Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet )

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01/01/2017 - 31/12/2017

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

19/12 4/12 28/11 31/10 10/10

  Sep - Aug - Jul

26/9 12/9 29/8

  Jun - Maj - Apr

27/6 30/5 28/4 25/4

  Mar - Feb - Jan

28/3 28/2 31/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

155.

 Spørgetid for borgerne

156.

 Godkendelse af dagsorden

157.

 Meddelelser fra formanden

158.

 Principper for overførselsadgang af mer- og mindreforbrug fra regnskabsåret 2017 til regnskabsåret 2018

159.

 Ansøgning om kapitaltilførsel Købmandsgården Hørve afd. 560-0 Lejerbo

160.

 Godkendelse af regnskab vedr. etablering af "skæve boliger"

161.

 Finansiering af merudgift på anlægspuljen for Odsherreds havne

162.

 Prioritere projekter på Nykøbing Sj. Havn ud fra Helhedsplanen

163.

 Genoptagelse - Vedr. bygningsanalyse af skoleafdelingerne herunder prioritering, udmøntning og frigivelse af midler

164.

 Ansøgning fra Nykøbing Sj. Badmintonklub om forlængelse af rente- og afdragsfrit lån

165.

 Takster 2018 for institutioner omfattet af rammeaftalen i Region Sjælland

166.

 Takster 2018 for institutioner omfattet af rammeaftalen i Region Sjælland

167.

 Fornyet samarbejdsaftale med NVPRO om drift af Odsherred Naturskole

168.

 Odsherred Kommunes Plan for Fortsat Drift

169.

 Naturkvalitetsplan 2018 - 2026

170.

 Henvendelse om sag på dagsordenen - Brug af optionen vedr. ukrudtsbekæmpelse på fortove og kantsten i 2018

171.

 Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune

Lukket punkt

172.

 Kontrakt med SEAS-NVE - Mandat til opsigelse

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Valg af formand for Byrådet (borgmester)

3.

 Valg af første og anden næstformand for Byrådet

4.

 Mødekalender for fagudvalg og Byråd 2018

5.

 Økonomiudvalget

6.

 Børne- og Uddannelsesudvalget

7.

 Kultur- og Folkeoplysningsudvalget

8.

 Miljø- og Klimaudvalget

9.

 Social- og Forebyggelsesudvalget

10.

 Vederlag til 1. og 2. næstformand

11.

 Orientering om ligestillingsloven

12.

 Orientering om nedlæggelse af eller ændringer i råd, nævn og kommissioner

13.

 EUC-Nordvestsjælland, bestyrelsen for

14.

 Fælles Museumsmagasin, bestyrelsen for

15.

 GRO - Grønt Råd Odsherred

16.

 Grundvandsrådet for Odsherred

17.

 Havnerådet for Nykøbing, Rørvig og Odden Havne

18.

 Huslejenævn, fælles

19.

 Kommunekontaktråd Sjælland

20.

 Vandoplandsstyregruppe (VOS)

21.

 VUC, bestyrelsen for

22.

 ARGO I/S, bestyrelsen for

23.

 Beboerklagenævn

24.

 Beredskabskommission, fælles

25.

 Bevillingsnævnet

26.

 Boligselskabet af 1942, bestyrelsen for

27.

 Børn og Unge-udvalget

28.

 Ekspropriationskommissionen (fast ejendom)

29.

 Fishing Zealand, styregruppen for

30.

 Fonden Geopark Odsherred, bestyrelsen for

31.

 Fredningsnævnet

32.

 Grundlisteudvalget

33.

 Handicaprådet

34.

 Hegnssynet

35.

 Hjemmeværnet, distriksudvalg for

36.

 Inger og Helge Nielsens mindefond, bestyrelsen for

37.

 Integrationsrådet, følgegruppen for

38.

 KL, delegerede til årsmødet i

39.

 KL's repræsentantskab, stedfortræder til

40.

 Kredsrådet for Midt- og Vestsjællands Politikreds, stedfortræder til

41.

 Kulturgruppen i Kulturregion Midt- og Vestsjælland

42.

 LAG Midt-Nordvestsjælland, bestyrelsen for

43.

 Laurits Jensen og hustru Margrethe Jensens Fond, bestyrelsen for

44.

 Mark- og vejfredslov, vurderingsmænd i henhold til

45.

 Museum Vestsjælland, bestyrelsen for

46.

 Naturstyrelsen, brugeråd Nord for

47.

 Nordvestsjællands Produktionsskole, bestyrelsen for

48.

 Nykøbing Sj. Varmeværk, bestyrelsen for

49.

