Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01/01/2019 - 31/12/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

17/12 26/11 5/11 8/10

  Sep - Aug - Jul

17/9 27/8

  Jun - Maj - Apr

25/6 28/5 30/4

  Mar - Feb - Jan

26/3 26/2 29/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortræder

2.

 Spørgetid

3.

 Beretning nr. 28, løbende revision 2019 fra BDO

4.

 Ny organisering af fælles fynsk erhvervsfremme pr. 1. januar 2020

5.

 Fælles Fynsk samarbejde om pulp-behandling af organisk dagrenovation (KOD)

6.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 306 - Nyborg Bykerne og Voldanlæg

7.

 VVM-tilladelse og udledningstilladelse i forbindelse med nedlæggelsen af Ullerslev Renseanlæg

8.

 Regulativ for Flødstrup Vandværk, Langå Vandværk og Tårup Vandværk

9.

 Vandværkstakster 2020

10.

 Budget 2020 for Den Selvejende Institution Ørbæk Pensionistboligforening - Buen 9-29 og Buen 16-56, Ørbæk

11.

 Nyborg Forsyning og Service - Takster 2020 for NFS på spildevands-, vand-, affalds- og renovationsområdet

12.

 Godkendelse af landzonetilladelse til opholdssted/botilbud - Møllegårdsvej 25, Nyborg

13.

 Kvalitetsstandarder Socialafdelingen Myndighed gældende i 2020

14.

 Styrelsesvedtægt for Nyborg Kommunale Skolevæsen

15.

 Tumlebillen - anlægsbevilling til tilbygning

16.

 Delegation af kompetencen til at ansøge om værgemål

17.

 Kvalitetsstandarder på hjælpemiddelområdet - gældende i 2020

18.

 KL's Topmøde 2020

19.

 Valg af social sagkyndig til Beboerklagenævnet

20.

 Meddelelser

Lukket punkt

21.

 Køb af jordlod (Lukket af hensyn til fortrolige oplysninger om priser)

Lukket punkt

22.

 Meddelelser

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Spørgetid

2.

 Mødeplan 2020 - Byrådet

3.

 Ledelsesrapportering pr. 30. september 2019

4.

 Cykelstrategi med høringssvar

5.

 Idrætspulje - bevilling fra pulje til idrætsfaciliteter og kultur

6.

 Ansøgning om frigivelse af beløb til rådgiverydelse til projektering af ventilationsprojekt på Danehofskolen afd. Nyborg

7.

 Frigivelse af midler fra pulje til bygningsvedligeholdelse til energimærkning af kommunale bygninger

8.

 Frigivelse af midler til signalanlæg Strandvejen/Dyrehavevej, Nyborg

9.

 Kommunikationstiltag for synliggørelse af parkeringspladser tæt på og ved indre by i Nyborg

10.

 MOTAS I/S - Modtagestation Syddanmark - budget og takster 2020

11.

 Bostedet Øksendrups fremtid

Lukket punkt

12.

 Bostedet Øksendrups fremtid (lukket af hensyn til frie og uformelle drøftelser i udvalget samt personfølsomme oplysninger)

13.

 Meddelelser

Lukket punkt

14.

 Meddelelser

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortræder

2.

 Spørgetid

3.

 Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023 (2. behandling)

4.

 Nyborg Kommunes Finansielle politik

5.

 Areal på Vesterhavnen - navngivning af plads

6.

 Tilladelse til udlejning af egen helårsbolig i optil 100 dage

7.

 Frigivelse af midler til projektering af udvidelse af "Kys og Kør", parkeringsplads og ny krydsning for cyklister ved Danehofskolen, afdeling Nyborg, Ringvej 1, Nyborg

8.

 Frigivelse af anlægsbevilling fra pulje til administrationsbygninger 2019

9.

 Regulering af gebyr for skorstensfejning 2020

10.

 Strategi for Røgfri Fremtid med høringssvar

11.

 Udmøntning af legepladspuljen 2020, skoler og dagtilbud

12.

 Delegationsplan for Social- og Familieudvalget

13.

 Streaming af byrådsmøder

Lukket punkt

14.

 Lukket bilag: Streaming af byrådsmøder (lukket pga. leverandørpriser mm.)

15.

