Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Teknik- og Miljøudvalget)

Mødeoversigt: Teknik- og Miljøudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2021 - 30/06/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

29/6 21/6 7/6

  Maj

17/5 3/5

  April

12/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

1.

 Rapport om infrastruktur og omstilling til elbiler i Nyborg Kommune

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Drøftelse af løsningsforslag ved Kullerup Sluse

2.

 Orientering fra formanden/udvalgets medlemmer

3.

 Orientering fra direktøren/teknik- og miljøchefen

4.

 Orienteringssager

Lukket punkt

5.

 Lukket orienteringssag (Sag lukket på grund af fri og uformel drøftelse)

6.

 Forskønnelse og renovering af Vestergade/Ravelinsvej - Budgetønske 2022

Lukket punkt

7.

 Lukkede bilag - Forskønnelse og renovering af Vestergade/Ravelinsvej - Budgetønske 2022 (Lukket af hensyn til oplysninger om økonomi)

8.

 Høring af projekt for konvertering af kollektiv varmeforsyning fra naturgas til fjernvarme i Hjulby, Aunslev og Skalkendrup

9.

 Grøn omstilling samt fælles udbud af buskørsel på Fyn fra 2024

10.

 Opfølgning på fællesmøde med drøftelse af fælles fokus på byrumsudsmykning i Nyborg Kommune

11.

 Forespørgsel om ændret planlægning for Ørbæk Bryggeri, Assensvej 58, Ørbæk

12.

 Forespørgsel om ændret planlægning for boliger Refsvindinge byvej 37, 5853 Ørbæk - Refsvindinge

13.

 Forslag til ny legeplads ved Heimdals plads i Nyborg, Vesterhavnen 3a, Nyborg

14.

 Skilte om dyreliv

15.

 Forslag om genetablering af badebro fra Fyns Badestrand ved Teglværksskoven

16.

 Aftale omkring Avernakkesporet

17.

 Konsulentbistand til byggesagsbehandling

Lukket punkt

18.

 Tilsyn efter byfornyelsesloven kapitel 9 for sundhedsfarlige bolig kondemnering af bolig(Lukket af hensyn til følsomme personoplysninger)

19.

 Oplæg om Grønt Danmarkskort af Mads Kobberø

20.

 Juridisk redegørelse i sager om ansøgninger om gylletanke

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Grøn omstilling samt fælles udbud af buskørsel på Fyn fra 2024

2.

 Orientering fra formanden/udvalgets medlemmer

3.

 Orientering fra direktøren/teknik- og miljøchefen

4.

 Orienteringssager

5.

 Skitseprojekt for Rådhuspassagen

6.

 Opfølgning på arbejdsgruppe om autocampere

7.

 Forespørgsel om mulighed for at lægge husbåde i Nyborg Marina

8.

 Dispensation fra lokalplan nr. 268 til indretning af midlertidige autocamperpladser på Nyborg Marina

9.

 Affaldsplan 2021 for Nyborg Marina

10.

 Politisk aftale om nye cykelstier i perioden 2021-2024

11.

 Midlertidig indretning af byrum i Nyborgs bykerne sommeren 2021

12.

 Orientering om henvendelse fra Foreningen for Bygnings- og landskabskultur på Østfyn vedrørende trædækket ved Adelgade -Strandvejen, Nyborg

Lukket punkt

13.

 Kommende byudvikling i Nyborg (lukket af hensyn til eventuelle forhandlinger med ejer af jorden)

14.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 321 og kommuneplantillæg nr. 25 for boliger mellem Mosebakken og Fynsvej - Pilsgårdhaven - efter offentlig høring

15.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 325 og kommuneplantillæg nr. 31 for nyt boligområde - Avlsgårdsvænget - ved Skaboeshusevej i Nyborg efter offentlig høring

Lukket punkt

16.

 Salg af et mindre areal (lukket af hensyn til at handler ifølge lovgivningen er fortrolige)

17.