 Odsherred Forsyning, bestyrelsen for

50.

 Odsherreds Gymnasium, bestyrelsen for

51.

 Odsherred Teater, bestyrelsen for

52.

 Odsherred Turistråd

53.

 Overtaksationskommissionen (offentlige veje)

54.

 SEAS-NVE, repræsentantskabet for

55.

 Skatteankenævn

56.

 Taksationskommissionen (fast ejendom)

57.

 Taksationskommissionen (offentlige veje)

58.

 Trafikselskabet Movia, repræsentantskabet for

59.

 TV2 Øst, repræsentantskabet for

60.

 Udvikling Odsherred, bestyrelsen for

61.

 Ung i Odsherred, bestyrelsen for

62.

 Ungdomsboligforeningen Asnæs, bestyrelsen for

63.

 Valgbestyrelse til europaparlamentsvalg, folketingsvalg og kommunalvalg

64.

 Vallekilde-Hørve Kultur- & Idrætscenter, bestyrelsen for

65.

 Vurderingsankenævn

66.

 Underskrift af dokumenter vedr. fast ejendom, lån og garantiforpligtelser, bemyndigelse til

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

145.

 Spørgetid for borgerne

146.

 Godkendelse af dagsorden

147.

 Meddelelser fra formanden

148.

 Frigivelse kommunegaranti til Egebjerg Nærvarme

149.

 Fastsættelser af takster og brugerbetalinger for 2018 på baggrund af det vedtagne budget for 2018

150.

 Ansøgning fra Grevinge Vandværk a.m.b.a. om kommunegaranti til lån i Kommunekredit til delvis finansiering af ombygning af Grevinge Vandværk samt renovering af vandledninger i Strandly og Grevinge Lammefjord.

151.

 Værdighedspulje 2018 - godkendelse af anvendelse af værdighedsmidler

152.

 Udbud af drift og vedligehold af veje og grønne områder

153.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 2017-05 for Kosmos Ferieby ved Klint

Lukket punkt

154.

 Godkendelse af ejendomskøb i Odsherred Forsyning A/S

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

134.

 Godkendelse af dagsorden

135.

 Meddelelser fra formanden

136.

 Budgetopfølgning pr. 31. august Økonomiudvalget

137.

 Ændring af styrelsesvedtægt for Odsherred Kommune

138.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 2017-02, udvidelse af H. Lundbeck a/s

139.

 Kommuneplanrevision - endelig vedtagelse Kommuneplan 2017-2029

140.

 Klimatilpasningsprojekt "Grønnehave Bæk"

141.

 Beslutning om fælles huslejenævn med Kalundborg Kommune

142.

 Revidering af Restaurationsplan for Odsherred Kommune

143.

 Henvendelse om sag på dagsordenen - Borgerdrevne forslag

144.

 Henvendelse om sag på dagsordenen - Bekæmpelse af ukrudt i kommunen

Gå til toppen af siden 
Punkter

131.

 Godkendelse af dagsorden

132.

 Meddelelser fra formanden

133.

 Budget 2018-21 2. behandling

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

121.

 Temamøde kl. 16.30 - 17.30 - Dagtilbudsområdet - Status og udvikling

122.

 Godkendelse af dagsorden

123.

 Meddelelser fra formanden

124.

 Rammeaftale 2018 og 2019 - Det specialiserede social- og undervisningsområde

125.

 Ansøgning om låneoptagelse med kommunegaranti, Boligselskabet af 1942, afd. 13, Okkerbjerg II, Torshaven 75-133, 4500 Nykøbing Sj.

126.

 Ansøgning om låneoptagelse med kommunegaranti til renovering afd. 138, Højby 5, Ellingebjergvej VAB

127.

 Indkøbs- og udbudspolitik

128.

 Ligestillingsredegørelse 2017

129.

 Ændring af styrelsesvedtægt for Odsherred Kommune

130.

 Godkende budget og takster for renovationen 2018

Gå til toppen af siden 
Punkter

118.

 Godkendelse af dagsorden

119.

 Meddelelser fra formanden

120.

 Budget 2018-21 - administrativt budgetforslag

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

100.

 Godkendelse af dagsorden

101.

 Meddelelser fra formanden

102.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr 2017-04- Bebyggelse af almennyttige boliger, Rørvigvej 6, 4500 Nykøbing Sj.

103.

 Revisionsberetning for regnskabsåret 2016

104.

 Halvårsregnskab 2017 for Odsherred Kommune

105.

 Godkendelse af vedtægt for § 7-arkiv og status på arkivet

106.

 Digterbo - Digterparken 6-10 Nykøbing

107.