 Meddelelser

Lukket punkt

16.

 Nyborg Forsyning og Service - Referat fra møder 29. oktober 2019 (indeholder fortrolige oplysninger)

Lukket punkt

17.

 Meddelelser

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortræder

2.

 Spørgetid

3.

 Budget 2020 med overslagsårene 2021-2023 (1. behandling)

4.

 Forespørgsel fra ejer om ændring af plangrundlag til boligformål for Sølyst - Sølystvej 18, Nyborg

5.

 Frigivelse af midler til trafiksikkerheds fremmende tiltag

6.

 Frigivelse af midler til renovering af Almas Hus i Ørbæk

7.

 Private leverandører af personlig pleje

8.

 Revideret kontrakt og beredsskabsplan ved konkurs hos private leverandør

9.

 Politik for mad, måltider og bevægelse med høringssvar

10.

 Forureningsundersøgelse af ubefæstede arealer

11.

 Meddelelser

Lukket punkt

12.

 Meddelelser

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Spørgetid

2.

 Forslag til at fritage Nyborg Kommunes folkeskoler fra nationale test i forbindelse med de nye frikommuneforsøg

3.

 Forslag til Planstrategi 2019 til godkendelse før offentlig høring

4.

 Forslag til lokalplan nr 304 og kommuneplantillæg nr. 14 - Boligbebyggelse ved Mejerivænget i Ørbæk

5.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 298 og kommuneplantillæg nr. 9 - Tæt-lav boligbebyggelse ved Vestergaard, Odensevej 46, Ullerslev

6.

 Aflysning af lokalplan nr. 206 og tilbageførsel af byzoneareal på matr. nr. 10-i af Måre By, Herrested efter anmodning fra lodsejer

7.

 Mobilitetsplan for Nyborg by og udvalgte områder i kommunen

8.

 Kantbaner - Ferritslevvej, Ellinge i Ullerslev

9.

 Kystsikring ved Vindinge Herreds Motorklub, Strandalleen 42, Nyborg

10.

 Beslutning om udkast til VVM-tilladelse og udledningstilladelse efter §28 i miljøbeskyttelsesloven vedrørende nedlæggelsen af Ullerslev Renseanlæg sendes i offentlig høring

11.

 Endelig vedtagelse af udviklingsplaner for Refsvindinge, Tårup og Skellerup

12.

 Ny adgangsvej til Nyborg Rideklub fra Bavnehøjalle

13.

 Toiletforhold på skolerne

14.

 Ændring af Nyborg Kommunes godkendelseskriterier for privatinstitutoner i henhold til Dagtilbudsloven

15.

 Handicaprådets sammensætning

16.

 Ændring i Seniorrådets vedtægter

17.

 Udpegning af medlem til FGU-Fyns bestyrelse

18.

 Godkendelse af Overordnet Informationssikkerhedsstrategi

19.

 Meddelelser

Lukket punkt

20.

 Databeskyttelsesrådgiverens årsrapport 2018/2019 (lukket pga. i-sikkerhedsoplysninger)

Lukket punkt

21.

 Nyborg Forsyning og Service - Referat fra møder 27. august 2019 (indeholder fortrolige oplysninger)

Lukket punkt

22.

 Meddelelser

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortræder

2.

 Spørgetid

3.

 Ledelsesrapportering pr. 31. maj 2019

4.

 Garantiprovision for forsyningsselskabers låntagning

5.

 Ansøgning om kommunegaranti for lån til Nyborg Forsyning og Service A/S

6.

 Ansøgning fra Tårup Idrætsforening om tilskud til etablering af kiosk/boldrum/speakertårn på Frørup Sportsplads

7.

 Henvendelse fra Motionsklubben Elefanten med anmodning om ændring af opsigelsesvarsel på deres kommunale lejemål/ gebyraftale vedr. fitnesslokaler i Idrætscenter Nyborg

8.

 Implementering af nyt valgsystem

9.

 Frigivelse af anlægsbevilling fra pulje til administrationsbygninger 2019

10.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 292 for et sommerhusområde ved Nordenhuse

11.

 Forslag til Lokalplan nr. 306 og Kommuneplantillæg nr. 16 - Bykernen og Voldanlægget

12.

