Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Økonomiudvalget)

Mødeoversigt: Økonomiudvalget

Oversigt for perioden: 01/04/2021 - 30/06/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

14/6 14/6

  Maj

25/5 25/5

  April

19/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Opfølgning på budgetaftale 2021 - orientering om status juni (O)

3.

 Anvendelse af midler til velfærdsteknologi - Budget 2021-24 (B) (E)

4.

 Afskrivning af tilgodehavende vedrørende medarbejderbredbånd m.v. (B)

5.

 Selvejende institutioner - tilskud til bygningsvedligehold (B)

6.

 Anlægsregnskab - Sundhedshus (B)

7.

 FOB, helhedsplan afd. 26 Ringparken kapitaltilførsel, garantistillelse og godkendelse af Skema A (B)

8.

 Tillæg til udviklingsplan for Ringparken i Slagelse (B)

9.

 Slagelse Boligselskab ansøgning om godkendelse af skema B for 17 almene familieboliger og et fælleshus i Slots Bjergby (B)

10.

 Forslag til Lokalplan 1246, Boliger på Fordgrunden, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 55 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

11.

 Genoptaget - Endelig vedtagelse af Lokalplan 1212, Boligbebyggelse på Fladsken 15 i Korsør med tilhørende Tillæg nr. 24 til KP 17 (B)

12.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1231, Boligudvikling i Slagelse Bypark Øst i Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 53 til Kommuneplan 2017 (B)

13.

 Genoptaget - Endelig vedtagelse af spildevandstillæg 7 - Kloakering af Frølunde Fed (B)

14.

 Udvikling af boligområde ved Halsskov Havn (B)

15.

 Ndr. Ringgade 14 4200 - Nyt område til kommunens parkeringsfond (B)

16.

 Hævdsag i Slagelse (B)

17.

 Ny hal i Sørby til E-sport (B)

18.

 Godkendelse af strateginotat på beskæftigelsesområdet (B)

19.

 Etablering af læreruddannelsen i Slagelse Kommune (B)

20.

 Tids- og Handleplan for overdragelse af drift af varmestuerne i Korsør og Skælskør til anden leverandør(B)

21.

 Oprettelse af Klubtilbud i relation til CSU-Slagelse (B)

22.

 Arbejdsmiljø og uddannelse i Rengøringsservice (B)

23.

 Placering af regionalt fødevareklyngekontor i Slagelse (B)

24.

 Status og igangsættelse af inddragelse af borgerne i kommunens crowdsourcing-projekt (B)

25.

 Videre arbejde med kernefortællingen herunder Broløbet (B)

26.

 Lovkrav om whistleblowerordning (O)

27.

 Opfølgning på motion i arbejdstiden (O)

28.

 Initiativsag - Forslag om initiativer vedr. Slagelse Kommunes økonomi (B)

29.

 Gensidig orientering (O)

Lukket punkt

30.

 Stillingtagen til udbud og salgsvilkår for ejendommen Brovej 7 i Slots Bjergby (B)

Lukket punkt

31.

 Stillingtagen til nedlæggelse af offentlig vejareal og efterfølgende salg (B)

Lukket punkt

32.

 Rosenkildevej / Valmuevej 4200 - Vejudvidelse - Ekspropriation (B)

Lukket punkt

33.

 Godkendelse af referat (B)

Lukket punkt

34.

 Beslutning om eventuelt samarbejde (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

34.

 Beslutning om eventuelt samarbejde (B)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Genoptaget - Befolkningsprognose 2022-2034 (B)

3.

 Forslag til Kommuneplan 2021 - 2032 med tilhørende miljøvurdering (B)

4.

 Borgerrådgiverens årsberetning 2020 (O)

5.

 Budgetopfølgning 2 for 2021 - Økonomiudvalget (B)

6.

 Budgetopfølgning 2. - samlet budgetopfølgning (B)

7.

 Budget 2022 - Kan/skal opgaver ØU's budget (D)

8.

 Anlægsbevilling til badebroer - fremrykning af budget 2022 (B)

9.

 Henvendelse fra Rosenkilde Vuggestue og Børnehave om lån i forbindelse med etablering af nyt tag (B)

10.

 Skælskør Boligselskab, afdeling 2029 - Ansøgning om forøget lånoptagelse (B)

11.

 Disponering af pulje til erhvervsforeningerne på 3 mio. kr. (B)

12.

 Anlægsregnskab over 2 mio. kr. på overdragelse af udstykninger til div. grundejerforeninger (B)

13.

 B73 - udvidelse af klubhus - status (B) (O)

14.

 Forslag til Lokalplan 1228 Boliger ved Bjergbygade, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 54 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøvurderingsscreening (B)

15.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1242, Tæt-lav boliger ved Stjernebakken, Slagelse, samt tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2017 (B)

16.

 Cykelsti, Bildsøvej - Ekspropriation (B)

17.

 Slagelse Landevej, 4220 - Igangsættelse af ekspropriation for vejudvidelse i forbindelse med etablering af venstresvingsbane ved indkørsel til Korsør Genbrugsstation(B)

18.

