Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01/01/2019 - 31/12/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Dec - Nov - Okt

16/12 25/11 25/11 28/10 7/10

  Sep - Aug - Jul

16/9 26/8 26/8

  Jun - Maj - Apr

24/6 27/5 29/4 29/4

  Mar - Feb - Jan

25/3 25/2 28/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 December
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budgetopfølgning 4 for 2019 - Samlet opfølgning (B)

3.

 Bevillinger vedr. budgetopfølgning 4. for 2019 (B)

4.

 Godkendelse af takster vedr. budget 2020-2023 (B)

5.

 Godkendelse af takster 2020 på virksomheder under Center for Handicap og Psykiatri (B)

6.

 Takster - delegerede sundhedslovsydelser (B)

7.

 Godkendelse af byggeregnskab og skema C - Slagelse Boligselskab, Engdraget i Slagelse (B)

8.

 Fritagelse for betaling af grundskyld (B)

9.

 Anlægsbevilling - Børnehuset Søbjerggård (B)

10.

 Frigivelse af anlægsbevillinger i Entreprenørservice - belægninger, broer og ledningsregistrering (B)

11.

 Frigivelse af anlægsmidler: Skoleudbygning 2020/21 (B)

12.

 Frigivelse af anlægsbevillinger i Kommunale Ejendomme - Tagudskiftningspulje, akustikregulering Byskovgård og Rosenkildegården og CTS software (B)

13.

 Anlægsregnskab vedr. IT-teknologi/IT-strategisk udvikling 2010-2015.

14.

 Forslag til Lokalplan 1206 for børneinstitutionen Nygården i Vemmelev med tilhørende kommuneplantillæg (B)

15.

 Forslag til Lokalplan 1230, Blandet byområde ved Norvangen, Korsør Havn samt Kommuneplantillæg nr. 34 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

16.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1217, Kistefabrikken ved Nøddebovej - Harrested Mark samt Kommuneplantillæg nr. 27 til Kommuneplan 2017 (B)

17.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1211 - byomdannelsesområde ved Sorøvej i Slagelse (B)

18.

 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 25 til Kommuneplan 2017, Temaplan for solenergi og tilhørende miljøvurdering (B)

19.

 Forslag til udviklingsstrategi for Slagelse Kommune (B)

20.

 Motorsport på Stigsnæs - stillingtagen til scenarier (B)

21.

 Organisationsprojekt (B)

22.

 Politisk mødekalender (årshjul) for 2020-2021 (B)

23.

 Udpegning af repræsentanter til Visit Sjælland A/S (B)

24.

 Udpegning af suppleant til Hegnssynet

25.

 Udpegning til Løvegadekollegiet

26.

 Initiativsag - Kommunens tab på salg af grund til Professionshøjskolen Absalon (B)

27.

 Initiativsag - Bevægelse i folkeskolen (B)

Lukket punkt

28.

 Udbud af kapitalforvaltning (B)

Lukket punkt

29.

 Godkendelse af referat (B)

 November
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Politik for vandløbsområdet (B)

3.

 Godkendelse af takster vedr. Budget 2020-2023 (B)

4.

 Godkendelse af anlægs- og driftsbidrag for private almene vandværker for 2020 (B)

5.

 Møllebakken 4230 - Tildeling af vejbidrag jf. lov om offentlige veje - Behandling efter afholdt høring (B)

6.

 Vedtagelse af etablering af Destination Sjælland A/S

7.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1192, Slagelse Miljøcenter samt Kommuneplantillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017 (B)

8.

 Oplæg til ny Servicemodel - Ejendomsservice (B)

9.

 Bedre fordeling i daginstitutioner - ansøgning om dispensation (B)

10.

 Udpegning af suppleant for social sagkyndigt medlem i Beboerklagenævnet og Huslejenævnet (B)

11.

 Genoptagelse: Godtgørelse til medlem af ekspropriationskommissionen - ekspropriationsprocesloven (B)

12.