 Ansøgning til renoveringsprojekt, Lejerbo, afd. 467-0 Tornbjergvej 1-17 og 2-12 , 4540 Fårevejle

108.

 Ansøgning om godkendelse til ændring af renovering, Boligselskabet af 1942 afd. 6, Torshaven 2-18 og 20-28 4500 Nykøbing Sj. matr. nr. 41a

109.

 Kommuneplantillæg nr. 18 Almen boligbebyggelse - Rørvigvej 6 - Endelig vedtagelse

110.

 Forslag til tillæg nr. 5 til Spildevandsplanen - Ny tidsplan for kloakering af sommerhusområderne

111.

 Beslutning om godkendelse af Kvalitetsstandard for BPA-ordninger

112.

 Henvendelse om sag på dagsordenen - Ansøgning om fritagelse for individuel sanktion ved skatteforhøjelser

113.

 Evaluering af skolestruktur 2017-2018

114.

 Genoptagelse - Tilladelse til at andre kommuner kan foretager vielse i Odsherred Kommune

Lukket punkt

115.

 Ophævelse af kondemnering - Hørve Kirkevej 26, 4534 Hørve

Lukket punkt

116.

 Godkendelse af VAB's salg af alment boligbyggeri, Egegårdsparken 1-12, 4572 Nr. Asmindrup

Lukket punkt

117.

 Køb af ejendom

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

82.

 Temamøde kl. 15.30 - 17.00 - Budget 2018

83.

 Spørgetid for borgerne

84.

 Godkendelse af dagsorden

85.

 Meddelelser fra formanden

86.

 Anlægsregnskaber fra tidligere år

87.

 Anlægsregnskaber for Miljø- og Klimaudvalgets område

88.

 Byggemodning af grunde i Odsherred Kommune

89.

 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 19 for Kosmos Ferieby ved Klint

90.

 Forslag til Lokalplan 2017-05 for Kosmos Ferieby ved Klint

91.

 Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr. 17 og Miljørapport - Odsherred biogasanlæg

92.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 2017-03 - Biogasanlæg nord for Vig

93.

 Godkende Trafikplanen

94.

 Opstart af kystbeskyttelsesprojekt ved Abildøre

95.

 Cykelsti Nykøbing til Vig - Etape 2: Strandhusene til Egebjerg - Ekspropriation

96.

 Affaldsselskabet KARA/Noveren - ændring af navn

97.

 Beslutning om fortsat samarbejde med fælles huslejenævn

98.

 Ændring af Integrationsrådets forretningsorden

Lukket punkt

99.

 Udbedring af Vig Svømmehal

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

58.

 Temamøde kl. 15.30 - 17.00 - Folkeskolen

59.

 Spørgetid for borgerne

60.

 Godkendelse af dagsorden

61.

 Meddelelser fra formanden

62.

 Delberetning for løbende revision for regnskabsåret 2016

63.

 Opfølgning på år 2016 - årsrapporter fra administrationen

64.

 Anlægsopgørelse for tilbygning til Børnehaven Regnbuen

65.

 Ansøgning til renoveringsprojekt, Vestsjællands Almene Boligselskab afd. 15 Vesterleddet 2B, Egebjerg, 4500 Nykøbing Sj.

66.

 Principgodkendelse af projektforslag til Fjernvarmeforsyning af Egebjerg og etablering af biomasseanlæg

67.

 Den videre proces for legeplads ved Gudmindrup strand

68.

 Ekspropriation - Sommerhuskloakering 2017

69.

 Kommuneplantillæg nr. 15, Højby skole, Rådhus og Institutioner

70.

 Endelig vedtagelselokalplan 2017 01 Rådhustilbygning - Højby

71.

 Helhedsplan for Odden Havn

72.

 Bosætningspolitik 2017

73.

 Godkendelse af Sundhedsberedskabsplan for Odsherred Kommune

74.

 Høring af "Politik for socialt udsatte i Odsherred Kommune"

75.

 Socialpsykiatriske væresteder i Odsherred

76.

 Borgerrådgiverens årsrapport 2016 og administrationens opfølgning på anbefalinger

77.

 Årsrapport 2016 og koncernregnskab for Odsherred Forsyning A/S samt mandat til borgmesteren til at stemme på generalforsamlingen

78.

 Kommunegaranti for lån til Odsherred Varme A/S

79.

 Kommunegaranti for lån til Odsherred Vand A/S

80.

 Integrationsrådets årsberetning 2016 til godkendelse

81.

 Godkendelse af vedtægter for Produktionsskolen NVPRO/Campus

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

56.

