Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Social- og Forebyggelsesudvalget )

Mødeoversigt: Social- og Forebyggelsesudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2016 - 31/12/2016

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

29/11 8/11 4/10

  Sep - Aug - Jul

6/9 16/8

  Jun - Maj - Apr

14/6 10/5 12/4

  Mar - Feb - Jan

1/3 2/2 12/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2014 2013 2012 2011
 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

160.

 Godkendelse af dagsorden

161.

 Status på boliger på ældreområdet

162.

 Status på efterværn pr. 30. oktober 2016

163.

 Opkrævning af egenbetaling på §107-boformer

164.

 Projektmidler til strategiske, tværgående forebyggelsesindsatser

165.

 Takster 2017 for ældreområdet

166.

 Takster for det specialiserede voksenområde

167.

 Endelig godkendelse af anvendelse af Værdighedsmidler 2017

168.

 Kvalitetsstandard Serviceloven §86 træning

169.

 Kvalitetsstandarder Ældrebolig og Plejebolig

170.

 Drøftelse af vision for udvikling af værestederne i socialpsykiatrien

171.

 Genoptaget - FUS-udbud af ortopædisk fodtøj

172.

 Evaluering af dialogmøder

173.

 Meddelelser fra formanden

174.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

175.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

Gå til toppen af siden 
Punkter

150.

 Godkendelse af dagsorden

151.

 Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 for Social- og Forebyggelsesudvalgets områder

152.

 Orientering om status for handleplan for kritikpunkter fremført i rapporten fra Incitare

153.

 Temadrøftelse om effekt

154.

 Henvendelse ang. medfinansiering af afholdelse af Frivillighedstopmøde

155.

 Frivilliguddannelse #2

156.

 FUS-udbud af ortopædisk fodtøj

157.

 Meddelelser fra formanden

158.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

159.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

136.

 Godkendelse af dagsorden

137.

 Budgetopfølgning pr. 31. august 2016 - Social- og Forebyggelsesudvalget

138.

 Temadrøftelse af Budget og styring af hjemmeplejen

139.

 Status på medfinansiering af sundhedsvæsenet

140.

 Drøftelse vedrørende patientuddannelser, herunder særligt kræftrehabilitering

141.

 Forlængelse af ældrepolitikken "Det gode og sunde ældreliv" eller ny proces?

142.

 Genoptaget - Værdighedspulje - status 2016 og godkendelse af forslag til overordnet anvendelse af midler for 2017

143.

 Genoptagelse - Rammeaftale 2017 - det specialiserede social- og undervisningsområde

144.

 Kvalitetsstandarder Ældrebolig og Plejebolig

145.

 Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. § 18 i Lov om Social Service - 3. runde 2016

146.

 Mødekalender for Byråd og fagudvalg m.v. 2017

147.

 Meddelelser fra formanden

148.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

149.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

117.

 Godkendelse af dagsorden

118.

 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2016 for Social- og Forebyggelsesudvalet

119.

 Halvårsregnskab 2016 pr. 30. juni 2016

120.

 Status på medfinansiering af sundhedsvæsenet

121.

 Skæve boliger - orientering om status

122.

 Orientering om forløbskoordinering/fremskudt visitation

123.

 Orientering om rådgivningspåbud i Hjemmeplejen SYD

124.

 Status boliger på ældreområdet

125.

 Status på handicapbiler

126.

 Orientering om timepriser § 83 Serviceloven

127.

 Fårevejle Plejecenter - overordnet status

128.

 Frivilliguddannelse

129.

 Regnskaber 2015 for de af Boligselskabet af 1942 administrerede boliger

130.

 Godkendelse af husleje for de kommunale boliger administreret af Boligselskabet af 1942

131.

 Godkendelse af ændret anvendelse af anlægsmidler til projektet vedr. Fårevejle Plejecenter

132.

 Værdighedspulje - status 2016 og godkendelse af forslag til overordnet anvendelse af midler for 2017

133.

 Meddelelser fra formanden

134.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

135.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

102.

