Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01/01/2020 - 31/12/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

15/12 24/11 6/10

  Sep - Aug - Jul

15/9 25/8

  Jun - Maj - Apr

24/6 26/5 28/4

  Mar - Feb - Jan

17/3 25/2 28/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering om Covid-19

2.

 Spørgetid

3.

 Ændring af Nyborg Kommunes Styrelsesvedtægt

4.

 Godkendelse af Kulturaftale 2021-2024 mellem Kulturministeren og Kulturregion Fyn

5.

 Idræts- og Kultur puljen - bevilling fra puljen til anlægsarbejder 2021

6.

 Fremlæggelse af forslag til Risikostyringsplan Nyborg for oversvømmelse fra hav

7.

 Forslag til Lokalplan nr. 279 og Kommuneplantillæg nr. 23 - Bypark ved Færgevej i Nyborg

8.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 313 og kommuneplantillæg nr. 19 for Hovedgaden i Ørbæk efter offentlig høring

Lukket punkt

9.

 Lukket bilag - Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 313 og kommuneplantillæg nr. 19 for Hovedgaden i Ørbæk efter offentlig høring (lukket på grund af personfølsomme oplysninger)

10.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 317 samt kommuneplantillæg nr. 26 for et boligområde ved Aldershvilevej

11.

 Vandværkstakster 2021

12.

 Regulativ for Nyborg Forsyning og Ørbæk Vandværk

13.

 Nyborg Forsyning og Service - Takster 2021 for NFS på spildevands-, vand-, affalds- og renovationsområdet

14.

 Anmodning om godkendelse af anskaffelsessum (Skema A) m.m. nybygning af 41 familieboliger beliggende Ved Skoven 51 - 57 i Fyns Almennyttige Boligselskabs nye afdeling 113

15.

 Godkendelse af årsregnskab 2019/budget 2021 - Den Selvejende Institution Ørbæk Pensionistboligforening - Buen 9 - 29 og Buen 16 - 52, Ørbæk

16.

 Supplerende sagsfremstiling: Høringssvar på kvalitetsstandarder for hhv. borgers udpegning af hjemmehjælp (§ 94) og kontant tilskud til ansættelse af hjælpere (§ 95)

17.

 Landsbyforskønnelsespuljen 2020 - 2. runde

18.

 Anmodning om udtalelse fra Ankestyrelsen vedrørende brug af konsulenter inden for det sociale område

19.

 Meddelelser

Lukket punkt

20.

 Salg af et mindre vejareal (Lukket af hensyn til at handler ifølge lovgivningen er fortrolige)

Lukket punkt

21.

 Ansættelse af ny direktør pr. 1. januar 2021 (personalesag)

Lukket punkt

22.

 Meddelelser

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Spørgetid

2.

 Indkaldelse af stedfortrædere

3.

 Kompensation for covid-19 udgifter pr. september 2020

4.

 Ledelsesrapportering pr. 30. september 2020

5.

 Ændring af vederlagsbekendtgørelsen

6.

 Ændring af Nyborg Kommunes Styrelsesvedtægt

7.

 Forslag til vedtægt for ny uddannelsesinstitution

8.

 Ansøgning om kommunegaranti for lån til Såderup Vandværk

9.

 Forslag til mødeplan 2021

10.

 Ansøgning om kommunegaranti for lån til NFS Varme A/S

11.

 Ansøgning om kommunegaranti for lån til NFS Renovation A/S

12.

 Ansøgning om kommunegaranti for lån til NFS Vand A/S

13.

 Beskæftigelsesplan 2021

14.

 Fremrykning af renoveringsprojekter i Nyborg Svømme- og Badeland

15.

 Omprioritering af midler til projekter efter Handleplan for Nyborgs bykerne

16.

 Forslag til Lokalplan nr. 319 inklusive Kommuneplantillæg nr. 27 for nyt boligområde ved Kertemindevej ved Ullerslev til offentlig høring

17.