 Ansøgning om dispensation til indretning af lejlighed på 2. sal i Kongegade 13, Nyborg

18.

 Orientering om muligheder og begrænsninger for lokalplanlægning for Sct. Knuds Golfklub, Slipshavnsvej 16, Nyborg

19.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 326 og kommuneplantillæg nr. 29 for offentlige formål ved Enebærvænget i Ørbæk

20.

 Start - Udarbejdelse af lokalplan for boligområde ved Nyborgvej 13, Ørbæk

21.

 Prisfastsættelse og salg af storparcel Toftegårdsvej 14 i Ellinge

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Fællesmøde med Byrådet for en drøftelse af fælles fokus på byrumsudsmykning i Nyborg Kommune

2.

 Fællesmøde med NFS om ændring af indsamlingsmetode for husholdningsaffald i Nyborg indre by

3.

 Orientering fra formanden/udvalgets medlemmer

4.

 Orientering fra direktøren/teknik- og miljøchefen

5.

 Orienteringssager

6.

 Ansøgning om dispensation til etablering af kvindekrisecenter på Ellestedvej 5, Ørbæk

Lukket punkt

7.

 Lukkede bilag - Ansøgning om dispensation til etablering af kvindekrisecenter på Ellestedvej 5, Ørbæk (Lukket af hensyn til følsomme personoplysninger)

Lukket punkt

8.

 Opfølgning på dom i retssag (Lukket af hensyn til igangværende retssagsbehandling)

9.

 Ansøgning om frigivelse af midler til igangsætning af partnerskab om sommerfugle- og biodiversitetsprojekt på Nyborg voldanlæg

10.

 Ansøgning om landzonetilladelse til ændret anvendelse fra lejrskole til sommerhus - Skovgyden 14, Ullerslev

Lukket punkt

11.

 Jord til byudvikling i Ullerslev (lukket af hensyn til at handler ifølge lovgivningen er fortrolige)

12.

 Igangsætning af planlægning for multibassin i Nyborg Marina

13.

 Orientering om status efter udbud af storparcel til salg ved Spurvevej 34 i Ørbæk - herunder forslag til tæt-lav bebyggelse

14.

 Ansøgning om frigivelse af midler til udskiftning af kviksølvarmaturer i gadebelysningen

15.

 Forslag til tiltrædelse af Cities race to Zero via DK2020 Klimahandlingsplan - støttetiltag til COP26

16.

 Statens nye pulje til etablering af naturnationalparker og mere urørt skov

17.

 Fornyet ansøgning om dispensation til porte i carportanlæg, Vesterhavnen 6-8, Nyborg

18.

 Orientering om muligheder for afholdelse af borgermøder med fysisk fremmøde

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra formanden/udvalgets medlemmer

2.

 Orientering fra direktøren/teknik- og Miljøchefen

3.

 Orienteringssager

4.

 Orientering vedrørende vådområder, lavbundsprojekter og minivådområder

5.

 Orientering om Grønt Danmarkskort og § 3 natur på Sct. Knuds Golfbane ved Slipshavnsvej i Nyborg

6.

 Ansøgning om dispensation i forhold til lugtregler for husdyrbruget på Ferritslevvej 51, Ørbæk

7.

 Skitseprojekt for en mere fodgængervenlig Mellemgade i Nyborg

8.

 Ansøgning om ekstrabevilling til Helhedsplan Ørbæk, projekt bagsiden i front ved Hovedgaden/Sentvedvej i Ørbæk

Lukket punkt

9.

 Lukkede bilag - Ansøgning om ekstrabevilling til Helhedsplan Ørbæk, projekt bagsiden i front ved Hovedgaden/Sentvedvej i Ørbæk (Lukket da udbud ikke har været afholdt)

10.

 Nyt vejnavn til kommende boligbebyggelse mellem Mosebakken og Fynsvej ved Langelandsvej i Nyborg

11.