 Godkendelse af dagsorden

103.

 Præsentation for udvalget

104.

 Orientering om rådgivningspåbud

105.

 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

106.

 Orientering om rapporter fra KORA-analysen af udgifter og takster på det specialiserede socialområde samt drøftelse af videre proces

107.

 Budget 2017 - prioritering af forslag

108.

 Budget 2017 - Social- og Forebyggelsesudvalgets forslag til anlægsprojekter til budgetårene 2017-2020

109.

 Budget 2017 - Orientering om Pris gange Mængde-ændringer for Social- og Forebyggelesudvalgets områder mm.

110.

 Rusmiddelteamet - godkendelse af samarbejdsaftale med Holbæk Kommune samt årsrapport 2015 til orientering

111.

 Rammeaftale 2017 - det specialiserede social- og undervisningsområde

112.

 Frivilliguddannelse

113.

 Temadrøftelse om KORA-rapporten og resultatbaseret styring

114.

 Meddelelser fra formanden

115.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

116.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

83.

 Dialogmøde med Livsstilsteam

84.

 Godkendelse af dagsorden

85.

 Meddelelser fra formanden

86.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

87.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

88.

 Budgetopfølgning pr. 30. april 2016 for Social- og Forebyggelsesudvalgets områder

89.

 Orientering om status på udmøntning af tildelte puljemidler i 2016

90.

 Prognose for medfinansiering 2016

91.

 Praktisk hjælp § 83 - godkendelsesmodel

92.

 Omprioriteringsbidrag - prioritering af forslagene

93.

 Handleplan for budgetoverholdelse i hjemmeplejen - politiske og ledelsesmæssige områder

94.

 GENOPTAGET - Fårevejle Plejecenter - fremtidig struktur og optimeret bygningsdrift

95.

 Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. § 18 i Lov om Social Service - 2. runde 2016

96.

 Temadrøftelse om KORA-rapporten og resultatbaseret styring

97.

 Status til styregruppe om skæve boliger

98.

 Værdighedspolitik for Odsherred Kommune

99.

 Beslutningsoplæg vedr. fremtidig faglig indsats på det socialpædagogiske område

100.

 Kvalitetsstandard Støtte til handicapbil

101.

 Kvalitetsstandard Indkøbsordning

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

65.

 Godkendelse af dagsorden

66.

 Meddelelser fra formanden

67.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

68.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

69.

 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 til Social- og Forebyggelsesudvalget

70.

 Orientering om puljemidler til projektet "Fra jord til bord - smag på Geoparken"

71.

 Årsrapport 2015 fra Livsstilsteam i Sundhedscenter Odsherred

72.

 Konkurrenceudsættelse praktisk bistand § 83 Indkøbsordning

73.

 Omprioriteringsbidrag - beslutning om hvilke forslag der skal indgå i høringsmaterialet

74.

 Værdighedspolitik for Odsherred Kommune

75.

 GENOPTAGET - Fårevejle Plejecenter - fremtidig struktur og optimeret bygningsdrift

76.

 Reviderede forløbsprogrammer jævnfør sundhedsaftale

77.

 Forslag til forebyggelse af uhensigtsmæssige indlæggelser

78.

 Forebyggende hjemmebesøg til ældre - Årsrapport 2015 og ny kvalitetsstandard

79.

 Vaskerobot hjælpemiddeldepot

80.

 Kvalitetsstandard Støtte til handicapbil

81.

 Kvalitetsstandard og kompetencedelegering vedrørende efterværn

82.

 Kvalitetsstandard Indkøbsordning

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

47.

 Godkendelse af dagsorden

48.

 Meddelelser fra formanden

49.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

50.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

51.

 Budgetopfølgning pr. 29. februar 2016 for Social- og Forebyggelsesudvalgets områder

52.

 Årsregnskab 2015 - Social- og Forebyggelsesudvalget

53.

 Orientering om Tilsyn Øst's vurdering 2015 af plejecentre i Odsherred Kommune

54.