 Godkendelse af budget 2019/2020 - Ungdomsboligerne i Centerkollegiet - Havnegade 26, Nyborg

13.

 Beredskab Fyn - Vedtægtsændringer til godkendelse

14.

 Ensomhedsstrategi med høringssvar

15.

 Meddelelser

Lukket punkt

16.

 Forespørgsel om nyt plangrundlag for en dagligvarebutik (lukket af hensyn til fortrolige prisoplysninger m.v.)

Lukket punkt

17.

 Forundersøgelser af erhvervsjord vest for Romsøvej i Nyborg (lukket af hensyn til at handler ifølge lovgivningen er fortrolige)

Lukket punkt

18.

 Nyborg Forsyning og Service - Referat fra møder 18. juni 2019

Lukket punkt

19.

 Meddelelser

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortrædere

2.

 Spørgetid

3.

 Kerneopgaven - Byrådets definitioner har været udsendt i høring

4.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 301 og kommuneplantillæg nr. 13 for en pylon ved Storebæltsvej i Nyborg

5.

 Endelig vedtagelse af udviklingsplaner for Svindinge, Langå, Kullerup, Kogsbølle, Frørup, Vindinge- Rosilde- Lamdrup

6.

 Projektgodkendelse af en ny spids- og reservelastkedel på Central Langelandsvej, Langelandsvej 20B, Nyborg

7.

 Lejerbo anmoder om godkendelse af anskaffelsessummen (Skema A) på Frisengårdsparken 5, Nyborg - Lejerbo afd. 68-1 - Skovmærkevej - Anemonevej - Bregnevej - Rosenvej - Solsikkevej

8.

 Fleksibel udlejning - Lejerbo - Frisengårdsparken - Anemonevej - Irisvej - Rosenvej - Solsikkevej - Skovmærkevej, Nyborg

9.

 Nedrivning af Sentvedvej 3, Ørbæk

10.

 Renovering af daginstitutioner 2019

11.

 Frigivelse af anlægsmidler til Demenscenter Tårnparken

12.

 Sundhedsaftale 2019-2023

13.

 Samarbejdsaftale med Forsvarets Veterancenter

14.

 Udsatterådets vedtægter

15.

 Landsbyforskønnelsespuljen 2019

16.

 Lovændringer vedr. henlæggelse af beføjelser og pligter i henhold til byggelovens § 16 C, stk. 6

17.

 Orientering om udsættelse af ceremonier ved erhvervelse af dansk statsborgerskab

18.

 Meddelelser

Lukket punkt

19.

 Anlægspulje til bygningsvedligeholdelse 2019 - bevilling til puljen til anlægsarbejder 2019 (lukket af hensyn til licitation)

Lukket punkt

20.

 Godkendelse af pris og salg af areal i Ullerslev (lukket af hensyn til fortrolige oplysninger om priser)

Lukket punkt

21.

 Meddelelser

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Spørgetid

2.

 Task Force Erhverv - anbefalinger vedrørende erhvervsudvikling i Nyborg Kommune

3.

 Forslag til ændringer og justeringer af den nuværende organisering af erhvervsindsatsen i Nyborg Kommune

4.

 Godkendelse af ny børne- og ungepolitik 2019-2023

5.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 296 - Strandhøjen og kommuneplantillæg nr. 12

6.

 Frigivelse af midler til projekter efter Smart City strategien

7.

 Puljen til større driftsanskaffelser ved idrætscentre m.m. i 2019

8.

 Julebelysning i Nyborg

Lukket punkt

9.

 Lukkede bilag til punktet "Julebelysning i Nyborg" - lukket pga. fortrolige prisoplysninger

10.

 Afsluttende revisionsberetning for regnskab 2018 (beretning nr. 27)

11.

 Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2019

12.

 Meddelelser

Lukket punkt

13.

 Anmodning om salg af ejendom (lukket på grund af fortrolige oplysninger)

Lukket punkt

14.

 Meddelelser

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortræder

2.

 Spørgetid

3.

 Igangsætning af arbejdet med Planstrategi 2019

4.

 Verdensmål - vurderingsværktøj

5.

 Præsentation af Nyborgs Kulturarvsmasterplan

Lukket punkt

6.

