Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Økonomiudvalget)

Mødeoversigt: Økonomiudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2014 - 31/12/2014

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

15/12 24/11 17/11 27/10 27/10 20/10

  Sep - Aug - Jul

29/9 8/9 18/8 11/8

  Jun - Maj - Apr

24/6 19/5 22/4

  Mar - Feb - Jan

24/3 17/2 20/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2012 2011 2010 2009
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren (O)

4.

 Principper for arbejdet med effektiviseringer og 360-graders analyser (B)

5.

 Garanti - SK Varme A/S (B)

6.

 BoligKorsør, afdeling 35,15 og 21, Motalavej, Fasanstien, Egersundvej, Korsør, låneoptagelse og kommunal garanti (B)

7.

 Slagelse boligselskab afd. 24 - lånoptagelse og kommunal garanti- konvertering fra naturgas til fjernvarme (B)

8.

 Ansøgning om garanti til lån til energibesparende foranstaltninger Børnehaven i Fredensgade (B)

9.

 Ansøgning om anlægsbevilling - Isolering af Det Røde Pakhus (B)

10.

 Konvertering af rådighedsbeløb til Campus til driftsbevilling (B)

11.

 Ansøgning om anlægsbevilling vedr. salg af to feriekolonier ved Bjerge Strand (B)

12.

 Ansøgning om anlægsbevilling vedr. salg af 3 byggegrunde (B)

13.

 Ansøgning om anlægsbevillinger 2014 samt 2015-2019 vedr. salg af kommunens parcelhusgrunde og erhvervsarealer (B)

14.

 Anlægsbevilling vedrørende udviklingsmuligheder for kommunale bygninger i Slots Bjergby (B)

15.

 Forlængelse af aftale vedr. Boligsocial Helhedsplan for Motalavej (B)

16.

 Ny bro over Korsør Havn - analyse fremlægges med henblik på beslutning om eventuel realisering (B)

17.

 Sundhedsaftale 2015-2018 for Region Sjælland og de 17 kommuner - Godkendelse (B)

18.

 Anlægsbevilling vedr. flytning af Havrebjerg og Klostermarken skoler til Nørrevangsskolen (B)

19.

 Kunstgræs i Vemmelev - overflytning af rådighedsbeløb fra 2016 til 2015 (B)

20.

 Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Center for Dagtilbud (B)

21.

 Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Center for Skole (B)

22.

 Anlægsregnskaber over 2 mio. kr - Sundhed og Omsorg (B)

23.

 Anlægsregnskab anskaffelse af PDA´ere (B)

24.

 Del-anlægsregnskab for velfærdsteknologi 2012-2013 (B)

25.

 Godkendelse af takster for budget 2015, samt tilhørende bevillingsændringer (B)

26.

 Godkendelse af takst for budget 2015 på Specialcenter Vest (B)

27.

 Partnerskabsaftale mellem Slagelse kommune og Energy Universe Europe (B)

28.

 Anmodning om lokalplan, kulturhus på Østre Alle i Slagelse (B)

29.

 Korsør Koncerterne - Ansøgning om aktivitetstilskud til wienerbal 2015 (B)

30.

 Slagelse Boligselskab afd. 3 - låneoptagelse - konvertering fra naturgas til fjernvarme (B)

31.

 Slagelse Boligselskab, afd. 18 - lånoptagelse - konvertering fra naturgas til fjernvarme

32.

 Slagelse Boligselskab, Afd. 25, kollektiv råderet og låneoptagelse (B)

33.

 Genforsikring af tjenestemandspensioner - beslutning om investeringsstrategi (B)

34.

 Regulering feriepengeforpligtigelse (B)

35.

 Valg af udbudsform ved etableringen af 25 almene boliger til voksne med autisme (B)

36.

 Anmodning om optagelse af sag: Omlægning til økologisk drift på Slagelse Kommunes bortforpagtede arealer - Enhedslisten (B)

37.

 Beslutning om Handleplan 2015 for Myndighed i Center for Handicap og Psykiatri (B)

38.

 Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. vedr. salg af ejendomme mv. (B)

39.

 Anlægsregnskab u. 2 mio. kr. - Salg af matr. 11c Ll. Valby (B)

40.

 Udviklingsaftale mellem økonomiudvalg og direktion (B)

41.

 Udpegning af valgstyreformænd på valgsteder til det kommende Folketingsvalg (B)

42.