 MOTAS I/S - Modtagestation Syddanmark - budget og takster 2021

18.

 Regulering af gebyr for skorstensfejning 2021

19.

 Anmodning om godkendelse af anskaffelsessum (Skema A) m.m. på nybygning af 40 familieboliger på Remisegade 2, Nyborg, i AB Holmegaardens nye afdeling 47

20.

 Meddelelser

Lukket punkt

21.

 DPO - Bech-Bruuns afrapportering 2020 (lukket pga. fortrolige oplysninger)

Lukket punkt

22.

 Ansættelse af borgerrådgiver (personalesag)

23.

 Godkendelse af salg af storparcel på Avlsgårdsvænget, Nyborg (lukket af hensyn til at handler ifølge lovgivningen er fortrolige)

Lukket punkt

24.

 Nyborg Forsyning og Service A/S - Referater fra møder (lukket pga. fortrolige oplysninger)

Lukket punkt

25.

 Meddelelser

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Spørgetid

2.

 Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024 (2. behandling)

3.

 Ændring af Vedtægt for Nyborg Kommunes Folkeoplysningsudvalg

4.

 Principgodkendelse for udarbejdelse af plangrundlag for et Sundhedshus i Nyborg ved Holmens Boulevard/Storebæltsvej - Holmegade 1, Nyborg

5.

 Forslag til Lokalplan nr. 316 og Kommuneplantillæg nr. 24 for boliger og et parkstrøg ved Banegårdsalleen i Nyborg - til offentlig høring

6.

 Vedtagelse af kommunalt indsatsplanforslag til vandområdeplanerne 2021-2027

7.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 297.1 samt Kommuneplantillæg nr. 8.1 - Mindre boliger "Campushaven" Sylleskovvej 13 i Nyborg - efter offentlig høring

8.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 315 og Kommuneplantillæg nr. 21, Dyrehave Mølle, Dyrehavevej 84A-E, Nyborg - efter offentlig høring

9.

 Godkendelse af anskaffelsessummen (Skema B) på renovering af Frisengårdsparken - Lejerbo Nyborg afd. 068-0 - Skovmærkevej 2-30, Anemonevej 2-20, Bregnevej 2-20, Rosenvej 2-18, Solsikkevej 2-16, Nyborg

10.

 Godkendelse af anskaffelsessummen (Skema B) på opførelse af 7 familieboliger - Frisengårdsparken - Lejerbo afd. 68-1, Skovmærkevej 2-30, Anemonevej 2- 20, Bregnevej 2-20, Rosenvej 2-18, Solsikkevej 2-16, Nyborg

11.

 Forslag til nye visitations- og boligtildelingskriterier for Seniorbofællesskab "Færgelejet" - Toldbodgade 42, Nyborg

12.

 Autorisation som pantefoged

13.

 Meddelelser

14.

 Køb af ejendom

Lukket punkt

15.

 Meddelelser

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortrædere

2.

 Spørgetid

3.

 Udkast til kommunikationsstrategi 2020-2024

4.

 Henvendelse fra Tilsynet vedr. brug af private konsulenter på det sociale område

5.

 Danmarkskortet over omgørelsesprocenter 2019

6.

 Landsbyforskønnelsespuljen 2020 - 1. runde

7.

 Ansøgning om intern finansiering ved udskiftning af biler i Sundheds- og Omsorgsafdelingen

8.

 Frigivelse af anlægsmidler til ny indretning af Nørregade Øst / Hundeklemmen efter Handleplan for Nyborgs bykerne

9.

 Frigivelse af anlægsbevilling til bygningsvedligeholdelse 2020

10.

 Anmodning om godkendelse af Skema C på AB Holmegaardens afd. 11, Møllervej 1-87, Nyborg

11.

 Endeligt forslag til politik for grøn omstilling

12.

 Borgmesterpagten for klima og energi

13.