 Initiativsag - Klimakommune og klimakommune Plus+ (B)

13.

 Initiativsag - EU's regional- og socialfonde (B)

Lukket punkt

14.

 Samlet administrationsbyggeri, prinicpbeslutninger (B)

Lukket punkt

15.

 Godkendelse af referat (B)

16.

 Initiativsag - Forurening på Sverigesvej (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

16.

 Initiativsag - Forurening på Sverigesvej (B)

 Oktober
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budget 2020-2023 - 2. behandling af budget (B)

3.

 Frigivelse af anlægsmidler - Træningsfaciliteter på Blomstergården (B)

4.

 Rådighedsbeløb og anlægsbevilling vedr. etablering af vejadgang i erhvervsområdet ved Industrivænget i Vemmelev (B)

5.

 Forslag til lokalplan 1224 - Udvikling af Museet ved Trelleborg (B)

6.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1204 Boligområde "Ved gadekæret" i Slots Bjergby (B)

7.

 Overdragelse af kompetence til Ø-udvalget ifm. skuldersæsonen og nedsættelse af takster (B)

8.

 Antvorskovudvalget - Udvikling og formidling af Antvorskov Klosterruin - Kommissorium (B)

9.

 Ændring af Vedtægt for borgerrådgiveren (B)

10.

 Udpegning af medlemmer til arbejdsgruppe vedr. byudvikling i Korsør (B)

11.

 Udpegning af politiske repræsentanter til dommerkomité for Årets landdistriktsindsats (B)

12.

 Godtgørelse til medlem af ekspropriationskommissionen - ekspropriationsprocesloven (B)

13.

 Genoptaget - Initiativsag - Punkthuse på Sverigesvej (B)

14.

 Initiativsag - Ny servicemodel, Ejendomsservice (B)

15.

 Godkendelse af referat (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budget 2020-2023 - 1.behandling af budget (B)

3.

 Initiativsag - Genbesættelse af stillinger på plejecentre (B)

Lukket punkt

4.

 Godkendelse af referat (B)

 September
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Medborgerpolitik i Slagelse Kommune (B)

3.

 Garantiprovision (B)

4.

 Anlægsbevilling - Kabeldepotet, renovering og isolering (B)

5.

 Anlægsbevilling - Ny Trelleborg - Den genskabte borg - Fondsdonationer (B)

6.

 Ansøgning fra Slagelse Boligselskab om forhåndsgodkendelse af projekt Kløverhuset (B)

7.

 Anlægsregnskab og skema C ved etablering af 25 almene handicapboliger og serviceareal på Rosenkildevej i Slagelse(B)

8.

 Genoptagelse - Udvidelse og renovering af svømmehaller (B)

9.

 Genoptaget - Indsatsplan for opretning af gadekær m.m. 2019-2020 (B)

10.

 Frigivelse af anlægsmidler - Ny daginstitution ved Jonslunden (B)

11.

 Brug af restmidler fra pulje til solceller (B)

12.

 Forslag til ændringer af Lokalplan 48 Rude Lokalcenter samt Kommuneplantillæg nr. 32 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

13.

 Forslag til lokalplan 1222, Boliger og kontorer ved Østerbro i Slagelse, med kommuneplantillæg 29 (B)

14.

 Forslag til Lokalplan 1215, Boligbebyggelse ved Parkvej, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 30 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

15.

 Agersø og Omø Færgerne - evt. OPP-samarbejde (B)

16.

 Forslag om ændring af vedtægter for Slagelse Erhvervscenter (B)

17.

 Proces vedr. kulturinstitutioner i Korsør - vedtagelse af kommissorium for nyt § 17.4-udvalg (B)

18.

 Indgåelse af samarbejdsaftale med Foreningen det Sociale Netværk/headspace Danmark (B)

19.

 Ensomhed - nyt tema i Værdighedspolitik (B)

20.

