Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet )

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01/01/2016 - 31/12/2016

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

13/12 22/11 25/10 11/10

  Sep - Aug - Jul

20/9 30/8 30/8

  Jun - Maj - Apr

28/6 28/6 31/5 26/4

  Mar - Feb - Jan

15/3 15/3 23/2 23/2 26/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

177.

 Temamøde kl. 15.30 - 17.00 - Solvognens findested og proces for fokus på effekt jf. budgetaftalen

178.

 Spørgetid for borgerne

179.

 Godkendelse af dagsorden

180.

 Meddelelser fra formanden

181.

 Beskæftigelsesplanen 2017/18

182.

 Fastsættelser af takster og brugerbetalinger for 2017 på baggrund af det vedtagne budget for 2017

183.

 Takster 2017 for institutioner omfattet af rammeaftalen i Region Sjælland

184.

 Takster for det specialiserede voksenområde

185.

 Principper for overførselsadgang af mer- og mindreforbrug fra regnskabsåret 2016 til regnskabsåret 2017

186.

 Godkendelse af endeligt anlægsregnskab - Skema C, for Grønnegården, Nykøbing Sj., etape II og serviceareal for almen boligbyggeri

187.

 Samlet frigivelse af enkeltstående anlægsprojekter

188.

 Endelig godkendelse af anvendelse af Værdighedsmidler 2017

189.

 Projektmidler til strategiske, tværgående forebyggelsesindsatser

190.

 Geodatacentret I/S - ekstrabevilling til nedlukning af selskabet

191.

 Ejerstrategi for affaldsselskabet Kara/ Noveren I/S

192.

 Gågaden i Nykøbing Sj. - Aftale med Nykøbing Handel og Erhverv

193.

 Helhedsplan for Nykøbing Sjælland Havn

194.

 Henvendelse om sag på dagsordenen - Byrådets tillid til kommunens administration

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

165.

 Temamøde kl. 15.30 - 17.00 - Styring af ældreområdet

166.

 Spørgetid for borgerne

167.

 Godkendelse af dagsorden

168.

 Meddelelser fra formanden

169.

 Økonomirapportering 2016 pr. 31 august 2016

170.

 Honorering af deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

171.

 Kommuneplantillæg nr. 12 og Save-registrering - Asmindrupvej 23 - matr. nr. 1a Brændt By, Nr. Asmindrup

172.

 Godkende regulativ for almene vandværker

173.

 Ekspropriation - Pulje 3 (spildevandsledninger 2016)

174.

 Ekspropriation - restejendomme fra Pulje 1 (spildevandsledninger 2016)

175.

 Takster 2017 - Dagtilbud og SFO i Odsherred Kommune

Lukket punkt

176.

 Valg af revisor for Odsherred Kommune for 2017

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

149.

 Temamøde kl. 15.30 - 17.00 - Den åbne skole

150.

 Spørgetid for borgerne

151.

 Godkendelse af dagsorden

152.

 Meddelelser fra formanden

153.

 Økonomirapportering 2016 pr. 30. september 2016

154.

 Forslag til ændrede/nye anlægsprojekter 2016

155.

 Status på Rådhusbyggeri

156.

 Genoptagelse - Rammeaftale 2017 - det specialiserede social- og undervisningsområde

157.

 Genoptagelse - Rammeaftale 2017 - det specialiserede social- og undervisningsområde

158.

 Genoptaget - Værdighedspulje - status 2016 og godkendelse af forslag til overordnet anvendelse af midler for 2017

159.

 Beslutning om nyt alment boligbyggeri, 12 ældreboliger på Bobjergcentret, 4550 Asnæs, afd. 632

160.

 Beslutning om nyt alment boligbyggeri, Teglværkskrogen 1-3, 4550 Asnæs, matr. nr. 2a

161.

 Digeprojekt Rørvig - beslutning om projektet skal fremmes

162.

 Ændringer i fyrværkeriloven, beskyttelsesrumsloven samt havmiljøloven.

163.

 Mødekalender for Byråd og fagudvalg m.v. 2017

Lukket punkt

164.

 Mobilmaster i Odsherred

Gå til toppen af siden 
Punkter

145.