 DK2020 Klimaplaner

14.

 Ændring vedr. liste A's byrådsgruppes udvalgsplaceringer pr. 15.9.2020

15.

 Meddelelser

Lukket punkt

16.

 Nyborg Forsyning og Service A/S - Referater fra møder 25.8.2020

Lukket punkt

17.

 Meddelelser

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortræder

2.

 Spørgetid

3.

 Budget 2021 med overslagsårene 2022-2024 (1. behandling)

4.

 Ledelsesrapportering pr. 31. maj 2020

5.

 Ligestillingsredegørelse 2020 og Ligestillingsudvalgets referenceforhold

6.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 318 samt kommuneplantillæg nr. 22 for mindre boliger ved Knudshovedvej 57-59/Vognmandsvej 5800 Nyborg efter offentlig høring

7.

 Udkast til lokalplan nr. 313 og kommuneplantillæg nr. 19 for Hovedgaden i Ørbæk - til offentlig høring

8.

 Frigivelse af midler til ny proces for en udviklingsplan for Ullerslev

9.

 Frigivelse af midler til nye parkeringsområde ved Strandhøj, Skaboeshusevej, Nyborg

10.

 Idrætspuljen - bevilling fra puljen til anlægsarbejder 2020

11.

 Forslag til omlægning af Erik Ballings Plads

12.

 Beredskab Fyn - Budget 2021 til godkendelse

13.

 European Green Leaf Award 2021 - Nyborg som finalist

14.

 Godkendelse af budget 2020/2021 for Ungdomsboligerne i Centerkollegiet - Havnegade 26, Nyborg

15.

 Godkendelse af kommunal garantistillelse på lån i forbindelse med udskiftning af tage på Skrænten 2-18, Ullerslev, tilhørende Fyns Almennyttige Boligselskab

16.

 Puljen til større driftsanskaffelser ved idræts- og kulturinstitutioner m.m. i 2020

17.

 Kvalitetsstandard for social behandling af forbrug af stoffer

18.

 Fremtidens dagtilbud og folkeskoler i Nyborg Kommune - Kvalitet - normering - rekruttering

19.

 Udskydelse af Grand Départ Tour de France til 2022

20.

 Privat sundhedsforsikring til ansatte i Nyborg Kommune

21.

 Meddelelser

Lukket punkt

22.

 Nyborg Forsyning og Service - Referater fra 16.6.2020

Lukket punkt

23.

 Salg af jord i Frørup (lukket af hensyn til at handler ifølge lovgivningen er fortrolige)

Lukket punkt

24.

 Manglende oversigt i krydset Generalgyden, Villumstrupvej, Ellingevej i Ørbæk (lukket pga. fortrolige oplysninger)

Lukket punkt

25.

 Meddelelser

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortrædere

2.

 Spørgetid

3.

 Afsluttende revisionsberetning for regnskab 2019 (beretning nr. 29)

4.

 Godkendelse af Nyborg Kommunes Ungepolitik "Ung i Nyborg"

5.

 Anmodning om godkendelse af Skema A mm. på renovering af AB Holmegaardens afd. 20 - Skippergade 2, 4, 8, Østervoldgade 65, Vestervoldgade 9, 31, Slotsgade 19, Knudshovedvej 17, Søndergade 8, Vestergade 5, Blegdamsgade 14 og Nørrevoldgade 34, Nyborg

6.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 307 og Kommuneplantillæg nr. 17 for Kissendrup Maskinservice, Skovgyden 1, Kissendrup - efter offentlig høring

7.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 308 for et erhvervsområde og ny dagligvarebutik ved Vestergade, Nyborg, efter offentlig høring

8.

 Projektgodkendelse af reservelastkedel på NFS's varmecentral, Central Ullerslev, Solholm 16, Ullerslev

9.

 Frigivelse af anlægsbevilling til bygningsvedligeholdelse 2020

10.