 Anmodning om deltagelse i frikommuneforsøg vedrørende udpegning af øko-zone (B)

21.

 Initiativsag - Drøftelse af nationale tests i Slagelse Kommune (B)

Lukket punkt

22.

 Godkendelse af referat (B)

 August
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Orientering om udtrædelse af Ø-udvalget (O)

3.

 Udpegning af stedfortrædere til Det særlige Børn og Unge-udvalg (B)

4.

 Anmodning om udtrædelse af udvalg (B)

5.

 Budgetopfølgning 3 for 2019 - Samlet opfølgning (B)

6.

 Budget 2020 -2023 - Ny proces- og tidsplan (B)

7.

 Ansøgning om kommunegaranti - Forlev Børnehus (B)

8.

 Ansøgning fra Næsby Strand Digelag om kommunegaranti (B)

9.

 Slagelse Almenenyttige Boligselskab - afd. Kassebjerggård lånoptagelse og kommunal garanti med forøget anlæggelsessum (B)

10.

 Finansiering af tillægsbevilling til nybygning i daginstitutionen Firkløveren (B)

11.

 Rådighedsbeløb og anlægsbevilling - Vejudvidelser i forbindelse med udstykningerne Hvilebjerg og Tidselbjerget (B)

12.

 Tilbageførsel af 0,7% effektivisering på Børn- & unge og på Ældreområdet årligt fra 2020 og frem (B)

13.

 Etablering af 6-8 fritliggende skæve boliger (B)

14.

 Anmodning om ændring af ungdomsskoleplanen (B)

15.

 Opdateret vedtægt for Slagelse Musikskole (B)

16.

 Orientering om status på Guldagergaard (O)

17.

 Organisering for færgerne (B)

18.

 Frigivelse af anlægsmidler - Livs- og læringshuset i Slots Bjergby (B)

19.

 Forslag til Lokalplan 1217, Kistefabrikken ved Nøddebovej, Harrested Mark samt Kommuneplantillæg nr. 27 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

20.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1200 Bildsø Plantagegrunde (B)

21.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1209, Boligområdet Pilegårdsparken, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 20 til Kommuneplan 2017 (B)

22.

 Revideret udviklingsplan for Ringparken i Slagelse (B)

23.

 Udlejningskriterier for udlejning af ejendomme i udsatte boligområder i Slagelse Kommune, der afhændes til private købere (B)

24.

 Udviklingsstrategi for Slagelse Kommune (B)

25.

 Ændring af Vedtægt for CSU-Slagelse (B)

26.

 Kommunens brug af opholdsstedet Holmegaardshuset (O)

27.

 Afholdelse af grundlovsceremonier ved tildeling af dansk statsborgerskab (O)

28.

 Byrådets mødekalender inkl. temamøder (årshjul) for 2019-2021 (B)

29.

 Initiativsag - Enhedslistens dagsordensforslag om folkebibliotekernes betydning (B)

30.

 Initiativsag - Enhedslistens dagsordensforslag om udlicitering og dens konsekvenser på det grønne område (B)

Lukket punkt

31.

 Anmodning fra SAB om frasalg af Schackenborgvænget (B)

Lukket punkt

32.

 Godkendelse af referat (B)

33.

 Medborgerpolitik i Slagelse Kommune (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

33.

 Medborgerpolitik i Slagelse Kommune (B)

 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Anmodning om udtræden fra Byrådet (B)

3.

 Udtrædelse af bestyrelsen for Korsør Havn (B)

4.

 § 17 stk. 4-udvalg for mental sundhed og trivsel (B)

5.

 Guldagergaard - kommunens muligheder for at yde støtte (B)

6.

 Unge i uddannelse eller beskæftigelse - tilrettelæggelse af den kommunale ungeindsats (B)

7.

 Status for alle anlægsprojekter 2019 med forslag til periodisering mm. (B)

8.

 Øget normering på dagtilbudsområdet i Slagelse Kommune (B)

9.

