Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet )

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01/01/2018 - 31/12/2018

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

18/12 27/11 30/10 9/10

  Sep - Aug - Jul

25/9 11/9 28/8

  Jun - Maj - Apr

25/6 29/5 24/4

  Mar - Feb - Jan

27/3 27/2 27/2 30/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

144.

 Spørgetid for borgerne

145.

 Godkendelse af dagsorden

146.

 Meddelelser fra formanden

147.

 Udmøntning af 'Servicetjek 2018'

148.

 Decisionsskrivelse 2017 - Udlændinge-og Integrationsministeriets område

149.

 Beskæftigelsesplan 2019/20

150.

 Handleplan til styrkelse af likviditeten

151.

 Låneoptagelse 2018 og forhåndslåneoptagelse anlæg 2019

152.

 Genoptaget - Forslag til spildevandsplan 2019-2022

153.

 Godkendelse af forlængelse af Rammeaftalen på det specialiserede social- og undervisningsområde 2019-2020 inkl. godkendelse af allonge (tillæg) 2019 til Rammeaftalen

154.

 Godkendelse af Værdighedspolitik for Odsherred Kommune

155.

 Beslutning vedrørende anvendelse af værdighedsmidler 2019

156.

 Genoptaget - Valg af formænd for valgstyrerne ved kommunens 12 afstemningssteder 2018 - 2021

157.

 Forslag til 'Tillæg til Kommuneplanen - Vig Bakke'

158.

 Godkende forslag til lokalplanplan for Vig Bakke

159.

 Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område - Byrådets behandling af Danmarkskortet

160.

 Godkendelse af vedtægtsændring for Ung i Odsherred

161.

 Ændring i Socialdemokratiets poster

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

135.

 Spørgetid for borgerne

136.

 Godkendelse af dagsorden

137.

 Meddelelser fra formanden

138.

 Ekspropriation - cykelsti langs Tuborgvej

139.

 Fastsættelser af takster og brugerbetalinger for 2019 på baggrund af det vedtagne budget for 2019

140.

 Takster 2019 for institutioner omfattet af rammeaftalen i Region Sjælland

141.

 Takster 2019 for institutioner omfattet af rammeaftalen i Region Sjælland

142.

 Ændring i Venstres poster

143.

 2. behandling - Ændring af styrelsesvedtægt for Odsherred Kommune

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

125.

 Spørgetid for borgerne

126.

 Godkendelse af dagsorden

127.

 Meddelelser fra formanden

128.

 Samlet budgetopfølgning pr. 31. august 2018

129.

 Risikobaseret dimensionering - 2018

130.

 Tilbud fra Staten om køb af privatretlige fordringer

131.

 Ændring af styrelsesvedtægt for Odsherred Kommune

132.

 Revision af Folkeoplysningspolitikken 2018

133.

 Mødekalender for Byråd og fagudvalg 2019

134.

 Henvendelse om sag på dagsordenen - Dannebrogsfane i byrådssalen

Gå til toppen af siden 
Punkter

122.

 Godkendelse af dagsorden

123.

 Meddelelser fra formanden

124.

 Budget 2019-2022 - 2. behandling af budgetforslag 2019-22

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

113.

 Spørgetid for borgerne

114.

 Godkendelse af dagsorden

115.

 Meddelelser fra formanden

116.

 Kommuneplantillæg nr. 2 for registering af bevaringsværdige bygninger

117.

 Skolestruktur i Odsherred

118.

 Budget og takster for renovationen 2019

119.

 Forslag til spildevandsplan 2019-2022

120.

 Vinter- og renholdelsesregulativ samt serviceniveau for snerydning og glatførebekæmpelse

121.

 Henvendelse om sag på byrådets dagsorden - Tilltag for forbedring af erhvervsklimaet i Odsherred

Gå til toppen af siden 
Punkter

109.

 Godkendelse af dagsorden

110.

 Meddelelser fra formanden

111.

 Stedfortræder til Byrådet

112.

 Budget 2019-2022 - 1. behandling af budgetforslag 2019-22

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

100.

 Spørgetid for borgerne

101.

 Godkendelse af dagsorden

102.

 Meddelelser fra formanden

103.

 Låneoptagelse 2018

104.

 Udpegning af bestyrelsesmedlemmer til FGU

105.