 Lukkede bilag - Præsentation af Nyborgs Kulturarvsmasterplan - udkast til afsnit i bog og til tekst i Kulturarvsmasterplanen - tegninger

7.

 Fælles Fynsk samarbejde vedrørende kildesorteret organisk dagrenovation (KOD)

8.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 300 for et sommerhusområde vej Sølyst Strand

9.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 294 for et sommerhusområde ved Dinestrup Strand

10.

 Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 6 - Gode drifts- og udviklingsvilkår for produktionsvirksomheder

11.

 Beredskab Fyn - Budget 2020 til godkendelse

12.

 Kulturaftale mellem Kulturministeren og 9 fynske kommuner - godkendelse af tillægsaftale for 2019

13.

 Godkendelse af dagtilbuds- og skolepolitik

14.

 Beredskabsplan ved vold og overgreb på børn og unge

15.

 Danmarkskortet over omgørelsesprocenter 2018

16.

 Rekrutterings- og fastholdelsesstrategi på SOSU-området med høringssvar

17.

 Skippergade 28, 5800 Nyborg istandsættelse 3. etape

18.

 Årsrapport 2018 - Kontrolgruppen

19.

 NFS A/S - ordinær generalforsamling 6. maj 2019

20.

 Merudgifter vedr. renovering af Nyborg Svømme- og Badeland

21.

 Meddelelser

Lukket punkt

22.

 Nyborg Forsyning og Service - Referat fra møder 9. april 2019 (Indeholder lukkede bilag)

Lukket punkt

23.

 Meddelelser

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortrædere

2.

 Spørgetid

3.

 Endelig vedtagelse af "En samlet by - Strategisk udviklingsplan for Nyborg" efter høring 4. december 2018 til 29. januar 2019

4.

 Frigivelse af midler til en bylivspulje - efter kataloget "Lille handling med stor effekt - idekatalog for byliv i Nyborg"

5.

 Frigivelse af midler til projekterne i "Lille handling med stor effekt - idekatalog for byliv i Nyborg" i 2019

6.

 Igangsætning af planarbejde for en ændring af detailhandelsstrukturen i Nyborg Kommune, herunder udlæg af aflastningsområde Storebæltsvej 10, Nyborg

7.

 Projekt Multibassin og Multihus - Nyborg Marina

Lukket punkt

8.

 Lukket bilag med prisoplysninger til dagsordenspunktet "Multibassin og Multihus - Nyborg Marina"

9.

 Årsregnskab 2018 for Nyborg Kommune

10.

 Afsluttede anlægsregnskaber i 2018 på over 2 mio. kr.

11.

 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 11 for Grønt Danmarkskort i Nyborg Kommune - til offentlig høring

12.

 Etablering af ny marina i Tømrergraven

13.

 Etablering af pumpeløsning ved havneslusen i Nyborg

14.

 Regulativ for Herrested/Måre Vandværk, Maemosens Vandværk, Svindinge Vandværk og Øksendrup Vandværk

15.

 Ændring af forsyningsområde Ravnholtvej 14 A/Ravnholtvej 16/Ravnholtvej 18/Ravnholtvej 20/Ravnholtvej 22 og Ravnholtvej 24, Ørbæk

16.

 Renovering af 4kløverskolen, afd. Frørup - Skolevej 1, Frørup

17.

 Nyborg Forsyning og Service - Reviderede takster 2019 for affalds- og renovationsområdet

18.

 Frigivelse af anlægsbevilling til bygningsvedligeholdelse 2019

19.

 Frigivelse af anlægsbevilling fra pulje til administrationsbygninger 2019

20.

 Parkeringsinformation i Nyborg by

21.

 Udmøntning af Friluftsstrategi for Nyborg Kommune

22.

 Udvidelse af ejerkredsen i Film Fyn A/S

23.

 Organiseringen af de fynske erhvervsklynger

24.

 Udsattepolitik 2019-2023

25.

 Handicaprådets Årsberetning 2018

26.

 Pulje til vedligeholdelse af forsamlingshuse - ansøgninger

Lukket punkt

27.

 Lukket Bilag til sag vedr. pulje til vedligeholdelse af forsamlingshuse (pga. tilbudspriser)

28.

 Kerneopgaven - Godkendelse af beskrivelserne til høring og den videre proces

29.