 Spørgetid for borgerne

146.

 Godkendelse af dagsorden

147.

 Meddelelser fra formanden

148.

 Høringssvar og ændringsforslag til budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

131.

 Spørgetid for borgerne

132.

 Godkendelse af dagsorden

133.

 Meddelelser fra formanden

134.

 Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune

135.

 Godkende budget og takster for renovationen 2017

136.

 Ændring af anlægsbevilling vedr. reetablering af træer på Algade til områdefornyelse i Nykøbing Sjælland

137.

 Godkendelse af ændret anvendelse af anlægsmidler til projektet vedr. Fårevejle Plejecenter

138.

 Kommuneplantillæg 10 - tæt-lav bebyggelse i Asnæs

139.

 Lokalplan for tæt-lav bebyggelse i Asnæs

140.

 Ekspropriation - sommerhuskloakering

141.

 Placering af biogasanlæg (opstart af VVM)

142.

 Beslutning om nyt alment boligbyggeri, Teglværkskrogen 1-3, 4550 Asnæs, matr. nr. 2a

Lukket punkt

143.

 Kondemnering af Rørvigvej 111, 4500 Nykøbing Sjælland, matr. nr.

Lukket punkt

144.

 Valg af forsikringer og forsikringsselskaber i Odsherred Kommune fra 1. januar 2017

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

107.

 Temamøde kl. 15.30 - 17.00 - Ungeindsats på arbejdsmarkedsområdet

108.

 Spørgetid for borgerne

109.

 Godkendelse af dagsorden

110.

 Meddelelser fra formanden

111.

 Revisionsberetninger for regnskabsåret 2015

112.

 Halvårsregnskab 2016 pr. 30. juni 2016

113.

 Ændring af bevilling til ukrudtsbekæmpelse langs fortove

114.

 Kommuneplantillæg - Boligområde ved Vandtårnet, Getsøvej Vest - Nykøbing Sj.

115.

 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplanen - Ny tidsplan for sommerhuskloakeringen, samt det åbne land

116.

 Forslag til byfornyelsesprogram for Områdefornyelse Nykøbing Sj.

117.

 Ekspropriation - Pulje 1 (spildevandsledninger 2016)

118.

 Ekspropriation - Pulje 2 (spildevandsledninger 2016)

119.

 Ekspropriation - Pulje 2.2 (spildevandsledninger ved Vig & Sonnerup Skov - 2016)

120.

 Ekspropriation - cykelsti fra Annebjerg til Strandhuse

121.

 Henvendelse om sag på dagsordenen - Ansøgning om fritagelse for individuel sanktion ved skatteforhøjelser

122.

 Kommunalt rådighedstilsyn 2016

123.

 Decisionsskrivelse 2014 - Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets område

124.

 Praksisundersøgelse Sanktioner 2015

125.

 Måljustering og status på Beskæftigelsesplan 2016

126.

 Forslag til ændringer i styrelsesvedtægter for brugerbestyrelser i dagtilbud i Odsherred Kommune - Genoptagelse efter høring

127.

 Ændring i udpegning - Sommerhusrådet for Odsherreds Landliggere

Lukket punkt

128.

 Udredning af byggefrist og tilbagekøb på Havnevej 51, 4500 Nykøbing Sj. matr. nr. 156aæ

129.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

130.

 Etablering af værelser

Gå til toppen af siden 
Punkter

129.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

130.

 Etablering af værelser

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

87.

 Spørgetid for borgerne

88.

 Godkendelse af dagsorden

89.

 Meddelelser fra formanden

90.

 Ansøgning fra Nykøbing Sj. Varmeværk om kommunegaranti for lån på kr. 23 mio. til varmeanlæg i Annebergparken og transmissionsledninger.

91.

 Fremsættelse af forslag til Lokalplan nr. 2016-02, Boligområde ved Vandtårnet i Nykøbing Sj.

92.

 Forslag til lokalplan for tæt-lav bebyggelse i Asnæs

93.

 Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg 9.

94.

 Forslag til kommuneplantillæg - tæt-lav bebyggelse i Asnæs

95.

 Tillæg nr. 1 til spildevandsplanen Ll. Egebjerg kloakering

96.

