukket punkt

15.

 Salg af Mårvænget 15, Nyborg

Lukket punkt

16.

 Anlægsbevilling til etablering af multibassin i Nyborg Marina

Lukket punkt

17.

 Ekspropriation af areal i forbindelse med vandplansprojekt

Lukket punkt

18.

 Meddelelser

    Til top