Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Økonomiudvalget)

Mødeoversigt: Økonomiudvalget

Oversigt for perioden: 01/01/2019 - 31/03/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Marts

18/3

  Februar

18/2

  Januar

21/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 Foreløbigt regnskab 2018 (O)

5.

 Foreløbigt regnskabsresultat for 2018 og overførsel til 2019 - Økonomiudvalget (B)

6.

 Overførsel af mer-/mindreforbrug på drift og anlæg fra 2018 til 2019 - samtlige udvalg (B)

7.

 Opfølgning på Budgetaftale 2019-2022 - Økonomiudvalget (B)

8.

 Udmøntning af 0,7 % effektivisering p.a. fra 2020 jfr. Budgetaftalen | Økonomiudvalget (B)

9.

 Budgetproces for Budget 2020-2023 (B)

10.

 Budget - Befolkningsprognose 2020-2033 (B)

11.

 Drøftelse af tidsplan og dialogproces vedr. Budget 2020-2023 - Økonomiudvalgets fagområde (D)

12.

 Årsberetning Kontrolgruppen 2018 (O)

13.

 Anlægsbevilling - B73-baneanlæg (B)

14.

 Anlægsbevilling - Campus Slagelse (B)

15.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. vedr. køb og salg af daginstitution i Bisserup (B)

16.

 Lånoptagelse (B)

17.

 FOB søger om lånoptagelse i forbindelse med renovering af administration (B)

18.

 Skælskør Boligselskab - ændring fra erhverv til boliger (B)

19.

 Tilkendegivelse om opførelse af almene seniorboliger i Svenstrup/Frølunde (B)

20.

 Forslag til Lokalplan 1200, Bildsø Plantagegrunde med miljøscreening (B)

21.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1162, Boligudbygning på Møllebakken 15 og den tidligere højskolegrund i Skælskør (B)

22.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1191 for restaurant og parkeringsareal Drøsselbjergvej (B)

23.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1199, Boligområde Kirsebærbakken, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2017 (B)

24.

 Vedtagelse af Spildevandsplan 2019 (B)

25.

 Vedtagelse af tillæg 7 til Spildevandsplan 2015-2018 - Kloakering Hyllested (B)

26.

 Slagelse Kommune - Revision af ejerstrategi - SK Forsyning (B)

27.

 Frikommune - beskæftigelsesområdet (B)

28.

 Kommissorium for og sammensætning af § 17. stk. 4 udvalg - Indsatsen mod parallelsamfund (B)

29.

 Markering af 100 års jubilæum for nordisk samarbejde (B)

30.

 Etablering af nyt valgsted i Havrebjerg (B)

31.

 Medlemskab af Bedre Balance (D)

Lukket punkt

32.

 Godkendelse af kravspecifikation ved tilbudsindhentning af kommunens bankforbindelse (B)

Lukket punkt

33.

 Frigivelse af anlægsmidler til etape 2, Slagelse posthus (B)

Lukket punkt

34.

 Salgsvilkår, anlægsbevilling mv. vedr. boligområde i Korsør (B)

Lukket punkt

35.

 Salg af mindre areal af ejendom i Slagelse (B)

Lukket punkt

36.

 Underskriftsart (B)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 Budgetopfølgning 1 for 2019 - Økonomiudvalget (B)

5.

 Budgetopfølgning 1 for 2019 - Samlet opfølgning (B)

6.

 Opfølgning på Budgetaftale 2019-2022 - Økonomiudvalget (B)

7.

 Budgetproces for Budget 2020 - 2023 (D)

8.

 SK Varme A/S ansøgning om kommunal garanti (B)

9.

 Skælskør Boligselskab, afdeling 2018 - lånoptagelse og garanti (B)

10.

 BoligKorsør, helhedsplan for afdeling 3 - godkendelse af skema B (B)

11.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1203 for dagligvarebutik ved Brovej i Slots Bjergby (B)

12.

 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 22 til Kommuneplan 2017, Udvidelse af boligramme 6.B1 ved Blomstervænget i Dalmose og tilhørende miljøscreening (B)

13.

 Slagelse Kommune - Revision af ejerstrategi - SK Forsyning (B)

14.

 Flytning og ombygning af pavillon til Dagtilbud (B)

15.

 Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 4. kvartal 2018 (B)

16.

 Nyt tværkommunalt turismesamarbejde (B)

17.