 Grundvandsredegørelse 2018 - Kommuneplantillægnr. 3 til Kommuneplan 2017-2029

106.

 Henvendelse om sag på dagsordenen - Forslag om at Odsherred bliver en skattelyfri kommune

107.

 Henvendelse om sag på dagsordenen - Indførsel af dækningsafgift

108.

 Ny formand og næstformand i Integrationsråd

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

89.

 Spørgetid for borgerne

90.

 Godkendelse af dagsorden

91.

 Meddelelser fra formanden

92.

 Revisionsberetning for regnskabsåret 2017

93.

 Budgetopfølgning pr. 30. april - Økonomiudvalget og øvrige fagudvalg

94.

 Borgerrådgiverens årsrapport 2017 og administrationens opfølgning på anbefalinger

95.

 Ansøgning til Skema B renoveringsprojekt, Lejerbo Tornbjergvej 1-17 og 2-12 , 4540 Fårevejle, matr. nr. 5-ac, Fårevejle By, Fårevejle

96.

 Nye tiltag for visiteret borgerbefordring

97.

 Beslutning om ændring af fremlejeaftale med NVPRO og indgåelse af ny fremlejeaftale med Anneberg Efterskole

98.

 Kystbeskyttelse ved Dybesø (genoptaget)

99.

 Ansøgning om udvidelse af solvarmeanlæg, Nykøbing Sj.

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

77.

 Spørgetid for borgerne

78.

 Godkendelse af dagsorden

79.

 Meddelelser fra formanden

80.

 Årsrapport 2017 for Odsherred Forsyning samt mandat til borgmesteren til at stemme på generalforsamlingen i Odsherred Forsyning A/S

81.

 Kommunegaranti for lån i Odsherred Spildevand A/S

82.

 Godkendelse af oprettelse af bygningsfonden Odsherred Teater og sammensætning af bestyrelsen for fonden samt udpege et medlem

83.

 Fastlæggelse af takster for Musikskolen 2018/19

84.

 Ansøgning fra Kelstrup-Jyderup Vandværk om kommunegaranti til lån i Kommunekredit til renovering af boring DGU nr. 190.152.

85.

 Ekspropriation - cykelsti langs Tuborgvej

86.

 Restaurationsplan for Odsherred Kommune

87.

 Valg til bestyrelsen for Nordvestsjællands Produktionsskole

Lukket punkt

88.

 Kontrakt med SEAS-NVE - Det videre forløb

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

53.

 Spørgetid for borgerne

54.

 Godkendelse af dagsorden

55.

 Meddelelser fra formanden

56.

 Stedfortræder til Byrådet

57.

 Stedfortræder til Byrådet

58.

 Årsregnskab 2017 for Odsherred Kommune

59.

 Årsregnskab 2017 - Overførsel af drift og anlæg fra 2017 til 2018, samt godkendelse af principper for overførsel fra 2018 til 2019.

60.

 Anlægsregnskaber til regnskab 2017

61.

 Budgetopfølgning pr. 28 februar - Økonomiudvalget og øvrige fagudvalg

62.

 Kommuneplantillæg for registering af bevaringsværdige bygninger

63.

 Beslutning om svar til KKR vedr. samarbejde og placering af Forberedende Grunduddannelse

64.

 De næste skridt for Nordisk Center for Lokale Fødevarer

65.

 Bestilling af offentlig bustransport for 2019

66.

 Ekspropriation - Cykelsti Egebjerg-Strandhuse 2. etape

67.

 Ekspropriation - kloakering af Lille Egebjerg

68.

 Ekspropriation - sommerhuskloakering Vig Lyng Syd

69.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 2017-05 Kosmos Feriby ved Klint

70.

 Godkende kommissorie og valgprocedure for Havnerådet

71.

 Valg af medlemmer til Grønt Råd og godkende revideret kommissorie

Lukket punkt

72.

 Partshøring forud for eventuelt påbud om nedrivning

Lukket punkt

73.

 Kondemnering af ejendom

Lukket punkt

74.

 Køb af ejendom

Lukket punkt

75.

 Køb af ejendom

76.

 Ansættelse af direktør

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

37.

 Spørgetid for borgerne

38.

 Godkendelse af dagsorden

39.

