Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01/01/2014 - 31/12/2014

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

22/12 24/11 27/10 6/10

  Sep - Aug - Jul

15/9 25/8

  Jun - Maj - Apr

30/6 26/5 28/4 28/4

  Mar - Feb - Jan

31/3 24/2 27/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
2012 2011 2010 2009
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Statsforvaltningen anmoder om udtalelse, styrelsesvedtægten (O)

3.

 Principper for arbejdet med effektiviseringer og 360-graders analyser (B)

4.

 Garanti - SK Varme A/S (B)

5.

 BoligKorsør, afdeling 35,15 og 21, Motalavej, Fasanstien, Egersundvej, Korsør, låneoptagelse og kommunal garanti (B)

6.

 Slagelse boligselskab afd. 24 - lånoptagelse og kommunal garanti- konvertering fra naturgas til fjernvarme (B)

7.

 Ansøgning om garanti til lån til energibesparende foranstaltninger Børnehaven i Fredensgade (B)

8.

 Ansøgning om anlægsbevilling - Isolering af Det Røde Pakhus (B)

9.

 Konvertering af rådighedsbeløb til Campus til driftsbevilling (B)

10.

 Ansøgning om anlægsbevilling vedr. salg af to feriekolonier ved Bjerge Strand (B)

11.

 Ansøgning om anlægsbevilling vedr. salg af 3 byggegrunde (B)

12.

 Ansøgning om anlægsbevillinger 2014 samt 2015-2019 vedr. salg af kommunens parcelhusgrunde og erhvervsarealer (B)

13.

 Anlægsbevilling vedrørende udviklingsmuligheder for kommunale bygninger i Slots Bjergby (B)

14.

 Forlængelse af aftale vedr. Boligsocial Helhedsplan for Motalavej (B)

15.

 Ny bro over Korsør Havn - analyse fremlægges med henblik på beslutning om eventuel realisering (B)

16.

 Sundhedsaftale 2015-2018 for Region Sjælland og de 17 kommuner - Godkendelse (B)

17.

 Anlægsbevilling vedr. flytning af Havrebjerg og Klostermarken skoler til Nørrevangsskolen (B)

18.

 Kunstgræs i Vemmelev - overflytning af rådighedsbeløb fra 2016 til 2015 (B)

19.

 Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Center for Dagtilbud (B)

20.

 Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Center for Skole (B)

21.

 Anlægsregnskaber over 2 mio. kr - Sundhed og Omsorg (B)

22.

 Anlægsregnskab anskaffelse af PDA´ere (B)

23.

 Del-anlægsregnskab for velfærdsteknologi 2012-2013 (B)

24.

 Godkendelse af takster for budget 2015, samt tilhørende bevillingsændringer (B)

25.

 Godkendelse af takst for budget 2015 på Specialcenter Vest (B)

26.

 Partnerskabsaftale mellem Slagelse kommune og Energy Universe Europe (B)

27.

 Anmodning om lokalplan, kulturhus på Østre Alle i Slagelse (B)

28.

 Korsør Koncerterne - Ansøgning om aktivitetstilskud til wienerbal 2015 (B)

29.

 Anmodning om optagelse af sag: Kommunens handicappolitik - Enhedslisten (B)

30.

 Anmodning om optagelse af sag: Kommunens indkøb af varer fra de israelskbesatte områder i Palæstina - Enhedslisten (B)

Lukket punkt

31.

 Forligsmulighed vedrørende retssag - Slagelse Kommune mod Halsskov Maritime By (B)

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 2014 Budgetopfølgning - Samlet budgetopfølgning pr. ult. september 2014 (B)

3.

 2014 Budgetopfølgning - ansøgning om tillægsbevillinger pr. ultimo september (B)

4.

 Udmøntning af regaranti byfornyelseslån (B)

5.

 Ansøgning om anlægsbevilling vedr. køb af Sdr. Stationsvej 26 i Slagelse (B)

6.

 Anlægsbevilling vedr. forurening/blød bund på Kastanievej 12A-D i Slagelse (B)

7.

