Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet )

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01/01/2014 - 31/12/2014

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

16/12 25/11 28/10 7/10 7/10

  Sep - Aug - Jul

16/9 26/8

  Jun - Maj - Apr

24/6 27/5 29/4

  Mar - Feb - Jan

25/3 25/2 28/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

219.

 Temamøde - 360 graders-analysen på sundhedsområdet.

220.

 Spørgetid for borgerne

221.

 Godkendelse af dagsorden

222.

 Meddelelser fra formanden

223.

 Budget 2015 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område fastlæggelse af takster 2015

224.

 Fastsættelse af timepris for behandling af byggesager - lovliggørelsessager

225.

 Fastsættelse af byggesagsgebyrer

226.

 VAB Afdeling 40 Fjordparken 2-56, Fårevejle - Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse og huslejestigning

227.

 Anlægsregnskab energipulje 2013

228.

 Frigivelse af restsum af anlægsmidler til Geopark Odsherred

229.

 Etablering af Fonden Geopark Odsherred

230.

 Ændring af betalingsvedtægt vedr. særbidrag

231.

 Forslag til principper for overførselsadgang af driftsoverskud/underskud fra regnskabsåret 2014 til regnskabsåret 2015

232.

 Almene boliger - renovering af boliger på Præstevænget - Godkendelse af skema C

233.

 Godkendelse af Affalds- og ressourceplan 2014-2020

234.

 Godkendelse af Sundhedsaftale 2015 - 2018

235.

 Revision af Folkeoplysningspoltikken 2014

236.

 Drøftelse af strategi for internationalt samarbejde

237.

 Udtræden af Byrådet

238.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

239.

 Stedfortræder til Byrådet

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

194.

 Temamøde med Politiet

195.

 Spørgetid for borgerne

196.

 Godkendelse af dagsorden

197.

 Meddelelser fra formanden

198.

 Budget 2015 - Samlet frigivelse af enkeltstående anlægsprojekter efter indstilling fra udvalgene

199.

 Fastsættelse af takster til rammeaftalen for 2015

200.

 Fastsættelse af takster til rammeaftalen m.v. for 2015

201.

 Godkendelse af anlægsregnskaber for Miljø- og Klimaudvalgets områder

202.

 Henvendelse om sag på dagsordenen - Fremtidig anvendelse af midler fra Børne- og Uddannelsesudvalgets områder

203.

 Fastsættelse af takster og brugerbetaling for 2015 på baggrund af det vedtagne budget 2015

204.

 Andelsboligforeningen Jarlen - Ansøgning om låneomlægning med opretholdelse af kommunegaranti ved oprindeligt lånetilbud

205.

 Afvanding af sommerhusområde ved Hovvig - kommuneplantillæg 4 med VVM-redegørelse

206.

 Udbygningsaftale i tilknytning til Lokalplan 2014-53

207.

 Ekspropriation af 3 lodsejere til Højderygstien

208.

 Udviklingsstrategi - LAG Midt-Nordvestsjælland

209.

 Deltagelse i Danmark på Vippen

210.

 Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2015

211.

 Indstilling om nedsættelse af et Udsatteråd

212.

 Ændring i udpegning - Bestyrelsen for Odsherred Teaterskole

213.

 Ændring i udpegning - Bestyrelsen for Odsherred Teater

214.

 Ændring i udpegning - Kulturgruppen i Kulturregion Midt- og Vestsjælland

215.

 Ændring i udpegningen - Integrationsrådets følgegruppe

Lukket punkt

216.

 Ophævelse af kondemnering

Lukket punkt

217.

 Ophævelse af kondemnering

Lukket punkt

218.

 Kondemneringssag - Godkendelse af istandsættelsesforslag

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

175.

 Spørgetid for borgerne

176.

 Godkendelse af dagsorden

177.

 Meddelelser fra formanden

178.

 Stedfortræder til Byrådet

179.

 Økonomirapportering 2014 pr. 30. september 2014

180.

 Ændret afvanding af den indre del af Lammefjord - Kommuneplantillæg og VVM

181.

 Tengslemark Renseanlæg - Kommuneplan og VVM

182.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 2014-42 Tengslemark Rensningsanlæg

183.

 Endelig vedtagelse af klimatilpasningsplan og Kommuneplanstillæg nr. 7

184.

 Vedtagelse af Spildevandsplan 2014-2018

185.

 Udviklingsplan for Asnæs Bymidte - Forslag

186.

 Mulig flytning af børnehaven på Odden til Odden Skole - GENOPTAGELSE

187.

 Principbeslutning om forsyningssamarbejde

188.

 Principbeslutning om sammenlægning af de kommunale beredskaber i Vestsjælland

189.