 Kommissorium for og sammensætning af § 17. stk. 4 udvalg - Indsatsen mod parallelsamfund (B)

18.

 Genoptagelse: Offentliggørelse af beslutninger fra lukkede punkter på udvalgsmøder (B)

19.

 Afrapportering kapitalpleje for 2018 (O)

20.

 Overordnede nøgletal - Februar 2019 (O)

Lukket punkt

21.

 Købstilbud på areal i Slagelse (B)

Lukket punkt

22.

 Købstilbud på ejendom i Rude (B)

Lukket punkt

23.

 Byggegrunde. Ændring af salgspriser (B)

Lukket punkt

24.

 Salg af navn på idrætsfacilitet - stillingtagen til tilbud (B)

Lukket punkt

25.

 Tids- og markedsføringsplan vedr. salg af Halsskov Færgehavn (O)

Lukket punkt

26.

 Initiativsag - Kabeldepotet, 4220 Korsør (B)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Siden sidst fra udvalgets medlemmer (O)

3.

 Orientering fra borgmester og kommunaldirektør (O)

4.

 Budget 2019 - Orientering om budgetdokumentet - Økonomiudvalget (D)

5.

 Budgetaftalens temaanalyser (D)

6.

 Slagelse Boligselskab søger om lånoptagelse til udskiftning af ventilationsanlæg m.v. for afdeling 16 (B)

7.

 Dispensationsansøgning for Motalavej og Ringparken (B)

8.

 Orientering om styringsdialog med de almene boligorganisationer 2018 (O)

9.

 Ekstraordinært tilskud til to Selvejende haller (B)

10.

 Lejligheder ved Havrebjerg (B)

11.

 Ny bosætningsstrategi (B)

12.

 Forslag til Lokalplan 1204, Boligområde "Ved Gadekæret", Slots Bjergby med miljøscreening (B)

13.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1201, Lindholm Dagskole, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 18 til Kommuneplan 2017 (B)

14.

 Beredskabsplan - Slagelse Kommune (B)

15.

 Godkendelse af SK-Forsynings takster for drikkevand 2019 (B)

16.

 Godkendelse af takster for spildevand 2019 (B)

17.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af stiareal ved Strandvej 74, Korsør (B)

18.

 Delanlægsregnskaber under 2 mio. kr. - Køb og salg af arealer og bygninger (B)

19.

 Delanlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Køb og salg af arealer og bygninger (B)

20.

 Delanlægsregnskaber over 2 mio. kr. - byggemodning af udstykninger (B)

21.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og delanlægsregnskab under 2 mio. kr. - Køb og Salg (B)

22.

 Fællesregulativ for private almene vandforsyninger 2019 (B)

23.

 Museum Vestsjælland - Godkendelse af samdriftsaftale (B)

24.

 § 17, stk. 4-udvalg - handleplan vedr. stadionområdet (B)

25.

 Udviklings- og uddannelsesmidler til de stående udvalg (B)

26.

 Politisk organisering af indsatsen mod parallelsamfund (B)

27.

 Røgfri arbejdstid (B)

28.

 Deltagelse i Folkemøde 2019 (D)

29.

 Honorering af tilforordnede i forbindelse med valg (B)

30.

 Bemanding ved EU-valg 2019 og Folketingsvalg 2019 (B)

31.

 Økonomisk stillingtagen til Spejdernes Lejr 2022 (B)

Lukket punkt

32.

 Spejdernes Lejr 2022 - arealudpegning (B)

Lukket punkt

33.

 Prisfastsættelse og udbudsform på boligareal i Korsør (B)

Lukket punkt

34.

 Stillingtagen til prisfastsættelse og udbud af bygning og areal i Korsør (B)

Lukket punkt

35.

 Købstilbud på areal i Slagelse (B)

Lukket punkt

36.

 Salg af ejendom i Slagelse (B)

Lukket punkt

37.

 Salg af erhvervsareal på Asienvej i Slagelse (O)

Lukket punkt

38.

 Køb af areal på Sdr. Stationsvej, Slagelse - matr.nr. 476 s, Slagelse Markjorder (B)

Lukket punkt

39.

 Opkøb af areal - forberedelse (B)

Lukket punkt

40.

 Korsør Hospice - etablering og organisering (O)

Lukket punkt

41.

 Børnebissen i Bisserup - alternative finanseringsmuligheder (B)

Lukket punkt

42.

 Resultater af de nationale test i dansk og matematik 2017/18 (E)

    Til top