 Ansøgning om frigivelse af midler til udvikling af Campus Slagelse (B)

8.

 Ny Trelleborg - frigivelse af rådighedsbeløb 2015 (B)

9.

 Erhvervsskolereform EUD10 (B)

10.

 Genoptaget - Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1129 Institutions- og idrætsområde ved Nordhallen i Slagelse (B)

11.

 Ansøgning, dispensation Byplanvedtægt 13 - Nedlæggelse af del af "Banestien", Slagelse sydby (B)

12.

 Risikostyringsplan i medfør af oversvømmelsesdirektivet (B)

13.

 Ringparken og Motalavej - trygge boligområder (B)

14.

 Byggesagsgebyrer 2015 (B)

15.

 Takstregulering specialskoler (B)

16.

 Budget 2015 - Godkendelse af takster på Sundhed og Omsorgsområdet samt Skoleområdet (B)

17.

 Anlægsregnskab over 2 mio.kr. vedr. salg af parcelhusgrunde i Vemmelev (B)

18.

 Anlægsregnskab - Havnerenoveringer (B)

19.

 Anlægsregnskab - Skælskør havn, renovering af kaj (B)

20.

 Anlægsregnskab - Ny færge til Stigsnæs - Agersøruten (B)

21.

 Befordringsgodtgørelse til § 17,4-udvalgs medlemmer (B)

22.

 § 17, stk. 4-udvalg, Korsør - byen møder vandet (kommissorium) (B)

23.

 Andres brug af kommunens byvåben og logo (B)

24.

 Anmodning om optagelse af sag: Afholdelse af idrætskonference den 28. februar 2015 - Enhedslisten (B)

25.

 Anmodning om optagelse af sag: Lukning af børnehuset Kloden, Korsør - Enhedslisten (B)

Lukket punkt

26.

 Tilbudsindhentning kapitalforvaltning (B)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Anmodning om at udtræde af Handicaprådet (B)

3.

 Borgerrådgiverens rapport for maj-august 2014 (O)

4.

 Principbeslutning om sammenlægning af de kommunale beredskaber i Vestsjælland (B)

5.

 Ansøgning om kommunegaranti til Omø vandværk (B)

6.

 Talentudvikling på skoleområdet indenfor idræt (B)

7.

 Tilskud til renovering af SBI klubhus (B)

8.

 Anmodning om opstart af planlægning for nyt oplevelses og videnscenter ved Trelleborg (B)

9.

 Forslag til lokalplan nr. 1114 område ved Slagelse Megacenter og kommuneplantillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013 (B)

10.

 Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 1129 Institutions- og idrætsområde ved Nordhallen i Slagelse (B)

11.

 Projekt Markedsmodning - Deltagelse i fælleskommunalt udbud på Handicapområdet (B)

12.

 Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag for private vandværker 2014 (B)

13.

 Del-Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. (B)

14.

 Delanlægsregnskab over 2 mio. kr - Energibevarende foranstaltninger i Kommunale Ejendomme (B)

15.

 Anlægsregnskab over 2 mio kr. - Center for Kultur, Fritid og Borgerservice (B)

16.

 Anlægsregnskab over 2 mio (B)

17.

 Nedsættelse af lokalt arbejdsmarkedsråd - § 17, stk. 4 udvalg (B)

18.

 Anmodning om lokalplan som muliggør nedrivning af Godsbanebygningen i Slagelse (B)

19.

 Anmodning om optagelse af sag: Omlægning til økologisk drift på Slagelse Kommunes bortforpagtede arealer - Enhedslisten (B)

20.

 Anmodning om optagelse af sag: Færgedriften mellem Stigsnæs og henholdsvis Agersø og Omø - Enhedslisten (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Budget 2015 - 2.behandling af budget 2015-18 (B)

3.

 Ansøgning om anlægsbevilling - Foranstaltninger til brandsikring af bygningerne, der huser Krabasken og Slagelse Museum (B)

4.

 Kommunal garantistillelse ved omprioriterieng og optagelse af nye lån (B)

5.

 Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2015 (B)

6.