 Budget 2016 - drøftelse af budgetproces (D)

43.

 2014 Budgetorientering ultimo november 2014 (O)

44.

 Vækst- og Strategiudvalget - orientering om status (O)

Lukket punkt

45.

 Tilbuds indhentning kapitalforvaltning (B)

Lukket punkt

46.

 Campingpladser og vandrehjem - udmøntning af budgetbeslutning (D)

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

Lukket punkt

2.

 Forligsmulighed vedrørende retssag - Slagelse Kommune mod Halsskov Maritime By (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren (O)

4.

 2014 Budgetopfølgning - Samlet budgetopfølgning pr. ult. september 2014 (B)

5.

 2014 Budgetopfølgning - ansøgning om tillægsbevillinger pr. ultimo september (B)

6.

 Udmøntning af regaranti byfornyelseslån (B)

7.

 Ansøgning om anlægsbevilling vedr. køb af Sdr. Stationsvej 26 i Slagelse (B)

8.

 Anlægsbevilling vedr. forurening/blød bund på Kastanievej 12A-D i Slagelse (B)

9.

 Ansøgning om frigivelse af midler til udvikling af Campus Slagelse (B)

10.

 Ny Trelleborg - frigivelse af rådighedsbeløb 2015 (B)

11.

 Erhvervsskolereform EUD10 (B)

12.

 Genoptaget - Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1129 Institutions- og idrætsområde ved Nordhallen i Slagelse (B)

13.

 Ansøgning, dispensation Byplanvedtægt 13 - Nedlæggelse af del af "Banestien", Slagelse sydby (B)

14.

 Risikostyringsplan i medfør af oversvømmelsesdirektivet (B)

15.

 Ringparken og Motalavej - trygge boligområder (B)

16.

 Byggesagsgebyrer 2015 (B)

17.

 Takstregulering specialskoler (B)

18.

 Budget 2015 - Godkendelse af takster på Sundhed og Omsorgsområdet samt Skoleområdet (B)

19.

 Anlægsregnskab over 2 mio.kr. vedr. salg af parcelhusgrunde i Vemmelev (B)

20.

 Anlægsregnskab - Havnerenoveringer (B)

21.

 Anlægsregnskab - Skælskør havn, renovering af kaj (B)

22.

 Anlægsregnskab - Ny færge til Stigsnæs - Agersøruten (B)

23.

 Befordringsgodtgørelse til § 17,4-udvalgs medlemmer (B)

24.

 § 17, stk. 4-udvalg, Korsør - byen møder vandet (kommissorium) (B)

25.

 2014 Budgetopfølgning - Økonomiudvalget (B)

26.

 Budget til Ungerådet fremadrettet (B)

27.

 Aftale om jordfordelingen i forbindelse med projektet Tude Ådal (B)

28.

 Andres brug af kommunens byvåben og logo (B)

29.

 Danmark på vippen (B)

30.

 Politisk kalender 2015 (B)

31.

 Samling af administrationen (D)

32.

 Udbudsplan 2015 (D)

33.

 Opfølgning på befolkningsudvikling pr. september 2014 (O)

34.

 Kapital- og gældspleje 3. kvartal 2014 (O)

35.

 Orientering om dialogmøder med boligorganisationerne (O)

Lukket punkt

36.

 Tilbudsindhentning kapitalforvaltning (B)

Lukket punkt

37.

 Tilbagebetaling af borgmesterpension (B)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

Lukket punkt

2.

 Køb af ejendom i Slagelse (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

Lukket punkt

2.

 Køb af ejendom i Slagelse (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren (O)

4.

 Principbeslutning om sammenlægning af de kommunale beredskaber i Vestsjælland (B)

5.

 Ansøgning om kommunegaranti til Omø vandværk (B)

6.

 Talentudvikling på skoleområdet indenfor idræt (B)

7.

 Tilskud til renovering af SBI klubhus (B)

8.

 Anmodning om opstart af planlægning for nyt oplevelses og videnscenter ved Trelleborg (B)

9.

 Forslag til lokalplan nr. 1114 område ved Slagelse Megacenter og kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013 (B)

10.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1129 Institutions- og idrætsområde ved Nordhallen i Slagelse (B)

11.

 Projekt Markedsmodning - Deltagelse i fælleskommunalt udbud på Handicapområdet (B)

12.

 Skorstensfejeropgaven i distrikt gl. Korsør (B)

13.

 Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag for private vandværker 2014 (B)

14.

