Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Økonomiudvalget)

Mødeoversigt: Økonomiudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2017 - 31/03/2017

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

20/3

  Februar

27/2 20/2

  Januar

23/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 2016 Regnskabsresultat og overførsel til 2017 på Økonomiudvalgets område (B)

5.

 Foreløbigt regnskab 2016 (B)

6.

 Overførsel af mer-/mindreforbrug på drift og anlæg fra 2016 til 2017 - samtlige udvalg (B)

7.

 Afskrivninger for 2016 (B)

8.

 Lånoptagelse 2017 (B)

9.

 2018 Budget - Befolkningsprognose 2018-2031 (B)

10.

 Slagelse Boligselskab, afd. 3, låneoptagelse, huslejestigning og garanti (B)

11.

 Godkendelse af Korsør Havns regnskab (B)

12.

 Status på Administrativ Service marts 2017 (O)

13.

 Opfølgning omkring JIVE projekt (O)

14.

 Borgerrådgiverens årsberetning for 2016 (O)

15.

 Ejendomsstrategien - ny tilgang til ejendomsudvikling (B)

16.

 Anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af Østervej 38, Rude (B)

17.

 Anlægsregnskaber - forskellige IT-investeringer (under 2. mio.kr.) (B)

18.

 Kommunalvalg 2017 - ændring af afstemningssteder (B)

19.

 Kommunalvalg 2017 - valgstyrere og tilforordnede (B)

20.

 Modtagelse af nyt byråd (D)

21.

 Anlægsbevilling - Energibesparende foranstaltninger (B)

22.

 4200 Rådhuspladsen - Betalingsparkeringen i parkeringskælderen (B)

23.

 Gadebelysning - den videre proces (B)

24.

 Forslag til lokalplan 1172, Campus Vest, Slagelse, med tilhørende kommuneplantillæg 48 (B)

25.

 Forslag til Lokalplan 1174 - Dagligvarebutik på Jordbærvej, Slagelse - samt tilhørende Kommuneplantillæg nr. 47 og Miljøscreening (B)

26.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1168 - Boligområde Hvilebjerg, Sørbymagle samt Kommuneplantillæg nr. 40 til Kommuneplan 2013 (B)

27.

 Natura 2000 - handleplaner 2016-2021 (B)

28.

 Regulativ for husholdningsaffald 2018 - til høring (B)

29.

 Ny proces for Rammeaftalen på det specialiserede socialområde (O)

30.

 Anmodning om optagelse af sag - igangsættelse af undersøgelse om brud på tavshedspligt

31.

 Anmodning om optagelse af sag - Whistleblowerordning

Lukket punkt

32.

 Overholdelse af deklaration om anvendelse af Slagelse Vandrehjem (B)

Lukket punkt

33.

 Drøftelse af lokalemuligheder (D)

Lukket punkt

34.

 Afklaring af skel ved ejendom i Slagelse (B)

Lukket punkt

35.

 Frivillig aftale - køb af areal til anlæggelse af vejadgang til Energipark Korsør

Lukket punkt

36.

 Salg af ejendom i Slagelse (B)

Lukket punkt

37.

 Fastsættelse af salgspris og udbudsform ved salg af ejendom i Slagelse (B)

Lukket punkt

38.

 Orientering om udbud af bortforpagtede jorder (O)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

Lukket punkt

2.

 Ansættelse af havnechef - Korsør Havn (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 1. Budgetopfølgning 2017 - Økonomiudvalget (B)

5.

 Samlet 1. budgetopfølgning pr. januar 2017 (B)

6.

 Budget 2017-2020 - styrkelse af kontrol- og opkrævningsindsatsen (B)

7.

 Budgetproces for Budget 2018-2021 (B)

8.

 Analyse af administrative udgifter 2010-2016 (B)

9.

 Orientering om sygefravær (O)

10.

 Driftsbevillinger vedr. køb af erhvervsarealer og bygninger ved Stigsnæs (B)

11.

 Anlægsregnskab og skema C for 24 almene boliger og servicearealer på Fasanstien i Korsør(B)

12.

 Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 4. kvartal 2016 (B)

13.

 Forslag til omplacering af rådighedsbeløb på anlægsrammer - Drift og Teknik (B)

14.

