Tilbage til Slagelse kommune
Slagelse Kommune
Rådhuspladsen 11
4200 Slagelse
Tlf. 58 57 36 00
slagelse@slagelse.dk
Politiker Web  

 Her er du: 

Mødeoversigt (Byrådet)

Mødeoversigt: Byrådet

Oversigt for perioden: 01/01/2021 - 31/12/2021

 Gå direkte til dagsorden/referat

  Jun - Maj - Apr

21/6 31/5 26/4

  Mar - Feb - Jan

22/3 22/3 1/3 25/1

Vælg kvartal/år
År/Kvartal
 1
 2
 3
 4
 Juni
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Tids- og Handleplan for overdragelse af drift af varmestuerne i Korsør og Skælskør til anden leverandør(B)

3.

 Initiativsag - Varmestuen i Skælskør (B)

4.

 Initiativsag - Valg af NGO til at drive varmestue i Slagelse Kommune (B)

5.

 Opfølgning på budgetaftale 2021 - orientering om status juni (O)

6.

 FOB, helhedsplan afd. 26 Ringparken kapitaltilførsel, garantistillelse og godkendelse af Skema A (B)

7.

 Tillæg til udviklingsplan for Ringparken i Slagelse (B)

8.

 Slagelse Boligselskab ansøgning om godkendelse af skema B for 17 almene familieboliger og et fælleshus i Slots Bjergby (B)

9.

 Forslag til Lokalplan 1246, Boliger på Fordgrunden, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 55 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

10.

 Genoptaget - Endelig vedtagelse af Lokalplan 1212, Boligbebyggelse på Fladsken 15 i Korsør med tilhørende Tillæg nr. 24 til KP 17 (B)

11.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1231, Boligudvikling i Slagelse Bypark Øst i Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 53 til Kommuneplan 2017 (B)

12.

 Genoptaget - Endelig vedtagelse af spildevandstillæg 7 - Kloakering af Frølunde Fed (B)

13.

 Udvikling af boligområde ved Halsskov Havn (B)

14.

 Ndr. Ringgade 14 4200 - Nyt område til kommunens parkeringsfond (B)

15.

 Ny hal i Sørby til E-sport (B)

16.

 Godkendelse af strateginotat på beskæftigelsesområdet (B)

17.

 Oprettelse af Klubtilbud i relation til CSU-Slagelse (B)

18.

 Placering af regionalt fødevareklyngekontor i Slagelse (B)

19.

 Anlægsregnskab - Sundhedshus (B)

20.

 Helhedsorienterede indsatser (B)

21.

 AffaldPlus - Forbrændingsanlægget i Slagelse (D)

22.

 Initiativsag - Klimakost i Slagelse Kommune (B)

23.

 Initiativsag - Elevvenlig kommune (B)

24.

 Initiativsag - Inddragelse af borgerrådgiveren i sag om PFOS (B)

Lukket punkt

25.

 Rosenkildevej / Valmuevej 4200 - Vejudvidelse - Ekspropriation (B)

Lukket punkt

26.

 Beslutning om eventuelt samarbejde (B)

Lukket punkt

27.

 Undersøgelse af kommunal anvendelse af bygning (B)

Lukket punkt

28.

 Undersøgelse af muligheder ved salg af grund i Slagelse (D)

Lukket punkt

29.

 Godkendelse af referat (B)

 Maj
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Forslag til Kommuneplan 2021 - 2032 med tilhørende miljøvurdering (B)

3.

 Borgerrådgiverens årsberetning 2020 (O)

4.

 Budgetopfølgning 2. - samlet budgetopfølgning (B)

5.

 Anlægsbevilling til badebroer - fremrykning af budget 2022 (B)

6.

 Henvendelse fra Rosenkilde Vuggestue og Børnehave om lån i forbindelse med etablering af nyt tag (B)

7.

 Anlægsregnskab over 2 mio. kr. på overdragelse af udstykninger til div. grundejerforeninger (B)

8.