 Del-Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. (B)

15.

 Delanlægsregnskab over 2 mio. kr - Energibevarende foranstaltninger i Kommunale Ejendomme (B)

16.

 Anlægsregnskab over 2 mio kr. - Center for Kultur, Fritid og Borgerservice (B)

17.

 Anlægsregnskab over 2 mio (B)

18.

 Nedsættelse af lokalt arbejdsmarkedsråd - § 17, stk. 4 udvalg (B)

19.

 Renovering af Omø lystbådehavn (B)

20.

 Tilskud til netværksdannelse for lokale håndværkere - Fase 2 (B) - Genoptaget

21.

 Anmodning om lokalplan som muliggør nedrivning af Godsbanebygningen i Slagelse (B)

22.

 Slagelse Boligselskab, afd. 8, låneoptagelse, kollektiv råderet (B)

23.

 Slagelse Boligselskab, afd. 16, lånoptagelse, kollektiv råderet (B)

24.

 BoligKorsør, afd. 25 Norbrinken, godkendelse af budget 2015 (B)

25.

 Byrådets pressestrategi (B)

26.

 Deltagelse i Folkemødet 2015 (B)

27.

 Del-Anlægsregnskaber - Havne - under 2 mio. kr. (B)

28.

 2014 Budgetorientering ultimo september 2014 (O)

29.

 Økonomiudvalget - anmodning om optagelse af sag - status på den administrative organisering (O)

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 2014 Budgetorientering ultimo august 2014 (O)

4.

 Budget 2015 - 2.behandling af budget 2015-18 (B)

5.

 Ansøgning om anlægsbevilling - Foranstaltninger til brandsikring af bygningerne, der huser Krabasken og Slagelse Museum (B)

6.

 Kommunal garantistillelse ved omprioriterieng og optagelse af nye lån (B)

7.

 BoligKorsør, afd. 25 Norbrinken, godkendelse af budget 2015 (B)

8.

 Overdragelse af Omø Lystbådehavn (B)

9.

 Foreningen Norden - ansøgning om tilskud til venskabsbysamarbejde (B)

10.

 Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2015 (B)

11.

 Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. (B)

12.

 Anlægsregnskab - Genbrugsøer, plan 2020 (B)

13.

 Slagelse Sprogcenter - modultakster for 2015 (B)

14.

 Deltagelse i Folkemødet på Bornholm 11. juni- 14. juni 2015

15.

 Ældreråd - Vedtægter 2014 (B)

16.

 Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren (O)

Lukket punkt

17.

 Personsag

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 2014 Halvårsregnskab (B)

4.

 2014 Budgetopfølgning - Økonomiudvalget Juni (B)

5.

 2014 Budgetopfølgning - Samlet budgetopfølgning ultimo juni (B)

6.

 2014 Budgetopfølgning - ansøgning om tillægsbevillinger ultimo juni 2014 (B)

7.

 Budget 2015 - 1. behandling af budget 2015 - 2018 (B)

8.

 Rammeaftale 2015: Styringsaftale og Takstaftale (B)

9.

 Godkendelse af foreløbige takster for budget 2015, samt tilhørende bevillingsændringer (B)

10.

 Tilskud til netværksdannelse for lokale håndværkere - Fase 2 - Ansøgning om tilskud (B)

11.

 FC Storebælts tidligere klublokale (B)

12.

 Godkendelse af Affaldsplan 2014-2024 efter offentlig høring (B)

13.

 Genoptaget - Korsør, byforskønnelse - udpegning af projektområde - samt anlægsbevilling (B)

14.

 Etablering af fælles ledelse og bestyrelse mellem Boeslunde skole og dagtilbuddet Boeslunde Børnehus (B)

15.

 Talentudvikling på skoleområdet indenfor idræt (B)

16.

 Principbeslutning, etablering af fælles holdingselskab for forsyningsvirksomhederne (B)

17.

 Tilpasning af antal ældreboliger - Ommærkning af ældreboliger på Helleholm i Slagelse . (B)

18.

 Delanlægsregnskaber under 2 mio. kr. (B)

19.

 Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. (B)

20.

 Anlægsregnskab over 2 mio. kr. Overtagelse af ejendom i Sørbymagle (B)

21.

 Byrådets pressestrategi (B)

22.

 Nedsættelse af § 17 stk. 4 udvalg for udvikling af ny Sundhedspolitik (B)

23.