 Tillæg nr 2 til spildevandsplanen om delvis udtræden af kloakfællesskabet for Lundbeck A/S

97.

 Tillæg nr. 3 til spildevandsplanen for ændringer af tracéer for afskærende ledninger til Tengslemark Renseanlæg

98.

 Værdighedspolitik for Odsherred Kommune

99.

 GENOPTAGET - Fårevejle Plejecenter - fremtidig struktur og optimeret bygningsdrift

100.

 Anbefalinger fra UTA 2-udvalget om at få flere unge til at tage en ungdomsuddannelse

101.

 Ændring af udvalgssammensætning - Økonomiudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget samt Miljø- og Klimaudvalget

102.

 Integrationsrådets årsberetning 2015 til godkendelse

103.

 Ændring af Integrationsrådets forretningsorden

104.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

105.

 Frigivelse af anlægsmidler til Auktionshallen - Havnebyen Sj. Odde

106.

 Lokalesituation på Sydskolen afd. Asnæs

Gå til toppen af siden 
Punkter

104.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

105.

 Frigivelse af anlægsmidler til Auktionshallen - Havnebyen Sj. Odde

106.

 Lokalesituation på Sydskolen afd. Asnæs

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

72.

 Temamøder kl. 15.30 - 17.00 - Kommuneplan 2017 og Orientering om socialøkonomiske virksomheder i Odsherred

73.

 Spørgetid for borgerne

74.

 Godkendelse af dagsorden

75.

 Meddelelser fra formanden

76.

 Orientering om slutevaluering af frikommuneforsøg 2012-2015

77.

 Ny forsøgsperiode med frikommuneforsøg i perioden 2016-2019

78.

 Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2013 -25 for Odsherred Kommune

79.

 Forslag til bevarende Lokalplan for Vallekilde Højskoleby

80.

 Kommuneplantillæg Asmindrupvej 23 bevaringsværdig bygning

81.

 Endelig vedtagelse om ophævelse af lokalplan 110, for et område omkring Fårevejle Gl. Centralskole

82.

 Årsrapport 2015 og koncernregnskab for Odsherred Forsyning A/S samt mandat til borgmesteren til at stemme på generalforsamlingen

83.

 Kommunegaranti for lån til Odsherred Vand A/S og Odsherred Spildevand A/S i 2016

84.

 Risikobaseret dimensionering 2016

85.

 Rammeplan for Aktive Borgere i Odsherred

86.

 Afsluttende afrapportering på Beskæftigelsesplan 2015

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

54.

 Temamøder kl. 15.30 - 17.00 - KKR og Opfølgning på Trafikplan

55.

 Spørgetid for borgerne

56.

 Godkendelse af dagsorden

57.

 Meddelelser fra formanden

58.

 Nedlæggelse af skoletilbud på afdeling Grevinge under Sydskolen og flytning af specialtilbd

59.

 Økonomirapportering 2016 pr. 31. marts 2016

60.

 Årsregnskab 2015 for Odsherred Kommune

61.

 Årsregnskab 2015 - Overførsel af drift og anlæg fra 2015 til 2016

62.

 Driftssaftale mellem den selvejende institution Solglimt og Odsherred Kommune

63.

 Anlægsregnskaber for trafikområdet

64.

 Samling af administrationen

65.

 Omlægning af Grevinge-Herrestrup Fjernvarmeværk

66.

 Odsherred IT og Iværksætterhus

67.

 Genbrugsbutik - om muligheder for at etablere en genbrugsbutik

68.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 2015-24, Carlsberggården

69.

 Flytning af Odden vuggestue og børnehave

70.

 Genoptagelse af sag vedr. fremtidig organisering af Børne- og Ungdomstandplejen i Odsherred

Lukket punkt

71.

 Auktionshallen på Odden Havn

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

28.

 Temamøde kl. 15.30 - 17.00 - Mad, meninger, rammer for aktive borgere

29.

 Spørgetid for borgerne

30.

 Godkendelse af dagsorden

31.

 Meddelelser fra formanden

32.

 Låneoptagelse til låneramme 2015

33.

 Frigivelse af anlægsmidler budget 2016 - Renovering af Malergården

34.