 Revisionsberetninger og endelig godkendelse af regnskab 2018 (B)

10.

 Anlægsbevilling - Campus Slagelse (B)

11.

 Anlægsbevilling - uddybning af havneanlæg (B)

12.

 Udvidelse og renovering af svømmehaller (B)

13.

 Forslag til Lokalplan 1192, Slagelse Miljøcenter samt Kommuneplantillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

14.

 Forslag til Lokalplan 1211 Byomdannelsesområde ved Sorøvej med tilhørende kommuneplantillæg (B)

15.

 Forslag til Lokalplan 1214 Sommerhusområde ved Violvej, Bildsø (B)

16.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1207, Boligområdet Golfparken, Slagelse (B)

17.

 Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017, Udvidelse af boligramme 6.B1 ved Blomstervænget i Dalmose (B)

18.

 Indsatsplan for opretning af gadekær m.m. 2019-2020 (B)

19.

 Møllebakken 4230 - Tildeling af vejbidrag jf. lov om offentlige veje, i forbindelse med udvidelse af kommunevej (B)

20.

 Slagelse - Vemmelev - etablering af cykelsti - licitationsresultat (B)

21.

 Frigivelse af anlægsbevillinger til forbedring af mobildækning i Slagelse Kommune (B)

22.

 Borgerrådgiverens rapport for januar-april 2019 (O)

23.

 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (B)

24.

 Initiativsag - Forældrekompetenceundersøgelser (B)

25.

 Initiativsag - Arbejdsgruppen for udvikling af Antvorskov (B)

Lukket punkt

26.

 Genoptaget - Slagelse - Vemmelev - etablering af cykelsti - ekspropriation (B)

Lukket punkt

27.

 Underskriftsark (B)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Beslutning vedr. Guldagergaards overgang til erhvervsdrivende fond (B)

3.

 Godkendelse af Sundhedsaftale 2019-2023 (B)

4.

 Unge i uddannelse eller beskæftigelse - tilrettelæggelse af den Kommunale UngeIndsats (B)

5.

 Udviklingsplan for Ringparken i Slagelse (B)

6.

 Udviklingsplan for Motalavej i Korsør (B)

7.

 Forebyggelse af misbrug blandt unge (B)

8.

 Beslutning om udvidelse af Ungdomsskolens målgruppe (B)

9.

 Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension afgjort uden forelæggelse for Rehabiliteringsteamet (O)

10.

 Budgetopfølgning 2 for 2019 - Samlet opfølgning (B)

11.

 Ansøgning fra Hashøj Kraftvarmeforsyning om kommunal garantistillelse (B)

12.

 Danasvej - separatkloakering - tillæg 1 til spildevandsplan 2019 (B)

13.

 Prioritering af udviklingstiltag på strande (B)

14.

 Rådighedsbeløb og anlægsbevilling 2019 over 2 mio. kr. vedr. salg af Vestermose Skole, børnehave og SFO i Hallelev (B)

15.

 Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 1. kvartal 2019 (B)

16.

 Lystbådehavne - Anlægsbevilling til Bisserup havn og Korsør Lystbådehavn (B)

17.

 Erhvervs- og Teknikudvalget - Anlægsbevilling 2019 - Veje og Trafik (B)

18.

 Udpegning af medlem til bestyrelsen for FGU Syd-og Vestsjælland for 1/8 2019 til 30/4 2022 (B)

19.

 Initiativsag - Renovering af skoletoiletter (B)

20.

 Initiativsag - Punkthuse på Sverigesvej (B)

21.

 Initiativsag - Projekt Tude Å og bebudet ansøgning om dispensation fra miljømål (B)

22.

 Initiativsag - Kommunens brug af opholdsstedet Holmegaardshuset (B)

23.

 Initiativsag - Bedre normering i daginstitutionerne (B)

24.

 Initiativsag - Minimumsnormeringer (B)

25.