 Meddelelser fra formanden

40.

 Decisionsskrivelse vedr. revision af de sociale regnskaber for 2016

41.

 Låneoptagelse 2017

42.

 § 17 stk. 4-udvalg om ungeindsats, herunder Forberedende Grunduddannelse

43.

 Integrationsrådets Årsberetning 2017 til godkendelse

44.

 Endelig vedtagelse af kommuneplantillæg for Kosmos Ferieby ved Klint

45.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 2017-05 Kosmos Feriby ved Klint

46.

 Sortering af dagrenovation i sommerhusområder

47.

 Genoptagelse af kvalitetsrapport 16/17 på skoleområdet efter gennemført høring

48.

 Ekstra tilskud til værdig ældrepleje - finanslov 2018

49.

 Ældrerådets samarbejdsaftale med Byrådet og Ældrerådets vedtægter

50.

 Henvendelse om sag på dagsordenen - brug af eventuelle besparelser ved tilfælde af strejke eller lockout

51.

 Genoptaget - Forretningsorden for Odsherred Byråd pr. 1. januar 2018

Lukket punkt

52.

 Kondemnering af ejendom

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

17.

 Spørgetid for borgerne

18.

 Godkendelse af dagsorden

19.

 Meddelelser fra formanden

20.

 Decisionsskrivelse 2016 - Udlændinge-og Integrationsministeriets område

21.

 Økonomisk Politik 2018-21

22.

 Budget 2019-22 - Tidsplan og overordnede principper

23.

 Gebyr for underretning om udlægsforretninger

24.

 Sondring mellem brug af arbejdsgrupper og § 17, stk. 4-udvalg

25.

 Godkendelse af Skema A - Opførelse af 22 boliger almen boligbyggeri afd. 111 Rørvigvej 6 4500 Nykøbing Sj.Boligselskabet af 1942

26.

 Ansøgning om godkendelse af Skema B VAB afd. 15 Vesterleddet, Egebjerg Renoveringsstøtte

27.

 Anmodning om kommuneplantillæg for feriehuse ved Nordstrand

28.

 Tillæg nr. 5 til Spildevandsplanen (2014-2018) - Ny tidsplan for kloakering af sommerhusområderne

29.

 Beslutning om nedsættelse af et demensudvalg

30.

 Udpegning af medlemmer til Rådet for Socialt Udsatte

31.

 Procesplan for skolestruktur i Odsherred Kommune

32.

 Henvendelse om sag på dagsordenen - ændring af formulering af meddelelsespunkt på Byrådets dagsorden

33.

 Godkendelse af indstillede medlemmer fra Danske Handicaporganisationer til Handicaprådet

34.

 Værgemål - bemyndigelse

35.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

36.

 Ændring til Advisory Board

Gå til toppen af siden 
Punkter

35.

 Godkendelse af tillægsdagsorden

36.

 Ændring til Advisory Board

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Spørgetid for borgerne

2.

 Godkendelse af dagsorden

3.

 Meddelelser fra formanden

4.

 Beslutning om ekspropriation - Adgangsvej til Malergården m.fl.

5.

 Godkendelse af Skema A - Opførelse af 22 boliger almen boligbyggeri afd. 111 Rørvigvej 6 4500 Nykøbing Sj.Boligselskabet af 1942

6.

 Ansøgning om godkendelse af Skema B VAB afd. 15 Vesterleddet, Egebjerg Renoveringsstøtte

7.

 Kommissorium for Grønt Råd Odsherred 2018-2021

8.

 Odsherred havne - Kommissorium for Havneråd og Brugerråd 2018 - 2021

9.

 Huslejenævn, fælles

10.

 Foreløbig evaluering af Lokaldemokratiudvalget 2017

11.

 Beslutning om oprettelse af §17, stk. 4. udvalg, Lokalforum og forslag til kommisorium

12.

 Genoptaget - Handicaprådet

13.

 Valgbestyrelse til europaparlamentsvalg, folketingsvalg og kommunalvalg

14.

 Mandat til Borgmesteren til at stemme på generalforsamlingen for Odsherred Forsyning A/S

15.

 Forretningsorden for Odsherred Byråd pr. 1. januar 2018

16.

 Orientering - Ankestyrelsens udtalelse om gågadeafgift

    Til top