 Organisering af Ejendomsteamet jf. Facility Management analyse

190.

 Forslag til justering af styrelsesvedtægt for Odsherred Kommune gældende fra 1. januar 2014

191.

 Henvendelse om sag på dagsorden - Anvendelse af Annebergparken til midlertidigt asylcenter

192.

 Ændring af udvalgssammensætning

193.

 Ændring i udpegning - Bestyrelsen for Odsherred Teaterskole

Gå til toppen af siden 
Punkter

168.

 Godkendelse af dagsorden

169.

 Meddelelser fra formanden

170.

 Stedfortræder til Byrådet

171.

 Stedfortræder til Byrådet

172.

 Budgetforslag 2015-2018 for Odsherred Kommune

173.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

174.

 Stedfortræder til Byrådet

Gå til toppen af siden 
Punkter

173.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

174.

 Stedfortræder til Byrådet

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

153.

 Spørgetid for borgerne

154.

 Godkendelse af dagsorden

155.

 Meddelelser fra formanden

156.

 Stedfortræder til Byrådet

157.

 Budgetoplæg 2015-2018 for Odsherred Kommune

158.

 Rammeaftale 2015 - Styringsaftale 2015

159.

 Godkendelse af anlægsregnskaber for Børne- og Uddannelsesudvalgets områder

160.

 Godkendelse af budget og takster for renovationen 2015

161.

 Revisionsberetning for 2013

162.

 Beskæftigelsesplan 2015

163.

 Forslag til justering af styrelsesvedtægt for Odsherred Kommune gældende fra 1. januar 2014

164.

 Lokalplan nr. 2014-53 for dagligvarebutik og blandet bolig og erhverv ved Holsts Have/Havnegade, Nykøbing Sj.

165.

 Ophævelse af Byplanvedtægt 4 for del af Hørve By

166.

 Orientering om EUD reformen og ændringer på UU vejledningen

167.

 Stedfortræder til Byrådet

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

135.

 Spørgetid for borgerne

136.

 Godkendelse af dagsorden

137.

 Meddelelser fra formanden

138.

 Stedfortræder til Byrådet

139.

 Frigivelse af anlægsmidler til administrationsbiler

140.

 Godkendelse af anlægsregnskaber for Social- og Sundhedsudvalgets områder

141.

 Halvårsregnskab 2014 for Odsherred Kommune samt likviditetsoversigt pr. 31. juni 2014

142.

 Direktionsstrategi for 2014 - status pr. 30. juni 2014

143.

 Ansøgning om låneoptagelse og lejeforhøjelse, afd. 53, Blomstervænget 6-34, 4550 Asnæs VAB

144.

 Forhåndsgodkendelse ved salg af ledige almene boliger i Boligselskabet Munkesøparken i Rørvig og Vig

145.

 Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 3 og Lokalplan nr. 2013-52 for boligbebyggelse i området Æblehaven ved Askehaven, Nykøbing Sj.

146.

 Forudgående høring for indkaldelse af ideer og forslag til VVM-redegørelse og kommuneplantillæg

147.

 Ændring af udvalgssammensætningen - Arbejdsmarkedsudvalget

148.

 Tilladelse til at andre kommuner kan foretager vielser i Odsherred Kommune

149.

 Ældrerådet fremsender forslag til navneændring, samarbejdsaftale og nye vedtægter

150.

 Udpege medlemmer til Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere - indstillet fra årsmødet den 9. august 2014

151.

 Anmodning om udtrædelse af bestyrelsen for Museum Vestsjælland

152.

 Deklaration på Artisinatgrundene i Nykøbing Sj. Havn

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

118.

 Temamøde - Præsentation af Udviklings- og Visionsplan 2025 (Real Dania)

Lukket punkt

119.

 Politikdag - Budget 2015

120.

 Spørgetid for borgerne

121.

 Godkendelse af dagsorden

122.

 Meddelelser fra formanden

123.

 Stedfortræder til Byrådet

124.

 Frigivelse af anlægsbevilling til opførelse af liggehal - Bevægelseshaven

125.

 Frigivelse af anlægsmidler på fritidsområdet i 2014

126.

 Valg af modregningsordning for modtagne rådighedsbeløb vedr. vand- og spildevandsforsyninger 2011

127.

 2. etape af analysen på det specialiserede område

128.

 Selvstændiggørelsen af Geopark Odsherred

129.

 Klimatilpasningsplan for Odsherred Kommune og kommuneplanstillæg nr. 7.

130.

 Indstilling til Vejdirektoratet og Naturstyrelsen vedr. Hønsinge omfartsvej

131.

 Handicaptoilet i Nykøbing

132.

 Resultatrevisionen 2013

133.