 Anlægsregnskaber over 2 mio. kr. (B)

7.

 Anlægsregnskab - Genbrugsøer, plan 2020 (B)

8.

 Slagelse Sprogcenter - modultakster for 2015 (B)

9.

 Ældreråd - Vedtægter 2014 (B)

10.

 Ønske om fritagelse af erhverv i § 17 stk. 4 Helhedsplansudvalg (Campus) (B)

Lukket punkt

11.

 Personsag

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 2014 Halvårsregnskab (B)

3.

 2014 Budgetopfølgning - ansøgning om tillægsbevillinger ultimo juni 2014 (B)

4.

 Budget 2015 - 1. behandling af budget 2015 - 2018 (B)

5.

 Rammeaftale 2015: Styringsaftale og Takstaftale (B)

6.

 Godkendelse af foreløbige takster for budget 2015, samt tilhørende bevillingsændringer (B)

7.

 Godkendelse af Affaldsplan 2014-2024 efter offentlig høring (B)

8.

 Genoptaget - Korsør, byforskønnelse - udpegning af projektområde - samt anlægsbevilling (B)

9.

 Etablering af fælles ledelse og bestyrelse mellem Boeslunde skole og dagtilbuddet Boeslunde Børnehus (B)

10.

 Principbeslutning, etablering af fælles holdingselskab for forsyningsvirksomhederne (B)

11.

 Tilpasning af antal ældreboliger - Ommærkning af ældreboliger på Helleholm i Slagelse . (B)

12.

 Anlægsregnskab over 2 mio. kr. Overtagelse af ejendom i Sørbymagle (B)

13.

 Nedsættelse af § 17 stk. 4 udvalg for udvikling af ny Sundhedspolitik (B)

Lukket punkt

14.

 Byskovvolden, Slagelse (B)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Statsforvaltningen anmoder om udtalelse, styrelsesvedtægten (B)

3.

 Revisionsberetninger for regnskabsåret 2013 (B)

4.

 Endelig godkendelse af årsberetning for 2013 (B)

5.

 Økonomisk politik for Slagelse Kommune (B)

6.

 Godkendelse af servicebetalinger for budget 2015-18 (B)

7.

 Anlægsregnskaber over 2 mio.kr. - vedr. køb og salg af ejendomme/arealer (B)

8.

 Ansøgning om anlægsbevilling vedr. overdragelse af arealer til grundejerforeninger (B)

9.

 Ansøgning om anlægsbevilling - offentligt toilet i Skælskør (B)

10.

 Ansøgning om anlægsbevilling til IT Strategisk Pulje 2014 (B)

11.

 Forslag lokalplan 1111 - rammelokalplan for bæredygtigt boligområde, Tidselbjerget, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 10 (B)

12.

 Endelig vedtagelse lokalplan 1120, Boliger ved Holbækvej 45, Slagelse (B)

13.

 Vandplan 2 - forslag til indsatsprogram for hovedvandopland Kalundborg (B)

14.

 Vandplan 2 - forslag til indsatsprogram for hovedvandopland Smålandsfarvandet (B)

15.

 Klimatilpasningsplan - vedtagelse (B)

16.

 Betalingsvedtægt Kloakforsyningen - revision 2014 (B)

17.

 Kollektiv Trafik - Movias regnskab 2013 for Slagelse Kommune (B)

18.

 Opfølgning på anlægsprojekter 2014-2017 samt fremrykning af cykelstier (B)

19.

 Ansøgning om garanti fra Vestermose Natur- og Idrætsfriskole (B)

20.

 Trelleborg - Løsning af spildevandsproblemer og anlægsbevilling (B)

21.

 Byrumsanalyse og masterplan - Campus Slagelse (B)

22.

 Slagelse Boligselskab, afd. 11 Byskovgård, Kollektiv råderet og lånoptagelse (B)

23.

 EUROPAN arkitektkonkurrence (B)

24.

 Ny Indkøbspolitik (B)

25.

 Evaluering af Projekt Ringparken og Motalavej (B)

26.

 Kommuners mulighed for vielser udenfor kommunegrænsen (B)

27.

