Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Teknik- og Miljøudvalget)

Mødeoversigt: Teknik- og Miljøudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2021 - 31/12/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

13/12

  November

29/11 8/11

  Oktober

11/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra formanden/udvalgets medlemmer

2.

 Orientering fra direktøren/teknik- og miljøchefen

3.

 Orienteringssager

4.

 Orientering om Region Syddanmarks kommende forureningsundersøgelser og oprensninger

5.

 Beskyttelse af drikkevandet indenfor boringsnære beskyttelsesområder (BNBO)

Lukket punkt

6.

 Forslag til politianmeldelse (Lukket på grund af følsomme oplysninger)

7.

 Ansøgning om ændret planlægning og midlertidig dispensation fra anvendelsesbestemmelser for etablering af padeltennis hal - Slipshavnsvej 5, Nyborg

8.

 Principiel beslutning vedrørende projektoplæg til bebyggelse og stiforbindelser ved Hyrdegyden 7 i Nyborg

9.

 Rottehandleplan 2021-2024

10.

 AB Sprotoften anmoder om indførelse af fleksibel udlejning i afd. 8 - Tronnealle 106-202, Nyborg

Lukket punkt

11.

 Salg af grund (Lukket af hensyn til at handler ifølge lovgivningen er fortrolige)

12.

 Frigivelse af anlægsbevilling til bygningsvedligeholdelse 2021

13.

 Forslag fra Liste A vedrørende trafiksikkerhed på Gl. Vindingevej i Nyborg

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra formanden/udvalgets medlemmer

2.

 Orientering fra direktøren/teknik- og miljøchefen

3.

 Orienteringssager

4.

 Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 28 for et byudviklingsområde ved Sentvedvej i Ørbæk

5.

 Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021 - Grønne rammer for udvikling af byer og lokalsamfund - efter høring

6.

 Forslag til Lokalplan nr. 322 inklusiv Kommuneplantillæg nr. 30 for uddannelsesformål på Lindholm Havnevej 33, Nyborg - til offentlig høring

7.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 328 for et boligområde på Spurvevej i Ørbæk - efter offentlig høring

8.

 Ansøgning om dispensation til lovliggørelse af ny 2. sal med ny tagkonstruktion med 3 kviste - Tværvej 5, Nyborg

Lukket punkt

9.

 Indgåelse af overenskomst for køb af jord i forbindelse med etablering af kvælstofvådområdet ved Biskopstorp (Lukket af hensyn til priser på jordkøb)

10.

 DK2020 Orientering om klimaopgørelse 2019 og status for klimatilpasning

11.

 Skovrejsning i Nyborg Kommune

12.

 Ansøgning om dispensation til bibeholdelse af ulovlige vinduer i Mellemgade 20-22, Nyborg

13.

 Forslag til Lokalplan nr. 327 for et boligområde på Nyborgvej 13 i Ørbæk

14.

 Vandværkstakster 2022

15.

 Nyborg Forsyning og Service A/S - Takster 2022 for drikkevand, renovation og spildevand

16.

 Erstatninger indenfor boringsnære beskyttelsesområder (BNBO) for beskyttelse af drikkevandsinteresser

17.

 Ansøgninger til Nedrivningspuljen 2021 (Pulje til landsbyfornyelse)

Lukket punkt

18.

 Ombygning af køle- og pakkerum i Madhuset, Plejecenter Svanedammen, Wørishøffersgade 25, Nyborg (Lukket da der ikke har været afholdt licitation)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra formanden/udvalgets medlemmer

2.

 Orientering fra direktøren/teknik- og miljøchefen

3.

 Orienteringssager

4.

 Forslag til administrationsgrundlag for bade- og bådebroer

5.

 Skiltning ved Super Brugsen på Dronningensvej i Nyborg

6.

 Ansøgning om dispensation til lovliggørelse af bebyggelse - Glentevej 8, Nyborg

7.

 Ansøgning om dispensation til overskridelse af byggefelt - Grønningen 8, Frørup

8.

 Dispensationsansøgning til bibeholdelse af udhus Sommerbyen 87, Nyborg

9.

 Orientering om afsluttet udbud på vintertjeneste i Nyborg Kommune

Lukket punkt

10.

 Lukket bilag - Orientering om afsluttet udbud på vintertjeneste i Nyborg Kommune (Lukket af hensyn til oplysninger om økonomi)

11.

 Ønske om Parkregulativ i Strandhøjen

12.

 Godkendelse af projektforslag for konvertering af kollektiv varmeforsyning fra naturgas til fjernvarme i Hjulby, Aunslev og Skalkendrup

13.

 Borgerinddragelse i arbejdet med Nyborg Kommunes klimaplan

14.

 Orientering om afgræsning af naturarealer og tidsler ved Tårup Strand

15.

 Tillæg nr. 1 til Spildevandsplanen 2018-24

16.

 Godkendelse af Skema A m.m. på renovering af Holmegaardens afd. 4 - Ludvig Hansensvej 26-32 og 27, 29 og 33, Nyborg

17.

 Godkendelse af Skema A m.m. på renovering af Holmegaardens afd. 6, Frisengårdsvej 64-72, Nyborg

18.

 Godkendelse af regnskab 2020 samt budget 2022 - Den Selvejende Institution Ørbæk Pensionistboligforening, Buen 9 - 29 og 16 - 52, Ørbæk

19.

 MOTAS I/S - Modtagestation Syddanmark - budget og takster 2021 samt vedtægtsændringer

20.

 Ledelsesrapportering pr. 30. september 2021

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering fra formanden/udvalgets medlemmer

2.

 Orientering fra direktøren/teknik- og miljøchefen

3.

 Orienteringssager

4.

 Endelig vedtagelse af Risikostyringsplan Nyborg for oversvømmelse fra hav

5.

 Forslag om igangsættelse af forundersøgelse ved Kullerup Sluse

6.

 Skiltning og butiksvinduer på Korsgade 4/Mellemgade 8, Nyborg

7.

 Ansøgning om dispensation til lovliggørelse af bebyggelse - Glentevej 8, Nyborg

8.

 Ansøgning om landzonetilladelse til øget aktivitet på Sulkendrup Flyveplads - Lillemøllevej 7A, Nyborg

9.

 Etablering af kørefast underlag til renovationsafhentning - Strandalleen, Nyborg

Lukket punkt

10.

 Ansøgning om frigivelse af midler til etablering af Byparken ved Færgevej i Nyborg (Lukket på grund af oplysninger om forventet salgspris og manglende udbud)

Lukket punkt

11.

 Tilsyn efter byfornyelseslovens kapitel 9 for sundhedsfarlig bolig - kondemnering af bolig (lukket af hensyn til følsomme personoplysninger)

12.

 Forslag om etablering af midlertidig discgolfbane omkring Cirkuspladsen i Nyborg grundet stor donation

13.

 Disponering af Natur- og Miljøpuljen til diverse projekter

14.

 Fyns Almennyttige Boligselskab anmoder om kommunens godkendelse af salg af Nyborgvej 10 i Ullerslev

15.

 Frigivelse af beløb til renovering af daginstitutioner

    Til top