 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2013-2014

134.

 Godkendelse af reviderede vedtægter for Ung i Odsherred

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

97.

 Temamøde - Opsamling fra visionsseminaret styring/politikker

Lukket punkt

98.

 Temamøde - Kort status vedr. Geopark

99.

 Spørgetid for borgerne

100.

 Godkendelse af dagsorden

101.

 Meddelelser fra formanden

102.

 Stedfortræder til Byrådet

103.

 Stedfortræder til Byrådet

104.

 Årsregnskab 2013 for Odsherred Kommune

105.

 Frigivelse af anlægsmidler i forbindelse med bygningsmæssige ændringer i den nye skolestruktur

106.

 Frigivelse af anlægsmidler - Geo Kids projekt

107.

 Budget 2014 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område - fastlæggelse af takster for Musiskolen

108.

 Rammeaftale 2015 - Udviklingsstrategi 2015 - det specialiserede social- og undervisningsområdet

109.

 Ansøgning om lejeforhøjelse og låneoptagelse, Lejerbo, afd. 362-0 Hyldvej, 4540 Fårevejle

110.

 Årsrapport 2013 og Koncernregnskab for Odsherred Forsyning A/S samt mandat til borgmesteren til at stemme på generalforsamlingen

111.

 Beregning af kommunalt vejbidrag og ændring af kloakbetalingsvedtægt - Spildevand A/S

112.

 Forslag til lokalplan 2014-53 for dagligvarebutik og blandet bolig og erhverv ved Holsts Have/Havnevej, Nykøbing Sj.

113.

 Forslag om ophævelse af Byplanvedtægt 4 for del af Hørve By

114.

 Opførelse af et motionscenter i forbindelse med Vighallen

115.

 Kommissorium for Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere

116.

 Udpege medlemmer til Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere

117.

 Indstilling af repræsentanter til Det Lokale Beskæftigelsesråd

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

70.

 Temamøde om borgerdigitalisering

71.

 Spørgetid for borgerne

72.

 Godkendelse af dagsorden

73.

 Meddelelser fra formanden

74.

 Etablering af Odsherreds It- og Iværksætterhuse

75.

 Årsregnskab 2013 - Resultatopgørelse med overførsel af drift og anlæg fra 2013 til 2014

76.

 Årsregnskab 2013 - Forslag til anvendelse af mindreforbruget til servicedrift 2013

77.

 Økonomirapportering 2014 pr. 31. marts 2014

78.

 Ansøgning fra Nykøbing Sj. Varmeværk om kommunegaranti på yderligere kr. 21 mio. til byggelån til opførsel af solvarmeanlæg

79.

 Frigivelse af anlægsmidler i forbindelse med etablering af lærerarbejdspladser

80.

 Frigivelse af anlægsmidler til energiinvesteringer for 2014

81.

 Frigivelse af midler vedr. "familierettet forebyggelse på 0-3 års området"

82.

 Driftsaftale mellem den selvejende institution Solglimt og Odsherred Kommune

83.

 Tillæg nr. 6 til gældende spildevandsplaner - endelig vedtagelse

84.

 Forslag til Lokalplan nr. 2014-42 Tengslemark Rensningsanlæg

85.

 Tengslemark Renseanlæg - forslag til kommuneplantillæg og VVM

86.

 Kommuneplantillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 vedrørende potentielle økologiske forbindelser og naturområder

87.

 Adelers Plads 4540 Fårevejle

88.

 Godkendelse af Turismestrategien - Odsherred - det autentiske fristed

89.

 Henvendelse fra Museum Vestsjælland vedrørende forlængelse af overgangsperioden for museumsfusion

90.

 Bemyndigelse til at ansøge om iværksættelse af værgemål

91.

 Ajourført delegationsplan for Odsherred Kommune

92.

 Kommissorium for Grundvandsrådet i Odsherred Kommune

93.

 Benyttelse af Boligreguleringsloven i Odsherred Kommune

94.

 Huslejenævnet. Suppleant for formanden

95.

 Handicaprådet

Lukket punkt

96.

 Revision af lokalplan 54 og tillæg 1, Nykøbing Havn

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

40.

 Temadrøftelse kl. 17.00 - 17.30

41.

 Spørgetid for borgerne

42.

 Godkendelse af dagsorden

43.

 Meddelelser fra formanden

44.

 Økonomirapportering 2014 - Likviditetsoversigt pr. 28. februar 2014

45.

 Økonomisk Politik for Odsherred Kommune fra 2014

46.

 Låneoptagelse til låneramme 2013

47.

 Frigivelse af anlægsmidler til Projekt Formidling af istidslandskabet og Projekt Kunstnernes landskab - Geopark Odsherred

48.

