Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01/01/2021 - 31/03/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

23/3

  Februar

23/2

  Januar

26/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortræder

2.

 Spørgetid

3.

 Forslag fra Socialdemokratiet om indførelse af kommunale lån til beboerindskud i almene boliger

4.

 Forslag fra Socialdemokratiet om muligheden for at give kommunens medarbejdere gavekort

5.

 Nyborg Kommunes årsregnskab 2020

6.

 Afsluttede anlægsregnskaber i 2020 på over 2 mio. kr

7.

 Pulje til vedligeholdelse af forsamlingshuse - ansøgninger i 2021

Lukket punkt

8.

 Lukket bilag til sag vedr. pulje til vedligeholdelse af forsamlingshuse (pga. tilbudspriser)

9.

 Vækststrategi 2021-2025 - Nye veje til vækst og udvikling

10.

 Forespørgsel om skovrejsning ved Æblevej 19, Refsvindinge, Ørbæk

11.

 Anmodning om ændring af pris på byggegrund i Ørbæk

12.

 Forskønnelse og renovering af Vestergade - frigivelse af ramme til skitseprojekt

13.

 Ekstrabevilling i forbindelse med udmøntningen af helhedsplanen for Ørbæk, Almas Hus og Have, Sentvedvej 1, Ørbæk

14.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 311 for et sommerhusområde ved Drejet (nord)

15.

 Prisfastsættelse på salg af storparcel på Spurvevej i Ørbæk

16.

 Afrapportering af projektet Natur- og Kulturvejledning i Nyborg Kommune

17.

 Frigivelse af anlægsbevilling til bygningsvedligeholdelse 2021

18.

 Frigivelse af midler til om- og tilbygning af omklædning Falstervej 15, Nyborg

19.

 Arbejdsgangsbeskrivelse vedr. byrådsmedlemmers fravær pga. helbredsforhold, graviditet, barsel eller adoption

20.

 Godkendelse af Handicaprådets årsberetning

21.

 Meddelelser

Lukket punkt

22.

 Ekspropriation og oversigtsservitut i forbindelse med manglende oversigt i krydset Generalgyden, Villumstrupvej, Ellingevej i Ørbæk (lukket da der er tale om en ekspropriation)

Lukket punkt

23.

 Salg af grund (lukket af hensyn til at handler ifølge lovgivningen er fortrolige)

Lukket punkt

24.

 Salg af storparcel (lukket af hensyn til at handler ifølge lovgivningen er fortrolige)

Lukket punkt

25.

 Frigivelse af midler til belysning af offentlig sti i parken ved Strandhøjen (lukket, der har ikke været afholdt licitation)

Lukket punkt

26.

 Nyborg Forsyning og Service A/S - Til orientering (lukket pga. fortrolige oplysninger)

Lukket punkt

27.

 Meddelelser

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortræder

2.

 Spørgetid

3.

 Godkendelse af idéoplæg for Sundhedhus

4.

 Kompensation for udgifter til covid-19 i Nyborg Kommune i 2020

5.

 Undersøgelse af udgifter ved etablering af badevandsstation ved Sølyst bypark

6.

 Afsøgningen af muligheder for et fælles fynsk udbud af eftersortering af husstandes restaffald

7.

 Forslag til lokalplan nr. 321 og kommuneplantillæg nr. 25 for boliger mellem Mosebakken og Fynsvej til offentlig høring

8.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 316 og kommuneplantillæg nr. 24 - Boliger og parkstrøg langs Banegårdsalléen

9.

 Frigivelse af anlægsbevilling til bygningsvedligeholdelse 2021

10.

 Ændring af kommunens regulativ for husholdningsaffald

11.

 Fyn 2030 - Sammen om en bæredygtig fremtid

12.

 Offentliggørelse af forslag til lokalplan nr. 326 og kommuneplantillæg nr. 29 - Enebærvej 3 i Ørbæk

13.

 Frigivelse af anlægsmidler til etablering af padelbaner ved Nyborg Tennis Klub

14.

 Vejnavn til kommende udstykning øst for Kertemindevej, Ullerslev

15.

 Status på eksisterende politikker

16.

 Indkøb af biler til hjemmeplejen i Nyborg Kommune

17.

 Forslag fra liste F og liste V vedr. udvikling af elladeinfrastruktur i Nyborg Kommune

18.

 Forslag fra liste A vedr. tilbagebetaling af forældrebetaling i institutioner i Nyborg Kommune

19.

 Meddelelser

20.

 Køb af areal (Dagsordenspunktet er lukket, da sager om køb og salg behandles som lukkede punkter, jf. Byrådets forretningsorden)

Lukket punkt

21.

 Meddelelser

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Indkaldelse af stedfortræder

2.

 Spørgetid

3.

 Anmodning fra byrådsmedlem Carsten Kudsk om at repræsentere De LokalNationale i byråds- og udvalgsammenhæng

4.

 Ændring i udvalgssammensætning - Økonomiudvalget

5.

 Befordring til vaccination for Covid-19

6.

 Forvaltningsrevision i 2020

7.

 Godkendelse af Rammeaftale 2021-2022

8.

 Godkendelse af 3 centrale udmeldinger fra Socialstyrelsen

9.

 Omlægning af indsatsen i Uddannelsesraketten

10.

 Tilskud til minimumsnormering i daginstitutioner i 2021

11.

 Puljen til større driftsanskaffelser ved idræts- kulturinstitutioner m.m. i 2021

12.

 Frigivelse af beløb til vedligeholdelsesarbejder til renovering af folkeskoler 2021

13.

 Kvalitetsstandard for gåture for ældre i eget hjem

14.

 Fælles fynsk Klimasamarbejdsaftale

15.

 Frigivelse af anlægsbevilling til bygningsvedligeholdelse 2021

16.

 Forsikringspolitik - forlængelse

17.

 KL's Topmøde 2021

18.

 Forslag fra liste F: Tilfredshedsundersøgelse af kommunens hjælp til mennesker med handicap

19.

 Forslag fra liste A: Nyborg Kommuner yder fremtidig selv lån til beboerindskudslån

20.

 Forslag fra De LokalNationale: E-post bør ikke sendes til borgere om fredagen, op til helligdage og weekender

21.

 Meddelelser

Lukket punkt

22.

 Banegårdsalleen, Rammeaftale om køb og salg af arealer (lukket sag om køb og salg af fast ejendom)

23.

 Køb af ejendom (lukket af hensyn til at handler ifølge lovgivningen er fortrolige)

Lukket punkt

24.

 Nyborg Forsyning og Service A/S - Referat fra møde 08.12.2020

Lukket punkt

25.

 Meddelelser

    Til top