 Initiativsag - Vurdering af renovationsordning (B)

Lukket punkt

26.

 Ansøgning til pulje til etablering af læge- og sundhedshuse 2019 - Tilsagn til Sundhedshus i Slagelse by (B)

Lukket punkt

27.

 Underskriftsark (B)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Regnskab 2018 (B)

3.

 Anmodning om tillægsbevilling til udbygning af Daginstitutionen Firkløveren i Slagelse (B)

4.

 Årsrapport 2018 for Korsør Havn (B)

5.

 Anlægsbevilling - EBF i kommunale Ejendomme (B)

6.

 Erhvervs- og Teknikudvalget - Anlægsbevillinger 2019 - Veje og Trafik (B)

7.

 Godkendelse af anlægsbidrag for 2019 for Bjergby Mark Vandværk (B)

8.

 Ny Trelleborg - Udvidelse af parkeringsareal (B)

9.

 Slagelse Svømmehaller - retvisende budget (B)

10.

 Korsør - Byen møder vandet - Halsskov Færgehavn (B)

11.

 Anlægsbevilling og status på igangværende renovering af ydermoler, Halsskov Færgehavn (B)

12.

 Forslag til Lokalplan 1209, Boligområdet Pilegårdsparken, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 20 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

13.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1202, Boligområde ved Jonslunden (B)

14.

 Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 19 til Slagelse Kommuneplan 2017, Landanlæggene til Omø Syd Havmøllepark og sammenfattende redegørelse samt meddelelse af VVM-tilladelse (B)

15.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1198, Butiksområde Idagårdsvej/Sdr. Ringgade, Slagelse (B)

16.

 Takster for afregning af private leverandører af praktisk hjælp 2019 (B)

17.

 Obligatorisk tidsbestilling i Borgerservice (B)

18.

 Borgerrådgiverens årsberetning 2018 (O)

19.

 Godkendelse af bymidtegruppernes kommissorium (B)

20.

 Orientering fra 17, 4 udvalg - Indsatsen mod parallelsamfund (O)

21.

 Initiativsag - Arbejdstidsaftale med Danmarks Lærerforening (B)

22.

 Initiativsag - Løn- og arbejdsvilkår for ansatte ved FGU (B)

23.

 Initiativsag - Forældrekompetenceundersøgelser (B)

24.

 Initiativsag - Vandpibecafeer (B)

25.

 Beslutning om proces vedr. arealudvikling (B)

Lukket punkt

26.

 Underskriftsark (B)

Lukket punkt

27.

 Genoptagelse - Opkøb af areal (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

27.

 Genoptagelse - Opkøb af areal (B)

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Overførsel af mer-/mindreforbrug på drift og anlæg fra 2018 til 2019 - samtlige udvalg (B)

3.

 Budgetproces for Budget 2020-2023 (B)

4.

 Anlægsbevilling - B73-baneanlæg (B)

5.

 Anlægsbevilling - Campus Slagelse (B)

6.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. vedr. køb og salg af daginstitution i Bisserup (B)

7.

 Lånoptagelse (B)

8.

 Forslag til Lokalplan 1200, Bildsø Plantagegrunde med miljøscreening (B)

9.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1162, Boligudbygning på Møllebakken 15 og den tidligere højskolegrund i Skælskør (B)

10.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan nr. 1191 for restaurant og parkeringsareal Drøsselbjergvej (B)

11.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1199, Boligområde Kirsebærbakken, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2017 (B)

12.

 Vedtagelse af Spildevandsplan 2019 (B)

13.

 Vedtagelse af tillæg 7 til Spildevandsplan 2015-2018 - Kloakering Hyllested (B)

14.

 Frikommune - beskæftigelsesområdet (B)

15.

 Kommissorium for og sammensætning af § 17. stk. 4 udvalg - Indsatsen mod parallelsamfund (B)

16.

 Slagelse Kommune - Revision af ejerstrategi - SK Forsyning (B)

17.