 Anmodning om optagelse af sag: Ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet om forhøjelse af personskatten - Socialdemokraterne (B)

28.

 Anmodning om optagelse af sag - ophævelse af forblivelsespligt, Hashøj Kraftvarmeforsyning - Niels O. Pedersen (B)

29.

 Anmodning om optagelse af sag: Indkøb af varer fra Israel samt venskabsby i Palæstina - Enhedslisten (B)

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Finansiel strategi - investeringsrammer (B)

3.

 Kommunal garantistillelse ved optagelse af yderligere nye lån (B)

4.

 Afledte driftsbesparelser ved energirenoveringer af kommunale bygninger (B)

5.

 Ansøgning om økonomisk hjælp til nedrivning af FC Storebælts klubhus på Ørnumvej (B)

6.

 Ansøgninger om anlægsbevillinger vedr. salg af ejendomme og arealer (B)

7.

 Ansøgning om anlægsbevilling til velfærdsteknologi (B)

8.

 Erhvervsfremme i Slagelse Kommune 2014 - Stiftelsesdokumenter (B)

9.

 Resultatrevision 2013 beskæftigelsesområdet (B)

10.

 Budgetomplacering af lønbudget i Jobcentret (B)

11.

 Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Center for Skole (B)

12.

 Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Skoleområdet (B)

13.

 Fusion af Korsør Kulturhus og Korsør Bibliotek - proces og anlægsønske (B)

14.

 Slagelse Teater - Fremrykning af fase 2 af ombygning (B)

15.

 FOB, Studiebolighus , Erhvervelse og ombygning af sygeplejeskolen (B)

16.

 Slagelse Boligselskab - Sportscollege, Godkendelse af Skema A (B)

17.

 Udvidelse af 17,4-udvalget om borgerdreven innovation i Hashøj NV (B)

18.

 Nedsættelse af Integrationsråd eller § 17, stk. 4 udvalg (B)

19.

 Ejendomsstrategi og Udmøntningsplan (O)

20.

 Anmodning om optagelse af sag: Fusion af Kulturhuset og Biblioteket i Korsør - Enhedslisten (B)

Lukket punkt

21.

 Ekspropriationsforretning - anlæg af cykelsti fra Næsby Strand til Kelstrup (B)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Regnskab 2013 (B)

3.

 2014 Budgetopfølgning - Ansøgning om tillægsbevilling pr. ultimo marts 2014 (B)

4.

 Ansøgning om tillægsbevilling - flytning af CSU til Nørrevangsskolen (B)

5.

 Ansøgning om anlægsbevilling - Guldagergaard - Renovering af hovedbygning (B)

6.

 Thysbjerg Ridecenter / Møllebakkens Rideklub - Opførelse af ny ridehal (B)

7.

 Trelleborg - Løsning af spildevandproblemer (B)

8.

 Affaldsplan 2014-2024 - godkendelse af høringsforslag (B)

9.

 FOB, afd. 24/25, kollektiv råderet 3. etape (B)

10.

 FOB, afd. 26/27, kollektiv råderet 3. etape (B)

11.

 Slagelse Boligselskab, afd. 3, Helhedsplan Slotsvænget, renovering (B)

12.

 Slagelse Boligselskab, afd. 10, Grønningen, Revideret godkendelse af skema B (B)

13.

 Ny Indkøbspolitik (B)

14.

 Godkendelse af omberegning af allerede godkendte takster på dagtilbudsområdet (B)

15.

 Del-anlægsregnskab for 2010 - 2013 vedr.anlægsprojekt IT-udstyr til skolerne (B)

16.

 Anlægsregnskab - Overtagelse af UV-hallen m.m. (B)

17.

 Anlægsregnskaber vedr. køb af Lundbæksvej og Willemoesvej 2B m.fl. (B)

18.

 Anlægsregnskaber - Beredskab - ny bygning og investering i kursustilbud (B)

19.

 Rammeaftalens udviklingsstrategi 2015 (B)

20.