 Frigivelse af anlægsmidler - Istandsættelsespulje - Vejområdet

49.

 Frigivelse af anlægsmidler - Reetablering af træer på Algade

50.

 Frigivelse af anlægsmidler - Offentlige legepladser

51.

 Frigivelse af anlægsmidler - Pulje til trafiksikkerhed

52.

 Frigivelse af anlægssum til digitalisering 0-6 år

53.

 Frigivelse af anlægsmidler til opførelse af lokaler til træning og daghjem

54.

 Frigivelse af midler til Projekt it-sikkerhed og arkivering

55.

 Indstilling om anvendelse af forsikringssum i forbindelse med Højby-Hallens Brand

56.

 Afvanding af sommerhusområdet i oplandet til Hovvig - forslag til kommuneplantillæg og VVM

57.

 Ændret afvanding af den indre del af Lammefjord - Kommuneplantillæg og VVM

58.

 Planstrategi 2015

59.

 Arkitekturpolitik for Odsherred Kommune

60.

 Opfølgningsredegørelse for Udbudsstrategi 2010-2013

61.

 Udbudsplan 2014

62.

 Ændring af vedtægter for KARA/NOVEREN

63.

 Ajouføring af forretningsorden for Byrådet i Odsherred Kommune

64.

 Integrationsrådets beretning for 2013 til godkendelse

65.

 Valg til Europaparlamentet og folkeafstemning om en fælles patentdomstol søndag den 25. maj 2014 - valgstyrere og tilforordnede

66.

 Valg af medlemmer til Grønt Råd i Odsherred Kommune 2014-2017

67.

 Genoptagelse af forhandlinger med Odsherred Lærerkreds om lokal arbejdstidsaftale

Lukket punkt

68.

 Kondemneringssag - Istandsættelsesforslag

Lukket punkt

69.

 Kondemneringssag

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

23.

 Temadrøftelse kl. 16.00 - 17.30

24.

 Spørgetid for borgerne

25.

 Godkendelse af dagsorden

26.

 Meddelelser fra formanden

27.

 Økonomirapportering 2014 - Likviditetsoversigt pr. 31. januar 2014 og status for udvalgenes driftsområder 2013 pr. 31. december 2013.

28.

 Procedure og tidsplan m.v. for budgetlægningen for 2015

29.

 Valg af formænd for valgstyrerne ved kommunens 12 afstemningssteder

30.

 Ajourføring af forretningsorden for Byrådet i Odsherred Kommune

31.

 Styrelsesvedtægt for skolerne i Odsherred fra skoleåret 2014-2015

32.

 Valgregler til skolebestyrelserne

33.

 Antallet af skoledage for elever

34.

 Tildelingsmodel til skoleområdet fra 2014-2015

35.

 Rammer for klassedannelse i Odsherred Kommunes skolevæsen

36.

 Elevernes undervisningstimetal og skoledagens længde

37.

 Valg af stedfortræder til Det lokale Beskæftigelseråd

Lukket punkt

38.

 Kondemneringssag

Lukket punkt

39.

 Kondemneringssag

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Spørgetid for borgerne

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Meddelelser fra formanden

4.

 Økonomirapportering 2013 - Likviditetsoversigt pr. 31. december 2013

5.

 Anlægsbevilling - Nyere brugt tankvogn til beredskabet

6.

 Frigivelse af anlægsmidler 2014 til færdiggørelse af stisystem ved Aksen i Asnæs

7.

 Frigivelse af anlægsmidler til Genbrugsstationerne

8.

 Frigivelse af midler til indkøb af elbiler til administrationen

9.

 Kommunegaranti for lån til Odsherred Vand A/S til anlæg i 2013 og 2014

10.

 Overtagelse af museumsbygninger i forbindelse med Museumsfusion

11.

 Lethal

12.

 Direktionsstrategi for 2014

13.

 Mandat til borgmesteren til at stemme på generalforsamlingen for Odsherred Forsyning A/S

14.

 Forslag til spildevandsplan 2014-2018

15.

 Ændring i udvalgssammensætning - Arbejdsmarkedsudvalget

16.

 Afrapportering fra Lokaldemokrati version 3 og nedsættelse af ad hoc-udvalg for Lokaldemokrati version 4

17.

 Kommissorium for Grønt Råd i Odsherred Kommune

18.

 Kommissorium for Havneråd og Brugerråd for de kommunale havne

19.

 Kommissorium for Færdselssikkerhedsudvalg i Odsherred Kommune

20.

 Delegation af beslutningskompetence i sager om ind- og udtrædelse af skolebestyrelser

21.

 Integrationsrådet, følgegruppe for

22.

 Hegnssynet, valg af formand

    Til top