 Børnehuset Tumlebillen, Provst Hjortsvej 11, 5800 Nyborg

Lukket punkt

11.

 Lukket bilag "Økonomisk oversigt" til punktet: "Børnehuset Tumlebillen - Provst Hjortsvej 11, 5800 Nyborg" - lukket af hensyn til kommunen forhandlingssituation

12.

 Prioritering af midler til projekt for belysning af Vor Frue Kirke

13.

 Frigivelse af midler til medfinansiering af Tal- og Aktivitetspark ved HF og VUC Fyn, Nyborg og Kampsportens Hus

14.

 Samarbejde om den udvidede modtagelsesklasse

15.

 Frigivelse af midler til parkeringsplads ved Langtved Klubhus

16.

 Meddelelser

Lukket punkt

17.

 Salg af jord i Ullerslev (Lukket af hensyn til at handler ifølge lovgivningen er fortrolige)

Lukket punkt

18.

 Meddelelser

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Spørgetid

2.

 Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2020

3.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 302 og Kommuneplantillæg nr. 10 for ny detailhandelsstruktur i Nyborg Kommune og et aflastningsområde på Storebæltsvej 10, Nyborg, efter høring

4.

 Forslag til Lokalplan nr. 315 og Kommuneplantillæg nr. 21 for Dyrehave Mølle, Dyrehavevej 84, Nyborg - til offentlig høring

5.

 Frigivelse af anlægsbevilling til bygningsvedligeholdelse 2020

6.

 Anlægsbevilling til ny affaldscontainer ved Bastionen

7.

 Anlægsbevilling til nyt indgangsparti ved Bastionen

8.

 Ansøgning fra Ullerslev Tennis Klub vedr. opgradering af padelanlægprojekt til 2 padelbaner

9.

 Meddelelser

Lukket punkt

10.

 Uddybning af havnebassin i Nyborg Marina 2020 (lukket af hensyn til fortrolige prisoplysninger)

Lukket punkt

11.

 Køb af grund til sundhedshus (Sager om køb og salg behandles som lukkede punkter)

Lukket punkt

12.

 Meddelelser

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Nyborg Kommunes årsregnskab for 2019

2.

 Afsluttede anlægsregnskaber i 2019 på over 2 mio. kr.

3.

 Økonomiske konsekvenser af Covid-19 i Nyborg kommune

4.

 Ansøgning om kommunegaranti for lån til Nyborg Forsyning og Service A/S

5.

 Høring - Nyborg Kommunes ungdomspolitik "Ung i Nyborg"

6.

 Visionsoplæg om et sundhedshus i det nære sundhedsvæsen

7.

 Kvalitetsrapport for folkeskolerne 2018/19

8.

 Tilskud til indfasning af minimumsnormeringer i daginstitutioner i 2020

9.

 Forslag til politik for grøn omstilling

10.

 Etablering af pumpeløsning ved havneslusen i Nyborg

11.

 Forslag til nyt vejnavn til sidevej fra Skaboeshusevej ved Avlsgården

12.

 Undersøgelse af Kongens Skibsbro samt katodiskbeskyttelse af service kajen - Vesterhavnen, Nyborg

13.

 Forespørgsel om overtagelse af 4 offentlige parkeringspladser i baggården Kongegade 12, Nyborg

14.

 Indkøb af lydmåleudstyr til måling af blandt andet trafikstøj ved motorvejen

15.

 Nyt forslag til lokalplan nr. 297.1 samt kommuneplantillæg nr. 8.1 - Mindre boliger ved Campushaven - Sylleskovvej i Nyborg til offentlig høring

16.

 Ansøgning om frigivelse af midler til udskiftning af kviksølvarmaturer

17.

 Idrætspuljen - bevilling fra puljen til anlægsarbejder 2020

18.

 Ørbæk Midtpunkt - tagrenovering og ventilation - anlægsbevilling

19.