 Budget 2016 - Kultur- og Folkeoplysningsudvalgets område - fastlæggelse af takster for Musiskolen

35.

 Forslag til Kommuneplantillæg 9 - Opholdssted for handicappede børn og unge

36.

 Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg og VVM for Lundbeck medicinalvarefabrik

37.

 Tillæg nr. 1 til spildevandsplanen Ll. Egebjerg kloakering

38.

 Tillæg nr 2 til spildevandsplanen om delvis udtræden af kloakfællesskabet for Lundbeck A/S

39.

 Tillæg nr. 3 til spildevandsplanen for ændringer af tracéer for afskærende ledninger til Tengslemark Renseanlæg

40.

 Udbudsplan 2016

41.

 Hotel- og Restaurantskolens etablering i Fårevejle

42.

 Forlængelse af egnsteateraftale med Odsherred Teater for perioden 2017 - 2020

43.

 Anlægsregnskab for energipulje 2014

44.

 Strategisk energiplan inklusiv høringssvar til endelig godkendelse

45.

 GENOPTAGELSE - kvalitetsrapport 2014/15 - vurdering af høringssvar

46.

 Bygningsfornyelse - Asnæs teglværk - Høvevej 43A - Matr. nr. 11t Veddinge By, Fårevejle

47.

 Udpegning af medlem til bestyrelsens for Laurits Jensen og hustru Margrethe Jensens Fond

48.

 Indstilling af suppleant for huslejenævnets formand

49.

 Stedfortræder til Byrådet

Lukket punkt

50.

 Kondemnering - Indsatspuljesag

Lukket punkt

51.

 Kondemneringssag

52.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

53.

 Godkendelse af udvidelse af anlægsbevilling for Gudmindrup Strand

Gå til toppen af siden 
Punkter

52.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

53.

 Godkendelse af udvidelse af anlægsbevilling for Gudmindrup Strand

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

10.

 Temamøder kl. 15.30 - 17.00 - UTA og Status fra Borgerrådgiveren

11.

 Spørgetid for borgerne

12.

 Godkendelse af dagsorden

13.

 Meddelelser fra formanden

14.

 Budgetprocedure og tids, aktivitets og procesplan for budgetlægningen for 2017

15.

 Godkendelse af indkøbssamarbejde mellem Odsherred Forsyning og Kalundborg, Ringsted og Faxe Forsyninger

16.

 Endelig principgodkendelse af projektforslag for Odsherred Varme A/S - Grevinge-Herrestrup

17.

 Ny forsøgsrunde med frikommuneforsøg i perioden 2016-2019

18.

 Deltagelse i den kommunale digitaliseringsforening

19.

 Ukrudtsbekæmpelse med pesticid langs fortove og pladser

20.

 Godkendelse af aftale om et fælles huslejenævnssekretariat for Odsherred og Kalundborg kommuner

21.

 Indstilling af ny formand for huslejenævnet og valg af repræsentant for udlejerne for indeværende nævnsperiode

22.

 Udpegning af socialt sagkyndig til Huslejenævnet og Beboerklagenævnet

23.

 Godkendelse af vedtægtsændringer for Vestsjællands Brandvæsen

24.

 Evaluering af Lokaldemokratiudvalget 2015

25.

 Odsherred Forsyning - Genoptagelse af kloakering

26.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

27.

 Stedfortræder til Byrådet

Gå til toppen af siden 
Punkter

26.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

27.

 Stedfortræder til Byrådet

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

1.

 Temamøde kl. 15.30 - 17.00 - Erhvervsservice og Borgerhenvendelser

2.

 Spørgetid for borgerne

3.

 Godkendelse af dagsorden

4.

 Meddelelser fra formanden

5.

 Økonomirapportering 2015 - Likviditetsoversigt pr. 31. december 2015

6.

 Takster 2016 for øvrige områder under Social- og Forebyggelsesudvalget

7.

 Budgetprioritering 2016 i forhold til ældrepuljen/bloktilskud

8.

 Revision af Retningslinjer for tilskud til folkeoplysende virksomhed i Odsherred Kommune

9.

 Valg af nyt medlem til bestyrelsen for LAG Midt-Nordvestsjælland

    Til top