Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01/10/2021 - 31/12/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  December

20/12 9/12

  November

29/11

  Oktober

25/10 4/10

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Berigtigelser af bevillinger for 2021 (B)

3.

 Ansøgning om anlægsbevilling til Højvandssikring af Skælskør(B)

4.

 Anlægsbevillinger Drift og Teknik ETU (B)

5.

 Anlægsbevillinger Kommunale Ejendomme ETU (B)

6.

 Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag for private almene vandværker for 2022 (B)

7.

 Godkendelse af takster som indgår i budget 2022 (B)

8.

 Anlægsregnskab Køb og landsætning af M/F Broen (B)

9.

 Forslag til lokalplan 1253 for boligbebyggelse i Korsør Bypark (B)

10.

 Forslag til Lokalplan 1267, Dobbelthuse ved Blomstervænget, Dalmose og tilhørende miljøscreening (B)

11.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1250 og Tillæg nr. 56, Herrestræde 11 i Slagelse (B)

12.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1247, Etageboliger og friplejehjem ved Kvægtorvsvej, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 64 til Kommuneplan 2017 (B)

13.

 Kommuneplan 2021 - Endelig vedtagelse af Kommuneplan 2021 - 2032 (B)

14.

 Endelig vedtagelse af Affaldsplan 2021-2032 (B)

15.

 Beskæftigelsesplan 2021-2022 (B)

16.

 Ny hal i Sørby til E-sport (B)

17.

 Cykelpulje 2021 - Valbyvej (B)

18.

 Godkendelse af digitaliseringsprojekt energiledelse (B)

19.

 Priser 2022 på Servicepakker for beboere på plejecentre (B)

20.

 Udpegning af medlem til Vurderingsankenævn Vestsjælland (B)

21.

 Godkendelse af revideret beredskabsplan 2021 (B)

22.

 Drøftelse af ramme for strategi for den samarbejdende kommune (D)

23.

 Politisk mødekalender 2022 for byråd, økonomiudvalg og fagudvalg (B)

24.

 Initiativsag - Utilsigtede hændelser på virksomheden RGS Nordic (B)

Lukket punkt

25.

 Forpagtningsaftale - Slagelse Teater 2022 (B)

Lukket punkt

26.

 Risikobaseret dimensionering (B)

Lukket punkt

27.

 Opkøb af areal (B)

28.

 Godkendelse af referat (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Ny styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2022 (B)

3.

 Principper for politisk mødestruktur 2022-2025 (B)

4.

 Politisk mødekalender 2022 for Byråd, økonomiudvalg og fagudvalg (B)

5.

 Godkendelse af referat (B)

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budgetopfølgning 4. - samlet budgetopfølgning (B)

3.

 Opfølgning på budgetaftale 2021 - orientering om status november (O)

4.

 Budget 2022 Ungeenhed - Udgifter til etablering af ungeenheden (B)

5.

 Lån til Plejecenter Quistgården (B)

6.

 Ansøgning om mellemfinansiering fra Skælskør Bykontor (B)

7.

 Godkendelse af takster som indgår i budget 2022 (B)

8.

 Takstblad - Slagelse Teater 2022 (B)

9.

 Anlægsregnskab - Udbygning af daginstitution Firkløveren (B)

10.

 Forslag til lokalplan 1241, Etageboligbebyggelse på Rytterstaldstræde 8, Slagelse, samt tillæg nr. 48 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøvurderingsscreening (B)

11.

 Omdannelse af bortforpagtede kommunale arealer til natur (B)

12.

 Forslag til ny affaldsordning 2023 (B)

13.

 Godkendelse af Ejerstrategi for Destination Sjælland A/S (B)

14.

 Aftale om tandpinevagt i Slagelse (B)

15.

 Whistleblowerordning (B)

16.

 Godkendelse af takster 2022 på virksomheder under Center for Handicap og Psykiatri (B)

17.

 Ændring af Handicaprådets vedtægter(B)

18.

 Ny styrelsesvedtægt pr. 1. januar 2022 (B)

19.

 Godkendelse af referat (B)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Ansøgning om forhøjelse af kommunal garanti fra Hashøj Kraftvarme Forsyning (B)

3.

 Slagelse Boligselskab, afd. 3, Slotsvænget 4200 Slagelse - Lånoptagelse og garanti (B)

4.

 Anlægsregnskaber Erhvervs- og Teknikudvalget 2021 (B)

5.

 Anlægsregnskaber Kultur- og Fritidsudvalget (B)

6.

 Omlægning af forældrebetaling til dagtilbud, SFO, fritidshjem og klub (B)

7.

 Takst for indkøbsordning med vareudbringning for borgere i egen bolig (B)

8.

 Forslag til Lokalplan 1234, Biogasanlæg ved Vemmeløsevej, Dalmose samt Kommuneplantillæg nr. 36 til Kommuneplan 2017, Miljøkonsekvensrapport, udkast til miljøgodkendelse og udkast til § 25 tilladelse (B)

9.

 Forslag til Lokalplan 1251, Ferie- og Kursuscenter og Tillæg nr. 57 til Slagelse Kommuneplan 2017 (B)

10.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1215, Boligbebyggelse ved Parkvej, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 30 til Kommuneplan 2017 (B)

11.

 Forslag til indsatsplan for grundvandsbeskyttelse på Agersø og Omø i offentlig høring (B)

12.

 Endelig godkendelse af Risikostyringsplan for Korsør (B)

13.

 Genoptaget - Tude Ådal - valg af løsning (B)

14.

 Godkendelse af ansøgning fra KFUM Sociale Arbejde vedrørende etablering af 8 skæve boliger ved Toften(B)

15.

 Håndtering af aktuelle kapacitetsudfordringer i dagtilbud 2021 (B)

16.

 Nattakst for personlig pleje (B)

17.

 Beslutning om ændring af vilkårsbestemmelse for valg til Ø-udvalget (B)

18.

 Beslutning om kvalitetsrapport på skoleområdet i indeværende skoleår (B)

19.

 Befordring af borgere til revaccination mod Covid-19 (B)

20.

 Serviceniveau i forbindelse med ændring af udbetalingspraksis vedr. befordringsgodtgørelse til borgere (B)

21.

 Rammeaftale om Danskuddannelse til voksne udlændinge (B)

22.

 Initiativsag - Involvering af eksterne organisationer (B)

23.

 Initiativsag - Udvalget for Specialiserede Borgerindsatser - Handicap og Psykiatri, vedtagne budget 2022-2025 (B)

24.

 Initiativsag - Revision og tilretning af Slagelse Kommunes politik for vandmiljø (B)

Lukket punkt

25.

 Køb af areal (B)

Lukket punkt

26.

 Godkendelse af aftale om forbrændingsanlæg i Slagelse Kommune mellem kommunen og Affaldplus+ (B)

Lukket punkt

27.

 Opkøb af landbrugsarealer samt anlægsbudget og anlægsbevilling (B)

Lukket punkt

28.

 Opfølgning på licitation på projektforslag Skovsøbakken - anlæg 158 (B)

Lukket punkt

29.

 Cykelstier, Bildsø mellem Kirke Stillinge og Bildsø - Ekspropriation (B)

Lukket punkt

30.

 Godkendelse af referat (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Sygemelding fra Flemming Erichsen (B)

3.

 Budget 2022 - 2025 - 2. behandling (B)

Lukket punkt

4.

 Vejadgang for parkeringsareal ved Campus Slagelse (B)

Lukket punkt

5.

 Forlængelse af navnesponsorat på idrætsfacilitet (B)

Lukket punkt

6.

 Godkendelse af referat (B)

    Til top