 Teknik og Miljø - Frigivelse af anlægsbevillinger 2017 (B)

15.

 Genoptaget - Beslutning om godkendelse af strukturplan for Tidselbjerget i Slagelse (B)

16.

 Genoptaget - Beslutning om afsættelse af rådighedsbeløbog anlægsbevilling for 1. etape af byggemodning af Tidselbjerget i Slagelse (B)

17.

 Etablering af 6-8 fritliggende skæve boliger(B)

18.

 Flådestation - Strategi for langsigtet bevarelse (B)

19.

 Kommunalvalg 2017 - Orientering om proces (O)

20.

 Kommunalvalg 2017 - Øget valgdeltagelse, gennemførelse af politisk debataften (B)

21.

 Drøftelse af overordnede nøgletal - februar 2017 (D)

22.

 Kapitalpleje 2016 (O)

23.

 Anmodning om optagelse af sag - indførelse af fleksibel arbejdstid for ansatte i Slagelse Kommune (D)

24.

 Anmodning om optagelse af sag - Organiseringsform af Korsør Havn (D)

Lukket punkt

25.

 Salg af areal i Slagelse til sammenlægning med eksisterende ejendom (B)

Lukket punkt

26.

 Genoptaget. Salg af ejendom i Slagelse (B)

Lukket punkt

27.

 Ansættelse af havnechef - Korsør Havn (B)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 Ændring af styrelsesvedtægten (B)

5.

 Ombygning Skælskør Plejecenter - Skema B, finansiering og bevilling (B)

6.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab areal på Skælskørvej, Slagelse (B)

7.

 Anlægsbevilling - Anlægstilskud til istandsættelse af sejlskibet Bien (B)

8.

 Udmøntning af anlægsmidler til strande, broer og toiletter (B)

9.

 Frigivelse af midler til etablering af 2017 tiltagene i Halsskov Færgehavn (B)

10.

 Godkendelse af reklametakst-ændring (B)

11.

 Godkendelse af takster for drikkevand i 2017 (B)

12.

 Godkendelse af takster for spildevand 2017 (B)

13.

 Godkendelse af nyt regulativ for SK Vand A/S (B)

14.

 Slagelse Kommune - Vejbelysning - Grundlag for aftaler med SK Gadelys A/S og SEAS-NVE (B)

15.

 Revidering af Restaurationsplan (B)

16.

 Forslag til lokalplan 1173 - boliger ved Valmuevej, Slagelse og tilhørende miljøscreening(B)

17.

 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 22 til Kommunplan 2013 samt VVM redegørelse for Omø Syd Havmøllepark (B)

18.

 EnergiPark Korsør, masterplan for udnyttelsesmuligheder (B)

19.

 Skælskør Boligselskab, afd. 6, helhedsplan, godkendelse af projektide og kapitaltilførsel (B)

20.

 Slagelse Boligselskab, afd. 25, lånoptagelse og kommunal garanti (B)

21.

 Slagelse Boligselskab, afd. 3, helhedsplan, godkendelse af regnskab (B)

22.

 FOB - godkendelse af budget i afdeling 3 og 56 (B)

23.

 360 graders analyse skoleområdet - oplæg til temaer (B)

24.

 Månedlig rapportering på områderne beskæftigelse og integration, handicap og psykiatri, specialiserede skoletilbud og det specialiserede børn- og ungeområde (E)

25.

 Ny styringstilgang afløser aftalestyring (O)

26.

 Status på Administrativ Service januar 2017 (O)

27.

 Status på kørselsbemyndigelser 2016 (O)

28.

 Orientering om sygefravær (O)

29.

 Samarbejde med ekstern leverandør (E)

30.

 Initiatiavretsag - Slagelse kommunes samarbejde med EUE (B)

31.

 Anmodning om optagelse af sag - Organiseringsform af Korsør Havn (D)

Lukket punkt

32.

 Salg af ejendom i Slagelse (B)

Lukket punkt

33.

 Salg af Stigsagergård på Vemmeløsevej 28 i Dalmose (B)

Lukket punkt

34.

 Fastsættelse af salgspris og udbudsform ved salg af erhvervsejendom i Skælskør (B)

Lukket punkt

35.

 Spørgsmål om fremtidig anvendelse af campingplads og feriekoloni (B)

    Til top