 Nyudpegning til Bevillingsnævnet

18.

 Initiativsag - Øget åbenhed (B)

19.

 Initiativsag - Enhedslistens dagsordensforslag om måleresultater for pesticider (B)

20.

 Initiativsag - Kabeldepotet (B)

Lukket punkt

21.

 Frigivelse af anlægsmidler til etape 2, Slagelse posthus (B)

Lukket punkt

22.

 Salgsvilkår, anlægsbevilling mv. vedr. boligområde i Korsør (B)

Lukket punkt

23.

 Underskriftsark (B)

 Februar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budgetopfølgning 1 for 2019 - Samlet opfølgning (B)

3.

 SK Varme A/S ansøgning om kommunal garanti (B)

4.

 Skælskør Boligselskab, afdeling 2018 - lånoptagelse og garanti (B)

5.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1203 for dagligvarebutik ved Brovej i Slots Bjergby (B)

6.

 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 22 til Kommuneplan 2017, Udvidelse af boligramme 6.B1 ved Blomstervænget i Dalmose og tilhørende miljøscreening (B)

7.

 Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 4. kvartal 2018 (B)

8.

 Nyt tværkommunalt turismesamarbejde (B)

9.

 Genoptagelse: Offentliggørelse af beslutninger fra lukkede punkter på udvalgsmøder (B)

10.

 Initiativsag - Enhedslistens dagsordensforslag om Slagelseskatten (B)

11.

 Initiativsag - Enhedslistens dagsordensforslag om ernæringsscreening af ældre og syge borgere (B)

Lukket punkt

12.

 Salg af navn på idrætsfacilitet - stillingtagen til tilbud (B)

Lukket punkt

13.

 Underskriftsark (B)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Anmodning om orlov fra byrådet (B)

3.

 Dispensationsansøgning for Motalavej og Ringparken (B)

4.

 Lejligheder ved Havrebjerg (B)

5.

 Forslag til Lokalplan 1204, Boligområde "Ved Gadekæret", Slots Bjergby med miljøscreening (B)

6.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1201, Lindholm Dagskole, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 18 til Kommuneplan 2017 (B)

7.

 Beredskabsplan - Slagelse Kommune (B)

8.

 Godkendelse af SK-Forsynings takster for drikkevand 2019 (B)

9.

 Godkendelse af takster for spildevand 2019 (B)

10.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og anlægsregnskab under 2 mio. kr. - salg af stiareal ved Strandvej 74, Korsør (B)

11.

 Delanlægsregnskaber over 2 mio. kr. - Køb og salg af arealer og bygninger (B)

12.

 Delanlægsregnskaber over 2 mio. kr. - byggemodning af udstykninger (B)

13.

 Rådighedsbeløb, anlægsbevilling og delanlægsregnskab under 2 mio. kr. - Køb og Salg (B)

14.

 Fællesregulativ for private almene vandforsyninger 2019 (B)

15.

 Museum Vestsjælland - Godkendelse af samdriftsaftale (B)

16.

 § 17, stk. 4-udvalg - handleplan vedr. stadionområdet (B)

17.

 Økonomisk stillingtagen til Spejdernes Lejr 2022 (B)

18.

 Udpegning til VUC Vestsjælland Syd (B)

19.

 Udpegning af suppleant for Venstre til Valgbestyrelsen (B)

20.

 Initiativsag - Halalkød (B)

Lukket punkt

21.

 Spejdernes Lejr 2022 - arealudpegning (B)

Lukket punkt

22.

 Køb af areal på Sdr. Stationsvej, Slagelse - matr.nr. 476 s, Slagelse Markjorder (B)

Lukket punkt

23.

 Opkøb af areal - forberedelse (B)

Lukket punkt

24.

 Børnebissen i Bisserup - alternative finanseringsmuligheder (B)

Lukket punkt

25.

 Resultater af de nationale test i dansk og matematik 2017/18 (E)

    Til top