 Nedsættelse af Grøn Fornuft udvalg, § 17 stk. 4 (B)

21.

 Anmodning om optagelse af sag: Løsning for de tidligere brugere af Birkehuset - Enhedslisten (B)

22.

 Udpegning af medlemmer til VUC Vestsjælland Syd (B)

23.

 Svar til Statsforvaltningens tilsyn omkring udbud af kapitalforvaltning (B)

24.

 Borgerrådgiverens rapport for januar-april 2014 (O)

25.

 Anmodning om optagelse af sag: Stille nedrivning af Hunsballebygningen i bero - Enhedslisten (B)

26.

 Anmodning om optagelse af sag: Stillingtagen til afskedigelse af pædagoger og pædagogmedhjælpere i fritidsordningerne (B)

Lukket punkt

27.

 Ekspropriationsforretning - anlæg af 2 venstresvingsbaner på Ndr. Ringgade i Slagelse (B)

Lukket punkt

28.

 Forslag om bevillingskorrektion mellem byggerier i Vemmelev og Halseby (B)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Beslutning om virksomhedsform og rammer for ekstern erhvervsenhed (B)

3.

 Nedsættelse af Vækst- og Strategiudvalget, § 17 stk. 4 (B)

4.

 Forslag til lokalplan 1128 - Boligbebyggelse på den tidligere højskolegrund i Skælskør samt Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013 og tilhørende miljøscreening (B)

5.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1121 - Cirkus Arena samt kommuneplantillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013 (B)

6.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1124, Parcelhusbebyggelse ved Jonsvangen i Slagelse (B).

7.

 Grønningen 25 - 27 4200 - Anlægsbevilling vedr. nedrivning af Hunsballe bygningerne (B)

8.

 Projekt Sportscollege ved Slagelse Stadion (B)

9.

 Bedre mobilt bredbånd i yderområder (B)

10.

 Godkendelse af anskaffelsessum (skema B) vedr. 18 almene boliger og serviceareal på Kastanievej, Slagelse (B)

11.

 Godkendelse af anlægsregnskab og skema C - 20 almene boliger Park Alle, Skælskør (B)

12.

 Boligsocial helhedsplan - Skælskør Boligselskab, Parkvej- og Præstevangsområdet (B)

13.

 Boligsocial helhedsplan - Slagelse Boligselskab og FOB, Sydbyen (B)

14.

 Anlægsbevilling til el-cykler (B)

15.

 Anlægsbevilling til Rekreativt areal ved Gl. stadion, Slagelse (B)

16.

 Ansøgning om anlægsbevilling til Dansk Kulturarv 2014 (B)

17.

 Ansøgning om anlægbevilling til Fæstningsområdet 2014 (B)

18.

 Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Fodsporet (B)

19.

 Del-anlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Natur og Miljø(B)

20.

 Tilbageførsel af rådighedsbeløb på anlægsprojektet Tværkommunalt orto-samarbejde (B)

21.

 Godkendelse af revideret Betalingsvedtægt for SK Forsyning A/S (B)

22.

 Godkendelse af styrelsesvedtægt for skoleområdet 2014-2015 (B)

23.

 Afsluttet høring af forslag til nedlæggelse af Agersø skole (B)

24.

 Museum Vestsjælland - Forlængelse af overgangsperiode (B)

25.

 Revision af kompetenceplan (B)

26.

 Udpegning af repræsentanter til bestyrelsen i SK Forsyning A/S (B)

27.

 Anmodning om optagelse af sag: Fastholdelse af Center for Sortsafprøvning - Enhedslisten (B)

28.

 Anmodning om optagelse af sag: Løsning for de tidligere brugere af Birkehuset - Enhedslisten (B)

Lukket punkt

29.

 Prioritering af byfornyelsesmidler samt frigivelse af anlægsmidler (B)

Lukket punkt

30.

 Genoptaget - Behandling af sag om ejendom i Algade, Korsør (B)

31.

 Anmodning om at udtræde af Handicap- og Psykiatriudvalget (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

31.