 Samling af administrationen - Konklusion på forundersøgelse (D)

24.

 Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren (O)

Lukket punkt

25.

 Byskovvolden, Slagelse (B)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Revisionsberetninger for regnskabsåret 2013 (B)

4.

 Endelig godkendelse af årsberetning for 2013 (B)

5.

 Økonomisk politik for Slagelse Kommune (B)

6.

 Budget 2014 - Budgetorientering ultimo juli (O)

7.

 Kapital- og gældspleje 2. kvartal 2014 (O)

8.

 Ansøgning om garanti fra Vestermose Natur- og Idrætsfriskole (B)

9.

 Ansøgning om anlægsbevilling - offentligt toilet i Skælskør (B)

10.

 Trelleborg - Løsning af spildevandsproblemer og anlægsbevilling (B)

11.

 Betalingsvedtægt Kloakforsyningen - revision 2014 (B)

12.

 Ophævelse af forblivelsespligt for kunder i Hashøj Kraftvarmeforsyning (B)

13.

 Forslag lokalplan 1111 - rammelokalplan for bæredygtigt boligområde, Tidselbjerget, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 10 (B)

14.

 Endelig vedtagelse lokalplan 1120, Boliger ved Holbækvej 45, Slagelse (B)

15.

 Vandplan 2 - forslag til indsatsprogram for hovedvandopland Kalundborg (B)

16.

 Vandplan 2 - forslag til indsatsprogram for hovedvandopland Smålandsfarvandet (B)

17.

 Køb af areal, Agersø Havn (B)

18.

 Slagelse Boligselskab, afd. 11 Byskovgård, Kollektiv råderet og lånoptagelse (B)

19.

 FOB, salg og køb af ejendomme samt lånoptagelse (B)

20.

 BoligKorsør afd. 15, Godkendelse af Skema B - nedlæggelse af 48 boliger, renovering samt kapitaltilførsel (B)

21.

 Ansøgning om anlægsbevilling til IT Strategisk Pulje 2014 (B)

22.

 Godkendelse af servicebetalinger for budget 2015-18 (B)

23.

 Kollektiv Trafik - Movias regnskab 2013 for Slagelse Kommune (B)

24.

 Opfølgning på anlægsprojekter 2014-2017 samt fremrykning af cykelstier (B)

25.

 EUROPAN arkitektkonkurrence (B)

26.

 Mikrolån opstarstsfase sommer 2014 (B)

27.

 Indkøbspolitik (B)

28.

 Evaluering af Projekt Ringparken og Motalavej (B)

29.

 EU-valg 2014 - Evaluering (D)

30.

 Opfølgning på udvikling i befolkningstal pr. ult. juli 2014 (O)

31.

 Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren (O)

Lukket punkt

32.

 Prisfastsættelse af byggegrund (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Budget 2015 - Foreløbig budgetbalance (B)

4.

 Byrumsanalyse og masterplan - Campus Slagelse (B)

5.

 Rådighedsanlægspulje for Campus Slagelse (B)

6.

 Vækst- og strategiudvalgets driftsøkonomi (B)

7.

 Ansøgning om anlægsbevilling vedr. overdragelse af arealer til grundejerforeninger (B)

8.

 Anlægsregnskaber over 2 mio.kr. - vedr. køb og salg af ejendomme/arealer (B)

9.

 Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren (O)

Lukket punkt

10.

 Køb af ejendom (B)

Lukket punkt

11.

 Stillingtagen til salg og prisfastsættelse af mindre areal i Slagelse (B)

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Fastlæggelse af mål for den Økonomisk politik (B)

4.

 Finansiel strategi - investeringsrammer (B)

5.

 Budget 2014 - Budgetorientering ultimo maj (O)

6.

 2015 Budget - Orientering om kommuneaftale og samlet budgetbalance (D)

7.

 Budget 2015 - Økonomiudvalgets behandling af eget budget (B)

8.

 Budget 2015 -Status på fagudvalgenes behandling af anlægsønsker (D)

9.

 Kommunal garantistillelse ved optagelse af yderligere nye lån (B)

10.

 Afledte driftsbesparelser ved energirenoveringer af kommunale bygninger (B)

11.

 Ansøgning om økonomisk hjælp til nedrivning af FC Storebælts klubhus på Ørnumvej (B)

12.

 Køb af areal, udvidelse af Omø lystbådehavn

13.

 Ansøgninger om anlægsbevillinger vedr. salg af ejendomme og arealer (B)

14.