 CO2-mål for kommunens egen drift (B)

19.

 Klimakonference 2022 (B)

20.

 Ny uddannelse til Slagelse Kommune - pædagogisk assistentuddannelse (B)

21.

 Småjob (B)

22.

 Årsrapport for Korsør Havn 2020 (B)

23.

 SK Forsyning A/S Årsrapport 2020 og mandat til generalforsamlingen (B)

24.

 Kriterier for udmøntning af midler til tiltrækning af events og større begivenheder (B)

25.

 Samarbejde med Forsøgscenter AU Flakkebjerg (D)

26.

 Initiativsag til økonomiudvalget vedr. ansøgning om kommunal overtagelse af projekt: Cykelfærge Korsør-Nyborg (B)

27.

 Initiativsag til økonomiudvalget - tilskud til at understøtte arbejdet omkring Broløbet (B)

28.

 Gensidig orientering (O)

Lukket punkt

29.

 Salg af ejendom i Slagelse (B)

Lukket punkt

30.

 Stillingtagen til forhandlingsresultat vedr. opkøb af landbrugsarealer ved Slagelse (B)

Lukket punkt

31.

 Vejadgang for parkeringsareal ved Campus Slagelse (B)

Lukket punkt

32.

 Drøftelse vedr. evt. opkøb af ejendom i Slagelse (D)

Lukket punkt

33.

 Drøftelse vedr. evt. køb af areal (D)

Lukket punkt

34.

 Drøftelse af evt. køb af grundstykke 4243 Rude (D)

Lukket punkt

35.

 Godkendelse af referat (B)

Lukket punkt

36.

 Drøftelse vedr. forbrændingsanlægget i Slagelse (D)

Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

36.

 Drøftelse vedr. forbrændingsanlægget i Slagelse (D)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Regnskab 2020 (B)

3.

 Investeringsrammer for kommunens kapitalforvaltning (B)

4.

 Dalmosehallen - Anmodning om kommunal garantistillelse (B)

5.

 Ansøgning om anlægsbevilling til renovering af Torvegade 22-26 (B)

6.

 Anlægsbevilling til implementering af bæredygtighedsstrategien i 2021 (B)

7.

 Tilskud til græskarfestival (B)

8.

 Økonomiforhandlinger KL og regering 2021 (D)

9.

 Slagelse Boligselskab - afdeling 38 Boeslunde - godkendelse af skema B (B)

10.

 Forslag til Lokalplan 1218, Boligbebyggelse på Møllevej 3 og 5, Slagelse, samt Kommuneplantillæg nr. 31 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

11.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1230, Blandet byområde ved Norvangen, Korsør Havn samt Kommuneplantillæg nr. 34 til Kommuneplan 2017 (B)

12.

 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse (B)

13.

 Placering af transformerstation i "Granskoven" ved Revvej samt fastsættelse af erstatningsbeløb (B)

14.

 Leje af areal i Bisserup til parkeringsplads (B)

15.

 Etablering af botilbud i Halsebyvænge (B)

16.

 Samarbejdsmodel om mobil blodprøvetagning i Region Sjælland (B)

17.

 Principielle rammer for nyt ungetilbud i Skælskør (B)

18.

 Ejerkommunernes godkendelse af udtrædelsesaftale i forbindelse med Odsherred Kommunes udtræden som kapitalejer i Destination Sjælland A/S

19.

 Bosætningskampagne 2021 - Godkendelse af Kernefortælling (B)

20.

 Kommunalvalg 2021 - Foreløbig fintælling (D)

21.

 Udpegning af kommunens repræsentant på generalforsamling 2021 i Slagelse Erhvervscenter (B)

22.

 Initiativsag til Økonomiudvalget vedr. sag om uddannelse af serviceassistentelever (B)

23.

 Initiativsag til økonomiudvalget vedr. ønske om at sende flertalsbeslutning i høring (B)

24.

 Gensidig orientering (O)

Lukket punkt

25.

 Salg eller mageskifte af areal på Sorø Landevej ved Slagelse (B)

Lukket punkt

26.

 Salg af boligareal i Sørbymagle (B)

Lukket punkt

27.

 Salg af ejendom i Korsør (B)

Lukket punkt

28.

 Købstilbud samt forslag til ændring af prisfastsættelse på erhvervsareal på Japanvej (B)

Lukket punkt

29.

 Forhandlingsmandat til opkøb areal ved Slagelse (B)

Lukket punkt

30.

 Genoptagelse - Købstilbud på erhvervsareal ved omfartsvej i Slagelse (B)

Lukket punkt

31.

 Vejadgang for parkeringsareal ved Campus Slagelse (B)

Lukket punkt

32.

 Stillingtagen til nedlæggelse af offentlig stiareal og efterfølgende salg (B)

Lukket punkt

33.

 Orientering om status på retssag vedr. Helsingør Jern og Metal A/S (O)

Lukket punkt

34.

 Godkendelse af referat (B)

    Til top