 Ørbæk Midtpunkt - ansøgning om etablering af kontor/depot i selskabslokale samt lounge til Ørbæk Billardklub

20.

 Indfyldssikring på eksisterende kunstgræsbaner i Nyborg Kommune

Lukket punkt

21.

 Lukket bilag til sag vedr. indfyldssikring på eksisterende kunstgræsbaner i Nyborg Kommune

22.

 Frigivelse af midler til ventilationsprojekt på Danehofskolen afd. Nyborg - Ringvej 1, Nyborg

Lukket punkt

23.

 Lukket bilag til punkt om frigivelse af midler til ventilationsprojekt på Danehofskolen afd. Nyborg

24.

 Til orientering: Frigivelse af midler til dynamisk parkeringsanvisning i Nyborg indre by

25.

 Til orientering: Frigivelse af midler til opstart af projekter i Nyborgs bykerne

26.

 Til orientering: Frigivelse af anlægsbevilling til bygningsvedligeholdelse 2020

27.

 Til orientering: Frigivelse af beløb til vedligeholdelsesarbejder til renovering af folkeskoler 2020

28.

 Til orientering: Pulje til vedligeholdelse af forsamlingshuse - ansøgninger i 2020

Lukket punkt

29.

 Lukket bilag til sag vedr. pulje til vedligeholdelse af forsamlingshuse (pga. tilbudspriser)

30.

 Til orientering: Fornyelse af fortøjningspæle i Nyborg Marina

Lukket punkt

31.

 Lukket bilag - Fornyelse af fortøjningspæle i Nyborg Marina (bilaget er lukket på grund af fortrolige prisoplysninger)

32.

 NFS A/S - ordinær generalforsamling 2020

33.

 Sagsbehandlingsfrister i Nyborg Kommune

34.

 Handicaprådet - Årsberetning 2019

35.

 Meddelelser

Lukket punkt

36.

 Nyborg Kommunes revisionskontrakt 2021-2024 (lukket på grund af kontraktmæssige oplysninger i sagen)

Lukket punkt

37.

 Udlicitering af DPO funktionen i Nyborg Kommune (lukket på grund af personfølsomme og økonomiske oplysninger i sagen)

Lukket punkt

38.

 Nyborg Forsyning og Service - Referater fra møder 25.2 og 7.4.2020

Lukket punkt

39.

 Meddelelser

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Pulje til vedligeholdelse af forsamlingshuse - ansøgninger i 2020

Lukket punkt

2.

 Lukket bilag til sag vedr. pulje til vedligeholdelse af forsamlingshuse (pga. tilbudspriser)

3.

 Fornyelse af fortøjningspæle i Nyborg Marina

Lukket punkt

4.

 Lukket bilag - Fornyelse af fortøjningspæle i Nyborg Marina (bilaget er lukket på grund af fortrolige prisoplysninger)

5.

 Frigivelse af midler til dynamisk parkeringsanvisning i Nyborg indre by

6.

 Frigivelse af midler til opstart af projekter i Nyborgs bykerne

7.

 Frigivelse af anlægsbevilling til bygningsvedligeholdelse 2020

8.

 Frigivelse af beløb til vedligeholdelsesarbejder til renovering af folkeskoler 2020

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortrædere

2.

 Spørgetid

3.

 Revideret Kommuneplantillæg nr. 11 for Grønt Danmarkskort til offentlig høring

4.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 309 for Harevænget 1-79, Nyborg - tillæg til lokalplan nr. 233 - efter offentlig høring

5.

 Frigivelse af midler til rådgivning i forbindelse med projekt for Nørregade øst (Hundeklemmen) og en passage mellem Kongegade og Mellemgade

6.

 Frigivelse af midler til etablering af venstresvingspile i signalanlæg - Vestergade / Ringvej, Nyborg

7.

 Frigivelse af midler til udførelse af udvidelse af "Kys og Kør", parkeringsplads og ny krydsning for cyklister ved Danehofskolen, afdeling Nyborg, Ringvej 1, Nyborg

8.