 Ansøgning om anlægsbevilling til velfærdsteknologi (B)

15.

 Erhvervsfremme i Slagelse Kommune 2014 - Stiftelsesdokumenter (B)

16.

 Resultatrevision 2013 beskæftigelsesområdet (B)

17.

 Budgetomplacering af lønbudget i Jobcentret (B)

18.

 Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Center for Skole (B)

19.

 Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Skoleområdet (B)

20.

 Fusion af Korsør Kulturhus og Korsør Bibliotek - proces og anlægsønske (B)

21.

 Slagelse Teater - Fremrykning af fase 2 af ombygning (B)

22.

 Klimatilpasningsplan - vedtagelse (B)

23.

 Forslag til strategi for den almene sektor 2014-2017 (B)

24.

 FOB, Studiebolighus , Erhvervelse og ombygning af sygeplejeskolen (B)

25.

 FOB. afd. 39, Sdr. Stationsvej 17, låneoptagelse (B)

26.

 BoligKorsør afd. 24, Møllergårdsparken, låneoptagelse (B)

27.

 Slagelse Boligselskab - Sportscollege, Godkendelse af Skema A (B)

28.

 Skælskør Boligselskab, Etablering af Startboliger (B)

29.

 Sorø Boligselskab, Forhåndsgodkendelse af salg af familiebolig (B)

30.

 Byrådets pressestrategi (B)

31.

 Udvidelse af 17,4-udvalget om borgerdreven innovation i Hashøj NV (B)

32.

 Nedsættelse af Integrationsråd eller § 17, stk. 4 udvalg (B)

33.

 Udpegning af medlemmer til Fonden Tropebyen Slagelses bestyrelse (B)

34.

 Frikommuneforsøg (D)

35.

 Indkøbspolitik mv. (D)

36.

 Forblivelsespligt til Hashøj Kraftvarmeforsyning (D)

37.

 Midtvejsstatus på udbudsplan 2014 (O)

38.

 Ejendomsstrategi og Udmøntningsplan (O)

39.

 Opfølgning på udvikling i befolkningstal 2014 (O)

40.

 Opfølgning på Et Fælles Inddrivelsessystem (O)

41.

 Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren (O)

Lukket punkt

42.

 Investeringsstrategi for Campus Slagelse (B)

Lukket punkt

43.

 Ekspropriationsforretning - anlæg af cykelsti fra Næsby Strand til Kelstrup (B)

Lukket punkt

44.

 Salg/prisfastsættelse af areal mellem erhvervsområde i Vemmelev og Vestmotorvejen

Lukket punkt

45.

 Prisfastsættelse af byggegrund (B)

Lukket punkt

46.

 Prisfastsættelse af feriekoloni (B)

Lukket punkt

47.

 Prisfastsættelse af feriekoloni (B)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Regnskab 2013 (B)

4.

 2014 Budgetopfølgning - Økonomiudvalget ultimo Marts (B)

5.

 2014 Budgetopfølgning - Samlet budgetopfølgning ultimo marts 2014 (O)

6.

 2014 Budgetopfølgning - Ansøgning om tillægsbevilling pr. ultimo marts 2014 (B)

7.

 Kapital- og gældspleje 2014 (O)

8.

 2015 Budget - Status på fagudvalgenes behandling af anlægsønsker (D)

9.

 Budget 2015-2018 - Status på arbejdet med effektiviserings- og besparelsesforslag (O)

10.

 Økonomisk politik - fastlæggelse af mål (B)

11.

 Ansøgning om tillægsbevilling - flytning af CSU til Nørrevangsskolen (B)

12.

 Ansøgning om anlægsbevilling - Guldagergaard - Renovering af hovedbygning (B)

13.

 Thysbjerg Ridecenter / Møllebakkens Rideklub - Opførelse af ny ridehal (B)

14.

 Trelleborg - Løsning af spildevandproblemer (B)

15.

 Affaldsplan 2014-2024 - godkendelse af høringsforslag (B)

16.

 FOB, afd. 24/25, kollektiv råderet 3. etape (B)

17.

 FOB, afd. 26/27, kollektiv råderet 3. etape (B)

18.

 BoligKorsør, afd. 6, Lånoptagelse og huslejestigninger (B)

19.

 BoligKorsør, afd. 33, låneoptagelse og huslejestigning (B)

20.