 Orientering om Sundhedsstyrelsens tilsyn 2015 på plejecentre i Odsherred Kommune

55.

 Orientering om patientsikkerhed 2015 - årsrapport

56.

 Orientering om midlertidige aflastningspladser i plejeboliger på Bakkely, Hørve (marts-august 2016)

57.

 Reviderede forløbsprogrammer jævnfør sundhedsaftale

58.

 Rammeplan for aktive borgere i Odsherred

59.

 Status på omprioriteringsbidragsprocessen

60.

 Genoptaget - Procedure for politikere i maskinrummet

61.

 Beslutningsoplæg vedr. fremtidig faglig indsats på det socialpædagogiske område

62.

 Fårevejle Plejecenter - fremtidig struktur og optimeret bygningsdrift

63.

 Forebyggelige genindlæggelser på sygehus

64.

 Privat leverandør Serviceloven § 83 praktisk hjælp

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

30.

 Godkendelse af dagsorden

31.

 Meddelelser fra formanden

32.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

33.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

34.

 Orientering om brug af frivillige på plejecentre i Odsherred Kommune

35.

 Orientering om fysisk placering af kompressionsklinikken

36.

 Orientering om proces for tilbudshentning vedr. tjenesteydelsen "madservice til ældre borgere i eget hjem" jf. nye udbudsregler

37.

 Ansøgning om tilskud til drift af korsang for lungesyge i 2016

38.

 Tilskud til frivilligt socialt arbejde jf. § 18 i Lov om Social Service - 2016

39.

 Budgetprioriteringer - ældrepulje/demensmidler

40.

 Ansøgning fra Medusa om udvidelse af partnerskabsaftalen med virkning fra 1. januar 2017

41.

 Omprioriteringsbidrag

42.

 Procedure for politikere i maskinrummet

43.

 Kvalitetsstandard Rengøring

44.

 Kvalitetsstandard Støtte til handicapbil

45.

 Godkendelse af ny kvalitetsstandard - daghjem

46.

 Beslutningsoplæg vedr. fremtidig faglig indsats på det socialpædagogiske område

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

14.

 Godkendelse af dagsorden

15.

 Meddelelser fra formanden

16.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

17.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

18.

 Orientering om status vedr. trivselsmedarbejdere

19.

 Orientering vedr. kompressionsstrømper

20.

 MED-status i den politiske beslutningsproces

21.

 Ny udbudslov fra 1. januar 2016

22.

 Værdighedspulje - godkendelse af oplæg til overordede principper for anvendelse af tilførte midler samt procesplan for udarbejdelse af en værdighedspolitik

23.

 Kvalitetsstandard Aflastningspladser

24.

 Kvalitetsstandarder for tildeling af hhv. plejebolig og ældrebolig - opdatering

25.

 Godkendelse af ny kvalitetsstandard - daghjem

26.

 Oplæg til kommissorium vedr. muligheder for fremtidig struktur og optimeret bygningsdrift omkring plejecentret i Fårevejle

27.

 Etablering af skæve boliger - beslutning om geografisk placering

28.

 Mænds mødested

29.

 Dialogmøder mellem fagudvalg og administrationen/samarbejdspartnere

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Meddelelser fra formanden

3.

 Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelse

4.

 Meddelelser fra fagcentre/direktør

5.

 Orientering om det fremadrettede grundlag i socialpsykiatrien i Odsherred Kommune

6.

 Orientering om det fremadrettede samarbejde mellem Distriktspsykiatrien og Socialpsykiatrien

7.

 Takster 2016 for øvrige områder under Social- og Forebyggelsesudvalget

8.

 Omprioriteringsbidrag

9.

 Budgetprioritering 2016 i forhold til ældrepuljen/bloktilskud

10.

 Daghjem fremadrettet - flytning og omdefinering til demensdaghjem

11.

 Kvalitetsstandard Rengøring

12.

 Kvalitetsstandard Aflastningspladser

13.

 Kvalitetsstandard Støtte til handicapbil

    Til top