 Anmodning om at udtræde af Handicap- og Psykiatriudvalget

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Overførsel af mindre- og merforbrug på drift og anlæg fra 2013 til 2014 (B)

3.

 Lånoptagelse 2014 (B)

4.

 Budget 2015 - Anlægsproces til budget 2015 (B)

5.

 Stillingtagen til kapitaludbud (B)

6.

 2014 - Anlægsbevilling - Byggeprojekt på RESC (B)

7.

 Forslag til Lokalplan 1120 - Boligområde, Holbækvej 45, Slagelse (B)

8.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1116 og kommuneplantillæg nr. 7 for tankanlæg og café ved Jernbjerg (B)

9.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1117, Omø Lystbådehavn samt kommuneplantillæg nr. 6 til Kommuneplan 2013 (B)

10.

 Delegation af beslutningskompetence for lokalplanforslag og endelig vedtagelse (B)

11.

 Anlægsbevilling Havne (B)

12.

 Anlægsbevilling - Projekt ELENA (REEEZ), EBF i off. ejendomme og følgeomkostninger ved energiforanstaltninger (B)

13.

 Frigivelse af anlægsbevillinger - Veje og Trafik 2014 (B)

14.

 Frigivelse af anlægsmidler 2014 - Miljø og Natur (B)

15.

 §17 stk 4 udvalg: Borgerdreven Innovation i landdistrikterne - genoptagelse af udvalgets arbejde (B)

16.

 Etablering af opgangsfælleskab på Anholtvej 3 for unge med autisme efter SEL § 107 (B)

17.

 Beslutning om løsning af påbud ved dagtilbud i Skælskør(B)

18.

 Webcast til Byrådsmøder (B)

19.

 Ansøgning til kommende spejder landslejr 2017 i Slagelse Kommune (B)

20.

 Ændring af Korsør ProduktionsHøjskoles vedtægter (B)

21.

 Udpegning af medlem til Femern Bælt Forum (B)

22.

 Anmodning om optagelse af sag: Åbenhed i Byrådets nedsatte udvalg - Enhedslisten (B)

23.

 Anmodning om optagelse af sag: Samarbejdet mellem skoleledere og ledere af fritidshjem og klubtilbud om udmøntning af ressourcer - Enhedslisten (B)

24.

 Borgerrådgiverens årsberetning 2013 (O)

25.

 Opgørelse over udtalelser og afgørelser fra Statsforvaltningens tilsyn 2013 (O)

Lukket punkt

26.

 Skælskør Landevej 4230 - Ekspropriationsforretning - anlæg af cykelsti fra Hashøj ved Slots Bjergby til Gerlevvej ved Gerlev Idrætshøjskole (B)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Budget 2015 - Godkendelse af budgetproces (B)

3.

 Nyt Kasse- og regnskabsregulativ - justering af de økonomiske styringsregler (B)

4.

 Afsluttet høring - ny ressourcefordelingmodel på folkeskoleområdet (B)

5.

 Reduktion af byrådets medlemstal (B)

6.

 Yderligere forlængelse af nuværende affaldsplan (B)

7.

 Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag for SK Vand A/S - 2014 (B)

8.

 Godkendelse af takstblade for spildevand og tømningsordning - 2014 (B)

9.

 Frigivelse af anlægsmidler - Anlæg af cykelstier samt Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger (B)

10.

 Benediktevej 1 4200 - Frigivelse af anlægsbudget til tilbygning til hjælpemidler (B)

11.

 Anlægsregnskab over 2 mio. kr. - Korsør fyldplads - nedlukning (B)

12.

 IT-Sikkerhedspolitik (D)

13.

 Ændring i udpegning til Handicapråd (B)

14.

 Godkendelse af skolepolitik (B)

15.

 Godkendelse af kompetenceplan for Folkeoplysningsudvalget (B)

16.

 Godkendelse af Folkeoplysningsudvalgets vedtægter (B)

17.

 Udpegning af medlem til bestyrelsen for Korsør Lystbådehavn Amba (B)

18.

 Udpegning af medlem til repræsentantskabet for SEAS-NVE Amba (B)

19.

 Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Korsør ProduktionsHøjskole

20.

 Delegering af udpegningsretten til en række bestyrelser, udvalg m.v fra byrådet til fagudvalgene (B)

21.

 Udpegning af politikere til Politisk Forum ved Ungdommens Uddannelsesvejledning (B)

22.

 Udpegning af medlemmer til bestyrelsen for Ungslagelse (B)

23.

 Udpegning af medlemmer til bestyrelsen i Sports Team Slagelse (B)

24.

 Udpegning af medlemmer til Fuldmægtig Stig Hansens fond (B)

25.

 Udpegning af medlemmer til Komitéen for Kjærske Legater (B)

26.

 Udpegning af medlemmer til Fælleslegatet for værdigt trængende

27.

 Udpegning af medlem til Kulturregionen - Midt og Vestsjælland, kulturgruppen (B)

28.

 Udpegning af medlem til Slagelse Kulturråd (B)

29.

 Udpegning af medlem til Isenstein-samlingen (B)

30.

 Udpegning af medlem til Kongegårdsfonden (B)

31.

 Udpegning af medlemmer til Ejendomsfonden Trelleborg (B)

32.

 Udpegning af medlem til repræsentantskabet for TV2 Øst (B)

33.

 Godkendelse af forslag til repræsentant til bestyrelsen for Visit Vestsjælland (B)

34.

 Anmodning om optagelse af sag: Indefrysningsordning for udgifter til tilslutning til kollektive anlæg, herunder kloakering - Enhedslisten (B)

35.

 Anmodning om optagelse af sag: Ressourceoverførslen fra fritidsordningerne til folkeskolen - Enhedslisten (B)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden

2.

 Regler for spørgetid i Byrådet (B)

3.

 Ny udvalgsstruktur - fastsættelse af politikområder (B)

4.

 Udpegning af medlemmer til Samarbejdsudvalget for indkøb af bygge- og anlægsydelser (B)

5.

 Deltagelse i potentialeafklaring omkring fælleskommunalt samarbejde på forsyningsområdet (B)

6.

 Ophævelse af den selvejende instituition Centralkøkkenet i Hashøj kommune af 1994 (B)

7.

 Frigivelse af Center for Skole og Fritids anlægsbevilling for budget 2014 (B)

8.

 Godkendelse af regnskab og nye vedtægter vedr. den selvejende institution EGV-boligerne i Atkærcenteret (B)

9.

 Sundhedsberedskabsplan for Slagelse Kommune 2013 (B)

10.

 Forslag til retningslinjer for svar på henvendelser til borgmesteren, der samtidigt også er sendt til byrådet (B)

11.

 § 35, stk. 2 udvalg eller Folkeoplysningsudvalg (B)

12.

 Ændring i Udpegning til § 17, stk. 4 Helhedsplansudvalg (Campus) (B)

13.

 Udpegning af medlemmer til valgbestyrelse ved Kommunale valg (B)

14.

 Udpegning af medlemmer til valgbestyrelse for folketingsvalg og -afstemninger samt EU-valg (B)

15.

 Udpegning af delegerede til Kommunalpolitisk Topmøde (B)

16.

 Udpegning til Syddansk Universitets Repræsentantskab (B)

17.

 Bevillingsnævn - udpegning af medlemmer for tiden 2014-2017 (B)

18.

 Valg af medlemmer til Beboerklagenævn (B)

19.

 Valg af medlemmer til Huslejenævnet (B)

20.

 Indstilling af medlemmer til Skatteankenævn (B)

21.

 Indstilling til Vurderingsankenævn (B)

22.

 Udpegning af erhvervsrepræsentanter til Havnebestyrelsen Korsør Havn (B)

23.

 Regelsæt for vederlag, diæter og godtgørelser for Byrådets medlemmer m.f.(B)

24.

 Anmodning om optagelse af sag: Ansøge om andel af beløb afsat til ældre i finansloven - Enhedslisten (B)

25.

 Anmodning om optagelse af sag: Lokal aftale om skolelærernes arbejdstid - Enhedslisten (B)

    Til top