Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Økonomiudvalget)

Mødeoversigt: Økonomiudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2017 - 31/12/2017

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

11/12

  November

20/11

  Oktober

23/10 11/10 2/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 Budgetorientering pr. ultimo november 2017 (O)

5.

 Opfølgning pr. november vedr. Handleplaner - Økonomiudvalget (B)

6.

 Analyse af velfærdsområderne - budgetaftale 2018 (B)

7.

 Analyser af velfærdsområderne - budgetaftale 2018 (B)

8.

 Analyse af velfærdsområderne Handicap og Psykiatri - budgetaftale 2018 (B)

9.

 Analyse af hjemme- og sygeplejen - jf. budgetaftalen 2018 (B)

10.

 Udmøntning af besparelser på større puljer jf. budgetaftalen for 2018-2021 (B)

11.

 FOB afd. 66/67 - lånoptagelse (B)

12.

 Renovering af Aktivitetscenter Midgård (B)

13.

 Væksttiltaget kreativ klynge i Skælskør (B)

14.

 Forslag til Lokalplan 1175, Blandet byområde ved Kalundborgvej i Slagelse samt Kommuneplantillæg nr 5 til Kommuneplan 2017 (B)

15.

 Forslag til lokalplan 1183, Etageboliger ved Danasvej, Slagelse med tilhørende Kommuneplantillæg nr. 4 (B)

16.

 Forslag til Lokalplan 1187, Skoleidrætshal ved Sct. Pedersgade, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 2 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

17.

 Forslag til Lokalplan 1188, Boliger ved Akacievej, Vemmelev samt Kommuneplantillæg nr. 3 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

18.

 Forslag til Lokalplan 1189, Industriområde ved Kongstedvej og Rugvænget i Slagelse (B)

19.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1144, Genbrugsbutik og haveaffaldsplads på genbrugsstationen i Skovsø, Slagelse (B)

20.

 Ændringsforslag inden endelig vedtagelse af Lokalplan 1181, Boligområde Bakketoften, Tidselbjerget, Slagelse (B)

21.

 Kommuneplan 17 - endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017 - 2028 (B)

22.

 Slagelse Kommune - Endelig godkendelse af parkeringsstrategi(B)

23.

 Vandråd 2017, høringssvar afgrænsning af vandløb i vandplanerne (B)

24.

 Høring af forslag til justering af Natura 2000-områdegrænser

25.

 Fremme af højvandsprojekt i Korsør bymidte (B)

26.

 Godkendelse af takster for vand 2018, SK-Vand A/S

27.

 Godkendelse af takster for spildevand 2018

28.

 Godkendelse af takster vedr. Budget 2018-2021 - Sundhed og Omsorg

29.

 Godkendelse af takster 2018 på virksomheder under Center for Handicap og Psykiatri (B)

30.

 Teknik og Miljø - Frigivelse af anlægsbevillinger 2018 (B)

31.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab for udmøntning af regaranti byfornyelseslån (B)

32.

 Rådighedsbeløb og anlægsbevillinger vedr. salg af mindre arealer i 2017

33.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af udstykningen Vejsgårdtoften 70, Vemmelev (B)

34.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af ejendommen Nordvej 9, Slagelse (B)

35.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - Willemoesvej 2C i Slagelse (B)

36.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af areal ved Pilegårdsvej, Slagelse (B)

37.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af areal ved Sericol-grunden, Slagelse (B)

38.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af areal bag industrigrunde, Vemmelev (B)

39.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og del-anlægsregnskab under 2 mio. kr. - Køb og Salg

40.

 Undersøgelse vedr. Slagelse Kommunes rettigheder i relation til JIVE (D)

41.

 Opfølgning på bygningsdrift - november 2017 (E)

42.

 Orientering om udvikling i hjemme- og sygeplejen (O)

43.

 Orientering om sygefraværet (O)

Lukket punkt

44.

 Købstilbud på erhvervsejendom i Skælskør (B)

Lukket punkt

45.

 Stillingtagen vedr. bygninger og arealer ved Stigsnæs (B)

Lukket punkt

46.

 Opfølgning på sag om anbragte børn (B)

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 Budgetopfølgning pr. ultimo september 2017 - Økonomiudvalg (B)

5.

 Samlet budgetopfølgning pr. ult. september 2017 (O)

6.

 Bevillinger vedr. budgetopfølgning pr. ult. september 2017 (B)

7.

 Overordnede nøgletal - november 2017 (O)

8.

 Godkendelse af takster vedr. Budget 2018 - 2021 (B)

9.

 Udmøntning af besparelser på større puljer jf. budgetaftalen for 2018-2021 (B)

10.

 VAB, afd. 187 - Kapitaltilførsel (B)

11.

 Slagelse Boligselskab, afd. 30 - lånoptagelse (B)

12.

 Slagelse Boligselskab, Engdraget, Godkendelse af skema A og B (B)

13.

 FOB, fornyet godkendelse (B)

14.

 Anlægsbevilling - Renovering af ydermolerne i Halsskov Færgehavn

15.

 Anlægsregnskab og skema C vedrørende 18 almene boliger med serviceareal - Kastanievej i Slagelse(B)

16.