 Budgetønske om midler til helhedsplan for bæredygtig byudvikling mellem Lindenborgvej og Hjulbyvej - Jagtenborg etape 3 - vest for Nyborg

12.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 324 for en lagerhal ved Lollandsvej i Nyborg

13.

 Genfremsættelse af lokalplan nr. 318 ved forslag til lokalplan nr. 318.1 for mindre boliger ved Knudshovedvej 57-59, Nyborg - inklusive kommuneplantillæg nr. 33 - til offentlig høring

14.

 Frigivelse af midler til udførelse af 2 minus 1 vej på Ferritslevvej fra Ellinge til kommunegrænsen

15.

 Opklassificering af del af Sofienbergvej, Nyborg, fra privat fællesvej til offentlig vej

16.

 Asfalt 2021

Lukket punkt

17.

 Forslag til politianmeldelse (Lukket på grund af følsomme oplysninger)

Lukket punkt

18.

 Tilsyn efter byfornyelseslovens kapitel 9 for sundhedsfarlig bolig - kondemnering af bolig (Lukket af hensyn til følsomme personoplysninger)

19.

 Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2021

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Forslag til Kommuneplan 2021 - grønne rammer for udvikling af byer og lokalsamfund - til offentlig høring

2.

 Orientering fra formanden/udvalgets medlemmer

3.

 Orientering fra direktøren/teknik- og miljøchefen

4.

 Orienteringssager

5.

 Forslag til kommuneplantillæg nr. 28 for et byudviklingsområde ved Sentvedvej i Ørbæk

6.

 Forslag til lokalplan nr. 325 og kommuneplantillæg nr. 31 for nyt boligområde - Avlsgårdsvænget - ved Skaboeshusevej i Nyborg til offentlig høring

7.

 Skitseplan for byudvikling ved Lindenborgvej nord for Jagtenborg ved Nyborg

8.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 279 og Kommuneplantillæg nr. 23 for bypark ved Færgevej i Nyborg

9.

 Forslag til Lokalplan nr. 303 og Kommuneplantillæg nr. 32 for kolonihaver og havehuse på Nyborg Voldanlæg

10.

 Landsbyer og vedligeholdelse af grønne områder

11.

 Prioritering af cykelsti ønsker til ansøgning af cykelpulje

12.

 Endelig vedtagelse af revideret lokalplan nr. 319 og kommuneplantillæg nr. 27 for et nyt boligområde ved Kertemindevej i Ullerslev - 'Højgårdsløkken' - efter offentlig høring

13.

 Mulighed for genfremsættelse af lokalplanforslag efter Planklagenævnet ophæver lokalplan nr. 318 for mindre boliger ved Knudshovedvej

14.

 Igangsætning af projekt for passagen Rosenbækken i Nyborg bykerne

15.

 Midler til skitseringsarbejde vedr. Rigets Hovedstrøg - D-sign Tegnestuen

Lukket punkt

16.

 Lukket bilag - Midler til skitseringsarbejde vedrørende Rigets Hovedstrøg - D-sign Tegnestuen (lukket af hensyn til fortrolige prisoplysninger)

17.

 Anmodning om dispensation fra lokalplan til ændret anvendelse fra erhverv til bolig - Kongegade 24 st.tv., Nyborg

18.

 Anmodning om godkendelse af anskaffelsessum (Skema B) m.m. på nybygning af 40 familieboliger på Remissegade 2, 5800 Nyborg, i AB Holmegaardens afd. 47

Lukket punkt

19.

 Nyborg Kommunes køb af erhvervsgrund

20.

 Forslag til "Affaldsplan 2021 for Nyborg Marina"

21.

 Frigivelse af beløb til renovering af daginstitutioner

Lukket punkt

22.

 Tilsyn efter byfornyelseslovens kapitel 9 for sundhedsfarlig bolig - kondemnering af bolig (lukket af hensyn til følsomme personoplysninger)

    Til top