Dagsordener og referater  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Familieudvalget)

Mødeoversigt: Social- og Familieudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2020 - 31/12/2020

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

10/12 7/12 24/11 9/11 19/10

  Sep - Aug - Jul

23/9 21/9 31/8 12/8 12/8 10/8

  Jun - Maj - Apr

8/6 4/5 24/4

  Mar - Feb - Jan

30/3 2/3 3/2 20/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Anmodning om udtalelse fra Ankestyrelsen vedrørende brug af konsulenter inden for det sociale område

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Anmodning om udtalelse fra Ankestyrelsen vedrørende brug af konsulenter inden for det sociale område

2.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

3.

 Kommende punkter

Lukket punkt

4.

 Meddelelser

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Forslag til sammenlægning af botilbud (lukket af hensyn til frie og uformelle drøftelser)

Lukket punkt

2.

 Bilag (lukket af hensyn til personfølsomme oplysninger)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering om Sundhedsplejens opgaver og indsatser

2.

 Orientering om ny kompetenceplan for Børn og Familie

3.

 Opfølgning på KL's konference om Udsatte Børn og Unge 2020

4.

 Orientering om evaluering af det specialiserede socialområde

5.

 Orientering - Ansøgning til Projekt Røgfri sammen - et styrket rygestoptilbud til særlige målgrupper

6.

 Ledelsesrapportering pr. 30. september 2020

7.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

8.

 Kommende punkter

9.

 Omlægning af Carlsminde Kollegiet (lukket af hensyn til frie og uformelle drøftelser)

Lukket punkt

10.

 Bilag vedr. omlægning af Carlsminde Kollegiet (lukket af hensyn til personfølsomme oplysninger, skal forblive lukket når punktet åbnes)

Lukket punkt

11.

 Meddelelser

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Udvalgsbesøg på Juulskov Huset

2.

 Forslag til vedtægt for ny uddannelsesinstitution

3.

 Inspirationsbesøg vedr. Beskyttet beskæftigelse i ordinære virksomheder

4.

 Forslag til tilpasning af styregruppen for Idrætsprojektet

5.

 Høringssvar på kvalitetsstandarder for hhv. borgers udpegning af hjemmehjælp (§ 94) og kontant tilskud til ansættelse af hjælpere (§ 95)

6.

 Referat fra Udsatterådsmøde 10. september 2020

7.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

8.

 Kommende punkter

Lukket punkt

9.

 Meddelelser

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Sammenlægning af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og Familiehuset

2.

 Etablering af ny uddannelsesinstitution

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Dialogmøde med Handicaprådet

2.

 Dialogmøde med Fyns politi

3.

 Orientering om kondemneringsområdet - tilsyn med sundhedsskadelige boliger

4.

 Orientering om etablering af samarbejde mellem Nyborg Kommune og Mobilteamet i Børne- og Ungdomspsykiatrien i Odense

5.

 Orientering om etablering af samarbejde mellem Nyborg Kommune og Psykiatrisk Afdeling Svendborg

6.

 Forslag til mødekalender 2021

7.

 Referat fra Handicaprådsmøde 3. september 2020

8.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

9.

 Kommende punkter

Lukket punkt

10.

 Forslag til sammenlægning af botilbud (lukket af hensyn til frie og uformelle drøftelser)

Lukket punkt

11.

 Meddelelser

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Ungesundhedsprofil "Unges sundhed 2019"

2.

 Budgetønske vedr. etablering og drift af beskyttet beskæftigelse i ordinære virksomheder

3.

 Henvendelse fra Tilsynet vedr. brug af private konsulenter på det sociale område

4.

 Nye kvalitetsstandarder for hhv. borgers udpegning af hjemmehjælp (§ 94) og kontant tilskud til ansættelse af hjælpere (§ 95)

5.

 Danmarkskortet over omgørelsesprocenter 2019

6.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

7.

 Status på COVID-19-situationen og håndteringen inden for social- og familieområdet

8.

 Kommende punkter

Lukket punkt

9.

 Carlsminde Kollegiet (lukket af hensyn til frie og uformelle drøftelser)

Lukket punkt

10.

 Meddelelser

Gå til toppen af siden 
Punkter
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Oplæg til drøftelse om etablering af ny uddannelsesinstitution

2.

 Forslag til sammenlægning af Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) og Familiehuset

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Dialogmøde med Udsatterådet

2.

 Orientering om ansættelse af ny socialchef

3.

 Ansættelse af idrætskoordinator

4.

 Anden orientering om forebyggelse og indsats vedrørende vold i nære relationer

5.

 Orientering om børnefaglige undersøgelser

6.

 Opfølgning på børne- og ungepolitik 2019-2023

7.

 Udmøntning af handicappolitik 2020-2023

8.

 Kvalitetsstandard for social behandling af forbrug af stoffer

9.

 Kommissorium for Hygiejneorganisation

10.

 Status vedr. udlevering af sterilt injektionsudstyr

11.

 Status vedr. Nyborg Kommunes hjemløseindsats

12.

 Ledelsesrapportering pr. 31. maj 2020

13.