 Godkendelse af dagsorden

57.

 Ansættelse af kommunaldirektør

Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

44.

 Temamøde kl. 15.30 - 17.00 - Integration og Borgerrådgiverens rapport

45.

 Spørgetid for borgerne

46.

 Godkendelse af dagsorden

47.

 Meddelelser fra formanden

48.

 Årsregnskab 2016 for Odsherred Kommune

49.

 Årsregnskab 2016 - Overførsel af drift og anlæg fra 2016 til 2017

50.

 Anlægsregnskaber til regnskab 2016

51.

 Fastlæggelse af takster for Musikskolen 2017/18

52.

 Områdefornyelse Nykøbing Sj - bygningsfornyelses indsats

53.

 Forslag til lokalplan 2017-02 for Lundbeck medicinalvarefabrik

54.

 Bebyggelse af almennyttige boliger, Røvigvej 6, 4500 Nykøbing Sj.

55.

 Forslag til Kommuneplantillæg - Bebyggelse af almennyttige boliger, Røvigvej 6, 4500 Nykøbing Sj.

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

28.

 Temamøde kl. 15.30 - 17.00 - Budget

29.

 Spørgetid for borgerne

30.

 Godkendelse af dagsorden

31.

 Meddelelser fra formanden

32.

 Budget 2018-2021 - Principper for budgetlægningen

33.

 Låneoptagelse til låneramme 2016

34.

 Ansøgning om lånoptagelse med kommunegaranti, Boligselskabet af 1942, afd. 16 Grenås Have 6-21, 4500 Nykøbing Sj. matr. nr. 132-a

35.

 Kommuneplanrevision - Forslag til Kommuneplan 2017-2029

36.

 Forslag til kommuneplanstillæg nr. 17 og VVM for biogasanlæg nord for Vig

37.

 Forslag til lokalplan nr. 2017-03: Biogasanlæg nord for Vig

38.

 Principgodkendelse af projektforslag til fjernvarmeforsyning af Egebjerg og etablering af biomasseanlæg

39.

 Konstituering af kommunaldirektør

40.

 Befordringsgodtgørelse til byrådsmedlemmer der foretager borgerlige vielser

41.

 Vedtagelse af Natura 2000-handleplaner

42.

 Blå Flag - ændring af koncept

43.

 Evaluering af Lokaldemokratiudvalget 2016

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

19.

 Temamøde kl. 15.30 - 17.00 - Ledelsesinformation

20.

 Spørgetid for borgerne

21.

 Godkendelse af dagsorden

22.

 Meddelelser fra formanden

23.

 Anlægsopgørelse på byggesager under Økonomiudvalget

24.

 Lokalplan 2017 Rådhustilbygning - Højby

25.

 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 15, Højby skole, Rådhus og Institutioner

26.

 Tillæg nr. 4 til spildevandsplanen - Ny tidsplan for kloakering af sommerhusområder

27.

 Asnæs C "Bylaboratorium - Unge samskaber nye byrum i Asnæs"

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

1.

 Temamøde kl. 15.30 - 17.00 - Fødevarer

2.

 Spørgetid for borgerne

3.

 Godkendelse af dagsorden

4.

 Meddelelser fra formanden

5.

 Budget 2018 - Politisk tids- og procesplan

6.

 Frigivelse af anlægsmidler til projekt for Nrd. Strandvej løsning 2, samt beslutning om at kommunen arbejder videre med en blød kystbeskyttelse

7.

 Kommuneplantillæg 13 - Boligområde ved Vandtårnet, Getsøvej Vest - Nykøbing Sj.

8.

 Detailhandelsanalyse som grundlag for detailhandelsbestemmelser, kommuneplan 2017- 2029.

9.

 Lokalplan nr. 2013-29 - Boligområde ved Vandtårnet, Getsøvej Vest - Nykøbing Sj.

10.

 Godkendelse af Skema A - Opførelse af 22 boliger almen boligbyggeri afd. 111 Rørvigvej 6 4500 Nykøbing Sj.Boligselskabet af 1942

11.

 Revideret Vinterberedskabsplan 2016/2017

12.

 Principbeslutning - sommerhuskloakeringsekspropriationer

13.

 Børnepolitik 2017 - 2019

14.

 Kvalitetsrapport 2015/2016 for dagtilbudsområdet - behandling efter gennemført høring

15.

 Henvendelse om sag på dagsordenen - Kommunens behandling af førtidspensionssager

16.

 Henvendelse fra Venstre om ændring af styrelsesvedtægten

17.

 Salg af Højbygård, Højby Hovedgade, 4573 Højby

    Til top