Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01/04/2019 - 30/06/2019

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Juni

24/6

  Maj

27/5

  April

29/4 29/4

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Anmodning om udtræden fra Byrådet (B)

3.

 Udtrædelse af bestyrelsen for Korsør Havn (B)

4.

 § 17 stk. 4-udvalg for mental sundhed og trivsel (B)

5.

 Guldagergaard - kommunens muligheder for at yde støtte (B)

6.

 Unge i uddannelse eller beskæftigelse - tilrettelæggelse af den kommunale ungeindsats (B)

7.

 Status for alle anlægsprojekter 2019 med forslag til periodisering mm. (B)

8.

 Øget normering på dagtilbudsområdet i Slagelse Kommune (B)

9.

 Revisionsberetninger og endelig godkendelse af regnskab 2018 (B)

10.

 Anlægsbevilling - Campus Slagelse (B)

11.

 Anlægsbevilling - uddybning af havneanlæg (B)

12.

 Udvidelse og renovering af svømmehaller (B)

13.

 Forslag til Lokalplan 1192, Slagelse Miljøcenter samt Kommuneplantillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

14.

 Forslag til Lokalplan 1211 Byomdannelsesområde ved Sorøvej med tilhørende kommuneplantillæg (B)

15.

 Forslag til Lokalplan 1214 Sommerhusområde ved Violvej, Bildsø (B)

16.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1207, Boligområdet Golfparken, Slagelse (B)

17.

 Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 6 til Kommuneplan 2017, Udvidelse af boligramme 6.B1 ved Blomstervænget i Dalmose (B)

18.

 Indsatsplan for opretning af gadekær m.m. 2019-2020 (B)

19.

 Møllebakken 4230 - Tildeling af vejbidrag jf. lov om offentlige veje, i forbindelse med udvidelse af kommunevej (B)

20.

 Slagelse - Vemmelev - etablering af cykelsti - licitationsresultat (B)

21.

 Frigivelse af anlægsbevillinger til forbedring af mobildækning i Slagelse Kommune (B)

22.

 Borgerrådgiverens rapport for januar-april 2019 (O)

23.

 Kvalitetsstandard for social behandling for stofmisbrug (B)

24.

 Initiativsag - Forældrekompetenceundersøgelser (B)

25.

 Initiativsag - Arbejdsgruppen for udvikling af Antvorskov (B)

Lukket punkt

26.

 Genoptaget - Slagelse - Vemmelev - etablering af cykelsti - ekspropriation (B)

Lukket punkt

27.

 Underskriftsark (B)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Beslutning vedr. Guldagergaards overgang til erhvervsdrivende fond (B)

3.

 Godkendelse af Sundhedsaftale 2019-2023 (B)

4.

 Unge i uddannelse eller beskæftigelse - tilrettelæggelse af den Kommunale UngeIndsats (B)

5.

 Udviklingsplan for Ringparken i Slagelse (B)

6.

 Udviklingsplan for Motalavej i Korsør (B)

7.

 Forebyggelse af misbrug blandt unge (B)

8.

 Beslutning om udvidelse af Ungdomsskolens målgruppe (B)

9.

 Ankestyrelsens praksisundersøgelse om førtidspension afgjort uden forelæggelse for Rehabiliteringsteamet (O)

10.

 Budgetopfølgning 2 for 2019 - Samlet opfølgning (B)

11.

 Ansøgning fra Hashøj Kraftvarmeforsyning om kommunal garantistillelse (B)

12.

 Danasvej - separatkloakering - tillæg 1 til spildevandsplan 2019 (B)

13.

 Prioritering af udviklingstiltag på strande (B)

14.

 Rådighedsbeløb og anlægsbevilling 2019 over 2 mio. kr. vedr. salg af Vestermose Skole, børnehave og SFO i Hallelev (B)

15.

 Anlægsregnskaber under 2 mio. kr. for 1. kvartal 2019 (B)

16.

 Lystbådehavne - Anlægsbevilling til Bisserup havn og Korsør Lystbådehavn (B)

17.

 Erhvervs- og Teknikudvalget - Anlægsbevilling 2019 - Veje og Trafik (B)

18.

 Udpegning af medlem til bestyrelsen for FGU Syd-og Vestsjælland for 1/8 2019 til 30/4 2022 (B)

19.

 Initiativsag - Renovering af skoletoiletter (B)

20.

 Initiativsag - Punkthuse på Sverigesvej (B)

21.

 Initiativsag - Projekt Tude Å og bebudet ansøgning om dispensation fra miljømål (B)

22.

 Initiativsag - Kommunens brug af opholdsstedet Holmegaardshuset (B)

23.

 Initiativsag - Bedre normering i daginstitutionerne (B)

24.

 Initiativsag - Minimumsnormeringer (B)

25.

 Initiativsag - Vurdering af renovationsordning (B)

Lukket punkt

26.

 Ansøgning til pulje til etablering af læge- og sundhedshuse 2019 - Tilsagn til Sundhedshus i Slagelse by (B)

Lukket punkt

27.

 Underskriftsark (B)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Regnskab 2018 (B)

3.

 Anmodning om tillægsbevilling til udbygning af Daginstitutionen Firkløveren i Slagelse (B)

4.

 Årsrapport 2018 for Korsør Havn (B)

5.

 Anlægsbevilling - EBF i kommunale Ejendomme (B)

6.

 Erhvervs- og Teknikudvalget - Anlægsbevillinger 2019 - Veje og Trafik (B)

7.

 Godkendelse af anlægsbidrag for 2019 for Bjergby Mark Vandværk (B)

8.

 Ny Trelleborg - Udvidelse af parkeringsareal (B)

9.

 Slagelse Svømmehaller - retvisende budget (B)

10.

 Korsør - Byen møder vandet - Halsskov Færgehavn (B)

11.

 Anlægsbevilling og status på igangværende renovering af ydermoler, Halsskov Færgehavn (B)

12.

 Forslag til Lokalplan 1209, Boligområdet Pilegårdsparken, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 20 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

13.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1202, Boligområde ved Jonslunden (B)

14.

 Endelig vedtagelse af Kommuneplantillæg nr. 19 til Slagelse Kommuneplan 2017, Landanlæggene til Omø Syd Havmøllepark og sammenfattende redegørelse samt meddelelse af VVM-tilladelse (B)

15.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1198, Butiksområde Idagårdsvej/Sdr. Ringgade, Slagelse (B)

16.

 Takster for afregning af private leverandører af praktisk hjælp 2019 (B)

17.

 Obligatorisk tidsbestilling i Borgerservice (B)

18.

 Borgerrådgiverens årsberetning 2018 (O)

19.

 Godkendelse af bymidtegruppernes kommissorium (B)

20.

 Orientering fra 17, 4 udvalg - Indsatsen mod parallelsamfund (O)

21.

 Initiativsag - Arbejdstidsaftale med Danmarks Lærerforening (B)

22.

 Initiativsag - Løn- og arbejdsvilkår for ansatte ved FGU (B)

23.

 Initiativsag - Forældrekompetenceundersøgelser (B)

24.

 Initiativsag - Vandpibecafeer (B)

25.

 Beslutning om proces vedr. arealudvikling (B)

Lukket punkt

26.

 Underskriftsark (B)

Lukket punkt

27.

 Genoptagelse - Opkøb af areal (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

27.

 Genoptagelse - Opkøb af areal (B)

    Til top