 Boligselskabet Munkesøparken, Afd. Vest - Forhåndsgodkendelse af salg af familieboliger (B)

21.

 Slagelse Almennyttige Boligselskab, Godkendelse af salg af lejligheder (B)

22.

 Slagelse Boligselskab, afd. 3, Helhedsplan Slotsvænget, renovering (B)

23.

 Slagelse Boligselskab, afd. 10, Grønningen, Revideret godkendelse af skema B (B)

24.

 Lejerbo, Helhedsplan Købmandsgården, godkendelse af skema C (B)

25.

 Ny Indkøbspolitik (B)

26.

 Indkøbspolitik - retningslinjer, principper, strategi mv. (D)

27.

 Godkendelse af omberegning af allerede godkendte takster på dagtilbudsområdet (B)

28.

 Del-anlægsregnskab for 2010 - 2013 vedr.anlægsprojekt IT-udstyr til skolerne (B)

29.

 Anlægsregnskab - Beredskabet - Renovering af bygninger

30.

 Anlægsregnskab - Overtagelse af UV-hallen m.m. (B)

31.

 Anlægsregnskaber vedr. køb af Lundbæksvej og Willemoesvej 2B m.fl. (B)

32.

 Anlægsregnskaber - Beredskab - ny bygning og investering i kursustilbud (B)

33.

 Rammeaftalens udviklingsstrategi 2015 (B)

34.

 Nedsættelse af Grøn Fornuft udvalg, § 17 stk. 4 (B)

35.

 Kontrakt mellem Økonomiudvalg og direktion (B)

36.

 Anmodning om optagelse af sag: Løsning for de tidligere brugere af Birkehuset - Enhedslisten (B)

37.

 Byrådets pressestrategi (D)

38.

 Hashøj Kraftvarme og Hashøj Biogas svar på forespørgsel om konsekvenser ved forblivelsespligtens ophør (O)

39.

 Åbne postlister (O)

40.

 Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren (O)

Lukket punkt

41.

 Salg af ejendom (B)

Lukket punkt

42.

 Salg af areal (B)

Lukket punkt

43.

 Prisfastsættelse af erhvervsområde (B)

Lukket punkt

44.

 Ekspropriationsforretning - anlæg af 2 venstresvingsbaner på Ndr. Ringgade i Slagelse (B)

Lukket punkt

45.

 Forslag om bevillingskorrektion mellem byggerier i Vemmelev og Halseby (B)

Lukket punkt

46.

 Tjenesterejse udenfor Europa

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Økonomisk politik - drøftelse af mål (D)

4.

 Budgetorientering ultimo marts 2014 (O)

5.

 Budget 2015 - 1. Budgetprognose (B)

6.

 Budget 2015-18 - Økonomiudvalgets behandling af eget budgetforslag (D)

7.

 Konkurrenceudsættelse - katalog (B)

8.

 Styringsregler for udgifter til vintertjeneste (B)

9.

 Beslutning om virksomhedsform og rammer for ekstern erhvervsenhed (B)

10.

 Nedsættelse af Vækst- og Strategiudvalget, § 17 stk. 4 (B)

11.

 Forslag til lokalplan 1128 - Boligbebyggelse på den tidligere højskolegrund i Skælskør samt Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 og tilhørende miljøscreening (B)

12.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1121 - Cirkus Arena samt kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013 (B)

13.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1124, Parcelhusbebyggelse ved Jonsvangen i Slagelse (B).

14.

 Grønningen 25 - 27 4200 - Anlægsbevilling vedr. nedrivning af Hunsballe bygningerne (B)

15.

 Projekt Sportscollege ved Slagelse Stadion (B)

16.

 Bedre mobilt bredbånd i yderområder (B)

17.

 Ny Indkøbspolitik - udkast (B)

18.

 Godkendelse af anskaffelsessum (skema B) vedr. 18 almene boliger og serviceareal på Kastanievej, Slagelse (B)

19.

 Godkendelse af anlægsregnskab og skema C - 20 almene boliger Park Alle, Skælskør (B)

20.

 Boligsocial helhedsplan - Skælskør Boligselskab, Parkvej- og Præstevangsområdet (B)

21.

 Boligsocial helhedsplan - Slagelse Boligselskab og FOB, Sydbyen (B)

22.

 Anlægsbevilling til el-cykler (B)

23.

 Anlægsbevilling til Rekreativt areal ved Gl. stadion, Slagelse (B)

24.