 B73 - udvidelse af klubhus - status (B) (O)

9.

 Forslag til Lokalplan 1228 Boliger ved Bjergbygade, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 54 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøvurderingsscreening (B)

10.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1242, Tæt-lav boliger ved Stjernebakken, Slagelse, samt tillæg nr. 49 til Kommuneplan 2017 (B)

11.

 Cykelsti, Bildsøvej - Ekspropriation (B)

12.

 Slagelse Landevej, 4220 - Igangsættelse af ekspropriation for vejudvidelse i forbindelse med etablering af venstresvingsbane ved indkørsel til Korsør Genbrugsstation(B)

13.

 CO2-mål for kommunens egen drift (B)

14.

 Ny uddannelse til Slagelse Kommune - pædagogisk assistentuddannelse (B)

15.

 Småjob (B)

16.

 Årsrapport for Korsør Havn 2020 (B)

17.

 Stigsnæs Motorsportscenter (B)

18.

 Initiativsag til økonomiudvalget vedr. ansøgning om kommunal overtagelse af projekt: Cykelfærge Korsør-Nyborg (B)

19.

 Initiativsag - Forslag om initiativer vedr. Slagelse Kommunes økonomi (B)

20.

 Initiativsag - Handicapvenlig badebro ved Kongsmark Strand (B)

Lukket punkt

21.

 Vejadgang for parkeringsareal ved Campus Slagelse (B)

22.

 Drøftelse vedr. forbrændingsanlægget i Slagelse (D)

Lukket punkt

23.

 Godkendelse af referat (B)

 April
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Regnskab 2020 (B)

3.

 Investeringsrammer for kommunens kapitalforvaltning (B)

4.

 Dalmosehallen - Anmodning om kommunal garantistillelse (B)

5.

 Ansøgning om anlægsbevilling til renovering af Torvegade 22-26 (B)

6.

 Anlægsbevilling til implementering af bæredygtighedsstrategien i 2021 (B)

7.

 Slagelse Boligselskab - afdeling 38 Boeslunde - godkendelse af skema B (B)

8.

 Forslag til Lokalplan 1218, Boligbebyggelse på Møllevej 3 og 5, Slagelse, samt Kommuneplantillæg nr. 31 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

9.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1230, Blandet byområde ved Norvangen, Korsør Havn samt Kommuneplantillæg nr. 34 til Kommuneplan 2017 (B)

10.

 Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse (B)

11.

 Etablering af botilbud i Halsebyvænge (B)

12.

 Samarbejdsmodel om mobil blodprøvetagning i Region Sjælland (B)

13.

 Ejerkommunernes godkendelse af udtrædelsesaftale i forbindelse med Odsherred Kommunes udtræden som kapitalejer i Destination Sjælland A/S

14.

 Bosætningskampagne 2021 - Godkendelse af Kernefortælling (B)

15.

 Bemyndigelse til automatiske nedlukninger som følge af coronasmitte (B)

16.

 Initiativsag - Kunsttalentklasse på Skælskør Skole (B)

17.

 Initiativsag - Tværgående indsats (B)

18.

 Initiativsag - PFOS fra Brandskolen, Korsør (B)

Lukket punkt

19.

 Drift af varmestue i Korsør og Skælskør (B)

Lukket punkt

20.

 Godkendelse af referat (B)

 Marts
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Foreløbig regnskabsresultat 2020 og overførsel til 2021 - Økonomiudvalget (B)

3.

 Overførelse af mer- og mindreforbrug på drift og anlæg fra 2020 til 2021 (B)

4.

 Opfølgning på budgetaftale 2021 (O)

5.

 Lånoptagelse (B)

6.

 Ansøgning om anlægsbevilling - Jobhuset/Østre Skole (B)

7.

 Ansøgning om anlægsbevilling M/F Broen (B)

8.