 Budgetønske til udvidelse af Afdelingen for Børn og Familie

14.

 Referat udsatterådsmøde 3. juni 2020

15.

 Referat handicaprådsmøde 11. juni 2020

16.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og adminsitration

17.

 Kommende punkter

Lukket punkt

18.

 Revisitering af socialpædagogisk støtte efter Servicelovens § 85 (lukket af hensyn til frie og uformelle drøftelser i udvalget)

Lukket punkt

19.

 Orientering om ændringer i procedurer vedr. madlavning på botilbud - lukket af hensyn til personfølsomme oplysninger

Lukket punkt

20.

 Meddelelser

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Afsluttende afrapportering på Nyborgmodellen - Børns Trivsel - Fælles Ansvar

2.

 Godkendelse af honoreringsmodel for plejefamilier

3.

 Første orientering om forebyggelse og indsats vedrørende vold i nære relationer

4.

 Voksenudredningsmetoden og Fælles Faglige Begreber

5.

 Utilsigtede hændelser (UTH) på socialområdet 2019

6.

 Magtanvendelser 2019 inden for socialområdet samt Sundheds- og Omsorgsafdelingen

7.

 Opfølgning på møde med tilsynschef Peter Bjerregaard Andersen

8.

 Forslag til politik for grøn omstilling i høring i Social- og Familieudvalget

9.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

10.

 Kommende punkter

11.

 Organisering af hjerneskadeområdet

Lukket punkt

12.

 Meddelelser

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Socialtilsyn Syd - møde med tilsynschef Peter Bjerregaard Andersen

2.

 Orientering om Covid-19

3.

 Vold i nære relationer

4.

 Opfølgning på temamøde om integration

5.

 Stillingsopslag Idrætsprojekt

6.

 Ledelsesrapportering pr. 31. marts 2020

7.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

8.

 Kommende punkter

Lukket punkt

9.

 Meddelelser

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Besøg på plejecentre, aflastningspladser og sociale bosteder

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Orientering - Håndtering af COVID19/Corona-krisen inden for social- og familieområdet

2.

 Seksualguide - sammen om seksuel sundhed og trivsel

3.

 Orientering om handlemuligheder over for ressourcekrævende borgere

Lukket punkt

4.

 Lukket bilag til dagordenspunktet "Orientering om handlemuligheder over for ressourcekrævende borgere" - lukket af hensyn til interne oplysninger

5.

 Styrkelse af stofmisbrugsbehandlingen

6.

 Mølleejer Jens Christian Jespersens Legat for værdige trængende af Nyborg Borger- og Håndværkerstand

7.

 Invitation fra Region Syddanmark til politisk møde om implementering af Psykiatriplan 2020-2024

8.

 Status på handlingsplan 2019-2021 for Børn og Familie

9.

 Kommissorium idrætsprojekt

10.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

11.

 Kommende punkter

Lukket punkt

12.

 Meddelelser

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Udvalgsbesøg på Cafe Danehof

2.

 Sagsbehandlingsfrister i Socialafdelingen

3.

 Ny honoreringsmodel for plejefamilier

4.

 Status på ungdomskriminalitetsnævnet samt ungdomskriminalitet

5.

 Orientering om tilsyn på Socialafdelingens tilbud i 2019

6.

 Handicaprådet - Årsberetning 2019

7.

 Forretningsorden for Handicaprådet

8.

 Referat fra Handicaprådets møde 13. februar

9.

 Udsatterådets årsrapport 2019

10.

 Referat fra udsatterådsmøde 5. februar

11.

 Årsregnskab for 2019 for Mølleejer Jens Christian Jespersens legat

12.

 Årsregnskab for 2019 for Fælleslegatet for værdige trængende i Nyborg Kommune

13.

 Temamøde om integration 2. marts 2020 kl. 12.00 - 14.00

14.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

15.

 Kommende punkter

Lukket punkt

16.

 Meddelelser

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Sagsbehandlingsfrister i Socialafdelingen - med høringssvar

2.

 Status på socialt frikort

3.

 Høring om mulig tilsynssag (brug af konsulenter inden for det sociale område)

4.

 Strategi for udmøntning af udsattepolitikken

5.

 Gruppeforløb for forældre med et handicappet barn

6.

 Ny honoreringsmodel for plejefamilier

7.

 Meddelelser fra formand, udvalgsmedlemmer og administration

8.

 Kommende punkter

Lukket punkt

9.

 Meddelelser

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Udvalgsbesøg i Familiehuset

2.

 Forebyggelse af børn og unges brug af rusmidler

3.

 Styrkelse af stofmisbrugsbehandlingen

4.

 Godkendelse af handicappolitikken 2020-2024

5.

 10 mål for social mobilitet - offentlig alkoholbehandling

6.

 Strategi for udmøntning af udsattepolitikken

7.

 Høring af forslag til Musikpolitik i Nyborg Kommune

8.

 Referat fra Udsatterådsmøde 28. november 2019

9.

 Referat fra Handicaprådets møde 19. december 2019

10.

 Meddelelser fra formand, medlemmer og administration

11.

 Kommende punkter

Lukket punkt

12.

 Meddelelser

    Til top