 Ansøgning om anlægsbevilling til Dansk Kulturarv 2014 (B)

25.

 Ansøgning om anlægbevilling til Fæstningsområdet 2014 (B)

26.

 Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Fodsporet (B)

27.

 Del-anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Natur og Miljø(B)

28.

 Tilbageførsel af rådighedsbeløb på anlægsprojektet Tværkommunalt orto-samarbejde (B)

29.

 Tjenesterejser udenfor Europa, generel sagsbehandling (B)

30.

 Indstilling til Byrådet omkring kompetencedelegation på udvalgets område (B)

31.

 Økonomiudvalgets klagesagsbehandling (O)

32.

 Afskrivninger for 2013 (E)

33.

 Ikke digital vælgerregistrering på øerne (O)

34.

 Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren (O)

Lukket punkt

35.

 Prioritering af byfornyelsesmidler samt frigivelse af anlægsmidler (B)

Lukket punkt

36.

 Genoptaget - Behandling af sag om ejendom i Algade, Korsør (B)

Lukket punkt

37.

 Prisfastsættelse af byggegrund (B)

Lukket punkt

38.

 Tjenesterejse udenfor Europa (B)

Lukket punkt

39.

 Klage over afslag på alkoholbevilling (B)

Lukket punkt

40.

 Orientering om henvendelse fra Nordania (O)

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Foreløbigt regnskab 2013 (O)

4.

 Økonomiudvalget - Overførelse af drift og anlæg fra 2013 til 2014 (B)

5.

 Overførsel af mindre- og merforbrug på drift og anlæg fra 2013 til 2014 (B)

6.

 Økonomiudvalget - Præsentation af budget 2014 - 2017 (O)

7.

 Lånoptagelse 2014 (B)

8.

 Økonomiudvalget - Anlægsprojekter 2014-2017 (D)

9.

 Budgetorientering ult. februar 2014 (O)

10.

 Befolkningsprognose 2014-2025 (B)

11.

 Budget 2015 - Anlægsproces til budget 2015 (B)

12.

 Budget 2015 - Principper for demografiregulering af sundhedsfremme, forebyggelse og skoleområdet (B)

13.

 Økonomisk politik - drøftelse af fokusområder, mål og proces (D)

14.

 Stillingtagen til kapitaludbud (B)

15.

 Indkøbspolitik - Rammer, principper og proces (D)

16.

 2014 - Anlægsbevilling - Byggeprojekt på RESC (B)

17.

 Forslag til Lokalplan 1120 - Boligområde, Holbækvej 45, Slagelse (B)

18.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1116 og kommuneplantillæg nr. 7 for tankanlæg og café ved Jernbjerg (B)

19.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1117, Omø Lystbådehavn samt kommuneplantillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013 (B)

20.

 Delegation af beslutningskompetence for lokalplanforslag og endelig vedtagelse (B)

21.

 Anlægsbevilling Havne (B)

22.

 Anlægsbevilling - Projekt ELENA (REEEZ), EBF i off. ejendomme og følgeomkostninger ved energiforanstaltninger (B)

23.

 Frigivelse af anlægsbevillinger - Veje og Trafik 2014 (B)

24.

 Frigivelse af anlægsmidler 2014 - Miljø og Natur (B)

25.

 §17 stk 4 udvalg: Borgerdreven Innovation i landdistrikterne - genoptagelse af udvalgets arbejde (B)

26.

 Etablering af opgangsfælleskab på Anholtvej 3 for unge med autisme efter SEL § 107 (B)

27.

 Overdragelse af Præstevangen 38 til Økonomiudvalget (B)

28.

 Nyt socialtilsyn - tilpasning af ressourcer (B)

29.

 Beslutning om løsning af påbud ved dagtilbud i Skælskør(B)

30.

 Indstilling til Byrådet omkring kompetencedelegation på udvalgets område (B)

31.

 Byvåben og kommunelogo, overvejelse omkring nye initiativer (B)

32.

 Gardehusarregimentet 400 år, ansøgning om brug af kommunelogo på borgermedaljer (B)

33.

 Webcast til Byrådsmøder (B)

34.

 Anmodning om optagelse af sag - status på udbud af Slagelse Kommunes pengeforretninger (B)

35.

 Anmodning om optagelse af sag vedr. pressestrategi (B)

36.

 Anmodning om optagelse af sag - ophævelse af forblivelsespligt for varmekunder i Hashøj Kraftvarme (B)

37.