 Anlægsregnskab 3 pavilloner ved Forsorgshjemmet Toften (B)

17.

 Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 3. kvartal 2017 (B)

18.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af arealet Borgergade 151-153A, Vemmelev (B)

19.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af Akaciegården, Vemmelev (B)

20.

 Anlægsregnskaber > 2 mio. kr. - Teknik og Miljø (B)

21.

 Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - salg af arealer til jordfordelingspulje (B)

22.

 Frigivelse af anlægsbevilling til kapacitetsudvidelse på dagtilbudsområdet i Korsør (B)

23.

 Frigivelse af anlægsbevilling og godkendelse af projektforslag på udvidelse af Skovbørnhuset (B)

24.

 Skælskørvej / Bjarkesvej 4200 - spildevandstillæg 5 2015 - 2018 (B)

25.

 Kloakering Bildsø Strand - Spildevandsplantillæg 6 (B)

26.

 Væksttiltaget kreativ klynge i Skælskør (B)

27.

 Ny Trelleborg tids-/procesplan (B)

28.

 Slagelse Arkiverne - ændring af vedtægter 2017 (B)

29.

 Modtagelse af nyt byråd_2018-2021 (B)

30.

 Politisk mødekalender (årshjul) 2018 for Byråd, økonomiudvalg og fagudvalg (B)

31.

 Kapitalpleje 3. kvartal 2017 (O)

32.

 Orientering om status for Administrativ Service november 2017 (O)

33.

 Orientering om sygefravær (O)

Lukket punkt

34.

 Stillingtagen til salg og prisfastsættelse af grønt areal i Slagelse (B)

Lukket punkt

35.

 Udbud af erhvervsareal på Asienvej i Slagelse (B)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 Budgetorientering pr. ultimo september herunder budgetstatus 2017/2018 (D)

5.

 Ændring af reglerne for økonomistyring og ledelestilsyn - overførsel af over og underskud i mellem årene, handleplaner og tillægsbevillinger (B)

6.

 Ophør af midlertidigt ansættelsesstop indenfor den administrative organsisation konto 6 (B)

7.

 Tidselbjerget - arkæologiske udgravninger (B)

8.

 Garanti for Korsør Lystbådehavn A.m.b.a. (B)

9.

 BoligKorsør afd. 22, optagelse af lån og garanti (B)

10.

 Genoptaget - Prioritering af anlæg - Campusområdet (B)

11.

 Agersø Havn - Lejekontrakt Fonden for Agersø Lystbådehavn (B)

12.

 Agersø Havn - Udlejning af stadeplads til pølsevogn (B)

13.

 Fonden for Agersø Lystbådehavn - bortkørsel af forurenet jord efter kloakering (B)

14.

 Rådighedsbeløb og anlægsbevilling - Etablering af elevator i Korsør Kulturhus (B)

15.

 Beslutning om ændret krav til driftsgaranti (B)

16.

 Slagelse Musikhus og Badeanstalten - overgang til selveje (B)

17.

 Kommuneplan 2017 - ændringsforslag inden endelig vedtagelse af Kommuneplan 2017 (B)

18.

 Forslag til Lokalplan 1186, Boliger ved Valmuevej, etape II, Slagelse Nordøst og tilhørende miljøscreening (B)

19.

 Indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe-bjørneklo (B)

20.

 AffaldPlus - køb af Sorø Fjernvarme (B)

21.

 Del-anlægsregnskab < 2 mio. kr. Uddybning af havneanlæg (B)

22.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - ejendommen Langøre 1, Slagelse (B)

23.

 Del-anlægsregnskab > 2 mio. kr. -Udvidelse af Omø havn (B)

24.

 Teknik og Miljø - Anlægsregnskaber > 2 mio. kr. (B)

25.

 Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - køb af arealer og bygninger ved Stigsnæs, Skælskør (B)

26.

 Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Nørrevang - etape 1 (B)

27.

 Kommunal indsats mod mikroplastforurening (B)

28.

 Orientering om Slagelse Kommunes nye ledelsesinformationsmiljø (O)

29.

 Orientering om sygefravær (O)

30.

 Borgerrådgiverens rapport for maj-august 2017 (O)

31.

 Deltagelse i Frikommuneforsøg (B)

Lukket punkt

32.

 Havnevej 6 4230 - Lejekontrakt - Solsikken Skælskør

Lukket punkt

33.

 Genoptaget. Salg af del af matr.nr. 24a og 24by Slagelse Markjorder (B)

Lukket punkt

34.

 Stillingtagen til salg af grund i Slagelse (B)

Lukket punkt

35.

 Stillingtagen til salg og prisfastsættelse af mindre areal i Dalmose (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering i forbindelse med forventet budgetoverskridelse 2017 på Center for Handicap og Psykiatri (D

3.

 Opfølgning på spørgsmål vedr. JIVE (D)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 2. behandling af budget 2018-2021 (B)

5.

 Engangsbeløb til Storebæltskomitéen (B)

Lukket punkt

6.

 Salg af del af matr.nr. 24a Slagelse Markjorder (B)

    Til top