 Anmodning om at fleksibel udlejning fortsætter i AB Sprotoften, afdeling 1 - Sprotofen 1-61, Nyborg

9.

 Godkendelse af handicappolitikken 2020-2024

10.

 Godkendelse af Musikpolitik i Nyborg Kommune

11.

 Høring om mulig tilsynssag (brug af konsulenter inden for det sociale område)

12.

 På vej mod stærkere børnefællesskaber - en ny model for styring og ledelse af skoleområdet

13.

 Anmodning fra liste O vedr. behandling af pkt. 9 fra KFU's møde 4.2.2020: Bastionen

14.

 Meddelelser

Lukket punkt

15.

 Borgerrådgiverens årsberetning 2019

Lukket punkt

16.

 Orientering vedr. økonomi

Lukket punkt

17.

 Meddelelser

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortræder

2.

 Spørgetid

3.

 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 10 en ændret detailhandelsstruktur og Lokalplan nr. 302 for et aflastningsområde ved Storebæltsvej 10 til offentlig høring

4.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 304 og Kommuneplantillæg nr. 14 - Mejerivænget, Ørbæk

5.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 305 inklusive Kommuneplantillæg 15 for lagerhaller på Lindholm Havn, Nyborg, efter offentlig høring

6.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 310 - tillæg til lokalplaner nr. 278, 286, 287, 292 og 298 - sommerhusområder ved Brændeskovvej, Kabinettet, Drejet-sydlige del, Nordenhuse og Andkær Strand - ændring af formålsparagraf - efter høring

7.

 Endelig vedtagelse af Planstrategi 2019 og igangsætning af revision af kommuneplanen

8.

 Frigivelse af anlægsbevilling til bygningsvedligeholdelse 2020

9.

 Frigivelse af midler til rådgivning til udarbejdelse af Lokalplan nr. 313 for Hovedgaden i Ørbæk

Lukket punkt

10.

 Lukket bilag - Frigivelse af midler til rådgivning til udarbejdelse af Lokalplan nr. 313 for Hovedgaden i Ørbæk (bilaget er lukket på grund af fortrolige prisoplysninger)

11.

 Regnskab 2018-2019 - Ungdomsboligerne i Centerkollegiet - Havnegade 26, Nyborg

12.

 Økonomiske konsekvenser af ny ferielov pr. 1. september 2020

13.

 Kulturaftale mellem Kulturministeren og 9 fynske kommuner - godkendelse af tillægsaftale for 2020

14.

 Godkendelse af Bibliotekspolitik for Nyborg Kommune samt etablering af Biblioteksråd

15.

 Renovering daginstitutioner 2020

16.

 Ceremonier ved erhvervelse af dansk statsborgerskab

17.

 Landsbyforskønnelse 2019 - runde 2

18.

 Indstilling af medlem til Skatteankenævnet

19.

 Indstilling af medlem til Vurderingsankenævn

20.

 Valg af social sagkyndig til Huslejenævnet

21.

 Boligprojekt ved Sølyst i Nyborg - revideret projektmateriale fra ansøger

22.

 Meddelelser

Lukket punkt

23.

 Etablering af marina i Tømmergraven, Nyborg Marina (lukket af hensyn til fortrolige prisoplysninger)

Lukket punkt

24.

 Køb af areal til parkeringsområde ved Strandhøjen, Skaboeshusevej, Nyborg (lukket af hensyn til at handler ifølge lovgivningen er fortrolige)

Lukket punkt

25.

 Databeskyttelsesrådgiverens tilsyn med databeskyttelsesreglerne i Nyborg Kommune (Lukket pga. fortrolige oplysninger)

Lukket punkt

26.

 Nyborg Forsyning og Service - Referater fra møder 10.12.2019

Lukket punkt

27.

 Meddelelser

    Til top