Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Økonomiudvalget)

Mødeoversigt: Økonomiudvalget

Oversigt for perioden: 01/10/2021 - 31/12/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

13/12

  November

22/11

  Oktober

11/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Berigtigelser af bevillinger for 2021 (B)

3.

 Ansøgning om anlægsbevilling til Højvandssikring af Skælskør(B)

4.

 Anlægsbevillinger Drift og Teknik ETU (B)

5.

 Anlægsbevillinger Kommunale Ejendomme ETU (B)

6.

 Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag for private almene vandværker for 2022 (B)

7.

 Godkendelse af takster som indgår i budget 2022 (B)

8.

 Anlægsregnskab Køb og landsætning af M/F Broen (B)

9.

 Erstatning for ledning på erhvervsareal i Korsør (B)

10.

 Kommuneplan 2021 - Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021 - 2032 (B)

11.

 Forslag til lokalplan 1253 for boligbebyggelse i Korsør Bypark (B)

12.

 Forslag til Lokalplan 1267, Dobbelthuse ved Blomstervænget, Dalmose og tilhørende miljøscreening (B)

13.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1250 og Tillæg nr. 56, Herrestræde 11 i Slagelse (B)

14.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1247, Etageboliger og friplejehjem ved Kvægtorvsvej, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 64 til Kommuneplan 2017 (B)

15.

 Endelig vedtagelse af Affaldsplan 2021-2032 (B)

16.

 Beskæftigelsesplan 2021-2022 (B)

17.

 Ny hal i Sørby til E-sport (B)

18.

 Cykelpulje 2021 - Valbyvej (B)

19.

 Fordeling af Eventpulje 2021 (B)

20.

 Godkendelse af digitaliseringsprojekt energiledelse (B)

21.

 Priser 2022 på Servicepakker for beboere på plejecentre (B)

22.

 Gensidig orientering (O)

Lukket punkt

23.

 Videresalg af ubebygget erhvervsgrund i Slagelse (B)

Lukket punkt

24.

 Salg af mindre areal i Skælskør (B)

Lukket punkt

25.

 Aftale med lodsejere i forbindelse med naturgenopretning af Gudum Ådal, Nordskoven (B)

Lukket punkt

26.

 Godtgørelseskrav fra tidligere plejebarn (B)

Lukket punkt

27.

 Godkendelse af referat (B)

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budgetopfølgning 4 for 2021 - Økonomiudvalget (B)

3.

 Budgetopfølgning 4. - samlet budgetopfølgning (B)

4.

 Opfølgning på budgetaftale 2021 - orientering om status november (O)

5.

 Budget 2022 Ungeenhed - Udgifter til etablering af ungeenheden (B)

6.

 Lån til Plejecenter Quistgården (B)

7.

 Ansøgning om mellemfinansiering fra Skælskør Bykontor (B)

8.

 Erstatning for ledning og brønd placeret på kommunalt areal i Slagelse (B)

9.

 Godkendelse af takster som indgår i budget 2022 (B)

10.

 Godkendelse af takster 2022 på virksomheder under Center for Handicap og Psykiatri (B)

11.

 Takstblad - Slagelse Teater 2022 (B)

12.

 Anlægsregnskab - Udbygning af daginstitution Firkløveren (B)

13.

 BoligKorsør, afdeling 21, Helhedsplan - godkendelse af skema C (B)

14.

 Forslag til lokalplan 1241, Etageboligbebyggelse på Rytterstaldstræde 8, Slagelse, samt tillæg nr. 48 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøvurderingsscreening (B)

15.

 Omdannelse af bortforpagtede kommunale arealer til natur (B)

16.

 Forslag til ny affaldsordning 2023 (B)

17.

 Godkendelse af Ejerstrategi for Destination Sjælland A/S (B)

18.

 Aftale om tandpinevagt i Slagelse (B)

19.

 Whistleblowerordning (B)

20.

 Afrapportering fra § 17. stk 4 udvalget indsatssen mod parallelsamfund (B) (D)

21.

 Gensidig orientering (O)

Lukket punkt

22.

 Videresalg af ubebygget erhvervsareal i Vemmelev (B)

Lukket punkt

23.

 Stillingtagen til ændret prisfastsættelse af del af erhvervsareal ved Fabriksvej i Skælskør (B)

Lukket punkt

24.

 Evt. køb af grund i Skælskør (D)

Lukket punkt

25.

 Godkendelse af referat (B)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Udmøntning af 37 mio. kr. besparelse i budget 2021-24 (D)

3.

 Budget 2022-25 - opfølgning på 1. behandling (D)

4.

 Ansøgning om forhøjelse af kommunal garanti fra Hashøj Kraftvarme Forsyning (B)

5.

 Budget 2022 - kommunens almene boliger (B)

6.

 Slagelse Boligselskab, afd. 3, Slotsvænget 4200 Slagelse - Lånoptagelse og garanti (B)

7.

 Anlægsregnskaber Erhvervs- og Teknikudvalget 2021 (B)

8.

 Anlægsregnskaber Kultur- og Fritidsudvalget (B)

9.

 Omlægning af forældrebetaling til dagtilbud, SFO, fritidshjem og klub (B)

10.

 Takst for indkøbsordning med vareudbringning for borgere i egen bolig (B)

11.

 Erstatning for forsyningsledninger der er placeret over kommunens arealer (B)

12.

 Forslag til Lokalplan 1234, Biogasanlæg ved Vemmeløsevej, Dalmose samt Kommuneplantillæg nr. 36 til Kommuneplan 2017, Miljøkonsekvensrapport, udkast til miljøgodkendelse og udkast til § 25 tilladelse (B)

13.

 Forslag til Lokalplan 1251, Ferie- og Kursuscenter og Tillæg nr. 57 til Slagelse Kommuneplan 2017 (B)

14.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1215, Boligbebyggelse ved Parkvej, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 30 til Kommuneplan 2017 (B)

15.

 Forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Agersø og Omø i offentlig høring (B)

16.

 Endelig godkendelse af Risikostyringsplan for Korsør (B)

17.

 Genoptaget - Tude Ådal - valg af løsning (B)

18.

 Udfasning af pesticider (B)

19.

 Godkendelse af ansøgning fra KFUM Sociale Arbejde vedrørende etablering af 8 skæve boliger ved Toften(B)

20.

 Håndtering af aktuelle kapacitetsudfordringer i dagtilbud 2021 (B)

21.

 Nattakst for personlig pleje (B)

22.

 Gensidig orientering (O)

Lukket punkt

23.

 Godkendelse af aftale om forbrændingsanlæg i Slagelse Kommune mellem kommunen og Affaldplus+ (B)

Lukket punkt

24.

 Salg af erhvervsareal i Korsør (B)

Lukket punkt

25.

 Stillingtagen til salg af ejendommen Brovej 7 i Slots Bjergby (B)

Lukket punkt

26.

 Videresalg af ubebygget erhvervsgrund i Slagelse (B)

Lukket punkt

27.

 Opkøb af landbrugsarealer samt anlægsbudget og anlægsbevilling (B)

Lukket punkt

28.

 Drøftelse vedr. ejendom i Skælskør (D)

Lukket punkt

29.

 Opfølgning på licitation på projektforslag Skovsøbakken - anlæg 158 (B)

Lukket punkt

30.

 Cykelstier, Bildsø mellem Kirke Stillinge og Bildsø - Ekspropriation (B)

Lukket punkt

31.

 Godkendelse af referat (B)

    Til top