 Skælskør Boligselskab, afd. 6 - helhedsplan - godkendelse af regnskab og skema C (B)

9.

 Forslag til lokalplan 1231, Boligudvikling i Slagelse Bypark Øst, samt Kommuneplantillæg nr. 53 til Kommuneplan 2017 med tilhørende miljøscreening (B)

10.

 Endelig vedtagelse af Bæredygtighedsstrategi og handlingsplan (B)

11.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1233 boliger i Sørbymagle samt tillæg nr. 51 (B)

12.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1240, Boligområde Kirke Stillinge Nord samt Kommuneplantillæg nr. 45 (B)

13.

 Anlægsbevilling til udviklingstiltag på strande (B)

14.

 Renovering af spunsvæg, Skælskør Amatør Sejlklub (B)

15.

 Parkeringsnormer i Slagelse By (B)

16.

 Slagelse Kommune - Hjemtagelse af parkeringskontrollen (B)

17.

 Særlig anerkendelse af medarbejdere pga. corona (B)

18.

 Aktivitetstilskud 2021: Guldagergaard CLAYTOPIA (B)

19.

 Genoptaget - Orientering vedr. Slagelse Kommunes brug af Holmegaardshuset (O)

20.

 Initiativsag - Miljøkontrol (B)

21.

 Initiativsag - Zeanet og brud på faglig blokade (B)

Lukket punkt

22.

 Opkøb af areal i Slagelse samt anlægsbudget og anlægsbevilling (B)

Lukket punkt

23.

 Godkendelse af referat (B)

Lukket punkt

24.

 Forespørgsel om anvendelse og udvidelse af ejendom i Korsør (B)

Lukket punkt

25.

 Udlejning af ejendom i Korsør (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter
Lukket punkt

24.

 Forespørgsel om anvendelse og udvidelse af ejendom i Korsør (B)

Lukket punkt

25.

 Udlejning af ejendom i Korsør (B)

Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Budgetopfølgning 1. for 2021 - samlet opfølgning (B)

3.

 SK Spildevand A/S ansøgning om kommunal garanti 25 mio. kr. (B)

4.

 SK Varme A/S - ansøgning om kommunal garanti 50 mio. kr. (B)

5.

 Anlægsbevilling til Forsorgsmuseum (B)

6.

 Ansøgning om anlægsbevillinger Entreprenørservice (B)

7.

 Påbud fra brandtilsyn - ekstrabevilling til Plejecentret Blomstergården (B)

8.

 Befordring af yderligere målgruppe til vaccination (B)

9.

 Tilladelse til at udøve lægevirksomhed - podere til kviktest (B)

10.

 Praksisplan for Fysioterapi 2021-2024 (B)

11.

 Slagelse Boligselskab - ansøgning om opførsel af seniorboliger i Dalmose (B)

12.

 Endelig vedtagelse af lokalplan 1237, Kontordomicil ved Batterivej i Korsør, samt kommuneplantillæg 40 til Kommuneplan 2017 (B)

13.

 Forslag til Lokalplan 1242, Tæt-lav boliger ved Stjernebakken, Slagelse, samt Kommuneplantillæg nr. 49 til Kommuneplan 2017 og tilhørende miljøscreening (B)

14.

 Endelig vedtagelse af Lokalplan 1220, Boligbebyggelse på Klosterbanken, Slagelse samt Kommuneplantillæg nr. 52 til Kommuneplan 2017 (B)

15.

 Risikostyringsplan i medfør af oversvømmelsesdirektivet (B)

16.

 Affaldsordning - husstandsindsamling af 10 affaldsfraktioner (B)

17.

 Kollektiv trafik - Flextur - implementering af særlig landtakst i Slagelse Kommune (B)

18.

 Erhvervs- og Teknikudvalget - frigivelse af anlægsrammer 2021 - Veje og Trafik (B)

19.

 Ældrerådsvalg 2021 (B)

20.