 Ceremonier ved erhvervelse af dansk statsborgerskab

30.

 Ørbæk Midtpunkt - Bestyrelsen

31.

 Nyborg Kommunale Musikskole - Bestyrelsen

32.

 Nyborg Gymnasium - Bestyrelsen

33.

 Meddelelser

Lukket punkt

34.

 Salg af jord

Lukket punkt

35.

 Salg af del af fællesareal

Lukket punkt

36.

 Etablering af el, vand og promenadebelysning på Dampskibsmolen, Kaj 11 og Kanal Vest

Lukket punkt

37.

 Nyborg Forsyning og Service - Referat fra møder 26. februar 2019

Lukket punkt

38.

 Meddelelser

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Spørgetid

2.

 Beretning nr. 26, løbende revision 2018 fra BDO

3.

 FilmFyn - Indkaldelse til generalforsamling 5. april 2019

4.

 Indstilling af nyt medlem til udsatterådet

5.

 Kvalitetsstandarder 2018 udsatte børn og unge

6.

 Delegering af kompetence vedrørende Ungdomskriminalitetsnævnet

7.

 Renovering af daginstitutioner 2019

8.

 Ansøgning fra Ullerslev Gymnastik og Motionscenter om nyt ventilationsanlæg inkl. køl.

9.

 Udmøntning af Helhedsplan for Ørbæk

Lukket punkt

10.

 Lukket bilag - Udmøntning af Helhedsplan for Ørbæk

11.

 Frigivelse af midler til anlæg af aktivitetsplads ved Ørbæk Midtpunkt i Ørbæk

Lukket punkt

12.

 Lukket bilag - Frigivelse af midler til anlæg af aktivitetsplads ved Ørbæk Midtpunkt i Ørbæk

13.

 Tilladelse til udledning af regn-/drænvand fra kunstgræsbane, Skolevej 15, Nyborg

Lukket punkt

14.

 Lukket bilag - Tilladelse til udledning af regn-/drænvand fra kunstgræsbane, Skolevej 15, Nyborg

15.

 Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 7 - Støjkonsekvenszoner omkring den statslige infrastruktur

16.

 Meddelelser

Lukket punkt

17.

 Meddelelser

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortræder

2.

 Spørgetid

3.

 Oprettelse af §17, stk. 4 udvalg - Ungeudvalg

4.

 Valg af medlem til FilmFyns bestyrelse

5.

 Historiske dragter fra Dragtlauget til medlemmer af Byrådet

6.

 Ekstrabevilling til Nyborg Svømme og Badeland

7.

 Forslag til lokalplan nr. 296 samt kommuneplantillæg nr. 12- "Strandhøjen" - Boligbebyggelse og park ved Skaboeshusevej i Nyborg

8.

 Forslag til nye vejnavne til kommende boligbyggeri på tidligere institutionsejendom Strandvænget på Skaboeshusevej 110-128, Nyborg

9.

 Frigivelse af anlægsbevilling til bygningsvedligeholdelse 2019

10.

 Etablering af Fagkomite for Infrastruktur og Mobilitet i Byregion Fyn

11.

 Ansøgning om frigivelse af midler til udskiftning af kviksølvarmaturer

12.

 Godkendelse af projekt for konvertering af kollektiv varmeforsyning fra naturgas til fjernvarme i Erhvervsområdet Vest i Nyborg by

13.

 Årsregnskab 1. august 2017 - 31. juli 2018 - Ungdomsboligerne i Centerkollegiet, Havnegade 26, Nyborg

14.

 Godkendelse af årsregnskab 2016 - Den Selvejende Institution Ørbæk Pensionistboligforening

15.

 Godkendelse af årsregnskab 2017 - Den Selvejende Institution Ørbæk Pensionistboligforening

16.

 Godkendelse af budget 2019 - Den Selvejende Institution Ørbæk Pensionistboligforening

17.

 Opslag af stilling som presseansvarlig

18.

 Anmodning fra Socialdemokratiet om optagelse af punkt på Byrådets dagsorden: En by for alle

19.

 Meddelelser

Lukket punkt

20.

 Nyborg Forsyning og Service - referat fra møder 10.12.2018

Lukket punkt

21.

 Begivenhed

Lukket punkt

22.

 Meddelelser

    Til top