 Udpegning af medlemmer til Løvegadekollegiet (B)

38.

 Udpegning af medlemmer til Havnelaugsbestyrelsen (B)

39.

 Center for Teknik og Miljøs svar på spørgsmål vedrørende støjgener ved Helleholm i Slagelse (O)

40.

 Samling af administrationen - forundersøgelse (B)

41.

 Redegørelse over sagsforløbet med vognmand Steen Christensen (E)

42.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

Lukket punkt

43.

 Prisfastsættelse af erhvervsområde ved Skovsø (B)

Lukket punkt

44.

 Skælskør Landevej 4230 - Ekspropriationsforretning - anlæg af cykelsti fra Hashøj ved Slots Bjergby til Gerlevvej ved Gerlev Idrætshøjskole (B)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Budget 2015 - Godkendelse af budgetproces (B)

4.

 Nyt Kasse- og regnskabsregulativ - justering af de økonomiske styringsregler (B)

5.

 Gardehusarregimentet 400 år, køb af markedsføring (B)

6.

 Afsluttet høring - ny ressourcefordelingmodel på folkeskoleområdet (B)

7.

 Kommunalvalg 2013 - Evaluering af initiativer for øget valgdeltagelse ved kommunalvalget 2013 (B)

8.

 EU-valg 2014 - Forslag om at indføre digital vælgerregistering på alle kommunens valgsteder(B)

9.

 Reduktion af byrådets medlemstal (B)

10.

 Kolonihaver gl. Slagelse - efterbetaling af vandafledningsafgifter for spildevand (B)

11.

 Tilskud til netværksdannelse for lokale håndværkere - Fase 2 (B)

12.

 Yderligere forlængelse af nuværende affaldsplan (B)

13.

 Nedlæggelse af Jordfonden (B)

14.

 Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag for SK Vand A/S - 2014 (B)

15.

 Godkendelse af takstblade for spildevand og tømningsordning - 2014 (B)

16.

 Frigivelse af anlægsmidler - Anlæg af cykelstier samt Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger (B)

17.

 Benediktevej 1 4200 - Frigivelse af anlægsbudget til tilbygning til hjælpemidler (B)

18.

 Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Korsør fyldplads - nedlukning (B)

19.

 Anmodning om optagelse af sag - misbrug af Slagelse Kommunes logo (B)

20.

 Anmodning om optagelse af sag - indgåelse af forlig med vognmand (B)

21.

 IT-Sikkerhedspolitik (D)

22.

 Kapital- og gældspleje 2013 (E)

23.

 Udbudsbesparelser - eksempler (O)

24.

 Status/evaluering af udbudsplan 2013 (O)

25.

 Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren (O)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Økonomiudvalgets arbejde (D)

3.

 Forretningsorden for Økonomiudvalget (B)

4.

 Regler for spørgetid i Byrådet (B)

5.

 Den administrative organisering pr. 1. februar 2014 (B)

6.

 Ny udvalgsstruktur - fastsættelse af politikområder (B)

7.

 Drøftelse af de økonomiske og styringsmæssige perspektiver i 2014 (D)

8.

 Drøftelse af økonomiske styringsregler (D)

9.

 Vielser foretaget af medlemmer af Økonomiudvalget (B)

10.

 Udpegning af medlemmer til Samarbejdsudvalget for indkøb af bygge- og anlægsydelser (B)

11.

 Deltagelse i potentialeafklaring omkring fælleskommunalt samarbejde på forsyningsområdet (B)

12.

 Ophævelse af den selvejende instituition Centralkøkkenet i Hashøj kommune af 1994 (B)

13.

 Kædeansvar - anmodning om byrådets anbefalinger (B)

14.

 Frigivelse af Center for Skole og Fritids anlægsbevilling for budget 2014 (B)

15.

 Godkendelse af regnskab og nye vedtægter vedr. den selvejende institution EGV-boligerne i Atkærcenteret (B)

16.

 2014 Budget Pædagogisk assistent uddannelse (B)

17.

 Sundhedsberedskabsplan for Slagelse Kommune 2013 (B)

18.

 Kommunalvalg 2013 - Evaluering (D)

19.

 Webcast af Byrådsmøder (D)

20.

 Evaluering af Samarbejdsudvalget for indkøb af bygge- og anlægsydelser i perioden 2012-13 (D)

21.

 Orientering fra borgmesteren og kommunaldirektøren (O)

    Til top