 Orientering vedr. Slagelse Kommunes brug af Holmegaardshuset (O)

21.

 Initiativsag - Nedsættelse af miljømæssig task force (B)

22.

 Initiativsag - Fritagelse for nationale test i folkeskolen (B)

23.

 Initiativsag - Nytænkning på beskæftigelsesområdet med private løsninger og inddragelse af civilsamfundet (B)

24.

 Initiativsag - Mere bevægelse i folkeskolen (B)

Lukket punkt

25.

 Udvikling af erhvervsareal ved Korsørvej/omfartsvejen/Vestmotorvejen (B)

Lukket punkt

26.

 Godkendelse af referat (B)

 Januar
Gå til toppen af siden 
Punkter

1.

 Godkendelse af dagsorden (B)

2.

 Ansøgning om anlægsbevilling KFU januar 2021 (B)

3.

 Ansøgning om anlægsbevillinger EBF og Uddybning af havneanlæg (B)

4.

 Anlægsbevilling Ny daginstitution Ndr.Ringgade (B)

5.

 Ansøgning om anlægsbevilling, Ombygning af Omøfærgen (B)

6.

 Godkendelse af skema C og anlægsregnskab vedrørende Skælskør Plejecenter (B)

7.

 OK-Fonden - Ansøgning om godkendelse af Skema A ved opførelse af 22 Seniorboliger på Mælkevej, Svenstrup, Kommunal garantistillelse og tillægsbevilling til finansiering af grundkapital (B)

8.

 Slagelse Boligselskab ansøgning om godkendelse af skema A for 17 almene familieboliger og et fælleshus i Slotsbjergby (B)

9.

 Befordring af borgere til vaccination (B)

10.

 Anlægsregnskaber 2. halvår 2020 (B)

11.

 Afprøvning af IV-behandling i kommunalt regi (B)

12.

 Forslag til Lokalplan 1212, Boligbebyggelse på Fladsken 15 og Tillæg nr. 24 til Slagelse Kommuneplan 2017 (B)

13.

 Anmodning om opstart af ny lokalplan for feriecenter og naturskole, Hyllestedvej 17, Dalmose (B)

14.

 Bedre normering i dagtilbud - udmøntning af midler fra finansloven (B)

15.

 Fremtid for Slagelse forbrændingsanlæg (B)

16.

 Slagelse Kommune forsyningselskaber - godkendelse af takster for spildevand 2021 (B)

17.

 Slagelse Kommunes forsyningsselskaber - Godkendelse af takster for drikkevand 2021 (B)

18.

 Opførsel af træningsfaciliteter på Blomstergården - Licitation (B)

19.

 Høringssvar til Region Sjællands Forslag til Råstofplan 2020 (B)

20.

 Slagelse Kommune - Kommunal jordpulje (B)

21.

 Etablering af kriminalpræventiv enhed (B)

22.

 Salg af boligareal til OK-Fonden (B)

23.

 Driftstilskud 2021: Slagelse Garden (B)

24.

 Driftstilskud 2021: Skælskør Marinegarde (B)

25.

 Aktivitetstilskud 2021: Guldagergaard CLAYTOPIA (B)

26.

 Initiativsag - Lokalplan 1238, Multikulturelt kulturhus ved Landsgravvej, Håndværkergården samt Kommuneplantillæg nr. 42 til Kommuneplan 2017 (B)

27.

 Initiativsag - Isoleringsmaterialer i kommunale byggerier (B)

28.

 Initiativsag - Slagelse kommunes brug af opholdsstedet Holmegaardshuset (B)

29.

 Initiativsag - Venstre vil sætte kulturen, idrætten og foreningerne fri (B)

Lukket punkt

30.

 Rosenkildevej / Valmuevej 4200 - Vejudvidelse - ekspropriation (B)

Lukket punkt

31.

 Opkøb af areal ved Slagelse (B)

Lukket punkt

32.

 Godkendelse af referat (B)

    Til top